top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תוכן הבלוג -לפי נושאים.


תוכן

פרסומים אחרונים:


תוכן לפי נושאים

עררים - התנגדויות לכריתת עצים - בתוקף


פרק 1 : חשיבותם של העצים


פרק 2 : חוק הגנת העצים בישראל, הגנה על הטבע


פרק 3: משרד החקלאות, פקיד יערות -ארז ברקאי/ שר החקלאות .

פרק 4: אקליפטוסים

העמותה לעידוד וקידום שמירת טבע במזרח התיכון [ דן פרי=העמותה, מוציא ספרי העצים הפולשים 2010 ו 2019]

גורם משמעותי בכריתת העצים הבוגרים : המגוון הביולוגי= עצים "פולשים" [חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים , משרד הגנ"ס]

פרק 5: נתיבי ישראל- כריתות עצים

חברה להגנת הטבע+ רשות הטבע והגנים+ משרד הגנ"ס הם היועצים לנתיבי ישראל לכרות את האקליפטוסים בצידי הדרכים.

פרק 6: נת"ע רכבת קלה + עיריית תל אביב יפו- כריתות עצים


ראה גם פרק: תל אביב יפו נתע- מנהל תקין , פגיעתן של העמותות .

פרק 7: תמ"א 1 -מינהל תכנון ופגיעתו בהגנת העצים, בשמורות הטבע ובחוקי מדינת ישראל.

[ תמ"א 1 קשורה קשר ישיר לכת המגוון הביולוגי בניצוחה של עמותה חל"ט, רט"ג , והמשרד להגנת הסביבה ]


פרק 8: החברה להגנת הטבע=המגוון הביולוגי=כריתות עצים

ראה גם פרק -נתיבי ישראל -כריתות עצים [ המלצת חל"ט+ רט"ג + הגנ"ס}

[כריתת אלפי אקליפטוסים בעזרת החברה להגנת הטבע , רט"ג והמשרד להגנת הסביבה ]

המגוון הביולוגי=עצים "פולשים" גורם משמעותי בכריתת עצים בוגרים.

ראה פרקים : נתיבי ישראל, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים , אקליפטוסים.

פרק 9: רשות הטבע והגנים- כריתות עצים

ראה פרק : נתיבי ישראל , החברה להגנת הטבע , תמ"א 1 .

גורם משמעותי בכריתת העצים: אמנת המגוון הביולוגי= עצים "פולשים" [חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים , משרד הגנ"ס]


פרק 10: קק"ל

פרק 11:פגיעתן של העמותות :

ישראל בשביל אופניים

העמותה לשמירת הטבע במזרח התיכון.

החברה להגנת הטבע - אגף המגוון הביולוגי

ראה גם פרקים : תל אביב יפו, נתע - מנהל תקין ? , נתיבי ישראל, החברה להגנת הטבע


פרק 12: תל אביב יפו , נת"ע- מינהל תקין ?

עמותות "מחליפות" את התושבים:

נתע ועסקת הדולפינריום:


פרק 13:ערערים

החלטות על עררים


פרק 14:קיימות מקומית


פרק 15: מצגות

חוק הגנת העצים

סדנת עררים


כתובת הבלוג:

הרשמה לעדכונים/ קבלת עזרה להגן על העצים / מייל :

תאריך עדכון אחרון : 2.6.2021


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page