top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נתיבי ישראל -דיני הגנת עצים נמחקו 11.2018 (המשה"ג, חל"ט , רט"ג) כריתת האקליפטוסים תחילה

עדכון : 10.2021

מניפולציות מנובמבר 2018 ( תקופת השר אורי אריאל) הם הבסיס להתעלמות נתיבי ישראל מהחוק. :

1. " התוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי רשיונות כריתה משרד החקלאות" בה הוחלט לקצר תהליכים , ולתת רישיון כריתה מראש

ולמעשה לבטל את אחריות מוסד התכנון ( סעיף 83 (ג )ג) ולהפוך את פקיד היערות לסמכות על מעל מוסד התכנון. - כל זאת בניגוד להוראות החוק.

2. מניפולציית עיקרית המבטלת את החוק ואת נהליו : אמנת המגוון הביולוגי / דיווח מגוון ביולוגי ,מפורטת במאמר זה .

__________________________________________________

16.11.2020

אדגים במאמר את השיטה בהובלת "המנגנון" הגורם לביטול החוקים להגנת העצים הבוגרים, מטעה את וועדות התכנון ומוביל כריתה עודפת

המנגנון: גורמים במשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע[ היועצים הסביבתיים ]

השיטה ותוצאותיה ,תודגם במסמך זה, באמצעות הנחיות התכנון הסביבתי של נתיבי ישראל, ומסמכיי ההנחיות של היועצים הסביבתיים ,

וכן באמצעות סקרי עצים ותמונות מפרויקט כביש 65 דוברת - גולני בו ניכרתים כעת 1600 אקליפטוסים בערכיות גבוהה, קובץ תמונות נלווה

השיטה הוחדרה למערכת התכנון באמצעות תוכנית מתאר תמ"א 1 התוכנית לא חתומה על ידי שר , אושרה בחטף בין בחירות 2-3 . 2019-2020.

תוכן :

א. מערכת החוקים

ב. נתיבי ישראל -הנחיות התכנון הסביבתי

ג. סעיפי החוק עליהם עוברת נתיבי ישראל

ד. סקרי העצים בתוכנית נתיבי ישראל

ה מנגנון היועצים הסביבתיים

ו . מסמכי ההנחיות של היועצים הסביבתיים לנתיבי ישראל

ז . הערך החליפי - עיוות הנתונים הכספיים

ח דיון, היקף הבעיה, השתלטות השיטה על התכנון


א. מערכת החוקים

ממשלות ישראל, ימין ושמאל כאחד, הקימו וחיזקו את חוקי הגנת העצים הבוגרים, השקיעו בייעור ונטיעות עצים. החוקים והנהלים נועדו להגן על העצים הבוגרים , ולתת למערכת התכנון כלים להערכת עצים לשימור או כריתה. כריתה מחייבת נטיעה חליפית שוות ערך באותו מקום. פקודת היערות היא גם ממשק לניהול יערות . העצים בקוטר גזע -10 ס"מ וגובה 2 מטר מוגנים בחוק. להלן החוקים :

1995 תמא" 22 יער וייעור בכפיפות לחוק פקודת היערות 1

2008 תיקון 89 לחוק התכנון והבניה להגנת עצים הבוגרים

2014 פקודת יערות -חוק הגנת עצים בוגרים, וקביעת ערך חליפי להגנה על מלאי העצים בארץ וממשק ניהול יערות.

הגנת העצים על פי החוק באחריות שר החקלאות.


דוגמא ליישום החוק והנהלים בתוכניות דרך [ כבישים/שבילים/מסילות ]

נדרש היזם/המתכנן לבצע סקר עצים לפני התכנון, העצים -יוצגו בתשריטים של התוכנית על פי ערכם בסקר.

ערכי העצים יהיו חלק משיקולי התכנון , המתכנן יעבוד על חלופות להגנת מקסימום עצים בערכיות גבוהה.

לוועדות התכנון יוצגו העצים וערכם כחלק מהתוכנית, הוועדות ישקלו את שיקולי התכנון והאישור גם על פי ערכי העצים לכריתה.

יקבע ערך חליפי לעצים לכריתה , יינתנו הנחיות לנטיעה חליפית, פקיד היערות ינפיק רישיונות כריתה, יפרסם את הרישיונות כחוק

העבודה תבוצע והעצים הנותרים יהיו מוגנים בהתאם לנוהל בזמן העבודות. עצים יינטעו בתום העבודה .


ב. נתיבי ישראל -הנחיות התכנון הסביבתי

נתיבי ישראל ביקשה להרחיב את כביש 65 דוברת עד גולני מועד התכנון - 2018- 2019.

לפני תכנון נדרש היזם לבצע סקר עצים בוגרים :

קישור : נוהל לעריכת סקר עצים 7.2018 : רקע מתוך הנוהל: שלוב העצים הבוגרים במערכת התכנון החל עם כניסת תוקפו של תיקון 89 לחוק בשנת 2009 , הכללים "מחייבים כל גורם המעורב בתהליך " 2

" תפקידם ותוצר עבודתם של המודד [1] ושל הסוקר [2] הינם לתת למתכנן /עורך הבקשה [3] כלים לביצוע עבודת התכנון/שינוי תכנון קיים, תוך התחשבות בנתוני ערכיות העצים הבודדים/קבוצות העצים הנמצאים בשטח וזאת בטרם החל את עבודת התכנון המפורט " [ הדגש במקור]

החוק מפרט איך יקבע ערך העץ ונותן הנחיות למתכנן :

פקודת היערות חלק א: " ערך של אילן מוגן או עץ בוגר- שוויו של אילן מוגן או עץ בוגר, הנקבע, בין השאר, על פי מינו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו, ערכו הנופי, הסביבתית, האקולוגי , וההיסטורי." [ תיקון מס' 5 2012]

חוק התכנון והבניה : תיקון 89 לחוק סעיף 83ג שמירה על עצים בוגרים: סעיף א-"לרבות תוכנית דרך" .

סעיף ב- בתוכנית יסומנו העצים הבוגרים כפי שקבע שר הפנים [ מוטמע בנהלי סקר העצים ] בתמונה כביש 65

התעלמות מהחוק בהנחיות התכנון הסביבתי -נתיבי ישראל :

היועצים הסביבתיים: המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים , [ קק"ל -לשטחים באחריותה]

משימות מקדימות : "איסוף ועיבוד נתונים אקולוגיים סביבתיים מסיורי שטח ממידע קיים. לרבות, איסוף מידע מגורמים רלוונטיים כגון: רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א, רשות העתיקות, משרד הבריאות וכו'."

"השתתפות בישיבות תיאום עם צוות תכנון הפרויקט ועם גורמי התכנון והביצוע בחברת נתיבי ישראל. ופגישות עם היועצים .

משימות התכנון : קביעת הפרוגרמה הסביבתית, זיהוי היבטים סביבתיים אליהם יש להתייחס [ פרוט רב בנושא בכל ההנחיות]

דו"ח מצב קיים דוח אקולוגי וסביבתי הכולל: זיהום אויר, עתיקות, גאולוגיה, מיני צמחים נדירים , האקלים האקוסטי [

קישור: הנחיות התכנון פרק 41 התכנון האקולוגי [נוסח מקור 2018 עידכון 11.2019 ] 4 . 4א


דוח אקולוגי מצב קיים : סומנו שטחים לצד הדרך בהם אלפי אקליפטוסים בערכיות גבוהה סומנו כ " ריכוזי צמחים פולשים "


בתמונה :לצידי הכביש - בפס ורוד רציף - "יחידות נוף" = " ריכוזי צמחים פולשים"

קבוצות עצים בוגרים לשימור [ לא פולשים ] יסמנו בקו זיגזג ורוד [ קו זיגזג ורוד בתמונה זו ניתן לראות בפניה לכביש הצדדי ]

בכדי להבין מה מתרחש כאן, אנא הביטו בתמונה למטה : בכביש 65 וכביש 7266 שדרות אקליפטוסים[ גדולים מאוד] לצד הדרך .

בכביש 65 בתמונה, -נכרתים כעת 1600 אקליפטוסים.

על פי הנחיות התכנון הסביבתי :האקליפטוסים הגדולים סומנו בתוכנית סביבתית כריכוזי צמחים פולשים. - בניגוד לחוק .


כביש 7266[ ימין למטה בתמונה] : 188 אקליפטוסים לכריתה -מופיעים ברישיון כריתה שיכנס לתוקף ב 17.11.2020 .

סיבת הכריתה הכתובה ברישיון : הרחבת כביש. אנו יודעים כעת שבתוכנית הסביבתית של הפרויקט -העצים סומנו כריכוזי צמחים פולשים

הסיבה האמיתית לכריתה : אקליפטוסים גדולים בעלי ערך רב סומנו כעצים פולשים , תוכנית סביבתית צולחת את הוועדות..יותר קל לא לקחת את העצים בחשבון בשיקולי התכנון

עוד כתוב בהנחיות :לאחר ביצוע הדוח סביבתי אקולוגי יסייעו " היועצים הסביבתיים" לקדם חלופה עם נציגים ממוסדות התכנון

בפגישות מקדימות לוועדות התכנון.

סביר להניח שבגלל כוחה של החברה להגנת הטבע בוועדות התכנון " כארגון סביבתי" יאושרו התוכניות הסביבתיות .

עמותה זו בגלל תפיסתה העקרונית- לא תתנגד לכריתות אקליפטוסים, ובכך היא מייצגת תפיסה זרה לציבור , תפיסה צרה ובעייתית.


כיוון שנעשו בכביש 65 סקרי עצים על פי הנהלים [ כפי שיפורט בהמשך] ומצאו את האקליפטוסים בערכיות גבוה , ונראה שנעשתה עבודה מקדימה - מה תפקידם של היועצים הסביבתיים בישיבות מקדימות בוועדות התכנון ?

כמות עצומה של עצי ענק ניכרתים, עד כמה הם נלקחו בשיקולי התכנון?

היועצים מקדמים "תוכניות סביבתיות" לכאורה לניקוי פולשים, טיפול בזיהום אויר ושאר נושאים שאינם קבועים בחוק כמו חוק הגנת העצים.

החברה להגנת הטבע מקבלת כסף לביצוע העבודה, בעלת כוח על בוועדות התכנון , לכאורה כארגון סביבתי .

לסיכום:

באמצעות תוכנית "סביבתית", בהנחיית היועצים, ובעזרתם מול נציגי וועדות התכנון, ע"י "ייעוץ סביבתי מקדים" , מאשרת תכנון לכריתת האקליפטוסים , לא על פי ערכם כפי שהוגדר ב סקר העצים

אם העצים הוצגו לוועדות בערכם האמיתי והוצגו חלופות, מדוע זקוקה נתיבי ישראל ליעוץ של טבעbiz ? [ המיזם של היועצים - טבעBIZ]

העצים לא יוצגו לועדות על פי ערכם בסקר עצים, בעזרת התוכניות הסביבתית , בשלב ראשוני יוצגו לנציגי הוועדות ולכן לא יכללו בשיקולי הוועדות

ג. סעיפי החוק אותם הנרמסים על ידי " התכנון הסביבתי" בהנחיית היועצים

1 חוק התכנון והבניה 89 סעיף 83 ג . ב : "בתשריט תוכנית יסומנו העצים הבוגרים כפי שקבע שר הפנים"

כל סקרי העצים בתוכנית קבעו שהאקליפטוסים בערך גבוה . נתון שהמתכנן/מגיש הבקשה צריך להציג בכל התוכניות.

תוכנית סביבתית היא חלק מגיליונות התכנון: ולכן צריך המתכנן הסביבתי להציג את העצים בערך גבוה- כנ"ל בהתאם לסקר .

ולא כפי שראינו בדוח מצב קיים סביבתי אקולוגי.

הדוחות הסביבתיים אותם תראה נתיבי ישראל ל לוועדות התכנון אינו מציג את ערך העצים כי אם שטחי צמחיה פולשנית לצד הדרך.


2 חוק התכנון והבניה תיקון 89 סעיף 83 ג' ג " היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד תכנון את התוכנית אלא לאחר שבחן

את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים."

טיפול במינים פולשים לצד הדרך איננו שיקול תיכנוני

נתיבי ישראל מתבקשת בחוק להגן על עצים בוגרים ומקבלת "ייעוץ סביבתי" לתעדף שלל נושאים סביבתיים אחרים בעזרת גורמים במשרד להגנת הסביבה. התכנון הסביבתי -יקדם את התוכנית הסביבתית מול נציגי וועדות התכנון - ללא הצגת ערך העצים

שיתוף הפעולה של החברה להגנת הטבע בוועדות התכנון משמעותית . העמותה היא הארגון הסביבתי בוועדות, ולכן על פיה יישק דבר

[ תפיסתו הצרה של הארגון. נובעת מהרצון : לא לראות בארץ צמחים "זרים" ו"פולשים" כך שכריתת אקליפטוסים היא ברכה לסביבה עבור החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, וגורם במשרד להגנת הסביבה] נראה שהיועצים והתכנון הסביבתי עוסקים ב"הסרת החסמים הסביבתיים " לא בהגנת עצים כחוק .


3 חוק :פקודת היערות חלק א : " ערך", של אילן מוגן או עץ בוגר- שוויו של אילן מוגן או עץ בוגר, הנקבע, בין השאר, על פי מינו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו, ערכו הנופי, הסביבתית, האקולוגי , וההיסטורי." [ תיקון מס' 5 2012]

ערכם הנופי של האקליפטוסים ,כשדרה יחידה ומרשימה על פני מרחבי שדות, ערכם ההיסטורי [ייעור בטחוני] מידתם גילם, "

בתוכניות סביבתיות של נתיבי ישראל -כל ערכי העצים על פי חוק מבוטלים, התכנון הסביבתי יציג רק "ערך אקולוגי" המוטל בספק


4 חוק פקודת היערות 15א. (א9 להלן: " לא ייתן פקיד היערות רישיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, כאמור בסעיף 15א אלא לאחר ששקל, בין השאר את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו או להעתיקו כאמור בסעיף קטן [ ג]"

בתוכניות נתיבי ישראל כריתת אלפי אקליפטוסים הניצבים לצד הכבישים לבדם בנוף הכבישים נותרים רחבים וצחיחים .

"הייעוץ הסביבתי " מאפשר למתכננים, תודות לתוכניות האקולוגיות המוצגות לועדות, -בהם מסומן רק ערכו האקולוגי של העץ , לקבל אישור של תוכנית סביבתית השוקלת את שיקולי הסביבה.

לכן מתכנני נתיבי ישראל ימשיכו לעד להרחיב את הכבישים על העצים ולא להתמודד עם החובה להגן על העצים הקבועה בחוק.

פקיד היערות מקבל בקשה לרישיון כריתה לאחר שהתכנון גמור, לכאורה בוצעו כל השיקולים להגנת העצים, והוועדות נתנו היתר. התוכנית גם מקבלת תו של תוכנית סביבתית מטבעBIZ


5. חוק התכנון והבניה תיקון 89 סעיף 83 ג'/ פקודת היערות חלק ה ' סעיף 25א: סעיף פרסום ודיווח :

"מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם מידי שנה, ... דין וחשבון שנתי ויפורטו בו בין השאר , מספר האילנות והעצים הבוגרים שכריתתם הורשתה, מיקומם, זהות מקבלי הרישיון, תנאי הרישיון לנטיעה חליפית, או תשלום היטל והסיבות להתרת הכריתה ... "

תנאי הרישיון לנטיעה חליפית לא פורסמו . שולי הכבישים נותרים צחיחים. לא ניטעים שדרות אקליפטוסים חדשים.

הסיבות להתרת הכריתה נכתב: הרחבת כביש - בעוד שהסיבה להרחבת הכביש ללא התחשבות בעצים נובע גם מהגדרתם בתוכנית הסביבתית -כצמחיה פולשנית והשתקת כל התנגדות בוועדות.


ד. סקרי העצים בתוכנית כביש 65 נתיבי ישראל

סקרי העצים בוצעו בפרוייקט זה בסביבות סוף 2018 [ כך על פי המכרז] - אך בעזרת "תוכנית סביבתית" וועדות התכנון לא נזעקו להצילם.

כריתת 1600 אקליפטוסים בערכיות גבוהה אושרה.

1. בכביש 65 דברת גולני בוצעו שלושה סיקרי עצים . ערכי העצים נמדדו על פי הנוהל האקליפטוסים בעלי ערך גבוה.

סקרי העצים ותמונות מתוך מסמכי מכרז כריתת עצים בקבצים בהערות : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


2. הרחבת הכריתות, בעיקר האקליפטוסים, ללא קשר לביצוע כביש.

הרחבת שטחי כריתות העצים ללא קשר לביצוע הכביש יוצג להלן , ומוצג בהמשך במסמכי היועצים הסביבתיים

א. אורך הכביש בתוכנית כ 18 קילומטר, לאחר הפחתת צמתים, כניסות, תחנות - הערכה הגיונית סה"כ כ 16 קילומטר.

1600 אקליפטוסים ניכרתים לאורך 16 קילומטר , כלומר כל 10 מטר נטוע אקליפטוס בערכיות גבוהה, או שני צידי הכביש עץ לכל 20 מטר.

בקובץ התמונות ניתן לראות שטחים רבים ללא עצים. ולכן לא היה רצף אקליפטוסים לכל אורך 16 קמ'.

היכן העצים שנכרתו? באיזה מרחק מהכביש.? ולמה?

הכל בוצע בהדרכה מדוקדקת של היועצים לכריתת עצים וחישוף הכבישים -בפרק הבא

ב. כביש 65 דוברת שיבלי מקטע דרומי : כ 7 ק"מ . נסקרו סה"כ 1397 עצים כלומר לצידי הכביש היו עצים במרחק 4.5 מ'א בין עץ לעץ

או 9 מ"א לו היתה שדרת עצים רציפה משני צידי הכביש . בקובץ התמונות ברור שהיו הרבה פחות עצים לאורך הכבישים מחישוב זה .

[ אקליפטוס בעל 3 גזעים נספר בסקר העצים כ עץ אחד ]


בתמונה פרט מסקר העצים הדרומי: צבע ירוק בסקר העצים מעיד על ערך עצים בערכיות גבוהה, אקליפטוס בערך גבוה=עץ גבוה וגדול .

במקטע זה 415 אקליפטוסים לשימור. 763 אקליפטוסים לכריתה. כל 1149 הם אקליפטוסים בערכיות גבוהה. 8

לא נותרו 415 עצים לצד הכביש . לא ברור היכן נכרתו עוד אקליפטוסים . והיכן נסקרו עוד אקליפטוסים.

1 מכרז 39/19 לכריתת עצים ועקירת גדמי עצים ושורשיהם 13 האקליפטוסים בכביש 65 - רחוקים מהכביש לאורך רוב הדרך, תמונות: 12 ,

2. 1600 אקליפטוסים שנכרתו - לא היו צמודים לכביש והיו בערכיות גבוהה.

3. 2718 עצים במכרז לכריתת עצים- כביש 65 דברת גולני ,מעיד על עץ כל 5 מטר בצד כביש אחד או עץ כל 10 מטר - 2 צידי הכביש.

מצב זה לא היה בכביש 65 . ולכן מעיד הדבר שהכריתות הורחבו לאזורים נוספים לא לצורך ביצוע כביש.

ליועצים הסביבתיים יש יד ורגל בנושא זה .

גורמים במשרד להגנת הסביבה , החברה להגנת הטבע המתפרנסת מעבודתה ורשות הטבע והגנים. בעלת אידיאולוגיה לכריתת אקליפטוסים והרחקתם מנופי הארץ


ה. מנגנון היועצים "הסביבתיים"

באופן תאורטי, למען הגנת המגוון הביולוגי יש להכחיד מינים פולשים. האמנה למען המגוון הביולוגי נחתמה ב 1992 . האמנה בהערה 14

אמנה זו אינה חוק, ובוודאי לא מערכת חוקים- כפי שקבעו ממשלות ישראל את חוקי הגנת עצים בוגרים.

המגוון הביולוגי מנוהל באסרטיביות על ידי המנגנון הנ"ל ובראשם החברה להגנת הטבע הנהנית ממוניטין של עמותה סביבתית , נטולת אינטרסים. בפועל העמותה ועובדיה מתפרנסים ומפרנסים, העמותה נהנית ב 2018 מ 28,000,000 ש"ח כספי ממשלה, וסה"כ 40,000,0000 כספי ציבור + 82,000,000 ש"ח מגורמים זרים . העמותה מבצעת בתשלום סקרים שונים, מפרסמת מאמרים ומסמכי מדיניות לא בהכרח מבוססי מחקרים. המשפיעים על וועדות ומקבלי החלטות. 23

הסקרים נובעים מראיה צרה : "המגוון הביולוגי " ומתעלמים באופן שיטתי מהחלטות הממשלה וחוקיה, המפעל הציוני לנטיעת עצים, איקלום עצים זרים ועבודת היערנים המיקצועיים של קק"ל עשרות שנים זוכים לגנאי

שימוש במונחים: אקולוגיות/ טיבעיות/ רגישות - הטעיה שיטתית . מרכז מיפוי ישראל מעדכן מפות ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה .

סקרי הטבע משפיעים על המפות. סקרי הטבע -רואים בעצים בני עשרות שנים פגיעה במגוון הביולוגי . תודות להגדרתם כפולשים .

מפת שטחים רגישים : כל הארץ מסומנת כאזורים רגישים בנושא זה או אחר , הכל מצדיק כריתת עצים/ ריסוס או סגירת אזורים לציבור.

מפת מגמות שליליות במצב הצומח : מתייחסת ל"מגוון ביולוגי " ומתעלמת מהשפע הקיים בארץ, צמחים שאוקלמו על ידי מיטב החוקרים.

מקומה של החברה להגנת הטבע במיזם זה וכיועצת סביבתית , הוא "יתרון לעסקים" העמותה חברה קבועה בוועדות התכנון , ומייצגת לכאורה את הסביבה, ולכן- כל תוכנית בקידום העמותה תחשב לתוכנית סביבתית תקינה.


יועץ המשרד להגנת הסביבה , מגדיר את אקליפטוס המקור כעץ פולש.

תנאים להגדרת עץ פולש : העץ מקים מושבות מרוחקות ללא נטיעה, העץ פוגע במינים המקומיים.

בספרו של היועץ כתוב : לא נערכו מחקרים בישראל להוכחת פגיעת האקליפטוס במינים מקומיים היות וזה תנאי להגדרת עץ כפולש לא ברור מדוע ההתעקשות לכלול את האקליפטוס בהגדרה זו כבר מ 2005 .המשרד להגנת הסביבה אימץ את ההגדרה .

משרד החקלאות הוא אחראי על הגנת העצים על פי החוק , לרשותו אגפים מקצועיים שה"מ להנדסת הצומח, מכון וולקני

והמשרד להגנת הסביבה חורג מסמכותו . חטאם של עצים בספר: העצים יוצרים צל ובכך מונעים ממינים מקומיים לצמוח -ללא מחקר בישראל


המשרד להגנת הסביבה לא רק חורג מסמכותו, הוא מתעלם ממחקרים ותסקירים והתנגדות נרחבת של הבכירים באנשי המקצוע .

אין ספק שמינוי 2015 אורי אריאל כשר חקלאות, ואמירתו האומללה מה אתם עושים עניין מעצים ", יש יד ורגל בחולשת משרד החקלאות

המינויים שנעשו בתקופתו 2015-2019 , מבטאים היטב את רוח המפקד המתנגד למהות החוק.

על הגדרת העץ כפולש והמחקרים המתנגדים בקישור: אקליפטוס המקור לא עץ פולש 15


מנגנון היועצים - מאז 2018 היועצים פועלים במסגרת מיזם טבעBIZ בהובלת החברה להגנת הטבע

המיזם מעניק "יעוץ סביבתי מקדים" המבוסס כמובן על "המגוון הביולוגי ומלחמה במינים ועצים פולשים ומתעלם מחוק הגנת העצים 16

היועצים" פעלו בייעוץ מקדים זה כולל הנחייה לכריתת עצים כבר ב 2016, 2017 מסמכים באתר המיזם. 24,25,26

חברות, , וועדות מקבלים "ייעוץ סביבתי מקדים" במיזם זה ורשומים באתר המיזם .

הסתרת העדות לייעוץ סביבתי זה: ברישיון הכריתה לא ייכתב :כריתת העצים בגלל היותם פולשים, בעיקר לא לאקליפטוסים או פיקוסים, וושינגטוניות, אזדרכת. מכנף , צפצפה . הסיבה הכתובה ברישיון הכריתה : בניה,/ פיתוח/ כביש .

לא נמצאו בתוכניות שונות עדות לייעוץ הנ"ל, "הייעוץ" אינו חלק מתוכניות בהוראות התוכנית. [הסתרה שיטתית של "תוכנית סביבתית"]

עדות לעבודת הלובינג של הייעוץ המקדים שמבצעת כנראה החברה להגנת הטבע בעלת כוח על בוועדות התכנון- כמובן ללא השארת סימן


ו מסמכי ההנחיות של היועצים הסביבתיים לנתיבי ישראל

מסמכי ההנחיות באתרטבעBIZ בהתאמה להנחיות התכנון הסביבתיים של נתיבי ישראל. ונכתבו באותה עת [ 11.2018 ]

מסמכי הנחיות בנושא צמחים פולשים המסתמכים על הגדרות יועץ המשרד להגנת הסביבה ד"ר דופור דרור זאן מארק .

אקליפטוס המקור עץ כפולש בספר הצמחים הפולשים בישראל 2010 בהוצאת העמותה לעידוד וקידום שימור הטבע במזרח התיכון 17 , 18


ההנחיות ספציפיות לנתיבי ישראל נכתבו על ידי ד"ר דופור דרור ואחרים במסמך מפורט עד מאוד בו הנחיות מדוקדקות ומסמך נוסף מקוצר:

במסמכי ההנחיות לא מוזכרים שמות העצים הפולשים למרות הפירוט הרב והדפים הרבים שהושקעו

ציטוטים מהמסמך המקוצר :

** קו דיקור: קו המפגש בין גובה מתוכנן לגובה קיים. השטח בין קווי הדיקור הוא השטח שבו מבוצע חישוף עליון

* גבול זכות הדרך: שטחים המיועדים לדרך בתוכנית או בהכרזה לפי פקודת דרכים ומסילות ברזל לסלילת הדרך.

*** שטח מאולח: שטח מזוהם, שבמסגרת סקר צמחייה נמצאו בו מוקדים של צמחים פולשים.

עמ' 6 : את רשימת הצמחים המלאה ניתן למצוא בדופור- דרור ז'.מ. [2010 )הצמחים הפולשים בישראל.....

עמ' 10: האקולוג המבצע פיקוח עליון על הביצוע יבחן את הנושאים הבאים:

זיהוי וסימון השטחים בהם גדלים צמחים פולשים בהתאם לסיווג המופיע בתכנית הנחיות נופיות לביצוע ע"ע ועל פי התכנית הסביבתית.

בתום תקופת העבודות, בשלב מסירת השטחים לאחזקה כל השטחים בתחום הפרויקט יהיו נקיים מצמחים פולשים


מהות המסמכים מתבהרת באתר טבעBIZ בדף של נתיבי ישראל : נתיבי ישראל נדרשת ל"נקות את הפולשים" בשטח נרחב

התמונה למטה :יכולה להסביר את השטחים בהם נדרשת נתיבי ישראל " לנקות את הפולשים" לא רק עבור ביצוע הכביש- כי אם בשטחים נרחבים.. [אף אחד לא מעיז לומר: תכרתו את האקליפטוסים הענקיים - עצי הענק הפולשים לצד הדרך.]


ניתן להבין כי קיימת חוסר התאמה בין הגדר ת האקליפטוס כעץ פולש ע"י דופור דרור בשנת 2016 , להנחיות במסמכי נתיבי ישראל 11.2018 .

[כיוון שהאקליפטוסים לא מוזכרים במסמכים רק קודים לזיהוי הפולשים, אסייג אמירה זו בהתנצלות מראש].

דצמבר 2016 התקיים כנס במשרד החקלאות בנושא אקליפטוס המקור, הכנס התקיים לאור ההתנגדות העזה של אנשי המקצוע לכריתות האגרסיביות שביצעה רשות הטבע והגנים-בטענה שהעץ פולש . כריתות אלפי עצים-לא פעם ללא רישיון כריתה .

ד"ר דופור דרור חידד בכנס את המיקום בו פולש אקליפטוס המקור :"גדות נחלים, וביצות , מקומות עם מפלס מים גבוה" [בתמונה] 21

ההנחיות לפיקוח עליון, מקוצר עמ' 10 : בסיום העבודה שטח הפרויקט יהיה נקי מצמחים פולשים .

בכביש 65 נעקרים אקליפטוסים ענקיים במרק מהכביש.

שנת 2019 יצאה מהדורה 2 לספרו של דופור דרור ונוספה הגדרה בסעיף פלישת האקליפטוס : " בבתי גידול לחים בחבל הים תיכוני ...בגדות ערוצי נחלים.. בבתי גידול לחים עם מי תהום גבוהים...,בנוסף מתבסס העץ לאורך תעלות ניקוז ובצדי דרכים" 20

באתר טבעBIZ מסבירים את החיבור עם נתיבי ישראל :

"במסגרת מיזם עסקים ומגוון ביולוגי חברת נתיבי ישראל קידמה בין השנים 2016-2018 פרויקט למזעור השפעת צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נת"י.

מטרת הפרויקט: גיבוש אמצעים יעילים לצמצום תופעת התבססות והתפשטות של צמחים פולשים לאורך כבישי החברה וקביעת סדרי עדיפויות לטיפול בהתחשב בקדימויות סביבתיות, בטיחות וכלכליות.

תוצרי הפרויקט נבחנו הנחיות ונהלים לטיפול יעיל בצמחים פולשים הכוללים: מפרט כללי לביצוע, מתודולוגיה לתעדוף יעדים לטיפול בביצוע

ובאחזקה, נהלי עבודה ישימים לדיווח וטיפול במסגרת האחזקה והנחיות תכנון מעודכנות. נבנה ממשק המשותף לרט"ג ונתיבי ישראל המאפשר איתור וסיווג המוקדים הדורשים טיפול ..

הטמעת ההנחיות בנהלי החברה צפויים להוביל לייעול הטיפול בצמחים הפולשים וחיסכון עלויות לטווח ארוך, צמצום היקף הפצת צמחים פולשים והעלאת המודעות בחברה ובקרב ספקיה.

הפרויקט בוצע במסגרת קול קורא הממומן על ידי המשרד להגנת הסביבה החברה להגנת הטבע ושיתוף רשות הטבע והגנים


לעומת זאת באתר נתיבי ישראל מסתירים את הקשר עם החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה:

" הגנת הצומח ושימור ערכי טבע מוגנים

נתיבי ישראל בשיתוף עם רשות הטבע והגנים וקק"ל . עושה רבות לשימור ושמירת ערכי טבע מוגנים לרבות בבתי גידול ייחודיים, תצורות גאולוגיות מיוחדות. פעולות הצלה לשימור עצים בעלי מופע מרשים , עצים נדירים או היסטוריים.....

במקביל פועלת החברה לסילוק וביעור צמחיה פולשנית המאיימת על בתי גידול טיבעיים מצדיי הדרך" אתר נתיבי ישראל


יערנים וחקלאים מדווחים על השתלטות צמחים פולשים כמו פרקינסוניה מאז כריתת האקליפטוסים לצד הכבישים, 29

פרקינסוניה- צמח פולש הפוגע בשדות המעובדים ובמטעים .

כמו כן פוגעת כריתת האקליפטוסים, עץ צופני, בדבורים, זו פגיעה נוספת בדבורנים , במטעים ובגידולים.


ז . הערך החליפי - עיוות הנתונים הכספיים

נתיבי ישראל חייבת לציבור נטיעת עצים באותו אזור באותו ערך. על פי החוק. פקודת היערות סעיף 15(א) ב לעניין הנטיעה החליפית

כל יזם ומתכנן יודע: עלות לנטיעה חליפית זה חלק משיקולי התכנון והתקציב בכל פרוייקט

את חישוב ערך העצים הכרותים מבצעים מראש , כחלק משיקוליי התקציב והתכנון. בקישור זה : מחשבון ערך עץ- ערך חליפי 22

במחשבון נציב את קוטר הגזע וערך העץ, על פי סקר העצים, בתמונה: אקליפטוס המקור 60 ס"מ ערך גבוה, מיקום נפלא. 31,651 ש"ח

הדגמה מקטע צפוני . ערך עץ גבוה 10-14 ערכו החלופי של אקליפטוס המקור-על פי הטבלה בתמונה למטה והמחשבון להלן:

אקליפטוס המקור קוטר גזע 15 ס"מ = כ"א 1978 ש"ח . כפול 24 אקליפטוסים כרותים = 47,472 ש"

אקליפטוס המקור קוטר גזע 26 ס"מ = כ"א 5943 ש"ח . כפול 59 אקליפטוסים כרותים = 350,637 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע 37 ס"מ = כ"א 12036 ש"ח . כפול 36 אקליפטוסים כרותים = 433,296 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע 40 ס"מ = כ"א 14,067 ש"ח . כפול 18 אקליפטוסים כרותים = 253,206 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע - 49 ס"מ = כ"א 21,109 ש"ח . כפול 18 אקליפטוסים כרותים = 379,962 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע - 50 ס"מ = כ"א 21,980 ש"ח . כפול 76 אקליפטוסים כרותים = 1,670,480 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע -60 ס"מ= כ"א 31,651 ש"ח. כפול 79 אקליפטוסים כרותים = 2,500,429 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע - 65 ס"מ= כ"א 37,146 ש"ח . כפול 194 אקליפטוסים כרותים = 7,210,204 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע - 70 ס"מ = כ"א 43,080 ש"ח . כפול 20 אקליפטוסים כרותים = 861,600 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע - 75 ס"מ = כ"א 49,455 ש"ח . כפול 3 אקליפטוסים כרותים = 148,365 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע - 80 ס"מ = כ"א 56,268 ש"ח . כפול 5 אקליפטוסים כרותים = 281,340 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע - 90 ס"מ = כ"א 71,215 ש"ח . כפול 1 אקליפטוס כרות = 71,215 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע - 100 ס"מ = כ"א 87,920 ש"ח . כפול 2 אקליפטוסים כרותים = 175,840 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע - 110 ס"מ = כ"א 110,382 ש"ח . כפול 1 אקליפטוס כרות = 110,382 ש"ח

אקליפטוס המקור קוטר גזע -120 ס"מ = כ"א 126,604 ש"ח . כפול 1 אקליפטוס כרות = 126,604 ש"ח


סה"כ ערך חליפי של האקליפטוסים הכרותים ב מקטע צפוני דוברת- שיבלי = 14,621,032 ש"ח

-------------------

כביש 65 מקטע צפוני תבור גולני, ניכרתו 1050 עצים ורק 544 אקליפטוסים . ש"ח במקטע זה עוד 500 עצים מסוגים שונים.

יש להוסיף לערך האקליפטוסים 14,621,032 ש"ח את ערך כל העצים הכרותים. ולהגיע לסכום לנטיעת עצים מכפר תבור לצומת גולני


למרבה הפלא סוקר העצים של נתיבי ישראל כותב ערך חליפי נמוך מאוד ל1050 העצים במקטע זה. סה"כ - 6,019,273 ש"ח


כביש 65 מקטע דרומי צומת דוברת עד שיבלי : הסוקר מגיע לסכום דומה 6,480,000 ש"ח בלבד

אקליפטוס המקור קוטר גזע 60 ס"מ[ צבע ירוק ערך גבוה] רק 13,000 ש"ח. ולא 31651 ש"ח לפי מחשבון רישמי באתר משרד החקלאות.

כספי ציבור : 128 אקליפטוסים בקוטר גזע 60 ס"מ לפי 31,651 ש"ח - נתיבי ישראל חייבת לציבור 4,051,328 ש"ח בגינם

ולא כפי שכתב הסוקר 1,736,320.


בתחשיב ממוצע- סה"כ ערך 1600 האקליפטוסים בכביש 65 דברת -גולני נתיבי ישראל חייבת לטעת את העצים לצד הכביש או לשלם:

42,000,000 - ארבעים ושתיים מיליון שח = 1600 אקליפטוסים=נתיבי ישראל חייבת לציבור

יש לבצע חישוב עבור 900 עצים נוספים ולהוסיף לסכום זה.

נתיבי ישראל כתבו בסקר העצים ערך נמוך במיוחד , ערכם של העצים לא ידוע לנתיבי ישראל ולא למנגנון היועצים.

אך ערך העצים כלל לא רלוונטי- נתיבי ישראל אינה נוטעת חזרה עצים לצד הכביש, ובוודאי לא אקליפטוסים

הכבישים צחיחים בהתאמה מושלמת ליועצים הסביבתיים שלה [ פרק ח]


על פי המכרז: כורת העצים ישלם לנתיבי ישראל על פי סכום מוסכם [ ההצעה הגבוהה זוכה במכרז]

מי קיבל את הכסף על מכירת עצי ענק לאורך כבישי ישראל ? על 1600 אקליפטוסים בכביש 65 הנכרתים עכשיו.

[ שלחתי בקשת מידע לנתיבי ישראל- אין סיכוי לקבל תשובה. ]

מאמץ על מושקע בחישוף המדינה וכריתת עצים , העצים סחירים-[ לדברי כורתי העצים- רט"ג מעבירה אותם לחברון ]

הציבור דורש נטיעת אקליפטוסים לצד הכבישים ומיד .,

שכחנו , ניהול הטבע בארץ מתבצע על ידי הקיצוניות הצחיחה של החברה להגנת הטבע : אסור לייער אסור לטעת אקליפטוסים .

--------------------------------------


ז דיון, היקף הבעיה והשתלטות השיטה על התכנון


לרגע נדמה שמדובר בתפיסות סביבתיות שונות לניהול הטבע בארץ- אך זה לא המצב.

חוקים ונהלים להגנת עצים בוגרים אינם מנהלים את הגנת העצים בוועדות התכנון.

תוצאות פעילות המנגנון והשיטה נוגד את החוק ונוגד את מטרות המדינה עשרות שנים לייער ולהגן על העצים הבוגרים.

השיקול האקולוגי מוזכר בפקודת היערות, בתמ"א 22, בנוהל עריכת סקר עצים . אך כל ערכי העצים נמחקו על ידי השיטה והמנגנון.

ראוי לתהות כיצד עשרות שנים נטועים האקליפטוסים והם טרם הפיצו את זרעיהם שנבטו בכל הארץ.

בכירי החוקרים עסקו באקלום עצים לאורך שנים , אף לא אחד מהם ראה את מסוכנות העצים הגדולים למינים מקומיים? 15, 27, 28


השיטה לרמוס את החוק ולכרות עצים בעזרת טיעון : המגוון הביולוגי, תפסה אחיזה במערכת התכנון .

תמא 1 התוכנית אושרה ב1.2020 , בין מערכות בחירות אחת לשנייה התוכנית לא חתומה ע"י שר הפנים. ולא ע"י שר האוצר משה כחלון, למרות גודלה והשפעתה הרבה על התכנון, והשינויים שהיא מייצרת. הנחיות תמ"א 1 : נדרש לבצע סקר אקולוגי...ללא אזכור לעצים המוגנים זהו מנגנון מושלם לסימון "פולשים" לפני סקר עצים. או תיעדוף כל נושא למען נוף קדום או המגוון הביולוגי

בנושאים נוספים תמ"א אחת מבטלת את פקודת היערות וחוקי הגנת עצים,


עצים פולשים נוספים בספר : פיקוס השדרות, וושינגטוניות, אזדרכת, צפצפה פיקוס קדוש, פיקוס בנגלי , פלפלון , אקליפטוס המקור

כל מפעל הנטיעות הציוני , ואקלום העצים הופקרו למען אמנת המגוון הביולוגי ללא כל הסבר, מי פוגע, במי פוגעים?

אין להם שום צורך לתת מענה. הכחדת הטבע למען טבע קדום לפני 150 שנה - הינו ניסוי בבריאות הציבור -ונוגד החלטות ממשלה .


תוצאות כריתת האקליפטוסים בכביש 65, כבר מתבררות , הן ייעלו לחקלאים ולמדינת ישראל הרבה הרבה כסף 29

התבססות צמחיה פולשנית באזור כריתות האקליפטוסים


החברה להגנת הטבע -לכאורה עמותה, מקבלת עשרות מליונים מכספי ציבור שמועברים לפרנסת עובדיה. מנקה את עובדי הציבור מאשמה לחוסר מנהל תקין והפרת סמכות.


לו נדרשה המדינה לשיקול עדיפויות: האם לכרות עצים בוגרים במדבר למען צמח משתרע מדברי שצץ רק בצחיחות גבוהה מאוד , היתה המדינה מבקשת מחקרים ושוקלת את שיקוליה.

לו נדרשה המדינה לשקול כריתת אלפי אקליפטוסים לצד כבישים למען הרחקת זרעי האקליפטוסים מנחל הרחוק מאות מטרים משם, היתה המדינה דורשת מחקרים וביסוס ושואלת , מהו הפריט " הנכחד " למענו ניכרתים אלפי עצי ענק ? מה ערכו לטבע לאדם לסביבה.

ומחקר האם האקליפטוסים בכלל פוגעים באותו יצור ניכחד בנחל...

שאלתי את המשרד להגנת הסביבה את השאלות וקיבלתי תשובה: יש מידע נרחב בספריו של דופור דרור . קראתי היטב - לא מצאתי תשובה

לו היתה השיטה סביבתית היה המשרד להגנת הסביבה גאה בכריתת הפולשים והזרים

אך הוא מסתיר זאת. הסתרה כמוה כהודאה באשמה


ייעוץ אחר ותכנון נבון,-השטחים הנרחבים סביב, יכולים לתת מענה להגנת העצים, השארתם במרכז הכביש, פיצול נתיבים נגד תאונות דרכים.

נתיבי ישראל [ מע"צ] כורתת עצי ענק, ומעדיפה כבישים צחיחים ובוהקים ולא נוטעת אקליפטוסים לצד הכבישים. , היתרים של מע"צ 2014- 2015 מתבססים על אותה שיטה "תכנון אקולוגי סביבתי " כך כתוב בהוראות התוכנית.

החברה מקבלת כספיי ממשלה לביצוע כביש. ומטפלת ב"צמחיה פולשנית" במקום לשמור על העצים על פי חוק ,

-לאחרונה קיבלה מחלקת אחריות תאגידית-נתיבי ישראל תו GREENROADS ... מעניין לדעת מי העניק את התוו ובזכות מה ?

בזכות חישוף הכבישים? הרס נופי המדינה? כריתת עצים באמתלה סביבתית? תכנון ללא התחשבות באזרחי המדינה ? שווה בדיקה.


הסתבר לי שכל מי שנאבק במנגנון המעוות שהוצג כאן המנוהל על ידי היועצים הסביבתיים הבין, כמוני, שמדובר בגישה קיצונית המבקשת לבטל את השפע והצומח העשיר במדינת ישראל. יש מי שמנסה להשיב את המדינה 150 שנה אחורה. טרום הקמת המדינה. גורמים אלו חוברים לאינטרסים כלכליים .

בעוד יהודים וערבים כאחד נהנים מהאקליפטוסים הגדולים, הקיצונים רואים באקליפטוס -עץ היהודים, הכחדתו מהנוף =ניצחון על הציונות,

כריתת האקליפטוסים בצרוף המסמכים למניעת ייעור ומעורבותה העיקשת של החברה להגנת הטבע בוועדות הבקרה של תמא 22 , עד כדי פגיעה בעבודת קק"ל , מניעת ייעור בשטחים רבים בארץ, לכאורה בטענה סביבתית , מציגה תמונה לאומית. בטחונית ולא סביבתית.


הנושא הוא כריתת עצים בוגרים, גדולים, המוגנים על פי חוק. יש לפעול מיידית ורק לאחר מכן לעסוק בחקירות וחיפוש אשמים

1 היום נכנס לתוקף רישיון כריתה בכביש 7266 [ יציאה מכביש 65 - 188 אקליפטוסים לכריתה - באותה שיטה . אם פקיד היערות ארז ברקאי בצד הנכון של החוק- הוא יואיל לעצור את הכריתות. או שמטרתו כמטרת המנגנון, לכרות את האקליפטוסים ולהרחיקם מהנוף.

2. תמא 1 על כל פעלוליה תחבורה, עצים, יערות, ושמורות טבע -מחייבת חקירה.

3. מנהל תכנון- חייב לכתוב באותיות קידוש לבנה בכל תוכנית את ביצוע סקר העצים כמקדים לכל תוכנית - להנחות את הוועדות להכיר את שיקולי התכנון לפגוע או להגן על העצים

4. סמכויות בנושא הגנת עצים והגדרתם חייבים לחזור למשרד החקלאות , עצים פולשים יוגדרו על ידי המחלקות המקצועיות שה"מ וולקני

5. משרד הגנת הסביבה יוציא את ציפורניו מהעצים בישראל - וראוי לבדוק מי הגורמים שנותנים את ההנחיות .

6. לחברה להגנת הטבע אין מקום בוועדות התכנון כארגון סביבתי שאינו רואה עין בעין את חוקי המדינה ומטרויה. ואינו רואה ערך בעצים גדולים המוגנים בחוק. 40,000,000 מכספי ציבור הועברו בשנת 2018 ל"עמותה" זו במקום להשקיע בחינוך בריאות רווחה או סביבה.

7. קק"ל ראויה להכרת תודה ושבח על עבודתה , יש להניח להם לייער את המדינה בתבונה, הם עושים זאת במכלול השיקולים.

8. "יעוץ סביבתי מוקדם" - אינו מתייחס להנחיות התכנון בתוכניות מתאר ארציות/ אחרות. ראוי לבדוק מדוע ועל סמך מה ניתנות המלצות תאורה והמלצות נוספות, ומה ההנחיות שקיבלו העסקים והוועדות הכתובים בדף המיזם. הציבור מתנגד לתוכניות חסרות הגיון בכל הארץ, חלק מהמשתתפים במיזם זה מובילים את הפרויקטים הללו.

שר החקלאות צריך מיידית להעניק צו הגנה לאקליפטוסים וכל העצים שהוגדרו כפולשים ללא מחקרים המוכיחים את פגיעתם במינים מקומיים.
הערות

1. תוכנית מתאר לייער וייעור תמ"א 22 בקובץ הוראות התוכנית, נספח 1 , נספח 2 , פירוט היערות וסיכום סוגי היער

, לתוכנית אושרו 8 שינויים. התוכנית כפופה לפקודת היערות כממשק יערני וחוק הגנת העצים הבוגרים.

תמ"א 22 יער וייעור הוכנסה לתוך תוכנית המתאר החדשה תמ"א 1 . התוכנית קיבלה אישור ממשלה ב1.2020 , בין מערכות בחירות אחת לשנייה התוכנית לא חתומה ע"י שר הפנים. ולא ע"י שר האוצר משה כחלון, למרות גודלה והשפעתה הרבה על התכנון, והשינויים שהיא מייצרת.

4א דוגמא לביצוע הדוח האקולוגי ומחיקת כל העצים כפולשים - הודגם בכביש 85.

9 נספח תמונות לסקר עצים דרומי

10 סקר עצים כביש 65 מקטע מרכזי עוקף כפר תבור נספח

11 נספח תמונות לסקר עצים מרכזי

13 מסמכי המכרז 39/19 כביש 65 דברת- גולני כריתת עצים ועקירת גדמי עצים ושורשיהם

15 אקליפטוס המקור לא עץ פולש ריכוז מאמרים ומחקרים בנושא

16 טבעBIZ או TEVABIZ , המיזם מפורסם באתר העמותה -החברה להגנת הטבע , לא נמצא באתר המשרד להגנת הסביבה או אתר רט"ג.

באתר המיזם :דף לנתיבי ישראל, דף למינים פולשים ועוד . קישור : [https://tevabiz.org.il/tool/invading-species/

האתר עובר כל העת שינויים והקישור לרוב לא עובד- לכן ניתן ההסבר .

הוצאת: נתיבי ישראל, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, ורשות הטבע והגנים

19א . ד"ר דופור דרור זאן מאר וליעד מרקוס 11.2018 מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות נתיבי ישראל , הנחיות יישומיות למניעת חדירה והפצה של צמחים פולשים - מדריך שדה הוצאת : נתיבי ישראל, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע

23 א' אלון רוטשילד החברה להגנת הטבע 2014 - נגד ייעור ונגד קק"ל

25 אלון רוטשילד החברה להגנת הטבע 2016 עסקים לוקחים אחריות על הטבע הישראליComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page