top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מדריך האקליפטוסים הגדלים בישראל ד"ר רבס יהודה. 2008

ציטוטים מתוך הספר :

"בראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל, כבר בסוף המאה ה 19 הובא עץ האקליפטוס מאוסטרליה במטרה לכסות את הנוף החשוף והיבש של ארצנו בכסות ירוקה."

.." נזכיר את העץ רחב המידות אקליפטוס המקור שנמצא בנחל הבשור. ובשנות הארבעים במכתש רמון ועדיין נמצאים שם"

"אקליפטוס המקור שימש כמשבר רוח ועץ הגנה לצידי דרכים. לייבוש ביצות ותרם להדברת מחלת הקדחת באזורים נמוכים הנוטים להיות מוצפים בחורף" .


"ד"ר עמיהוד גור שהיה מנהל אגף הייעור עם קום המדינה, נסע לאוסטרליה והביא משם זרעים של מינים רבים כדי להקים גן לאומי לאילנות. באותה תקופה נטעו חלקות אקלום של עצים שונים באילנות שהובאו מכל קצוות תבל.."

"פרופ' גינדל מפקולטה לחקלאות נטע ע"י מכון וויצמן חלקות אקלום...,ופרסם תוצאות של תצפיות ארוכות שנים בספריו ובמאמרים רבים.


יואל ד'מלך מקיבוץ רביבים, פרופ' דב פסטרנק ויוסי בן דוב מהמכון לחקר הנגב הקימו חלקות אקלום ברביבים, בעומר ובשדה תימן.


ד"ר יחיאל זוהר, ד"ר ד. חת וד"ר א. ויינשטיין ממכון וולקני הקימו חלקות איקלום רבות של אקליפטוס המקור ומיני אקליפטוסים אחרים כדי לזהות עצים עמידים ליובש ומליחות,


פרופ' דן איזיקוביץ מאוניברסיטת תל אביב וד"ר יהודה רבס מן הקרן הקיימת לישראל הקימו חלקות אקלום ותצפית של אקליפטוסים הפורחים ומפיקים צוף ואבקה בכל עונות השנה, ליד קיבוץ נחשון ליד משתלת גילת .

דר ארנון דג הפיץ בין מגדלי הדבורים בארץ אלפי שתילים של אקליפטוסים..."

"חלקות האקלום בהם נטעו מיני אקליפטוסים רבים : בנגב, במכתש הקטן, בעמק החולה, בשפלת החוף הצפונית ועמק עכו".


"כאן בארץ נערכו תצפיות רבות בכדי ללמוד את יכולת ההתאמה של הצמחים ..לתנאים הים תיכונים, ואכן התברר שרוב מיני האקליפטוס הצליחו ומצליחים לגדול ולהתפתח בתנאים האקולוגים המגוונים של ארצנו. "


"חלק גדול מן המינים שהובאו לארץ והתאקלמו היטב מקורם ממערב לאוסטרליה, שם תנאי בית הגידול הם ים תיכונים וצחיחים למחצה.

חלוקת המשקעים ותכונות אקלימיות הקיימות באזורים רבים ובמיוחד בנגב הצפוני ובבקעת הירדן, מאפשרת התאמה טובה של הסוג אקליפטוס לבתי הגידול.

מיני האקליפטוסים מצליחים לצמוח על קרקעות שונות."


"האקליפטוס מצליח לגדול בתנאים אקולוגים מגוונים ומשתנים כולל תנאי יובש בשולי המדבר ובמדבר עצמו. "

".. כושר ההתחדשות וגידול של ניצנים מתוך בסיס הגזע . .."


לא נמצא בספר עדות לכך שאקליפטוס המקור עץ פולש או שהעץ גורם נזק למגוון המינים. א.ב


מקור : ד"ר רבס יהודה, מדריך האקליפטוסים הגדלים בישראל, מהדורה ראשונה 1999 . מ' שניה 2008 . דפוס גסטליס בע"מ .

ציטוט מעמודים: 1, 10, 11, 12, 36, 37,photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page