top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

העמותה לעידוד וקידום שמירת טבע במזרח התיכון

עמותה זו הוציאה את ספר הצמחים הפולשים 2010 בו מוגדר אקליפטוס המקור כעץ פולש , ועוד עצים גדולים רבים.

ספר זה אומץ על ידי רשות הטבע והגנים

הסופר - יועץ של המשרד להגנת הסביבה .

מסמך מדיניות רט"ג- אקליפטוס המקור עץ פולש וזר ואינו רצוי בשמורות הטבע,

הספר אומץ על ידי החברה להגנת הטבע במיזםTEVABIZ - המנחה את עבודת נתיבי ישראל לנקות את זכות הדרך מפולשים - לפי הרשימה המלאה בספר הנ"ל.

החברה להגנת הטבעTEVABIZ- מוציאה את מדיניות רשות הטבע והגנים מחוץ לשורות הטבע


על העמותה

יו"ר העמותה דן פרי - מנכל רשות שמורות הטבע לשעבר


2003 והילך- העמותה לא הגיישה דוחות כספיים .

בשנת 2010 הוציאה ספר הצמחים הפולשים בישראל [ ללא דוחות כספיים]

בשנת 2017 הוגשה בקשה לסגירת העבותה

-2017 - מכתב תשובה של רשם העמותות : היכן הכספים שהיו רשומים ב 2002 ? [ כ500,000 ]מספר העמותה : 58-207-497-5

תאריך רישום העמותה - 16.1.1996

מטרתה : ליזום לעודד ולסייע בפעילות של שמירת הטבע, נוף ואיכות הסביבה תוך שיתוף פעולה בין כל הגורמים

המעוניינים בכך במזרח התיכון כולו ועם גורמים בינלאומיים המעוניינים בנושאים אלה, כולל שיתוף פעולה בהכשרת כוח אדם מתאים

כתובת : משפחת פרי בית חורון 10 תל אביב


אישור ניהול פנקסי חשבון לעמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח התיכון

ניתן לשנים 2001 עד 31.3.2003

פקיד שומה ירושלים.

----------


דוח ביקורת מקיפה בוצע על ידי רו"ח ימין ג'ורגי'י סיום בדיקה 8.7.2202 :

הדוח לשנת כספים 2000

החלפת חברי ועד [ כולם מאותה משפחה דן פרי וילדיו

העמותה מקבלת כספים מהגורמים הבאים :

-קרן acbp ניו יורק

-הרן ההומניטרית לישראל בניו יורק

-משפחת ברונפמן מניו יורק

-ארץ מגזים

-החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

העמותה היתה בתהליכי מחיקה שבוטלו ב11.4.2002

רצ"ב תמונה

--------


דוח תקבולים אחרון התקבל לשנת כספים 2002

יתרה כ498,000 [ תמונה מצורפת ]

רצ"ב 2 תמונות


פרוטוקול אחרון 4.2.2002 -

בגלל המצב הבטחוני לחזק קשר עם רשות הטבע והגנים

פחות סוריה וירדן.. ? תת היבשת ההודית ואפריקה

להחליף חברי ועד ,ועוד. כאמור לא הוגשו יותר דוחות כספיים.

העמותה רשומה ביחד עם החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים בארגון בינלאומי IUCN נגד הכחדה.

------------------------------

תורמים לעמותה , מתוך דוח ביקורת רו"ח ג'ורגי'י 2002.

------------------------------------


פרוטוקול אחרון במסמכי העמותה 2.10.2002

הקמת העמותה- קביעת שם [ במכתבי הסבר- דורשים להיקרא חברה .]..

מייסדי העמותה , דן פרי, אישתו ושלושת ילדיו + 2


ברורים לפני הגדרת העמותה:סיכום דוח ביקורת


רישום עמותה :

אישור ניהול כספים 2001-2003

אין מידע גלויי בגיידסטאר
העמותה חברה בארגון הנ"ל

יחד עם רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבעעדכון אוקטובר 2020 - העמותה רשומה בארגון

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page