top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תמ"א 1- מות פקודת היערות, נטיעת יערות אסורה, סגירת שמורות הטבע לציבור.


תמ"א 1 תוכנית מתאר לביטול הייעור

בחודש ינואר שנת 2020 , אושרה תמ"א 1 , לאחר סבב בחירות 2 לפני סבב בחירות 3

,בעת ממשלת מעבר וכנסת לא מתפקדת הושלמה המשימה : תמ"א 1 אושרה , תוך ביטול "החסם הסביבתי" חוק הגנת העצים הבוגרים, תוך יצירת מתווה שיטתי להעברת סמכות למשרד להגנת הסביבה, באישור זה בוטל מההנחיות התכנון -התיקון 89 לחוק התכנון והבניה ופקודת היערות, נהלי חוק להכנת סקר עצים לפני תכנון והצורך להטמיע את ערכי העצים בתשריטי התוכנית -לפני תכנון. בנוסף בוטלו נטיעות העצים בשטחי היערות. הגדרות שמורות הטבע העבירו את הסמכויות על העצים בשמורות למשרד להגנת הסביבה ועברו שינוי לא בהתאם לחוק ומאז שטחי שמורות הטבע נסגרו לציבור . נגנבו סמכויות משרד החקלאות על ידי המשרד להגנת הסביבה באופן גורף.תמ"א 1 - נועדה לאחד כ 300 תוכניות מתאר ארציות, לתוכנית אחת, לכאורה משך 8 שנים קודמה ע"י מועצה ארצית לתכנון ובניה בהשקעה מרובה , אך, סך הפעולות נגד הגנת העצים נגד הייעור ונגד הציבור, מעיד שזו אינה טעות - זו מדיניות.

יד מכוונת הובילה למאפייניי השינויים שבוצעו , לשינוי זה ערך כספי עצום לפורום תשתיות בעיקר , בקלות יתרה יאושרו תוכניות ללא הגבלת רוחב העבודה, ורוחב העבודה יוכפל בקילומטר רץ כידוע. מאות מיליארדים מושקעים בתשתיות, ההתחייבות לתשלום כספי ציבור ניתן לשנים ארוכות וכעת- בקלות יתרה . ללא חסם סביבתי המוגן בחוק, ובעזרת העברת מלוא הסמכויות ל"יועץ סביבתי " שמדיניותו נגד ייעור, נגד העצים הקיימים " זרים פולשים", בעד מדיניות צחיחה , עשבונית "טבעית" . את השפעתו ההרסנית על תמ"א 1 נראה מיד במסמך זהעיקרי החוק להגנת העצים הבוגרים : פקודת היערות והתיקון 89 לחוק התכנון והבניה לשמירה על עצים בוגרים. 1, 2

סקר עצים יבוצע לפני תכנון, סימון העצים על פי ערכם בסקר על כל תשרטי התוכניות.[מחייב כל בעל מקצוע בתהליך באחריות-המתכנן 3

נוהל מנהל התכנון -תנאי סף להגשת תוכנית לועדות: הגשת סקר העצים, בטבלאות לפי הנוהל ועל גבי התוכנית כאמור. 4 , 5

המטרה: המתכנן והועדות ישקלו את שיקול הגנת העצים בתהליך התכנוני, תוך מאמץ להגן על העצים הבוגרים בתהליכי בניה ופיתוח.

עצים שנועדו לשימור בתוכנית -יהיו מוגנים בזמן עבודות על פי נוהל המחייב את היזם ואת הקבלן מטעמו. 6

היזם יחויב בפיצוי נופי -נטיעת עצים באותו ערך של העצים שנכרתו ובאותו אזור - או פיצוי כספי כפי שיקבע פקיד היערות .7 , 8

תמ"א 1 -הנחייה לאיחוד תוכניות ללא שינוי מהותן, אישור תמ"א 1 בזמן ממשלת מעבר ללא חתימת שר.

תוכנית מתאר ארצית שנועדה לאחד 300 תוכניות מתאר מאושרות לתוכנית אחודה -בשפה אחידה וקריאה.

החלטת ממשלה 1295 מיום 28.1.2010 : "להסדיר הליך שיאפשר למוסדות התכנון" לבצע עריכת תוכנית נוסח מאוחד לתוכניות המתאר ברמה הארצית והמקומית, לרבות תוכניות הכוללות הוראות מפורטות, אשר תאפשר להטמיע במסמך אחד בעל תוקף חוקי, את מכלול שכבות התכנון התקפות שקדמו לו וליתן לו מעמד מחייב, וזאת בלא לשנות מהקבוע מהתוכניות שהוטמעו בו" 9

2012 מנהל התכנון ברשות בינת שוורץ, התחיל בהכנת תוכנית המתאר האחודה באישור ממשלה מס 4434 . 10

2015 -בינת שוורץ הואשמה בניגוד עניינים, משה כחלון דורש להמשיך את עבודתה, שוורץ פרשה לפני שהעניין יתברר עד תומו. הערה

5.7.2016 הוראות התוכנית תמ"א 1 יצאו להערות ועדות מחוזיות + 4 נספחים. 10

דלית זילבר יו"ר מנהל תכנון 2017 עד היום דצמבר 2020 , אחראית לאישור תמ"א 1

29.12.2019 מנהל תכנון פירסם את התוכנית תמ"א 1 לציבור. [בעת שמדינת ישראל לאחר 2 מערכות בחירות ולפני מע' בחירות 3 11

12.1.2020 התוכנית קיבלה אישור בקבינט הדיור, פרוטוקול האישור לא כתובים שמות הנוכחים או דיון . 12

בפרוטוקול הנ"ל מאשר קבינט הדיור מספר תוכניות נוספות, שאינן שוות ערך בהיקפן וחשיבותן לתמ"א 1

30.1.2020 החלטת ממשלה מספר 4838 :תמ"א 1 אושרה באותו פרוטוקול החלטות, ללא שמות הנוכחים והמאשרים. 12


חתימה על הוראות התוכנית יכולה להעיד על מחטף

בכל השנים חתם שר הפנים, האחראי על התכנון, על תוכנית מתאר ארצית.

משה כחלון, השר האחראי על מנהל תכנון [מאי 2015 עד מאי 2020] לא חתם על תמ"א 1 . למרות שחתימה זו מבטלת מאות תוכניות מתאר ארציות החתומות על ידי שרי הפנים לפניו. השר לא לקח אחריות על התוכנית

החותמים על תמ"א 1 : מזכיר הממשלה ומזכיר ועדה ארצית .

לכאורה - תוכנית מתאר ארצית זו חתומה כאילו היתה תת"ל , [תוכנית תשתית לאומית] בסמכות נמוכה יותר מהנדרש . 13

[ערכתי ברור במנהל תכנון בנושא סמכות נדרשת לחתימה , לדבריהם :החותם אדריכל אוהד כהן שהיה באותה עת מזכיר ועדה ,

לדבריהם חתימה לפי סעיף 53 לחוק התכנון והבניה . אין בסעיף זה דבר הקשור לסמכות החתימה , ברור נוסף לא זכה למענה ]


תוכניות המתאר הארציות שהוכנסו לתוך תמ"א 1 : 14

התוכניות הבאות הוטמעו לתוך תמ"א 1 -בחטיבת שטחים פתוחים :

תמ"א 22 יער וייעור,

תמ"א 8 שמורות הטבע והגנים הלאומיים

תמ"א 13 חופי הים התיכון,

תמ"א 34/ב/3 נחלים

התוכניות הבאות הוטמעו לתוך תמ"א 1 בחטיבת התשתיות :

תמ"א 3 דרכים, [ כבישים, מחלפים, נתיבי תחב"צ ועוד]

תמ"א 23 מסילות ברזל [ מטרו, רכבות כבדות , רק"ל ]

תמ"א 34 משק המים ,

תמ"א ב/2/2/ אתרים להתפלת מי ים,

תמ"א 37 גז טיבעי,

תמ"א 1/23 אתרי גפ"מ ,

תמ"א 10/ד/8 תחנות כוח עד 250 מגוואט,

תמ"א 10/ד/10 מתקנים פוטוולטאים,

תמ"א 4/16 פסולת מוצקה,

בנוסף : הוחלף הנספח הסביבתי ב-תמ"א 35 [ בינוי פיתוח ושימור ] לנספח הסביבתי של תמ"א 1

כאמור שינוי בכל שטחי מדינת ישראל , בכל תחומי התשתיות הבניה והפיתוח ומשאבי הטבע ,היערות שמורות הטבע הנחלים וחופי הים.


תמ"א 1 חטיבת שטחים פתוחים:

כל תוכניות המתאר המקוריות שהוכנסו לחטיבה זו כולן כפופות ומונחות על ידי פקודת היערות. הן כממשק ניהול יער והן כחוק הגנת עצים

למרות זאת- אין זכר לפקודת היערות בחטיבת השטחים הפתוחים [תמ"א 1 עמ' 108 עד 123]


6. א . תמ"א 22 יער וייעור 15

בשטח התוכנית תמ"א 22, יער וייעור-11.1995, מעל 1.606,000 דונם שטחי יערות קיימים ומיועדים לייעור, באחריות קק"ל. סעיף 15 - תמ"א 22 : "תוכנית זו אינה סותרת את פקודת היערות " תמ"א 1 שטחי היערות -לא מוזכרת פקודת היערות . לא כממשק ניהול יער , ולא כחוק הגנת עצים כנדרש.


תמ"א 22 נועדה לקבוע את שטחי היער לסוגיו, לשמור עליהם, לפתח בהם תשתיות לנופש ופנאי למען הציבור , ולנטוע יערות חדשים.

8 סוגי יער היו בתמ"א 22 והם צומצמו ל 3 סוגי יער בלבד. בוטלו 5 סוגי יער -שהיו מיועדים לייעור

3 סוגי יער: יער טיבעי , יער נטוע אדם, יער פארק , פרוט שטחי היערות , בנספח ג 2 -[נראה שסך השטח דומה למקור]

הועדה הארצית -עושה שינוי בסיווג ויעוד השטחים המיועדים לנטיעת יערות. בפרוטוקולים ניכר שההחלטה היא שרירותית , מנוגדת לתמ"א 22 ,ומתעלמת מנציגי משרד החקלאות וקק"ל בוועדות. ומתעקשת על הגבלת וצמצום הייעור ללא הסבר מניח את הדעת.

שטחי היערות שטרם ניטעו , כ 40% משטח תמ"א 22 , הפרויקט שייך לקק"ל מכוח האמנה בין ממשלת ישראל לקק"ל 1961

יער טיבעי : סעיף 3.3.1 "שמירת השטח בטבעו, על סגולותיו ומאפייניו ללא נטיעה "

3.3.2 " ניתן לאפשר חשיפה והנגשה מבוקרת לציבור"

מנוגד למטרה מספר 1 תמ"א 22 : "להגדיר ולקבוע שטחי יער: היער הקיים והשטח המיועד לייעור" [ ייעור משמעותו- נטיעת עצים] 16

מנוגד לסעיף 13א תמ"א 22 : "ביער יותרו הפעולות הדרושות לקיומו, לפיתוחו , לשיקומו, לשמירתו ולשימושו כאזור נופש ותיירות בחיק הטבע , ובכלל זה נטיעת עצים, טיפוחם וכריתתם, דרכי יער, נופש וחניונים, מחנות נוער, מתקני ספורט, נופש ומשחקים וכן שימוש חקלאי ורעיה על פי כל דין."

תהליך הכנת תמ"א 1 -מראשיתו , מסתבר, מנסה לנגוס בשטחי יער ושמורות, לא על פי הנחיות תמ"א 1 שנועדה רק לאחד תוכניות.

2016 הוגשה נגד הועדה הארצית עתירה למתן צו על תנאי ע"י קק"ל-לאור הניסיון לגזול שטחי יער ושמורות טבע מהציבור באמצעות תמ"א 1 , כיוון ששטח היערות לא נפגע , ניתן להניח שהמסמך המשפטי זכה להצלחה.

7.5.2019 יצא מכתב מ' החקלאות וקק"ל לדלית זילבר יו"ר מנהל התכנון על שינוי שנעשה בתוכנית מאז ועדת ולנת"ע 3.2019 ,, נגרעו שטחי יערות, בוטלו שטחים לייעור וכ .

חשוב לציין שהחברה להגנת הטבע - הפעילה מאוד בועדות [ שם מקור כוחה ] מתנגדת לייעור, דורשת להשאיר שטחי עשבים ובעיקר נראה שהמשימה היא לבטל את קק"ל ולהעביר א הסמכויות לרט"ג . במסמך של אלון רוטשילד : הפסקת הייעור הוא כותב זאת בפירוש.

העברת הסמכויות לרט"ג - משמעותם - העצים בסמכות המשרד להגנת הסביבה .

החברה להגנת הטבע בשנים האחרונה , עוצרת תוכניות ייעור מקצועיות של קק"ל - חומר רב בנושא זה .

תמונה מתוך מצגת הדרכה תמא 1 שטחים פתוחים 4.2020 מוטי קפלן :17

תמ"א 8 שמורות הטבע והגנים

הגנת העצים בשמורות הטבע [ בסמכות שר החקלאות ] רלוונטית מאוד בפרק זה

פקודת היערות היא חלק מחוק שמורות הטבע והגנים [ כממשק ניהול יער וחוק הגנת עצים ]

חוק שמורות הטבע והגנים: "סעיף 79 [17 }: פקודת היערות " תמ"א 1 - בשטחי שמורות הטבע, גן לאומי – לא מוזכרת פקודת היערות ,


חוק התכנון והבניה הוא החוק מוביל את תמ"א 1 חוק זה מבהיר כיצד יוגדרו שמורות הטבע :

הגדרה בחוק התכנון והבניה: "גן לאומי" ו" שמורת טבע " כהגדרתם בחוק גנים לאומיים" [ פרק י [ תיקון 116 ] תשע"ז 2017 , 203.]

הגדרת שמורות הטבע בחוק : " שמורות טבע" - שטח בו נשמרים חי, צומח, דומם, קרקע, מערות , מים או נוף, שיש בהם עניין מדעי או חינוכי, מפני שינויים בלתי רצויים במראם, בהרכבם הביולוגי או במהלך התפתחותם, ואשר שר הפנים הכריז עליו , בהתאם להוראת סעיף 22 שהוא שמורת טבע."

עורכי תמא 1 מתעלמים מחוק התכנון והבניה ומחוק שמורות הטבע והגנים ומגדירים את המגוון הביולוגי כערך הגובר על החוק .

את מהות שמורות הטבע בתמ"א 1 - נראה בבירור במצגת הדרכה 4.2020 :

בתמונה : שמורת טבע נועדה להגן על המגוון הביולוגי המקומי והטבעי ,...

בתמונה : תוצאת יעוד שמורת הטבע למגוון הביולוגי :הפעילות והשימושים בשמורות הטבע יוגבלו לשטח מצומצם ככל הניתן

הגדרת שמורת טבע :

תמא 1 דברי הסבר עמוד 108 : "שמורות הטבע נועדו לשמירת המגוון הביולוגי, המערכות האקולוגיות ובתי הגידול הטבעיים והייחודיים. עם זאת, בשמורות טבע בהן נדרש ניהול, ויסות או קליטת קהל מבקרים ניתן בתנאים מסוימים לאשר מבואה או חניון לילה. בדרך זו תתאפשר חשיפה והנגשה של תכני השמורה ואתריה לציבור בדרך מבוקרת ובאמצעים מינימאליים, תוך מזעור הפגיעה בשטחים רגישים אלה"

תמא 1 הגדרות עמוד 109 : שמורת טבע נועדה לשמירת המגוון הביולוגי המקומי הטבעי, מערכות אקולוגיות, מגוון מינים ומגוון גנטי, מורשת, נוף, חי, צומח ודומם ולייצוג תופעות ייחודיות. כללים ועקרונות:

3.1.1 . שמירת השטח בטבעו, המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית הטבעית.

3.1.2 . חשיפה והנגשה של תכני השמורה ואתריה לציבור במקומות המתאימים, בדרך מבוקרת ובאמצעים מינימליים.


בקביעת המגוון הביולוגי כערך מוביל הפכה תמ"א 1 את הערך הזה לסוג של חוק חוק

חשוב לדעת: מגוון ביולוגי ומינים פולשים- אחד הם. למען המגוון הביולוגי הוגדרו העצים כפולשים על ידי יועץ המשרד להגנת הסביבה .

כעת שהמגוון הביולוגי הוא הייעוד של שמורות הטבע : הסמכות על העצים עברה למשרד להגנת הסביבה האחראי על המגוון הביולוגי .

למען המגוון הביולוגי יכרתו העצים , ואם נבקש סיבה - הם ינפנפו בשני עלים נכחדים בנחל או רכיכה שזה עתה גילו נדירה במיוחד .

את ההזיה המגוחכת בהגדרת המינים "הנדירים" ניתן לקרא בפרסום המשרד להגנת הסביבה : על "הסמר הננסי" 20 , 21

באותה דרך שהגדירו את הצמח כנדיר יכלו להגדיר כפולש . אך הגדרת בית הגידול הלח כנדיר ונכחד בחדרה תאפשר לכרות עוד אלפי אקליפטוסים

בג"צ דן כעת בעתירה נגד רט"ג , עתירה מספר 1327/20 , עד כה בג"צ הצדיק את העותרים: רט"ג סוגרת את הטבע לציבור ללא כל טיעון. השופט דרש להסביר לציבור מדוע ולהיות חשופה להערות הציבור .

המשרד להגנת הסביבה מעביר מליונים לעמותה לכתיבת תסקירים, תסקירים עירוניים ותסקירים לחברות- את הכסף מקבלת החברה להגנת הטבע לביצוע התסקירים

התסקירים מוטמעים במפות ובאחת כל המדינה ברגישות גבוהה/ בסכנה בהכחדה : החברה להגנת הטבע רואה בעצים הגדולים אסון לטבע .

ניתן לקרא את מסמכי המדיניות של אלון רוטשילד אך לא רק, נגד ייעור - בשיטתיות . בעד שטחים צחיחים ומדבור .

בעוד שמורות הטבע נסגרו בפני הציבור בהחלטה-באופן גורף, ובעוד , ששטחי היערות איבדו את פוטנציאל הייעור, מתברר שתמ"א 1 היטיבה עם רשות הטבע והגנים.:

בפרוטוקול - הצגת תמא 1 למועצת גנים לאומיים ושמורות טבע מספר 172 מיום 21.5.2020 " מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע רושמת בפניה את אישור תמ"א 1 ומברכת על שיפורים שנעשו במסגרת זו בכל הנוגע לשמורות טבע וגנים לאומיים."


גנבת סמכותו של שר החקלאות - אחריות השר על יישום פקודת היערות כחוק הגנת העצים וממשק ניהול יער, סמכותו להגן על העצים בשמורות הטבע - על פי ערכי העצים בפקודה . ערכי העצים בפקודת היערות : " ערך העץ –... על פי מינו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו, ערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי , וההיסטורי " ערכים אלה חשובים מאוד בשמורות הטבע והגנים שבמהותם נועדו לשמר ערכים אלו

קביעת המגוון הביולוגי כערך עליון בשמורה - נוגדת לפקודת היערות , נוגדת להגנת עצים על פי ערכם בחוק

המגוון הביולוגי/ מינים פולשים בחרו את העצים הגדולים והחשובים ביותר , הם כולם חלק מהמפעל הציוני ומפרויקט איקלום העצים

אקליפטוסים, פיקוסים, פלפלון, ושינגטוניה , אזדרכת, צפצפה ועוד היד נטויה.

אנשי המגוון הביולוגי אינם מעוניינים במינים זרים לא רק בפולשים ובכך פוגעים בכל מפעל האקלום הנהדר שעיקרו בקק"ל ומשרד החקלאות.

סמכות המחקר בעצים : שייכת לאגף שה"מ ומכון וולקני במשרד החקלאות-ולכן משרדים אחרים לא יעסקו בהגדרות ומחקר בעצים. 22


תמ"א 1 - חטיבת התשתיות- הנחיה לעבור על החוק .

.על כל תוכניות המתאר שהוכנסו לחט' התשתיות, חל חוק התכנון והבניה

והתיקון 89 לחוק להגנת עצים , פקודת היערות ונהלי החוק ונהלי התכנון.

. מנהל תכנון קבע תנאי סף להגשת תוכנית : הגשת סקר עצים כתנאי להגשת תוכנית. ביצוע סקר עצים לפני תכנון, [4,5[

הצגת העצים על פי ערכם בסקר עצים בתוכניות , התייחסות לעצים על פי ערכם בסקר -מחייב כל בעל מקצוע בתהליך.

[ללא ביצוע נהלי החוק -אין ערך לחוק הגנת עצים. ופקודת היערות תשמש רק כמשיר לאישור תוכניות כריתה עצים. זה מה שבוצע בתמ"א 1] המתכנן לא ישקול את שיקולי ערכיות העצים בזמן תכנון, וועדות התכנון יקבלו מוצר תכנוני מוגמר המחייב כריתת עצים.


1 בחטיבת התשתיות לא מוזכרת פקודת היערות/ חוק הגנת העצים, אין הנחיה לביצוע סקר עצים לפני תכנון ולא נדרש להציגם בתוכנית.

2 . הנחיות להגשת תוכנית [דוגמא בתמונה ]סעיף 3.4.3 ללא סקר עצים וללא ערכיות העצים על התוכנית


דוגמא חיתוכי מסך בתמונה: הגשת תוכנית -מתקנים פוטוולטאים- לא כוללת הוראה להגשת סקר עצים [ תנאי סף] כחוק

"3.4.3 לתוכנית יצורפו המסמכים הבאים : תשריט מצב מוצע ומאושר, נספח סביבתי, נספח ניקוז, נספח בינוי ועיצוב אדריכלי." הערה

ובהתאמה סעיף 3.6.3 :השיקולים הסביבתיים מוסד התכנון ייתן דעתו להיבטים הבאים, לכאורה שיקולי חי וצומח כלולים בשיקולים, ההנחיה הפרטנית לא כוללת את ערכי העצים על פי חוק - כי אם ערכי העצים על פי המשרד להגנת הסביבה .


תמ"א 1 הנספח נופי סביבתי" פרק נספחים: נספח 6ב

" בכל מקום בו נדרש בתכנית זו נספח נופי-סביבתי, עריכתו תעשה בהתאם לסעיף זה "

נספח זה מנהל את תמ"א 1 - חל על כל תוכניות התשתיות ואף מחליף את הנספח הסביבתי בתמ"א 35 . וחשיבותו רבה .

תמ"א 35 נכתבה ב 2005 , כך גם תוכניות מתאר רבות שהוכנסו לתמ"א 1 נכתבו לפני 2014 ,לפני נהלי הכנת סקר עצים ..

2014 פורסם במנהל תכנון -תנאי סף להגשת תוכנית הכוללת סקר עצים , ערכי העצים יוטמעו בתוכנית לפני תכנון כאמור.

פקודת היערות כתובה בתמ"א 35 [התוכנית הראשית לבינוי פיתוח ושימור]. סעיף 9.6.2 " אין בתוכנית זו כדי לגרוע מהאמור בפקודת היערות "

לכן ככל שחלו התפתחויות בחוקי הגנת העצים תמ"א 35 היתה מחוייבת אליהם.

תמא 1 נועדה לאחד את כל התוכניות ולהטמיע בהם את נהלי התכנון כולל עריכת סקר עצים כחוק , אך עורכי התכנית והמועצה הארצית קבעו-המגוון הביולוגי ערך עליון מעל לחוק . למרות שאינו חוק , ואופן ניהולו בישראל מעיד על עברה על החוק ובגידה בהחלטות ממשלה.

יותר מכל מעיד הדבר על כוחה של החברה להגנת הטבע בועדות התכנון ועל התנכרותו של המשרד להגנת הסביבה לחוק ולערכם של העצים.


הנספח הנופי סביבתי בתמ"א 1 -לכאורה יכול להתבצע במקביל ללא סתירה להגשת סקר העצים כחוק.

אבל הנספח הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה - פולש כהרגלו בחוסר סמכות לתחום העצים ,בנספח יסומנו מינים פולשים .

העצים יבחנו תוך התעלמות מהחוק - רק בהתאם לספריו של ד"ר דופור דרור זאן מארק- יועץ המשרד להגנת הסביבה כעצים פולשים ,

"העצים הפולשים" יסומנו לא באופן פרטני כי אם בצביעת/ סימון אזור של צמחיה פולשנית -[ ניתן לומר שתוך כדי הסתרתם ]

לפני הנחיות הנספח - "הנספח יועבר לחוות דעת המשרד להגנת הסביבה," לפני דיון בועדות - כאמור המשה"ג מצדד בכריתת "פולשים"

ולכן יבחר חלופה שאין בה צורך להגן על העצים כי אם לכרות אותם.

הגדרת " מינים נדירים" מעניקה לגיטימציה כדי להחמיר " ברגישות האזור " והצורך לנקות ממנו אויבים המעניקים צל וכדומה.

העצים פולשים לפי המשרד להגנת הסביבה: אקליפטוסים, פיקוסים, צפצפה, אזדרכת, פלפלון, וושינגטוניות ועוד .ועוד .

העצים הזרים- גם הם אויבי המגוון הביולוגי בגישתו הקיצונית הדורש רק " טיבעי" ללא התערבות אדם = צחיח , עשבוני .

הנחיות הנספח הסביבתי הן הנחיות לעבור על החוק

הנספח נופי סביבתי חייב כמו כל תוכנית -להציב ולהתייחס להעצים על פי ערכם בסקר העצים. כך קובעים נהלי החוק :

"בנוהל זה יקבלו התייחסות הפריטים הנדרשים לסימון והגדרת העבודה הנדרשת מכל בעל מקצוע בתהליך" 3

באחריות היזם/ המתכנן · "הטמעת תוצאות הסקר והשלכותיהן בקרב שאר גורמי התכנון הרלוונטיים לפרויקט" 3 ערכי העצים יוצגו בתוכניות רק על פי ערכם כפי שקובע החוק והנוהל - הגדרתם כעצים פולשים בתוכנית- זו עברה על החוק .

אין כל הנחיה בנספח הנופי סביבתי להציג בתוכנית את ערכי העצים כאמור.

המשרד להגנת הסביבה כאמור בנוהל- צריך לקבל את הנספח כולל ערכי העצים- מדוע הוא יוצר הטעיה זו.

המשרד להגנת הסביבה/ רט"ג/ חלט - הם היועצים של נספח סביבתי זה - גישתם פסולה והם עוברים על החוק .

תמ"א 1 7.6 ." במקרים בהם הוגש תסקיר השפעה על הסביבה אין צורך בהגשת נספח נופי- סביבתי."

כל הערותיי כנ"ל - גם בתסקיר השפעה על הסביבה החוק מורה על הצבת העצים על פי ערכם בסקר עצים.

תמ"א 1 -" בהתאם להוראות התמ"א, תכנית הנדרשת לנספח נופי סביבתי תופקד בתנאי והוגש למוסד התכנון נספח כאמור"

כלומר הפקדת התוכנית תבוצע רק לאחר שהמשרד להגנת הסביבה נתן דעתו לנספח סביבתי זה -בחן והמליץ חלופות, תוך הגדר העצים כפולשים והתעלמות מערכם על פי חוק .


אחריות מוסד התכנון :

"היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד תכנון את התוכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים [התיקון 89 לחוק התכנון והבניה 2008 ]

המשרד להגנת הסביבה וחל"ט ורט"ג -מכשילים את מוסד התכנון:

נדרש להוגיש נספח נופי לפי ההנחיות-כאמור 45 יום לפני הפקדה - ידון המשרד להגנת הסביבה עם המתכנן על בחירת החלופה, החלופה שקיבלה את אישור המשרד להגנת הסביבה- עליה יתבסס התכנון הנבחר , ועדות התכנון במצב זה אינן דנות בערכים "הסביבתיים" שוב.

החלופה שקודמה עם המשרד להגנת הסביבה היא החלופה הסביבתית והיא העדיפה, בהתאם לנספח , אין ערך כבר להצגת העצים בתוכנית[ סקרי העצים ישמשו רק לשלב קבלת רישיונות הכריתה

כל שכן- אין מי שיתנגד בוועדה , משתתפים בוועדות התכנון החברה להגנת הטבע , רט"ג, והמשרד להגנת הסביבה - להם לא תהיה כל הערה לרעה לתוכנית הנ"ל בעיקר אם היא תכרות אלפי פולשים ...

גנבת סמכות משר החקלאות : ערכי העצים לא יבחנו בועדות על פי ערכם בפקודת היערות הנמצאת באחריותו של שר החקלאות .

כי אם על פי ערכי המגוון הביולוגי והמינים הפולשים -כל יקבע המשרד להגנת הסביבה את החלופה העדיפה.

גנבה זו מתבצעת על ידי המשרד להגנת הסביבה במודע

רישיונות הכריתה יצאו בגין תכנון ופיתוח ולא בגין מינים פולשים . המתכנן לא נדרש להגן על העצים בתכנון כאמור .

אמירה אישית : יכולה להתבייש דלית זילבר, עורכי התוכנית ,חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים והגברת תמר כפיר וחבריה. אינם ראויים לעסוק בתכנון ואינם ראויים לאמון הציבור .

"גנבת" סמכויות משר החקלאות ומשרדו - על ידי המשרד להגנת הסביבה ושותפיו.

עד כה ראינו את "גנבת " הסמכויות בנספח הנופי סביבתי , שמורות הטבע , והיערות.

דוגמאות נוספות בתמ"א 1 :

דוגמה 1 . " התייעצויות בנוגע להיתר: פרק המים

א. היתר בשטח שייעודו שמורת טבע או גן לאומי יינתן לאחר אישור רשות הטבע והגנים.

ב. היתר לקו מי מערכת החל ביעודים הבאים: מכלול נופי, סביבה חופית, נחל וסביבותיו, יער, שטח פתוח בתמ"מ )למעט שטח בו חלה תכנית

מפורטת או שטח חקלאי מעובד(, יינתן לאתר התייעצות עם רשות הטבע והגנים, בקטעים החופפים ליעודים המנויים בסעיף זה."

סמכות שר החקלאות הגנת העצים הבוגרים : ככל שיש עצים בשטחים אלו נדרש להתייעץ עם שר החקלאות ונציגו - רט" ג כידוע -הוא נציג המשרד להגנת הסביבה [רט"ג מייעצת על פי תפיסתה הכרתנית ולא לפי חוק - לגורמים רבים מחוץ לשמורות - רישיונות הכריתה יצאו בתרוץ בטיחות וכדומה ולא יסגירו את ההמלצה ] פקיד היערות מתעלם מכך.


דוגמה 2 .חוות דעת לנספחים פרק המים מוסד התכנון יבחן את התכנית, בין היתר, על פי ממצאי הנספחים וחוות הדעת כמפורט להלן,

10.1 . נספח נופי סביבתי נ יועבר לקבלת חוו"ד מהגורמים הבאים: המשרד להגנת הסביבה, בשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה – גם רשות הטבע והגנים, בשטח חקלאי גם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובשטח יער גם קק"ל.

10.2 . נספח ניהול נגר -יועבר לקבלת חוו"ד רשות הניקוז, בשטח בעל רגישות נופית סביבתית -גם רשות הטבע והגנים, בשטח יער גם קק"ל.

סמכות שר החקלאות בנושא העצים לא קיימת , כאמור בשטח בו קיימים עצים - התייעצות עם שר החקלאות/ נציגו.


11 . זו לא טעות - זו מדיניות העושים במלאכה

ראשית כידאי לומר שאנשים טובים ופעולות טובות נעשות בארגונים עליהם ידובר - ואין הכוונה להעיד על הכלל .

המשרד להגנת הסביבה , רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע - פועלים למען אינטרסים משותפים תוך התעלמות מחוק הגנת העצים.

מומלץ לקרא את הכתבות ומסמכי המדיניות של אלון רוטשילד אחראי המגוון הביולוגי בחברה להגנת הטבע :

מאמריו עיקר נגד ייעור , ואף נגד קק"ל . באמירה ברורה להעביר את סמכויות קק"ל לרט"ג

הקבוצה נותנת ייעוץ לשלל גורמים עסקיים במסגרת טבעBIZ ומסגרות אחרות, - מהות הייעוץ לרוב מיגור הפולשים ולמען המגוון הביולוגי . הנחיות אלו נסמכות על ספר הצמחים הפולשים 2010- 2019 שם הוגדרו עצים כפולשים : אקליפטוסים פיקוסים ועוד ואחרים. על ידי יועץ המשרד להגנת הסביבה ולא על ידי משרד החקלאות.

רשות הטבע והגנים - כריתת עצים נרחבת -בתוך שמורות הטבע והגנים וגם מחוץ להן.

החברה להגנת הטבע מתפרנסת מכתיבת סקרים או מסמכי מדיניות- התשלום על ידי המשרד להגנת הסביבה לסקרי טבע או מסמכי הנחיות

והמשרד להגנת הסביבה השר מעניק הכשר למינים מוגנים / נדירים/ בסכנת הכחדה - לא על פי מחקרים כי אם לפי סקרים וספירת פריטים, אזורים מוגדרים ברגישות גבוהה ,- המצדיקים כריתת " עצים פולשים " העצים הוגדרו גם הם על ידי יועץ סוקרים/ תוך התעלמות מסמכות משרד החקלאות.חשש לניגוד עניינים בתמ"א 1

חשש לניגוד עניינים מובא להלן - ללא מידע וחשד ספציפי ו-רק לאור ההקשר המסתבר בין תמ"א 1 לאישים ומסמכים נוספים ,

אין בסעיף זה כל האשמה או חשד כלפי מי מהמוזכרים כאן. את ניגוד העניינים יבדוק, אם יבחר, כל בעל סמכות שימצא לנכון.

1 חשש לניגוד עניינים החברה להגנת הטבע

מצד אחד אנשי העמותה יועצים לתמ"א 1 ומשתתפים בוועדות לקידום נהלי תכנון - בכך מוכיחה המדינה שהעמותה מקבלת אמון מלא . העמותה -נציגת ארגוני הגג בועדות התכנון מקבלת מקום של כבוד ובעלת יכולת השפעה . לא יתכן שבעמדה זו לא תכבד העמותה את החוק ותקדם אג'נדה צרה .

חשש לניגוד העניינים נובע מהייעוץ שנותנת העמותה באמצעות טבעBIZ -לעסקים -בו מסייעת להוריד את החסם הסביבתי העצים תוך הגדרתם כפולשים - ולא בהתאם להגדרת עצים על פי נהלי החוק בתוכניות בניה ופיתוח. הגדרת עצים כפולשים בתוכניות בניה - היא בניגוד לחוק התכנון והבניה הקובע את ערכי העצים לצורך התייחסות אליהם בתוכנית.

נתיבי ישראל לדוגמא - מנכ"לית העמותה איריס האן לקחת חלק פעיל בכתיבת מסמכי ההנחיות הנ"ל ואלון רוטשילד אחראי המגוון הביולגי בעמותה - הוא בצוות ההיגוי של מסמכי ההנחיות לנתיבי ישראל להגדרת עצים פולשים. כאמור לא כחוק בתוכנית דרך.

בשלב הבא- ניציגי העמותה הם הביקורת הסביבתית לנתיבי ישראל בועדות - ויתעלמו כמובן מהיקפי כריתת העצים


2. חשש מניגוד עניינים ליאת דופור דרור ליאת דופור דרור -מתכננת סביבתית [ א.ש.ל ] בהוראות תוכנית מע"צ - נתיבי ישראל.

בתוכנית תמ"א 1 היא כתובה כחלק מהצוות -בנוסח תמא 1 אוגוסט - 2016 שהועבר לועדות המחוזיות

ליאת דופור-דרור אישתו של ד"ר דופור דרור זאן מארק -היועץ של המשרד להגנת הסביבה -וכותב הספרים צמחים פולשים בישראל 2010-2019 , דופור דרור הוא היועץ היחיד לדברי המשה"ג בנושא זה . וספריו הם " התנ"ך של חלט- רט"ג המשג"ס -המגוון הביולוגי - צמחים פולשים

החשש לניגוד הענייניים נובע מהגדרת תמא 1 את המגוון הביולוגי [ ומכך את המינים הפולשים] כתכנון המוביל את שמורות הטבע , ומנחה את הנספח הסביבתי בהגדרות הפולשים.

לפני תמ"א 1 - לא היו המינים הפולשים חלק מהוראת התכנון / או ממשק המנהל את שמורות הטבע או חלק מהנחיות הנספח הסביבתי המגדיר צמחים פולשים.

דצמבר 2020, עתירה 1327/20 נגד סגירת שטחי הטבע בפני הציבור על ידי רשות הטבע והגנים - החלטת בג"צ : רטג לא יכולה לסגור שטחים בפני הציבור ללא סיבה ועליה לנמק


המפסידים : אזרחי המדינה והדורות הבאים. תקציבי המדינה ומנהל תקין.

עשו במלאכה: גורמים בחברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים, גורמים במשרד להגנת הסביבה, גורמים במנהל תכנון ובמיפוי ישראל. ונהנים.

מרוויחים : חברות תשתיות, חברות בניה, לובינג , כורתי עצים, סוחרי עץ, וגם אינטרסים זרים - המעוניינים להשיב את ישראל 150 שנה אחורה, כמו כן גורמים המזלזלים בחוקי מדינת ישראל והחלטות ממשלותיה. וגם עובדי עמותות , ומתפרנסים אחרים.

האם יתכן שמאות מיליארדים הם הסיבה ל 3 מערכות בחירות? האם בכדי להעלים את החוק ונהליו מהנחיות התכנון, ולשתול ערך סביבתי חליפי ויועץ סביבתי נוח , נדרשו : שלוש מערכות בחירות ברצף , ממשלת מעבר, וועדות כנסת לא מתפקדת, קרע בעם. ותחלופה כ"א ? בהחלט יתכן.


קריאה דחופה :

1. שטחיי היערות - יבוטל איסור נטיעת עצים! שטחי היערות ונטיעתם ישמרו על פי מהותם בתמ"א 22.

2 היערות יינטעו על ידי קק"ל בתאום ופיקוח שר החקלאות ובהנחיית ענף המחקר במשרד החקלאות [ שה"מ וולקני ] - על פי האמנה.

[תורחק החברה להגנת הטבע מעיסוק ביערות ונטיעת עצים- מדיניות העמותה אינה תואמת את החוק והחלטות הממשלה. ]

שיקולי הנטיעה לא יוגבלו ל"עצים מקומיים" כפי שדרשה החברה להגנת הטבע .

שיקולי הנטיעה והייעור -הטובים ביותר יבוצעו, בהתאם להתמודדות המדינה עם המדבור, ועם משבר האקלים. ובהתאם להנחיית חוקרי אקלום העצים אגף שה"מ ומכון וולקני.

3. ייעוד שמורות הטבע והגנים -על פי הגדרתם בחוק שמורות הטבע והגנים-כאמור. שטחי שמורות הטבע יפתחו לציבור .

שמורות הטבע והגנים יהיו כפופת לחוק פקודת היערות כחוק, ערכי העצים ככתוב בפקודת היערות : ערכו הסביבתי, הנופי, ההיסטורי, האקולוגי, מינו, גילו וכ ,

לא יוגדרו עצים "כפולשים" אלא ע"י האגפים המיקצועיים במשרד החקלאות. כריתת "פולשים " תיבדק בפרוט ובסדרי עדיפויות להגנת המדינה במשבר האקלים ומאבק במדבור,

[פרטי המגוון הביולוגי יציגו מחקרים מדויקים . כריתת עצים תבוצע רק על פי סדרי עדיפויות מחמירים על פי חוק. ]

4. שטחי תשתיות, תמא 1 ותמא 35 - יש להשיב את כפיפות התוכניות כולן לפקודת היערות והתיקון 89 לחוק התכנון והבניה, לנהלי החוק .

2. תנאי סף להגשת תוכנית - הגשת סקר עצים והצגת ערכי העצים כשכבה מנחה לכל בעלי המקצוע בתהליך.

3. נספח נופי סביבתי - יציג את ערכי העצים על פי החוק והנוהל בתשריט, בתצ"א ובדו"ח המילולי . באופן ברור .

4. לא יסומנו "עצים פולשים" בתוכנית סביבתית , ערכי העצים יוצגו רק בהתאם לחוק ונהלי משרד החקלאות.

5. בכל סעיפי חטיבת התשתיות וחטיבת שטחים פתוחים תוזכר פקודת היערות, התיקון 89 לחוק ונהלי סקר העצים - לפי החוק.

6. בכל סעיף בתמ"א 1 בו כתוב: "התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה " , יתווסף : בכל שטח בתוכנית בו נטועים עצים- ההתייעצות עם פקיד יערות ממשלתי בצרוף תוכניות, חלופות התכנון ותמונות .


14 . הערות ומקורות


1 . פקודת היערות נוסח מלא נבו

2. התיקון 89 לחוק התכנון והבניה שמירה על עצים בוגרים

3. שם הנוהל: כללים לעריכת סקר עצים, ת. עידכון: 22.7.2018. או נוהל פקיד יערות -נספח ד סקר עצים

4. נוהל תנאי סף להגשת תוכנית בסמכות מחוזית ותכנית בסמכות מקומית, נספח מס 6 : הנחיה להכנת סקר עצים

מועד פרסום 1.9.2014 . מועד עדכון : 22.1.2019

5. נספח מס 6: הנחיות עריכת סקר עצים המסומנים לכריתה או העתקה ותוכניות הפטורות מסקר העצים. מנהל תכנון

6. נוהל הגנת עצים לשימור בזמן עבודות , משרד החקלאות. או נוהל פקיד יערות

7. מחשבון ערך חליפי לעץ -משרד החקלאות [ הצבת סוג העץ, רוחב הגזע, במחשבון וקבלת ערך העץ לפיצוי נופי]

8. פקודת היערות סעיף 15 ב , לעניין הנטיעה החליפית . סעיף 15. ב. 1 לעניין פיצוי כספי

13 דוגמא לחתימה: מזכיר הממשלה+ ומזכיר המועצה הארצית תתל 22 מסילה מזרחית

14 תמ"א 1 נוסח חתום 30.1.2020

15 תמ"א 22 יער וייעור , 11.1995 לתוכנית אושרו 7 שינויים אחרון 2013 , ללא ביטול כפיפות לפקודת היערות וללא שינוי מהות התוכנית.

16 ייעור- פירוש מורפיקס : "נטיעת יערות, נטיעות עצים רבים בשטח אדמה גדול במטרה להפכו לחורשה או ליער".

17 . עתירת קק"ל נגד ועדה ארצית לתכנון ובניה 2016 על פגיעה בתמ"א 22

18 מצגת למתכננים הדרכה תמ"א 1 שטחים מוגנים אפריל 2020 מוטי קפלן

20 "בפעם השניה בתוך שבוע - עוד מין חדש .".. 2 עלים שמקורם באפריקה או מערב אירופה התגלו בבריכת סמר בחדרה והוא מעתה

מין נכחד שחזר לטבע [ ובגללו חייבים לכרות אקליפטוסים. ] מקור GOV המשרד להגנת הסביבה "חדשות" ! 2 התמונות להלן :

הסוקר כותב שיתכן ומין זה נשאה ציפור ... [חשוב לדעת שאלפי עצים ניכרתים בגלל ציפור שעלולה להטיל את יציאותיה אי שם בנחל,..]

פקיד יערות מאז 2017 משתף פעולה ומתיר כריתות נרחבות מאוד.


22. אמנת ממשלת ישראל קק"ל 12.1961 , חודשה לפני מספר שנים, עיסוקה בחלוקת סמכויות נושא העצים .

סמכות המקר - משרד החקלאות , הייעור - קק"ל ,
Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page