top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הגנת עצים בוגרים על פי החוק בישראל.

הגנת העצים הבוגרים : לאורך השנים חיזק המחוקק את הגנת העצים:


· 1948 -פקודת יערות בתוקף .

· 1995תוכנית המתאר :תמ"א 22 קיבלה תוקף. ייעור ויערות, כולל תשריט מפורט לכל חלקי הארץ

תמ"א 1-שנת 2020 -מבטלת את תמא 22 , מבטלת שטחי יערות.

· 2008 -- תיקון 89 לחוק התכנון והבניה, הגנת עצים בוגרים. והקמת האגף להגנת העצים.

· 2012תיקון לחוק ולפקודת היערות

· 2014 -- תיקון לחוק ולפקודת היערות , כולל מתן כלים לאכיפת החוק, מתן כלים לחידוש מלאי העצים.

ערך חליפי לעץ, חובת נטיעת עצים. [ אף אחד לא אוכף את החוק]


אגף יער ואילנות הקים את נהלי החוק : רישיון כריתה, סקר עצים,

ערכם של העצים יקבע על פי גודלם, רוחב הגזע, בריאותם, חשיבותם לסביבה,

נהלי העתקה , חובת התייעצות בתוכניות גדולות עם פקיד יערות ממשלתי בטרם תכנון .

נכתבו פרסומים להגברת המודעות וחינוך הציבור , נערכו כנסים.

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page