top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נוהל עבודת פקיד היערות החדש גרסה מס 1? הטעיה שיטתית

בתמונה: נוהל פקיד יערות - חגי שניר, קיבל אישור ב31.3.2016

נוהל פקיד יערות ארז ברקאי - 2019- לא קיבל אישור (שורה 4)


פקיד יערות ראשי ארז ברקאי -מאשר רישיונות כריתה על פי הנוהל הנ"ל , למרות שאין לו אישור.

עיריית תל אביב הנפיקה רישיונות כריתה לפני היתר בניה למוסדות חינוך- תודות לנוהל זה-שלא קיבל אישור ,

לא התבצע מנהל תקין לאישור נוהל חדש. הנוהל לא פורסם כנדרש באתר משד החקלאות .

ברקאי מסרב לבטל רישיונות כריתה המחזקים מנהל לא תקין - שניתנו לעירייה - לא על פי נוהל מאושר
ברקאי "מסתתר" מאחורי הנוהל הקיים (תמונה 1 ) -

אבל... הנוהל הקיים נעלם מהפרסום באתר משרד החקלאות.

לא ניתן להשוות .

מדוע מסתירים את הנוהל הנמצא בתוקף ?

מה הוחלף בנוהל החדש- ללא דווח שבוצע שינוי ?


נוהל חדש - חייב להתפרסם לציבור, באתר משרד החקלאות- לפני כניסה לתוקף.

- הנוהל החדש לא פורסם באתר משרד החקלאות.

ואפילו הוסתר ביודעין -מאנשי המקצוע במשרד החקלאות


על קיומו של נוהל פקיד יערות 2019 - נודע במקרה:

עיריית תל אביב הנפיקה רישיונות כריתה למוסדות חינוך לפני היתר בניה.

פניה מסודרת לפקיד יערות ראשי ועיריית תל אביב , לבטל רישיונות לפני היתר בניה :

המכתבים - לא זכו לכל מענה


לכן יצא מכתב לשר אלון שוסטר ולמנכ"ל נחום איצקוביץ-:

תשובת המנכ"ל - מותר להוציא רישיונות כריתה לפני היתר בניה לפי הנוהל ...

הנוהל אליו הוא מתייחס-לא פורסם ולא עבר הליך תקין , מידע הועבר למנכל ולשר - ללא הועיל -

מינהל תקין והגנת עצים כנראה לא מעניינים אותם.


הטעיה נוספת וחמורה : בכותרת הנוהל כתוב , גרסה מספר 1.0

נוהל פקיד יערות קיים, בתמונה , כנוהל מ- 2016 -ולכן אין זו גרסה מספר 1 כי אם גרסת עידכון .

מה מספר הגרסה ?

היכן רשימת השינויים בין גרסה קיימת ומאושר לנוהל החדש המבקש אישור ?

מוסתר ולא ידוע ...


תאריך הנוהל : מדוע רשם ברקאי את הנוהל על שמו בתאריך ינואר 2019 ?

הנוהל ללא אישור שנה וחצי לאחר מכן , ולא פורסם בתאריך זה באתר משרד החקלאות מינואר 2019 להערות הציבור.

אחת הסיבות מסתברת כשיטת הטעיה במסמכים משפטיים :

מספר הנוהל " החדש" והלא מאושר - הוכנס כלינק מקוון במסמך משפטי...

הדן בנושא העצים .

כאשר מוכנס לינק למסמך משפטי, מסמך זה נחשב כמסמך הרישמי של משרד החקלאות

לא ידקדק השופט בחוקיות הנוהל שלא קיבל אישור - כיוון שהוא המסמך המקושר מאתר משרד החקלאות. .

זו הטעיית מערכת המשפט - פלילי


הטעיה והסתרה מנהלת את כריתת העצים בארץ,

אם שר החקלאות החדש והמנכ"ל לא יעצרו זאת מיד,

מאות אלפי עצים יעלמו לתוך רישיונות כריתה כאילו חוקיים . וכריתות העצים יבוצעו בעתיד .

תוך מחיקת זכות הערר של הציבור בעתיד.
Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page