top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הפעולות והשימושים בשמורות הטבע יוגבלו לשטח מצומצם ככול שניתן. בתוקף מתאריך 30.1.2020-תמ"א אחת


שמורות הטבע נסגרו בפני הציבור. ינואר 2020. קאט.

"הפעולות והשימושים בשמורות הטבע יוגבלו לשטח מצומצם ככל שניתן"(1) -מי נתן את ההוראה?

האחריות להוראה-משה כחלון השר האחראי על מינהל-התכנון.

האם היה דיון בוועדות הכנסת? האם דן בכך היועץ המשפטי לממשלה? האם היה דיון ציבורי? לא, לא היה דבר.

מתי זה קרה ? בעת שמדינת-ישראל בשפל מדרגה שילטוני. שלוש מערכות בחירות, ממשלת מעבר, ועדות כנסת אינן, אמון הציבור אפסי,

דווקא אז - משה כחלון אישר את תוכנית המתאר הגדולה -תמ"א אחת, אותה קידמו בעצלתיים מאז 2012.(2)

התוכנית פורסמה ביום 29.12.2019, אושרה בקבינט הדיור ב 12 לינואר, ונכנסה לתוקף בחתימת מזכיר הממשלה ב 30.1.2020.(3)

זו תוכנית מתאר גדולה ביותר, מנהלת את כל השטחים הפתוחים ואת תכנון התשתיות, והתכנון הסביבתי בתוכניות בינוי ופיתוח -.(4)

מטרת התוכנית מלכתחילה -לאגד תוכניות ארציות לתוכנית אחת-"ללא שינוי היעדים ועקרונות מהתוכניות מתאר המקוריות.(6)


תמ"א אחת -חטיבת שטחים פתוחים

תמ"א אחת=תוכנית מתאר ארצית מספר 1, מכילה בחטיבת שטחים פתוחים את הטבע והסביבה. התוכניות המקוריות בוטלו .

תוכניות מתאר מבוטלות :תמא 22 יער וייעור , תמ"א 8 גנים לאומיים, שמורות טבע שמורות הנוף. תמ"א 13 חופי הים התיכון תמא 34/ב/3 נחלים.


שמורות הטבע בתמ"א אחת

תמ"א 8- גנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף - בוטלה(5)

תמ"א 8 -הייתה נאמנה לחוק שמורות הטבע והגנים וחוק התכנון והבניה, כללה הגנת ערכי הטבע על פי החוק ושמרה על האינטרס הציבורי.

לעומתה -תמ"א אחת ככל שמסתבר עד כה, אינה מכירה בחוק הישראלי בלשון המעטה. פוגעת בציבור ובערכי הטבע . ובתקציב המדינה.


החוק הישראלי מגדיר בבהירות את שמורות הטבע ,

חוק התכנון והבניה :שמורות הטבע- " כהגדרתם בחוק הגנים הלאומיים"(7)

חוק תכנון ובניה :הגדרות "חוק גנים לאומיים" – חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998"(8)

חוק גנים לאומיים ושמורות הטבע :

"שמורות טבע"- שטח בו נשמרים חי, צומח, דומם, קרקע, מערות, מים או נוף, שיש בהם עניין מדעי או חינוכי, מפני שינויים בלתי רצויים במראם, בהרכבם הביולוגי או במהלך התפתחותם, ואשר שר הפנים הכריז עליו , בהתאם להוראת סעיף 22 שהוא שמורת טבע." ..

"ערכי הטבע- כל דבר או סוג דברים שבטבע או חלק מהם, חי, צומח או דומם, שמקורם בשטח המדינה או מחוצה לה".(9)

גם פקודת היערות כתובה בחוק הגנים הלאומיים, העצים בשמורות הטבע מוגנים בחוק.

תמ"א 8 (התוכנית המקורית):"שמורת טבע- שהוכרזה לפי חוק הגנים "(10)

תמ"א 8שינוי 4 שמורות הטבע - נכתבה במלואה ההגדרה הכתובה בחוק לעיל.(10.א)


לעומת זאת,

תמ"א אחת-הפגיעה בשמורות הטבע מתחילה כבר בהגדרה

שמורת טבע - "שמורת טבע נועדה לשמירת המגוון הביולוגי המקומי והטבעי. מערכות אקולוגיות, מגוון מינים ומגוון גנטי, מורשת, נוף, חי, צומח ודומם ולייצוג תופעות ייחודיות"(11)

הגדרה זו בתמ"א אחת - לא לפי הוראות החוק , המחוקק קבע " כהגדרתם" ולא פירוש או אידיאולוגיה חליפית.

קביעת המקומי והטבעי= פגיעה חמורה בטבע. את המקומי מגדיר מדען רט"ג על דרך השלילה , לדוגמא האקליפטוס -עץ זר, לא מקומי.(12)

הטבעי חוזר על עצמו בתמ"א אחת, "יער טבעי , שמירת השטח בטבעו ..ללא נטיעות " ושוב, בכללים ועקרונות: "שמורות טבע שמירת השטח בטבעו, המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית הטבעית" (13)

המשמעות של שמירת המקומי והטבעי :הרג בעלי חיים , בעלי כנף וכריתת עצים שאוקלמו וניטעו-מראשית הציונות וקום המדינה.

המקומי והטבעי מנוגד להגדרת "ערכי הטבע" בחוק שמורות הטבע והגנים: "כל דבר או סוג דברים שבטבע או חלק מהם, חי, צומח או דומם, שמקורם בשטח המדינה או מחוצה לה"

מגוון גנטי, אין מקומו בהגדרה, כידוע ,המגוון הגנטי שמור במכון וולקני במשרד החקלאות, האחראי למגוון זה..

מגוון המינים בהגדרה עומד בסתירה להגדרת המקומי והטבעי. מגוון המינים לא ישמר אם נדרש לשמור רק מגוון ביולוגי מקומי וטבעי.

מי הוא המגוון הביולוגי למענו נועדו שמורות הטבע? מי הם המערכות האקולוגיות? איך הם שומרים על ערכי הטבע? המושגים ללא פירוש בחוק או בתוכנית.


תמ"א אחת -ההגבלות על הציבור .

כללים לשמורות הטבע: "הפעולות והשימושים בשמורת טבע יוגבלו לשטח מצומצם, ככל הניתן."(14)

הגבלה מחמירה זו על הציבור לא נדונה בוועדות הכנסת, לא פורסמה לדיון ציבורי למרות חשיבותם של שטחי שמורות הטבע לציבור. ולמרות החלטת ממשלה 2118 - המחייבת דיון על כל חוק או תקנה המהווים כלל התנהגותי מחייב במסגרת פעילות חברתית או כלכלית.

מה מקור ההגבלה הגורפת והמחמירה שקבעו לציבור ?

תמ"א אחת נדרשה לשמר את העקרונות והיעדים של התוכנית המקורית, בתמ"א 8 - אין זכר להגבלות גורפות מחמירות.

נהפוך הוא, ניכר כי בתוכנית המקורית שמורות הטבע נועדו לקלוט קהל רב, קיימת התייחסות מפורשת לצרכי הציבור והעדפותיו.

בהוראות התוכנית תמ"א 8 שינוי מס 4 - שימושים ופעולות בשמורות הטבע :

"התוכנית מאפשרת לאשר שימושים הנדרשים במישרין לשמירת ערכי הטבע , נוף, קליטת מבקרים ותפעול השמורות, ובכלל זה מתן מידע וגביית דמי כניסה, בשמורות טבע ...הקולטות קהל בהיקף ניכר, ניתן יהיה לאשר מבואה לצורך ניהול וויסות הקהל, עוד מוצע כי בשמורות הטבע ניתן יהיה להקים חניונים הכוללים מיתקנים, ..מבנים ומתקנים לשהיית המטיילים וכן מבנים לשהיית מלווי הטיול ככול שיידרש..."

כאמור - ההגדרה של שמורות הטבע בתמ"א 8 כהגדרתם בחוק. ולכן מיועדות השמורות לשמירת ערכי הטבע ולמען הציבור שאוהב את הטבע

(מתוך מצגת הדרכה לתמ"א אחת-למתכננים 4.2020)

סיכום ביניים :

ההגדרות -מתעלמות מהחוק ומתוכניות מתאר קודמות , הגדרות תמ"א אחת יגרמו לפגיעה נרחבת בערכי הטבע שהמחוקק ביקש לשמור.

הכללים -לא נובעים מהחוק ומתוכניות מתאר קודמות, תמ"א אחת מבטלת את הערכים וסידרי העדיפויות שקבעו ממשלות ישראל.

בעוד המחוקק קבע שטחים נרחבים לשמורות טבע, בכפוף לחוק הקיים ולתוכנית המתאר המקורית, לשמירת ערכי הטבע והמקום ולרווחת הציבור, החליטו במינהל התכנון לבטל את דרישת חוק תכנון ובניה, את הגדרת חוק שמורות הטבע ולהתעלם מהתוכניות המקוריות - למען הרחקת הציבור משומרות הטבע וייעוד השמורות לאינטרסים כלשהם לא מבוארים . לכאורה סביבתיים.

האם היה המחוקק קובע את היקף השטחים הנ"ל-אילו לא נועדו לציבור, ולהגנת ערכי הטבע המוגנים בחוק? כמובן שלא. לכך נועד החוק.

חשוב לדעת- סיכום זה מתאים לממצאים נוספים ודומים בתמ"א אחת. , דוגמאות:

א. יערות - תמ"א אחת ביטלה שטחים שהממשלה ייעדה לייעור-לרווחת הציבור-[נטיעת עצים, מיתקנים ושבילים]. השטחים הוגדרו בתמ"א אחת בניגוד לתוכנית המקורית, כ"יער טיבעי" נאסר על קק"ל לייער, וחל איסור לפתוח את השטח לציבור כפי שהיה מיועד מלכתחילה.(15)

ב. ביטול נהלי חוק הגנת העצים הבוגרים בתכנון בשיטתיות, בכמה דרכים. ביטול נהלי חוק זה גורם לפגיעה לא רק בעצים, הפגיעה כלכלית, סביבתית, תרבותית. הנושא מפורט בקישור (16)


מה בעצם קורה כאן?

למען מה ומי נקבעה התוכנית? לאיזה ערכים וחוק התוכנית נאמנה? מי בעלי האינטרסים הזרים שקבעו את התוכנית?

ואיפה כל מערכות הבקרה?


תמ"א אחת -שפת ההגדרות והכללים :

מושגים ערכים וכללים ברורים -הם צורך אנושי ולא רק שילטוני. כיצד אפשר לשמור על מושג לא ברור?

תמ"א אחת מדברת במושגים -ללא פירושם, המושגים שונים מהותית משפת החוק ושפת ההוראות בתוכניות המקוריות.

טוען מר קפלן עורך התוכנית: "תמ"א אחת מדברת בשפת כללים המחזיקים בתוכם פרטים, והיא נמנעת מן הפרטים עצמם. בדרך זו שומרת התמ"א על רוחן , עקרונותיהן ואפילו על פרטיהן של תוכניות האם "[17] האומנם?

פירוש המושגים מראה שתמ"א אחת מדברת בשפת ההסתרה הלכאורה סביבתית, ומטמיעה אינטרסים זרים לחוק וזרים לאינטרס הציבורי.

התוכנית לא שומרת על רוחן ועקרונותיהן של תוכניות המקור, כי אם מוחקת אותן לחלוטין.


פירוש המושגים

המושגים הכתובים בהגדרת השמורות-מנהלים את כל השטחים וכל הוראות התכנון. של תמ"א אחת, ואף מקבלים הטיות ותוספות. לדוגמא מטרת היערות, הגנים הלאומיים ושמורות הטבע : "שמירת המערכות האקולוגיות ובכלל זה המגוון הביולוגי , בתי הגידול... בין היתר לצורך אספקת שירתי המערכת האקולוגית "(18)

נפרש את המושגים:

פירוש: אספקת שרותי המערכת האקולוגית

"שירותי אספקה של המערכת האקולוגית, המוצרים החומריים המתקבלים מהמערכת האקולוגית, כגון מזון , עצים לבנייה ולהסקה, מים שפירים, תרופות ומשאבים גנטיים בעלי יישומים ביוטכנולוגיים "(19)

פירוש נוסף: "שירותי האספקה- הטובין או המוצרים המופקים מין המערכת האקולוגית (19.א) בתמונה :

כלומר: היערות , שמורות טבע וגנים לאומיים-לא מיועדים לרווחת הציבור ולא מיועדים להגנת ערכי הטבע, כי אם לאספקת סחורות ואינטרסים כלכליים ואחרים. הרווח מהסחורות מיועד לבעלי אינטרסים כלשהם, בעוד השטחים סגורים כמעט לחלוטין לציבור.


פירוש: המגוון הביולוגי

"המגוון הביולוגי- המונח מגוון ביולוגי מתאר את המגוון של היצורים החיים על פני כדור הארץ , צמחים ובעלי חיים, על פי אמנת המגוון הביולוגי CBD מושג המגוון הביולוגי מתאר את השונות ...וכן את המורכבות האקולוגית שהן חלק מהשונות. כלומר מדובר בצמחים בעלי חיים ובמיקרו אורגניזמים, וכן בגנים שלהם ובמערכות האקולוגיות הכוללות אותם... קיימים איומים רבים על המגוון הביולוגי בישראל, העיקריים הם אובדן בתי הגידול, או פגיעה באיכותו....ולאובדן של מינים מקומיים ולחדירה של מינים פולשים"[20].

פירוש נוסף:

"המגוון הביולוגי הוא השונות של היצורים החיים במערכת אקולוגית או באתר מוגדר. שונות זו בין היצורים מתבטאת בשונות הגנטית בין הפרטים בתוך אותו המין, בשונות בין המינים, בשונות שבין המערכות האקולוגיות שהמינים הללו מקיימים, ובשונות בתהליכים האקולוגיים המתקיימים במערכות אקולוגיות. היצורים החיים מקיימים מגוון של תהליכים אקולוגיים בינם לבין עצמם ובינם לבין סביבתם הפיזית, וכך יוצרים את הבסיס ההכרחי לקיומה של מערכת אקולוגית."(20א]


פירוש המושג רק מגביר את חוסר הבהירות, לעומת זאת- הערכים הכתובים בחוק ברורים מאוד, ומספקים הגנה גם למיקרו אורגניזמים ולגנים שלהם. האם יתכן שהסיבה להחלפת הגדרות החוק נועדה לא לשמור על ערכי הטבע כדרישת החוק.?

מתבהר לנו שבעזרת שימוש במושגים אלו, הוטמנו בטקסט מפתחות , מושגים לכאורה סביבתיים, בעזרתם אפשר לעקוף הוראות וחוקים של ערכי טבע וערכי המקום המוגנים בחוק. דוגמא למפתחות :מינים פולשים ומינים מוגנים ושרותי אספקה, מגוון גנטי

לדוגמא - מינים פולשים - מפתח לכריתת עצים, הרג בעלי חיים, פגיעה בבתי גידול.

עצים זרים -הוגדרו פולשים על ידי היועץ של המשרד להגנת הסביבה: אקליפטוסים, פיקוסים, צפצפה , אזדרכת , פלפלון, וושינגטוניות ועוד

האם העצים הללו פוגעים במינים מקומיים? בספר כתוב שלא נערכו מחקרים בישראל. משרד החקלאות, האחראי בחוק על הגנת העצים, לא מקבל את ההגדרת האקליפטוס כעץ פולש. כמו כן , לא נערך כל דיון סידרי עדיפויות, לא ידוע במי פוגעים האקליפטוסים שניכרתים באלפיהם, האם כריתת העצים הגדולים ביותר מיטיבה עם מדינת ישראל המצויה בגבול שטחי המדבר? ומה אומר הציבור ? וכיצד הכריתה מסתדרת עם חוק הגנת העצים? - תמ"א אחת , באמצעות השימוש במושגים- מדלגת על כל דיון.[21]


אמנה בין לאומית - המגוון הביולוגי

קידום המגוון הביולוגי והמושגים הנלווים אליו, מתבססים על אמנה בין לאומית- המגוון הביולוגי ,הקשורה לאמנה בין לאומית לסחר בערכי טבע, ולפורום כלכלי בין לאומי.OECD , הצטרפות ישראל לOECD ב2010 כללה גם מחויבות לאמנות אלו. הנחיות למינים מוגנים מתקבלות

מוועד בינלאומי, ו" מוטמעות" בשיטתיות -ללא דיון נוסף. הסיבה לאישור המיידי ללא דיון- החלטה של זאב אלקין משנת 2017 הרואה דחיפות באישור ההחלטות. האחראים על האמנות הנ"ל רשות הטבע והגנים והשר להגנת הסביבה.

החוק הישראלי גובר על האמנות הבין לאומיות, [ קישור 16 סעיף אחרון]


אמנות בין לאומיות -לקראת אישור תמ"א אחת,

14.12.2019 אלקין הכריז על מינים מוגנים ואישר הנחיות שהתקבלו[22]

14.11.2019 , אישר השר אלקין תיקונים רבים לאמנת מסחר בערכי טבע,(23) האמנה לסחר-קשורה למגוון הביולוגי.

תוספות רבות התקבלו לאמנה זו -"בולי עץ, עץ לבוד, עץ מעובד, עץ מנוסר ועוד. ההקשר לא ברור.

בתיקון נוסף לאמנת הסחר ב 11.2020 – התקבלו הוראות נוספות : עץ מעובד, עץ מנוסר, לבוד וכ' [24]

בכל ההכרזות הללו - החליט השר לא לקיים דיון השפעה על הציבור ולאשר את התקנות בדחיפות . למרות הקשר ההדוק לתמ"א אחת. והפגיעה הקשה בציבור . תמ"א אחת -בחרה בנאמנות לאמנות ולא לחוק ולתוכניות מקוריות


קשרים נוספים למושגים המנהלים את תמ"א אחת

יד הנדיב - ביססו בעשור האחרון את המושגים המנהלים את תמ"א אחת באמצעות "המארג "[25]

פרוייקט ממשק -הכשרת פקידות ציבורית לפי התוכנית הסביבתית שיד הנדיב קבעו , מסגירה את הקשר של כמה פקידים בכירים הקשורים לתוכנית זו ולממשק , כעמיתים או כמנטורים. האם ההכשרה של יד הנדיב גברה על החוק הישראלי ? ראוי לברור .

החברה להגנת הטבע בעשור האחרון מקדמת את המושגים המנהלים את תמ"א אחת, מעניקה ייעוץ לעסקים ועוד(26).


דבר אחרון: תמ"א אחת לא גמורה, יש בתוכנית דפים ריקים רבים. בעלי אינטרסים בוודאי ינסו להשלים את המלאכה. כל התוכניות שיאושרו או יקודמו על ידי תמ"א אחת- מבוססות על עברה על החוק.

שלוש מערכות בחירות ומשילות נמוכה, הניבו תוצאה שבכוחה לשאוב את תקציבי המדינה ומשאבי הטבע בקלות יתרה.

נפגעים קשות: הציבור וערכי הטבע והדורות הבאים, מינהל תקין וכל תוכנית שתקבל אישור .

מזעזע להבין כמה קל לבטל את הגנת החוק, כמה קל לפגוע באינטרס הציבורי. וכיצד הופקרו כל מערכות הבקרה בישראל

ב-3 מערכות בחירות. ידם עוד נטויה . בחירות נוספות בפתח ואין מי שיעצור את הפקידים ומינהל התכנון .


הערות ומקורות

1.תמא אחת הוראות התוכנית נוסח חתום 30.1.2020 , עמוד 112. הוראות פרטניות שמורות הטבע.

2. החלטת ממשלה 1295 (2010) ,סעיף 2.ב

החלטת ממשלה 4434.(2012)

4. תמ"א אחת נועדה לפשט ולהבהיר , ועושה בדיוק את ההפך בכל נושא הטבע והסביבה .העקרונות כתובים במדרג ובחלקים שונים, בכל אחת מההגדרות יעדים /הגבלות/הקשרים -שונים ובעייתיים כפי שיובהר במסמך זה, והובהר במסמכים נוספים.

5.תוכניות מתאר ארציות , תמא 8 בסוף http://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/sv9.aspx?tid=91&esid=10

6. החלטת ממשלה 1295 (2010) ,סעיף 2.ב תוכנית מתאר אחודה - "להסדיר הליך שיאפשר למוסדות התכנון לבצע עריכת תוכנית נוסח מאוחד לתוכניות המתאר ברמה הארצית והמקומית, לרבות תוכניות הכוללות הוראות מפורטות, אשר תאפשר להטמיע במסמך אחד בעל תוקף חוקי, את מכלול שכבות התכנון התקפות שקדמו לו וליתן לו מעמד מחייב ,וזאת בלא לשנות מהקבוע מהתוכניות שהוטמעו בו "

7. חוק תכנון ובניה, פרק י [ תיקון 116 ] תשע"ז 2017 . 203 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm

8. חוק תכנון ובניה , סעיף א תיקון 101 2014 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm

10 . תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף, תמא 8 , החלטת ממשלה698- 21.6.1981

10.א תמא 8 שינוי מספר 4 החלטת ממשלה -1029 , 21.1.2016

11. תמא אחת (30.2020) עמוד 109

12. יהושע שקדי 5.2015 מסמך מדיניות רשות הטבע והגנים- אקליפטוס המקור

13. תמא אחת ( 30.1.2020) עמוד 109

14. תמא אחת (30.1.2020) עמוד 113

15. פרק השטחים הפתוחים

17. מוטי קפלן - שפת תמא אחת https://www.dmag.co.il/pub/shinar/WE/122/34/ במגזין הנדסת מים דצמבר 2019 עמוד 34 גליון 122

18. תמא אחת (30.1.2020) עמוד 109 מטרות 1.1

19. א שרותי האספקה של המערכת האקולוגית https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=1080&ArticleID=6398&ID=5147

20. המארג , דוח מצב הטבע 2018 עמוד 40 . דו"ח מצב הטבע 2018 המארג

21 כיצד הוגדרו העצים הפולשים, האם זה נכון, בקישור : אקליפטוס המקור - לא עץ פולש

22. אכרזת מינים 12.2019 [ בסוף קובץ זה הערות והסברים ]https://www.nevo.co.il/law_html/law11/44159.htm#_ftn2

23. אכרזת מינים, סחר בערכי טבע 11.2019 https://www.nevo.co.il/law_html/law11/45383.htm#_ftnref2

24.

26.החברה להגנת הטבע מגוון ביולוגי https://www.teva.org.il/migvan , https://tevabiz.org.il/company/iroads/


Comentários


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page