top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תמא 1-מינהל-התכנון ביטל את נהלי החוק להגנת העצים וצמצם סמכויות שר החקלאות


חוק הגנת העצים הוא החוק הסביבתי היחיד שעוסק בזכויות הציבור וזכויות הדורות הבאים, החוק היחיד המכריח את ועדות התכנון

לשקול החלטות למען האינטרס הציבורי, כולל השיקול הכלכלי. לכריתת עצים ערך כלכלי בחוק הגנת העצים -כריתה = פגיעה בזכויות הציבור . תמ"א אחת ללא החוק= שאיבת כספי המדינה בקלות יתרה.


תוכנית המתאר תמ"א אחת, קיבלה אישור במחטף-ינואר 2020. לאחר פיזור הכנסת 3 פעמים ברצף, לפני בחירות מספר 3 . בתוכנית עשרות דפים ריקים , והתעלמות שיטתית מהחוק .

תוכנית ענק זו ביטלה את כל תוכניות המתאר הארציות הקודמות. בתחום התשתיות, משאבי טבע , יערות שמורות טבע וגנים לאומיים, נחלים וחופים. התוכנית מחליפה גם את הליך אישור התוכניות בבינוי ופיתוח על ידי החלפת הנספח נופי סביבתי בתמ"א 35 .

חוקי הגנת העצים - לא כתובים אפילו פעם אחת, ב ב 176 עמודי התוכנית,

בתמ"א אחת-הוראות לעקיפת הוראות החוק בשיטתיות, והובלת תכנון המחייב כריתת עצים.

סמכויות משרד החקלאות הקבועות בחוק נמחקו בתמ"א אחת – לא רק בנושא הגנת העצים.

בקישור זה : תמא אחת מתעלמת מהחוק -בשמורות הטבע [וקשר מפתיע ליד הנדיב ולפקידות הבכירה בהקשר למאמר זה]


תקציר :

להלן נהלי החוק להגנת העצים בשלבי התכנון :

ביצוע סקר עצים לפני תכנון, והטמעת סימון העצים בתוכניות [על פי ערכם בסקר עצים]-מחייב כל בעל מקצוע בתהליך.

תנאי סף להגשת תוכנית למוסד התכנון- הגשת סקר העצים כחוק.

אחריות מוסד התכנון- לשקול את הגנת העצים על פי ערכם בסקר עצים בכל תהליכי התכנון.


תמ"א אחת - שיטה תכנונית למען כריתת עצים תוך התעלמות מהחוק.

השיטה בהובלת המשרד להגנת הסביבה. הוטמעה בתמ"א אחת ומנהלת את התכנון בארץ ,

משרד להגנת הסביבה [ושותפיו חלט ורט"ג] - יועץ העל של התוכניות שיאושרו בוועדות התכנון.

המשרד מעניק ייעוץ מקדים ואף בוחר את החלופה התכנונית שתוביל את התכנון ותוגש לוועדה לאישור.

החלופה תיבחר בהתאם להנחיותיו הסביבתיות, של המשרד -ללא סקר עצים מוקדם והצגת העצים בתוכנית כחוק.

ההנחיות של המשרד בתמ"א אחת ,מפורטות וכתובות בנספח הנופי סביבתי ב6 :

בתוכניות ובמסמכים יתואר מצב קיים :

מינים מוגנים/ נדירים/ פולשים. .העצים לא מוצגים על פי חוק.

המשרד הנ"ל יבחר עבור המתכנן את שטח העבודה : ללא התייחסות לעצים על פי חוק.

יסמן את האזורים המוגנים לדעתו ועל פי תורתו, וינחה את התכנון לביצוע תשתיות ובינוי על שטחים לא מוגנים , לדעתו, ועל שטחים בהם " צמחיה פולשנית" .

המשרד להגנת הסביבה החליט :העצים אינם נחשבים לערך מוגן - ולכן, והמתכנן אינו נדרש לסמנם, בתוכנית הסביבתית על פי הוראות החוק [ בהתאם לערכם שנקבע בסקר עצים] .

לעומת זאת בחוק -השלב המקדים- קבוע בהוראות החוק. סקר העצים לפני תכנון, קבוע בהוראות החוק.

העצים הפולשים שהוגדרו כך על פי תורת משד להגנת הסביבה , יסומנו כאזור בו עדיפות לביצוע התכנון כיוון שעל פי תורתו – הפולשים פוגעים במוגנים ובנדירים .

המשרד הנ"ל - כופה על המתכנן ועל הועדות - את חלופת התכנון המחייבת כריתת העצים.

כדי להגן על מיני ספלולים, שרכים, שומים . שקבע השר להגנת הסביבה למען אמנה בין לאומית המגוון הביולוגי,

אליה התחייבה ישראל ב 2010 , ו לא גוברת על החוק הישראלי .

התוצאה:

כאשר יוגש סקר העצים לוועדות, כבר נבחרה החלופה התכנונית, [ נגד החוק! ] ולא ניתן להגן על העצים בשלבי התכנון כפי שקובעות הוראות החוק . רק להוציא רישיונות כריתה .


בקצרה: תמ"א אחת – ללא חוק הגנת העצים

1. פקודת היערות ותיקון 89 לחוק הגנת העצים על נהליו – אינו מופיע אף לא פעם אחת בתוכנית .

2. לכל אורך התוכנית, בכל תחום התשתיות והבינוי ומשאבי הטבע , גם בשטחים נרחבים בהם עצים רבים, רק המשרד הנ"ל ורט"ג הם היועצים. התייעצות מוקדמת עם מ' החקלאות לא קיימת-אלא אם קיים שטח חקלאי.

3.הייעוץ בתוכנית- בעד כריתות עצים - לא על פי חוק הגנת העצים. המדיניות נגד עצים זרים .

4. תמ"א אחת -נספח נופי סביבתי , נספח זה -מנהל את כל התוכנית והחליף נספח זה גם בתמ"א 35 .

אינו על פי חוק , סותר את פקודת היערות, התיקון 89 כאמור, נהלי החוק. הנספח אינו מציג את העצים על התוכנית כחוק ! יוסבר כולל סעיפי החוק.

4. נמחק תנאי סף להגשת תוכנית לועדה הדורש הגשת כולל סקר עצים שבוצע לפני תכנון .

בכל 176 עמודי התוכנית . הגשת התוכנית לא כוללת דרישה להגשת סקר עצים כתנאי סף.

5. החוק דורש את שיקול ועדות התכנון בהגנת העצים , בוטל ולא רלוונטי. החומר המוגש לועדה כולל את בחירת החלופה הסביבתית על ידי המשרד להגנת הסביבה – בה לא מוצגים העצים על פי חוק . לא על פי סקר עצים.


הרחבה והדגמה של החוק- וביטולו בתמ"א אחת

תוכניות המתאר אותם ביטלה תמ"א אחת בתחום התשתיות והבינוי.

תמ"א 3 דרכים ' כבישים, מחלפים, נתיבי תחב"צ . תמ"א 23 מסילות ברזל מטרו, רכבות כבדות , רק"ל

תמ"א 34 משק המים , תמ"א ב/2/2/ אתרים להתפלת מי ים,

תמ"א 37 גז טיבעי, תמ"א 1/23 אתרי גפ"מ , תמ"א 10/ד/8 תחנות כוח עד 250 מגוואט,

תמ"א 10/ד/10 מתקנים פוטוולטאים, תמ"א 4/16 פסולת מוצקה,

תמ"א 35 בינוי פיתוח ושימור – [הוחלף הנספח הסביבתי ב-תמ"א 35 לנספח הסביבתי של תמ"א אחת.]


א. הכרות עם חוק הגנת עצים בוגרים וחלקו בנהלי התכנון והוראותיו 2

1 החוק והנהלים להגנת עצים בתהליכי תכנון ברורים מאוד . אבל- אם לא מקיימים את הנהלים במועדם , לפני תכנון, ולא שוקל המתכנן והועדה את הגנתם בשלב קביעת החלופות- אין ערך לחוק ולביצוע הנוהל. וסקר העצים ישמש רק להנפקת רישיונות כריתה.


החוק מגדיר את אחריות המתכנן ואחריות הועדות. על המתכנן לקבל סקר עצים מקצועי-כדבר ראשון- לפני תכנון , ולהציב דבר ראשון את סימון העצים על פי ערכם בסקר- על התוכנית . עליו להטמיע מידע זה בקרב כל מי שלוקח חלק בתהליך, וועדות התכנון ישקלו את ערך העצים כחלק מהליכי התכנון. כאמור כל בעל מקצוע בתהליך וכדבר ראשון.

2 חטיבת התשתיות כפופה לחוק התכנון והבניה 1965 .

3 תיקון 89 לחוק התכנון והבניה סעיף 83 ג 1 (ג) " היו בתחום התכנית עצים בוגרים , לא יאשר 3

מוסד התכנון את התכנית אלא שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת השיקולים התכנוניים "

(ב) בתשריט התוכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה "

(א) "תכנית " או חלק מתוכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים לרבות תוכנית דרך "


5 .מינהל תכנון נוהל מבא"ת קבע תנאי סף להגשת תוכנית מאז 2014.

ביצוע והגשת סקר עצים על פי נהלי משרד החקלאות 4 , 5 ,

כלומר: לא ניתן להגיש תוכנית לועדה ללא סקר העצים המפורט, וערכי העצים על פי הסקר בכל תשריט. 6

נוהל: כללים להכנת סקר עצים :

"בתהליך הכנת סקר עצים מעורבים שלושה גורמים מקצועיים : 7 .מודד מוסמך סוקר מומחה לרבות אגרונום/אקולוג/אדריכל נוף... מתכנן/ עורך הבקשה "

" תפקידם ותוצר עבודתם של המודד ושל הסוקר הינם לתת למתכנן כלים לביצוע עבודת התכנון , תוך התחשבות בנתוני ערכיות העצים הנמצאים בשטח וזאת בטרם החל את עבודת התכנון "

"בנוהל זה יקבלו התייחסות הפרטים הנדרשים לסימון והגדרת עבודה הנדרשת מכול בעל מקצוע בתהליך "

"תוצר עבודתו של המתכנן / מרכז הבקשה הינו לרכז את כל תהליך התכנון בהקשר העצים לרבות :

א. התאמת התכנון לתוצרי הסקר ולחשיבות/ערכיות העצים / פוליגונים בשטח התוכנית, תוך בחינת החלופות , ככל שהדבר מתאפשר.

ב. הטמעת נתוני המדידה והמלצות הסוקר בתוכנותיו וקיבעת סטטוס העצים :שימור/העתקה/כריתה

ג. עריכה והגשת התוכנית בהתאם לנוהל מבא"ת לפקיד היערות - והטמעת תוצאות הסקר והשלכותיהן בקרב שאר גורמי התכנון הרלוונטיים לפרויקט . בשלב התוכנית הטמעת הוראות לעניין שימור והעתקת עצים בתקנון התוכנית ...."


6 .רישיונות הכריתה , נטיעת עצים על פי הערך חליפי [מחשבון ערך חליפי לעץ ] גם הם בחוק.


ב . תמ"א אחת - הגשת תוכנית לועדה –הנחיות לעבור על החוק

1. "הגשת תוכנית לועדה" [הדגמה פרקי האנרגיה מיתקנים פוטו וולטאים ] 8

"לתוכנית יצורפו המסמכים הבאים : תשריט מצב מוצע ומצב מאושר ,מסמך נופי סביבתי כאמור , ..נספח ניקוז וכ... נספח בינוי עיצוב אדריכלי

לא נדרש להגיש לועדה סקר עצים נספחיו על פי החוק ונהליו 9

בניגוד לנוהל מבא"ת תנאי סף להגשת תוכנית . בניגוד לתיקון 89 לחוק התכנון והבניה בניגוד לנוהל כללים לעריכת סקר עצים

2. "את תשריט מוצע ותשריט מאושר" שהתבקש המתכנן להגיש לועדה ,

לא יערוך המתכנן בכפוף ל: " כלים לביצוע עבודת התכנון , תוך התחשבות בנתוני ערכיות העצים הנמצאים בשטח וזאת בטרם החל את עבודת התכנון ,...בנוהל זה יקבלו התייחסות הפרטים הנדרשים לסימון והגדרת עבודה הנדרשת מכול בעל מקצוע בתהליך "

"תוצר עבודתו של המתכנן / מרכז הבקשה הינו לרכז את כל תהליך התכנון בהקשר העצים לרבות :

התאמת התכנון לתוצרי הסקר ולחשיבות/ערכיות העצים / פוליגונים בשטח התוכנית, תוך בחינת החלופות" , ככל שהדבר מתאפשר." המתכנן נדרש להכין נספח נופי סביבתי.

3. המתכנן יקבל תשריט מאושר - מהמשרד להגנת הסביבה – על פי הנספח הנופי סביבתי.

4. סעיף 10.1."נספח נופי סביבתי יועבר לקבלת חו"ד מהגורמים הבאים : המשרד להגנת הסביבה,

בשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוה- עם רשות הטבע והגנים ,

בשטח חקלאי עם משרד החקלאות , ובשטח יער גם קק"ל".

כלומר: לא יועבר למשרד החקלאות בנושא העצים

5. עמוד 50 תמא אחת [ הדגמת פרקי האנרגיה -פוטו וולטאים] "השיקולים התכנוניים עליהם יתן את דעתו מוסד התכנון :מפה טופוגרפית, שיקולים אקולוגים, ערכי טבע חי צומח , נצפות ורציפות, "..וכדומה

על פי תמא אחת – שיקולי סקר העצים לא יהיו חלק משיקולי מוסד התכנון..

1 האירוע החמור המתרחש : בשלב בדיקת החלופות – סקר העצים לא יהיה חלק מהשיקולים.

המשרד להגנת הסביבה מנהל את הייעוץ הסביבתי על פי הנחיותיו לנספח הסביבתי – שאינן מציגות את ערכי העצים כחוק על גבי התוכנית.

חוק הגנת העצים בוטל.


ג תמ"א אחת -הנספח הנופי סביבתי ב6 -הנחיות לעבור על החוק 10

1. " בכל מקום בו נדרש בתוכנית זו נספח נופי-סביבתי, עריכתו תעשה בהתאם לסעיף זה "


2. ההנחיות בנספח סעיף 2 להכין תוכנית מצב קיים –"שטח התוכנית וסביבתה":

לא נדרש המתכנן להכין סקר עצים כחוק, ולא נדרש המתכנן להציג בנספח נופי סביבתי את תוצר סקר העצים , ערכי העצים כחוק.

ההנחיות הם לעבור על חוק התכנון והבניה התיקון 89 לחוק , פקודת היערות ונהלי החוק.


3. החוק: "בתשריט התוכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה" 11

יקבלו התייחסות הפרטים הנדרשים לסימון והגדרת עבודה הנדרשת מכול בעל מקצוע בתהליך" 12

"הטמעת תוצאות הסקר [ עצים] והשלכותיהן בקרב שאר גורמי התכנון הרלוונטיים לפרויקט"

כלומר, גם אם עוסק הנספח נופי סביבתי עוסק בדברים אחרים- חובה עליו להציג את תוצרי סקר העצים,

סימון העצים בתוכנית -על פי ערכיותם בסקר העצים - בתשריט המוצע או בכל תוכנית של הפרויקט. 13

4. התייחסות החוק למועד ביצוע סקר העצים – " בטרם החל את עבודת התכנון"

בתמ"א אחת –לא קיימת הנחיה לסמן את העצים בנספח הנופי סביבתי . ולכן הנחיית הנספח הנופי לעבור על החוק

5. הנספח נופי -סביבתי סעיף 2.1. ה ב- "יחידות וחברות הצומח :

"תוך התמקדות במינים נדירים , מוגנים, בסכנת הכחדה או ראויים לשימור ומינים פולשים "

סעיף זה -הנחייה חמורה לעבור על החוק :

את העצים בתוכנית - יש רק דרך אחת לסמן – על פי ערכם בסקר העצים כאמור .

לאחר שנמדדו וקיבלו הערכה מקצועית של בעל מקצוע– שהין טבלאות, תשריטים כחוק.

6. נספח נופי- סימון הצומח בתוכנית , "מינים פולשים" - סימון העצים בתוכניות כעצים פולשים – אינו על פי הוראות החוק כאמור להצגת העצים בתכנון.

.עצים פולשים זו תורת המשרד להגנת הסביבה , שאינו בעל סמכות בנושא העצים, תורתו לתעדוף כריתת עצים בניגוד לחוק תוך מתן תירוץ " סביבתי" לביטול החוק.

הגדרת עצים פולשים בוצעה על ידי יועץ המשרד להגנת הסביבה -ד"ר דופור דרור זאן מארק .

בהתבסס על הערכות והנחות- כפי שכתוב בספריו.

משרד החקלאות [ לדברי "ר ברקאי] אינו מקבל את ההגדרה . אך.. אינו מגן על החוק.

החוק אינו מקבל את ההגדרה בהליכי תכנון- ולכן בהליכי תכנון יש לסמן עצים בתוכנית -רק על פי הוראות החוק.

7. הגדרת:" מינים נכחדים/ סכנת הכחדה , המינים הנ"ל [ מיני שרכים, עלים חד עונתיים, שומים ועוד] יסומנו בתוכנית בכדי לתת תרוץ להגן על שטחים בהם אין עצים , ואילו השטחים בהם קיימים עצים יוצגו בתוכנית כאזורים העדיפים לביצוע עבודות.

8. בדיקת חלופות תיכוניות- בנספח נופי סביבתי " בשטח המשנה את ייעודו משטח פתוח ליעוד אחר ..

ככל הניתן יוצגו חלופות על הממוקמים בשטחים בהם רגישות נופית נמוכה"

הגדרות הנ"ל מבוצעות על פי ערכי המשרד להגנת הסביבה -ולא על פי חוק הגנת עצים בוגרים


ד התעלמות מסמכויות שר החקלאות-התייעצות וייעוץ סביבתי

אין התייעצות בתמ"א אחת עם פקיד יערות. העצים כאמור לא קיימים בתמ"א אחת .

משרד החקלאות מוזכר , אם בכלל, רק בהקשר של שטח חקלאי ,

היועץ הראשי והעיקרי- המשרד להגנת הסביבה. ושותפיו – רשות הטבע והגנים .


תמ"א אחת קובעת שורת ערכים סביבתיים מרשימה בנספח הסביבתי, אין להם שום קשר לתכנון. הנספח המפורט מאוד – יוגש למשרד להגנת הסביבה, שאינו מחויב לחוק הגנת העצים- חוק ישראלי ,כי אם לאמנה בין לאומית " סביבתית" זרה והחלטותיה.

המשרד הנ"ל – שקבע אינטרס זר כחוק עליון, יגיש למוסד התכנוני את התשריט שנקבע כחלופה מאושרת ללא נאמנות לחוק הישראלי.

1. עמוד 50 14 ,פרקי האנרגיה מתקנים פוטו וולטאים סעיף 3.8 נספח נופי סביבתי,

"תכנית להקמת מתקן פוטו וולטאי בשטח פתוח תלווה בנספח נופי סביבתי

הנספח נופי-סביבתי יוגש למוסד התכנון ולחוות דעתו של המשרד להגנת הסביבה טרם דיון בהפקדות התוכנית , בשטחים חקלאיים יועבר [ הנספח] גם לבדיקת משרד החקלאות

בגבול שמורות טבע או באזורים בהם ערכי טבע שמורים או מוגנים יועבר לרט"ג , בגבול שטחי יער ל לקק"ל"

כאמור: מקומו של משרד החקלאות - פקיד היערות ניפקד, הגנת העצים הופקרה.

חמור מכך- החלופה הסביבתית נבחרה ,לפני שמתנהל דיון בוועדה, ללא דיון על העצים בוועדות התכנון.

2. דוגמא :פרק המים עמוד 23 ": סעיף 4.2 הוראות בנושא סביבה :

" 4.21 תכנית מפורטת לאתר החדרה תלווה בנספח נופי סביבתי.. ..

4.2.2. בתוכנית מפורטת למאגר שאינו למי שתיה תידרש הכנת נספח נופי סביבתי גם בשטח שאינו ברגישות נופית סביבתית גבוהה. מוסד תכנון רשאי לפטור מחובה זו או לקבוע מצבים בהם לא יהיה צורך בהכנת נספח כאמור לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.

4.2.3. תכנית מפורטת למתקן התפלה תחויב בהגשת נספח נופי-סביבתי.

4.2.4. תכנית מפורטת למתקן טיפול שפכים תכלול תסקיר השפעה על הסביבה

מוסד תכנון רשאי להמירו בנספח נופי-סביבתי לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.

4.2.5. נספח נופי-סביבתי כאמור יערך על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה שיאושרו על ידי מוסד התכנון

3. פרק המים : התייעצות בנוגע להיתר :

"היתר בשטח שייעודו שמורת טבע או גן לאומי יינתן לאחר אישור רשות הטבע והגנים.

היתר לקו מי מערכת החל ביעודים הבאים: מכלול נופי, סביבה חופית, נחל וסביבותיו, יער, שטח פתוח בתמ"מ (למעט שטח בו חלה תכנית מפורטת או שטח חקלאי מעובד(, יינתן לאתר התייעצות עם רשות הטבע והגנים,."

[רשות הטבע והגנים כזכור שייכת למשרד להגנת הסביבה ופועלת נגד חוק הגנת העצים.]


ה. אחריות מוסד התכנון – תמ"א אחת

1. "היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד תכנון את התוכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במכלול השיקולים התכנוניים" 15

מסוד התכנון כאמור- העביר את האחריות למשרד להגנת הסביבה. ואינו צריך לשקול החלופה המאושרת תגיע אליו לאחר שהמשרד להגנת הסביבה שקל את השיקולים וריכז את ההמלצות .

המלצות המשרד להגנת הסביבה יינתנו כאמור על סמך נתוני הנספח נופי סביבתי שיוצג כך :

"צמחיה פולשנית " [אקליפטוסים, פיקוסים, צפצפה, אזדרכת, פלפלון , צפצפה , מכנף נאה - שטח צבוע

"מינים נדירים / נכחדים " דוגמאות מתוך רשימת המינים המוגנים – שטח צבוע בהתאם

" צמחיה ראויה לשימור" - על פי שיקולי התכנון – הנושא גמיש..

המלצות רט"ג לפרויקט- כנ"ל המשרד להגנת הסביבה , ויוסיף הקשרים המשפיעים על השמורות נובעים "המגוון הביולוגי- " עצים פולשים " בראש סדר העדיפויות

המלצות קק"ל – לתשתיות עוברות בתוך יער, קק"ל תאשר כריתה ותקבל תשלום " פיצוי השבה " בגין העצים הכרותים.

מוסד התכנון- ועדת התכנון, תקבל חלופה מאושרת מהמשרד להגנת הסביבה- על סמך הנספח הנופי


ולכן, מוסד התכנון -אינו צריך לשקול את שיקולי התכנון מבחינה סביבתית . כולל עצים.

העצים יוצגו למוסד התכנון בשלב מאוחר -לאחר שנבחרה החלופה , דינם להיכרת על פי שיקולי המשרד להגנת הסביבה ולא על פי החוק. מוסד התכנון לא ישקול הגנת העצים בחלופה שלא הוצגה , החלופה כבר נבחרה.

ארגוני הגג הסביבתיים במוסדות התכנון- כפופים למשרד להגנת הסביבה ותורתו. שהיא אמנה בין לאומית סביבתית - המגוון הביולוגי ולא חוק הגנת עצים ,

עמותה זו כתבה מסמכים רבים לחיזוק וביסוס תורת האמנה הבן לאומית , ועוסקת בייעוץ מקדים לתכנון- עוד לפני תמא אחת באמצעות טבעBIZ ולכן לא תעצור תוכניות הרסניות לעצים. עמותה זו עניינה הוא האמנה הבינלאומית ולא החוק הישראלי.

פקיד היערות יעניק רישיון כריתה בסוף הדרך, אילוצי התכנון כפי שיוסבר לו מחייבים את כריתת העצים. ולא נשקלו כחוק, שיקולי ערכיות העצים במהלך התכנון .


ו ביטול נהלי החוק בתוכניות מתאר נוספות ע"י תמ"א אחת

1 את "ערכי תמ"א אחת" מעבירה התוכנית ביחסה לתוכניות אחרות – כתוכנית הראשית

2 פקודת היערות מבוטלת גם בתוכניות בהם פקודת היערות כתובה בפירוש .

בתוכניות מתאר שאושרו לפני תיקון 89 לחוק 2008 /לפני הסדרת סקר העצים בתוכניות

בנוסח :" "תוכנית זו אינה סותרת את פקודת היערות"

כאמור, נוהל מבא"ת "תנאי סף להגשת תוכנית " חל על כל התוכניות , אך נהליו אינם תואמים את הנוהל הכתוב בפירוש בתמ"א אחת, והתוכניות אותן היא מעבירה שינוי בעזרת הסעיפים הכתובים בתוכנית, העוקפים את נהלי החוק בתוכניות נוספות.

3 פרק שטחים הפתוחים/מוגנים- יער, שמורות טבע, גנים לאומיים, נחלים, חופים :

תמא אחת "יחס לתכניות אחרות-

8.1. על אף האמור בסעיף 8.3 בחלק א' של תכנית זו, בכל הנוגע ליער, גובר פרק זה על תכנית

מקומית או מפורטת שאושרה קודם ל- 16.11.1995 ...

8.2. בכל מקרה של סתירה בין פרק זה לבין תמ"א 35 , יגברו הוראות פרק זה, "..עמוד 115

4 תמ"א 35 [2005]– תוכנית מתאר ראשית לבינוי ופיתוח ושימור לא בוטלה . היא התוכנית לצד תמא אחת.

אבל תמ"א אחת עושה בה שינויים. [שפטים]

א. הנספח הנופי סביבתי ב6 תמ"א אחת עבר גם ל - ב תמ"א 35.

ב . סעיף 8.2 הכתוב בעמוד זה כאמור ": במקרה של סתירה יגברו הוראות פרק זה"

משרדי הממשלה : פניות הציבור/ בקשות מידע

1. ברור עם משרד המשפטים: אמנת המגוון הביולוגי לא גוברת על החוק הישראלי

בחודש נובמבר 2020 נוכחתי בכוחה של אמנת המגוון הביולוגי :

לבטל את חוק התכנון והבניה , לבטל את חוק שמורות הטבע הגנים הלאומיים ואתרי ההנצחה, ולבטל את חוק הגנת העצים הבוגרים. לבטל נהלי מבא"ת תנאי סף.

שלחתי פניה למשרד המשפטים לברר מה כוחה של האמנה, האם האמנה גוברת על החוק. 16

תשובתם כלשונה : "בפנייתך מיום 12.11.2020 העלת כמה שאלות בנוגע לאמנה בינלאומית שפורסמה באתר המשרד להגנת הסביבה. להלן התייחסות מחלקת ייעוץ וחקיקה [ בין לאומי] לשאלתך:

ככלל, ובהתאם לשיטה הנהוגה בישראל, חוק מדינתי המנוגד לאמנה בין לאומית – גובר עליה, למעט במקרה של מנהג בין לאומי, שהוא חלק מהדין הישראלי הקיים. בנוסף קיימת חזקת התאמה בפסיקה לפיה יש לפרש כל דבר חקיקה ישראלי בהתאם לאמנות בין לאומיות שמדינת ישראל הינה צד לה.

בנוגע ליתר השאלות שהעלת, באפשרותך לפנות ליחידה לפניות הציבור במשרד להגנת הסביבה."

המשמעת: המגוון הביולוגי אינו גובר על החוק.

עו"ד חיה ארז : "בישראל אמנות בין לאומיות מאושרות על ידי הממשלה, ולכן אין להם תוקף של חוק. כדי שיהיה להן תוקף חוקי -צריך שהכנסת תקלוט את הוראות האמנה בחוק. מה שאומר שהמה שכתוב באמנה הוא חלק מהחוק הישראלי. בעיקרון לפני שמחליטים לאשרר אמנה- בודקים אם היא מצריכה שינוי חקיקה או לא, כדי שאפשר יהיה לעמוד בהתחייבות הבן לאומית, ורק לאחר מכן מאשררים אותה. בחוק הבין לאומי מבחינים בין אמנות שנחשבות למנהג בין לאומי ובין אמנות אחרות. אמנות שהוראותיהן נחשב למנהג בין לאומי הן בדרך כלל אמנות ותיקות המקובל על רוב העולם. אם בית המשפט מגיע למסקנה שמדובר במנהג בין לאומי מתייחסים אליו כחלק מהחוק הישראלי. אם לא , אז כשקיים חוק ישראלי שסותר את האמנה – מה שיקבע זה החוק הישראלי .

2 ברור עם המשרד להגנת הסביבה , אין להם מושג למה כורתים עצי ענק.

העצים הפולשים הם: אקליפטוסים, פיקוסים, עצי צפצפה, אזדרכת, פלפלון, מכנף , וושינגטוניות .

לא נערכו מחקרים להגדרות, רוב בעלי המקצוע מתנגדים, לא נערך דיון וסדרי עדיפויות. נוגד לחוק

לגבי רוב העצים נכתב :ניתן לשער ש, וניתן להניח ש.. חטאם של העצים , הצל שהם עושים.

פניה למשרד להגנת הסביבה : "מה המין הנכחד בגללו האקליפטוסים נכרתים באלפים ? היכן המחקרים

התשובה : תקראי בספריו של דופור דרור . החזרתי שאלה : קראתי היטב, אין מחקרים, אין מין נכחד, היכן המידע

לא התקבלה כל תשובה לכך ספריו של היועץ הם התורה כולה. והמשרד הנ"ל אשם בכריתה ופגיעה במדינה


3 משרד החקלאות בנוגע להגדרות המשרד להגנת הסביבה: אקליפטוס עץ פולש

פקיד יערות מאז 2017 מתיר לכרות אלפי אקליפטוסים בשמורות הטבע תודות להגדרת עץ פולש .

לדבריו -ההגדרה אינה מקובלת על משרד החקלאות..

הייעוץ לכריתת עצים הרבה מעבר לשמורות – זוכה להתעלמות מפקיד יערות .

שר חקלאות, פקיד יערות, אלפי עובדי ציבור שאנו משלמים את משכורתם ואין אדם אחד במערכת שיעצור את כריתת עצי הענק . אין מי שיאכוף חוק ישראלי שנמחק למען אינטרס זר.

מחקרים מוכיחים כי אקליפטוס אינו פולש ,העץ מיטיב עם מינים מקומיים, אך אין מי שיעזור לציבור מול גורמים עוינים הדורשים לכרות עצים בכל מחיר ויש מי שמעניק להם את ההכשר. .


לסיכום

אין החוק צריך להיות כתוב כדי שיחול על תוכנית. חוק הוא חוק והוא מחייב , גם אם אינו כתוב.

לכן נכתבה תמ"א אחת- לעקוף את החוק ולתת הנחיות ברורות למתכננים כיצד לפעול.

המתכננים וועדות התכנון אמונים על התכנון, והם הגורם שאמור לשמור על החוק ולעצור את היזם שמבקש למקסם רווחים על חשבון הציבור/ הטבע/ החוק. אך ביצוע ההנחיות של תמא אחת, משחרר את הועדות ואת המתכנן משיקול דעת נוסף, ובכך מייצר הרחבת גבול העבודות , המשמעות היא שאין חוק ואין חסמים יש משרד אחד שייתן את כל האישורים על סמך הנחיות שהוא קבע כערך עליון.

חוקי משרד זה אינם מכירים בחוק הישראלי. ואינם מכירים בסמכות משרד החקלאות .

אמנה בין לאומית המגוון הביולוגי אליה התחייבה ישראל ב 2010, אינה גוברת על החוק הישראלי.


אמנה זו +תמ"א אחת -מעניקה כוח על לרשות הטבע והגנים. ולמשרד להגנת הסביבה.

וכך נקבעו כל העדפות של התוכנית. הפרוטוקולים מעידים על התעלמות שיטתית ממשרד החקלאות וקק"ל.

בתכנון הבינוי והתשתיות : נתפרה "תוכנית סביבתית חליפית לחוק" באמצעותה לא ידונו הוועדות בשיקולים נוספים, הבינוי והתשתיות יתוכננו להגנת שרכים וספלולים ותוך התעלמות מהחוק.

היעד אינו הגנת הסביבה כי אם שאיבת כספי ציבור בקלות יתרה .

חוק הגנת העצים מסייע לשקול שיקולי תכנון רבים, כולל שיקול תקציבי, סביבתי, ציבורי

ביטל החוק אינו רק ביטול החסם הסביבתי – כי אם ביטול האינטרס הציבורי בתכנון וביטול זכיות הדורות הבאים.


מטרה ראשית שקבעה תמ"א אחת :ספק אם מוכר לשרה להגנת הסביבה, לשר הפנים ואף לראש הממשלה, שאין ספק בלאומיותם.

תפקודים תרבותיים: טיפוח ערכי המורשת והמגוון התרבותי שאפיין את ארץ ישראל בעבר.

לאיזה עבר תרבותי מכוונת תמ"א אחת? תנ"ך? שבטים ? ריבוי עממים פגאנים? או שמספיק להם עברה של הארץ -טרום הציונות ?

העצים הם הכוח והנראות של המפעל הציוני. אותם מבקשים למחוק אינטרסים זרים .

תמ"א אחת מקדשת את האינטרס הפוסט ציוני, הצחיחות, לא רק בתכנון תשתיות ובינוי.

גם בהסטת שטחי יער לייעוד אותו היא קובעת ללא נטיעת עצים. וקביעת מטרת שמורות הטבע והגנים- לא על פי הוראות החוק ובניגוד לאינטרס הציבורי.

האם יתכן שתוכנית זו עברה כמחטף ללא דיון ועדות הכנסת , היועמ"ש ושרי הממשלה בשקט מוחלט,

למרות שהתוכנית משנה את פניה של ישראל ואת הנראות הציונית ?

יתכן שהמחטף בעת משילות נמוכה, ממשלת מעבר ארוכה , ללא ועדות כנסת ,ותוך ניגוח והאשמות בלתי פוסק את ראש הממשלה ושריו, ויצירת קרע בין הכוח המשפטי היועמ"ש לשרי הממשלה-נוצלה היטב אולי אף תוכננה על ידי בעלי אינטרסים.

בכוחה של התוכנית להעביר הון עתק במשך השנים, לשאוב את כספי המדינה בקלות יתרה תוך התעלמות מהוראות תוכניות המתאר הארציות אותן ביטלה התוכנית ונקבעו עשרות שנים על ידי המחוקק.

בתמ"א אחת: לא מוזכרים עצים, סמכות השר נמחקה, פקודת היערות לא קיימת.

נהלי התכנון והוראות התיקון 89 לחוק התכנון והבניה לשמירת עצים בוגרים בעת התכנון- נמחקו.

העצים והגנתם לא קיימים.

תמ"א אחת אינה כפופה לחוק הישראלי כי אם לאינטרס זר .


בקשתי הדחופה לבטל את המחדל ולהגן על העצים לפי הוראות החוק -לפני הבחירות.

אסנת בנימין כהן


שותפים לדרך : צבא הגנה לעצים ישראל, עצים הם תושבים תל אביב יפו, נאמני העצים ירושלים,

רחובות למען העצים, שומריי העצים ראשון לציון, תושבים למען חורשת הסרג'נטים נתניה, עמק הזיתים,

שומרים על העצים- נס ציונה , באר שבע הגנת העצים , מאבק סירקין, מאבק הוד השרון . ונוספים.

עובדי ציבור, אנשי מקצוע ואזרחים מעורבים.
דוגמה 1 - הצגת העצים בתוכנית על פי הוראת החוק

דוגמה 2 -העצים לא מסומנים בתוכנית על פי הוראת החוק

נספח 2

אישור תמ" א אחת על רקע המאורעות במדינה

משה כחלון השר האחראי על התכנון 5 שנים

לא טרח לחתום על התוכנית שהוא עצמו הוביל . וביטלה עם כניסתה לתוקף את כל תוכניות המתאר הקודמות עליהם חתמו שרי הפנים + מזכירי הממשלה


הערות ומקורות : [1] תמא אחת מסמכי התוכנית עמוד 138-141 [3] התיקון 89 לחוק התכנון והבניה 2008 שמירת עצים בוגרים בתכנון , חוק התכנון והבניה 1965 [4] נוהל תנאי סף להגשת תוכנית בסמכות מחוזית ותוכנית בסמכות מקומית, נספח מס 6 : הנחיה להכנת סקר עצים מועד פרסום 1.9.2014 . מועד עדכון : 22.1.2019 . [5] נספח מס 6: נוהל מבא"ת הנחיות עריכת סקר עצים מנהל תכנון נוהל מבא"ת נספח מספר 6 תאריך עדכון 10.2018 [6] משרד החקלאות: כללים להכנת סקר עצים [7] משרד החקלאות: כללים להכנת סקר עצים [8] תמא אחת נוסח חתום 30.1.2020 מתקנים פוטו וולטאים סעיף 3.4.3 [9] מנהל תכנון נוהל מבא"ת נספח מספר 6 תאריך עדכון 10.2018 [10] תמא אחת נספח נופי סביבתי עמוד 156-158 [11] תיקון 89 לחוק התכנון והבניה 83 ג 1 (ב) [12] נוהל כללים להכנת סקר עצים .22.7.2018 /נוהל פקיד יערות 2017 – עמוד 92 / נוהל עריכת סקר עצים 2013 נוהל פקיד יערות 2019 [13] נספח 1 – הצגת עצים על פי החוק לעומת הצגת העצים על פי המשרד להגנת הסביבה – לא על פי חוק. [14] תמא אחת עמוד 50 [15] תיקון 89 לחוק התכנון והבניה , 2008, להגנת עצים בוגרים . 83 ג [16] תרגום רשמי של האמנה על ידי משרד המשפטים, באתר המשרד להגנת הסביבה בקובץ WORD פתוח לשינוי.


פרסום 31.12.2019 עדכון 1.1.2021 OsiBenjamin.com

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page