top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

דוח עררים 2019 הטעיה שיטתית. הסתרת היקפי התנגדות הציבור -לכריתת עצים.


דוח עררים 2019 פורסם באתר משרד החקלאות. דוח עררים בעייתי זה, מעיד יותר מכל, על אגף יער ואילנות ופעילותו למען כריתת העצים תוך הסתרה והתעלמות ממידע מהותי. דוח עררים 2019 הוא דוח חסר, מוטעה ומטעה . תלונה על הדוח החסר והבעייתי - נשלחה לפקיד היערות בחודש מאי 2020 . לשר, ליועצת המשפטית משרד החקלאות למנכ"ל המשרד ולא זכה לכל מענה.

זלזול מוחלט באלפי אזרחים הנאבקים על העצים מול חידלון הרשויות.

מקור ההטעיה- פקידים באגף יער ואילנות.

יש סיבה להסתרה ולהטעיה בדו"ח ,

כל האמת על רישיונות הכריתה נחשפת בעררים שנשלחו לאגף יער ואילנות משרד החקלאות :

היקף הכריתה המיותר וחסר ההיגיון, רישיונות ניתנים ללא בקרה תוך הטיית נתונים, תכנון לקוי ובזבזני, תיעדוף כריתה מובהק, חוסר עניין של חברות ממשלתיות להמעיט בכריתת עצים, השחתת עצים לצורך הקטנת התגמול הכספי של היזם, סקרי עצים לא נכונים, תשריט לקוי , תהליך לא תקין באישור תוכנית מכוחה נכרתים עצים בוגרים . והכסף, הכסף הזורם לבעלי אינטרסים בשליטת עובדי ציבור -ברור לכל מי שהיה רואה את הנתונים

הדוח חסר נתוני זיהוי: מספר רישיון כריתה , כמות העצים ברישיון , כמות עררים שהוגשו, הליך הערר, בעלי הרישיון, כתובת , ועוד. הדוח אינו מספק כלים לבקרה וזיהוי הערר ו גרוע מכך –הדוח חסר את נתוני האמת. לא כל העררים כתובים באופן ודאי. הטעיה שיטתית ומכוונת.

דוח עררים 2019 בכוחו להטעות מקבלי החלטות וציבור, להסתיר את המידע שנכתב בעררים עצמם.

דוח עררים 2019 מייצר מצג שווא של התנגדות דלה. ומקדם את מטרת בעלי האינטרסים, ידוע לך שהנתונים הנחשפים בעררים, היו מדאיגים כל עובד ציבור .

דוח עררים 2019 נועד בכללותו להסתיר את היקף התלונות ודאגת הציבור מהיקפי כריתות גדולים ללא הגיון ובקרה.

דוח עררים 2019 נועד להסתיר את הביקורת של הציבור ואת החשיפה של סקרי עצים שיקרים, השחתת עצים לצורך כריתות. תכנון מגמתי ועודף על ידי חברות ממשלתיות ועירוניות והעלמת עין של עובדי ציבור או מעורבותם.

דוח עררים 2019 מסתיר את עצם קיום העררים מרשויות החוק, ומכך מסתיר את המידע הכתוב בהם כל שכן את הנתונים הכתובים בהם

הסתרה מרשות המיסים וגופי הבקרה של הכנסת, הסתרת המידע משרתת את הטיית נתיבי הכסף, לעיתים כסף ציבורי ו/או יצירת ערך כלכלי על ידי עובדי ציבור לגורם פרטי. כידוע לכול : כריתת העצים העודפת מייצרת ערך כלכלי נרחב יותר מ סחר בעץ או עבודת הכריתה.

מאות אלפי עצים בוגרים נכרתים בשנה בהיקפים חסרי תקדים. מצג השווא בפרסום רשמי זה , כמו גם הטעיה והסתרת מידע באירועים אחרים , וסירוב עיקש של משרדך לתת מידע לאזרחים כמו סקרי עצים, מיקום העצים המדויק, מעיד כי מהות החוק להגנת עצים בוגרים אינה עומדת בראש סדר העדיפות במשרדך. ועל המגמה אותה אתה מעודד ומקדם להגביר את היקפי הכריתה , להפחית את מערך הבקרה, תוך פגיעה בציבור ובסביבה.

דוח עררים 2019 מבהיר כי אגף יער ואילנות -אינו עומד בחובת מנהל תקין. ובכך אינו פועל לצמצום הכריתה העודפת .

מדוע "המשרד להגנת האילנות" פועל בניגוד לייעודו המוצהר: הגנה על עצים בוגרים בהתאם למהות החוק. ?

ראוי לבדוק מי הפקידים, מה האג'נדה המניעה אותם. פקידי ציבור אינם מעל החוק.

היקף הכספים הנובע מכריתות העצים ידוע. הסתרת דרכי פעולתו ומניעיו יש בהם לא רק טעם לפגם כי אם הרבה יותר מזה .

דוח עררים חסר ולא אמין זה מסתיר את האינטרסים המעורבים בכריתות העצים ודרכי פעולתם מפני רשויות החוק ,


מכתבי מחודש מאי 2020 נשלח לאגף יער ואילנות - לא זכה למענה מפקיד היערות-ארז ברקאי מנהל אגף יער ואילנות

לא זכה למענה מהיועצת משפטית [ אפרת אביאני ] משרד החקלאות

שר /מנכ"ל משרד החקלאות חודש מאי 2020 - לא התקבלה תשובה - ראוי לברר מי הפקידים היושבים בלשכות השר והמנכ"ל ,

פורסם אוגוסט 2020 Israeltreesdefence@gmail.com

Kommentare


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page