top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

העצים לא מוגנים עוד בחוק התכנון והבניה. הרגולטור אינו מכיר את החוק 6.7.21.

עדכון: 1.2022 - אף אחד ממשרד החקלאות לא טרח לענות לתלונה זו. וכמובן לא פקיד היערות.

בדיעבד מסתבר שאדם טבע ודין מניעה את ביטול הגנת העצים בבניה ותשתיות. וכתבה הצעת חוק באמצע 2018.- בה היא מסתירה את המטרה בדברי ההסבר, ומהתלת בכולם באמצעות שם הצעת החוק. "הגברת הגנת העצים"..)

וח"כ להב הרצנו - מקדם את הצעת החוק הפוגענית בכישרון ואסרטיביות -שתעלה לכולנו בבריאות . (קטגוריה- הצעות חוק )


6.7.2021

לכבוד ד"ר ארז ברקאי

פקיד יערות ממשלתי

מנהל אגף יער ואילנות משרד החקלאות


החלטות בהעדר סמכות, חוסר הבנת חוק התכנון והבניה, מחיקת סעיף החוק להגנת עצים

נמחק ובוטל חוק התכנון והבניה 83ג(ג) [1] בעזרת נהלים ודרכי עבודה המבטלים את החוק. [2]

נשלחו מכתבים והסברים ובקשות לפגישה וזכו לזלזול וחוסר הבנה.

לכן-לצורך המחשת מחיקת הוראות החוק ברישיונות כריתה שיצאו בטרם היתר בניה,

שלחתי שני עררים מפורטים [3], [4]


התשובה לטיעוניי בהחלטת אחת[5] ההשגות –משקף חוסר אמינות במידע וידע, עליו נשען פקיד היערות הממשלתי בהחלטותיו.

בהנחה שפקיד היערות אינו מקור ההטעיה, וכיוון שאנו נדרשים בהקדם לעצור את ביטול סעיף החוק

אבהיר כמה מושגים וסעיפים, באמצעות החוק/דברי הסבר להצעות חוק [6], [7], [8], [9]

סעיף עיקרי להגנת עצים בתהליכי בניה ופיתוח, נובע מחוק התכנון והבניה 83 ג (ג)

"היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד תכנון את התכנית

אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"

א. מוסד התכנון

א.1 פרק ב בחוק [10] "מוסדות תכנון",-מפרט את המוסדות, הועדות, המועצות, המינויים וכ.

א.2 .לא קבע המחוקק סייג למוסד התכנון הנדרש להגן על העצים בתחום התוכנית בה נדרש לדון.

א.3 מוסדות התכנון נדרשים לדון בתוכניות, הן בשלב תב"ע והן בשלב קבלת היתר בניה, כאמור בחוק.

א.4 ניתן ללמוד מהחוק על הרכב הועדות, המונות מספר אנשים ועל אחריותם המתחללת לתוכנית.

א.5 בסמכות מוסד תכנון לדון, לשפר, לבטל, לתקן ולהכריע. לאשר או לתת היתר בניה לתוכנית

א.6 לא ניתן להסיק מהחוק שסמכות פקיד יערות גוברת על סמכות מוסד תכנון כלשהו .

א.7 לא ניתן להסיק מהחוק ומהצעות החוק, שפקיד יערות רשאי לבטל סמכות ואחריות מוסד תכנון כלשהו

שטרם דן בתוכנית וטרם נתן לה אישור או היתר (לאחר שבחן את הצורך בשמירת עצים בוגרים בשטח

התוכנית-במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים) .


ב. חוות דעת

ג.1 "כמו כן ביקש התיקון לאפשר לפקיד היערות כהגדרתו בפקודת היערות לחוות את דעתו בכל הנוגע

לשימור עצים בשטחים המיועדים לפיתוח ובינוי, כבר בשלב התכנון המוקדם, ולא כפי שהיה נהוג

עד אז, רק בשלב שבו מתבקש היתר הבניה ולעתים אף לאחר קבלת ההיתר"[11]

בכל ההצעות לחוק מוסבר: פקיד היערות הוא היועץ למוסד התכנון.

ולא בסמכותו להחליט בטרם דן בתוכנית מוסד תכנון הנדרש לתת אישור או היתר בניה.


ג. תוכנית

ג.1 .תוכנית -שם כולל למסמך התכנוני המצוי במרכז ההליך התכנוני ואחריו.

הסעיף בחוק: "היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא יאשר ...את התוכנית" מדגים לפקיד יערות את

השימוש במילה תוכנית בטיעוני הערר, מתייחסת למסמך התכנוני (מומלץ לקרא את העררים שוב)


ג.2 החוק אינו מגביל את הגנת העצים לתוכנית מסוימת. לא קיים סייג לתוכנית בהסברים להצעות

החוק ולא ניתן להסיק שעצים בתוכניות מסוימות לא זכאים להגנת החוק- כפי שמרמז פקיד יערות.


ד. חוק התכנון והבניה

החוק אינו תומך בטענות פקיד יערות בנושא: תוכנית לקבלת היתר בניה -לפני דיון בוועדה מקומית,

אינה נדרשת לקיים את סעיף 83ג להגנת עצים בוגרים , או בטענה שמוסד תכנון לא ידון בתוכנית .

ד.1 חוק התכנון הבניה אינו מכיר בטיעוני פקיד היערות להפרדה בין "תכנון ובניה" לבין "שלב הרישוי."

ד.2 חוק התכנון והבניה מראשיתו ועד סופו- עוסק בתהליך תכנון ובניה. בכל שלב בהתקדמות תוכנית

נדרש לדון מוסד תכנון מתאים כולל דיון לקבלת אישור או היתר בניה.

ד.3 חוק התכנון והבניה אינו מכיר בתוכנית למגרש ספורט כמאושרת לביצוע בטרם קבלת היתר בניה .

ד.4 חוק התכנון והבניה אינו מתייחס לשלב טכני/שלב רישוי ללא מעורבות ושיקול מוסד תכנון.

ד.5 החוק אינו מכיר בטענת פקיד יערות, שסעיף 83 ג אינו רלוונטי בוועדה מקומית, או בדיון

בתוכנית לקבלת היתר בניה, או שוועדה מקומית "לא נדרשת לאשר תוכנית" .

ניכר כי בנושאים עקרוניים- לא הוראות החוק עומדות בפני פקיד יערות- כי אם פרשנות כלשהיא.


טיעונים בהחלטה לאור המושגים המבוארים :

1.טיעון פקיד היערות בהחלטת ההשגה: " סעיף זה ( 83 ג ) כלל לא רלוונטי לנקודת הזמן בה אנו נמצאים . מוסד תכנון כלל לא נדרש לאשר תכנית.."

טענות פקיד היערות חסרות בסיס :

1.א . הסיבה לרישיון הכריתה בעמק הזיתים: בניית מגרשי ספורט .

1.ב "רקע סטטוטורי: על השטח נשוא הרישיונות, חלות תכנית 7984 ותכנית 292870-101.

כן נפתח תיק בקשה להיתר למגרשי הספורט שמספרו 623/2020 במסלול רשות רישוי [12]עבור מגרשי

הספורט, אך טרם נידון בוועדה המקומית." [13]

1.ג אין היתר בניה לבניית מגרשי הספורט. לא ניתן לבנות את מגרשי הספורט ללא היתר בניה.

1.ד נפתח תיק בקשה להיתר, וועדה מקומית תדון בעתיד בתוכנית למגרשי הספורט.

בניגוד לטענת פקיד יערות: מוסד תכנון וועדה מקומית כן נדרש לאשר תוכנית

1.ה אין סייג למוסד התכנון בחוק, וועדה מקומית נדרשת לסעיף ל 83ג(ג) להגנת העצים.

1.ו " לא ברור כיצד מתאפשרת קבלת רישיונות לכריתה ועקירת עצים, בטרם דיון בוועדת תכנון, שהרי הוועדה

חייבת לדון בכל בקשה "בלב שלם ובנפש חפצה" ותאורטית יכולה לדחות את הבקשה להיתר ואז כבר נכרתו העצים, כלומר מדובר במעשה עשוי."[14]


2. טיעון פקיד היערות בהחלטת ההשגה: "מוסד תכנון כלל לא נדרש לאשר תוכנית ( מדובר ביישומה של תוכנית מאושרת ) "

טענת פקיד היערות אינה נכונה:

2.1 תוכנית "מאושרת" זו אינה תוכנית בהיתר בניה לביצוע כנדרש ממגרשי ספורט.

2.2 קיימות כמה תוכניות מאושרות בשטח התוכנית.

2.3 מתוקף "תוכניות מאושרות" תוגש תוכנית לוועדה מקומית, בה ידון מוסד התכנון , ישפר את התוכנית

ויקדם את ההליך התכנוני עד קבלת היתר בניה , או יבטל את התוכנית.

2.4 השלב המפורט בו נמצאת התוכנית, גמיש דיו, זה שלב לתקן את העיצוב ולהתחשב בעצים,-דיון בוועדה מקומית נדרש ולא עקיפת סמכות הוועדה על ידי פקיד יערות מקומי או ממשלתי.

2.5 מוסד תכנון ידון בהיתר בניה-למגרשי הספורט בעמק הזיתים, אך יעמוד מול מעשה עשוי .

ולא יכול מוסד התכנון לעמוד בהוראת חוק תכנון ובניה 83 ג (ג) .


3. טיעון פקיד היערות בהחלטת ההשגה : "כעת אנו נמצאים בפני היתרים, הנגזרים מתכנית מאושרת, ובסמכותו של פקיד היערות לקבוע מהם העצים לכריתה, לשימור ולהעתקה ע"פ התכנון המפורט שהונח בפניו, והדבר בוודאי שאנו בסמכותה של הוועדה המקומית"

אין ספק שפקיד יערות מבלבל בין המושגים: סמכות הוועדה לחוות דעת לבין אישור לאחר דיון הוועדה.

3.2 בסמכותה של וועדה מקומית לדון בתוכנית ולהחליט להגן על עצים, לאור סעיף 83 ג (ג) .

3.3 התוכנית טרם נדונה בוועדה מקומית. לכן התכנון שהוצג לפקיד יערות הוא תכנון מוצע בלבד.

לפקיד יערו אין את כל המידע איזה החלטות ותוכניות חלות על השטח.

ולכן פקיד יערות "מקבל החלטה" על סמך תכנון מוצע בלבד שהגיש לו היזם

3.4 בשלב הנוכחי פקיד יערות נדרש לייעץ ,

לאחר התקדמות וועדה מקומית תבקש הועדה את אישורו או הערותיו.

אבל- בטרם נדונה תוכנית בוועדה מקומית – מי שמבקש את ההמלצה אינה הוועדה כי אם מתכנן/יזם

3.5 פקיד יערות יכול לייעץ- בכל שלב בטרם סיים מוסד התכנון (עד האחרון שבהם) את עבודתו .

בשלב סופי -יאשר מוסד התכנון את ההיתר בכפוף (לתשלום/אישורים ) –זה הזמן לרישיון הכריתה

3.6 מקומו של פקיד יערות בהליך חשוף וגלוי בוועדה מקומית בו הוא נדרש לתת חוות דעת ,


4. טיעונייך בדבר היתר חפירה וצוו תשתיות אינו תואם לסיבה הכתובה ברישיון הכריתה: בניית מגרשי ספורט ,

במקום כה רגיש בו הציבור מעורב (עמק הזיתים) לא מבדיל פקיד יערות בהליכים הנדרשים .

היתר חפירה לא קיים בתיק בעת הגשת הערר ולאחריו. צו תשתיות לא קיים בתיק בניין בעת הגשת הערר ואחריו.

4.א רגישותו של השטח ומעורבות הציבור, היתה יורדת לפרטי פרטיו של צו תשתיות,

ומוודא שהעצים מוגנים ושהציבור מוגן -זאת לאור דרך עבודה בעייתית מאוד בירושלים, על תלונות בגינן אינך מגיב.


פקיד יערות לוקח חלק בהטעיית הציבור ונותן יד להליכים לא תקינים ומוסתרים שאינם דרך העבודה הנדרשת בוועדה מקומית.

פגיעה והטעיית הציבור היא הפרה חמורה של פקודת היערות, המחוקק רואה בעצים " "צורך ציבורי" לרבות חשיבות נופית , סביבתית, אקולוגית והיסטורית "[15]


חוסר כיבוד החוק חושף את פקיד היערות ללחצים ולתכנון מוצע בלבד , של יזם או פקיד זה או אחר.

כאמור פקיד יערות לא יכול להחליף את סמכות ואחריות הוועדה הנדרשת לדון בתוכנית,

פקיד יערות חסר את הידע הנדרש והדבר אינו בסמכותו .

הטיעון הקבוע בהחלטות : "התוכנית נדונה X פעמים" היא לעג לרש , התוכנית היא תכנון מוצע – ולא תכנית שוועדה מקומית דנה בו וקידמה אותה בהחלטה מתחללת רחבה ושקופה כנדרש.


בטרם דנה קידמה והחליטה כול הוועדה המקומית, הנדרשת לקחת אחריות על התוכנית, לאשר את התוכנית,, אסור לו לפקיד יערות להוציא רישיונות כריתה .

ההסברים המפורטים נכתבו בעררים המצורפים בהערות למכתב זה- ונשלחו במועדם כערר.


בטיעוני העררים והמכתבים פירוט נוסף על הנוהל ודרך העבודה המבטלת את החוק [16], [17],[18],[19]

טרחתי וביארתי במכתבי זה את המושגים הלוקים בחוסר ידיעה וחוסר הבנה מגמתית .

רישיונות הכריתה לפני היתר בניה נשענים על נוהל עבודת פקיד יערות חדש/ברקאי – נוהל ללא אישור , נוהל מבטל תקנות וחוק, נוהל מוסתר מהציבור וממקבלי ההחלטות, ומוסתר מאנשי מקצוע [20].

נוהל זה - נשען על מסמך הרגולציה ,נובמבר 2018- בו נתונים סותרים להצהרות רבות שנתן פקיד יערות לאחרונה לתקשורת בנושא היקף שנתי של עצים הכרותים. [21]

בנוסף לכך פקיד יערות מעורב בתמ"א 1 [22], [23]-בה נמחקה פקודת היערות וכן בוטל סעיף 83 ג (ג )בחוק התכנון והבניה באמצעות נהלים סותרים-נשלחו לפקיד יערות חומרים מפורטים.


אני מקווה שסייעתי באמצעות באור המושגים .

יש להיצמד להוראות החוק , החוק מאפשר תכנון ובניה ופיתוח לצד עצים , החוק מונע ניפוח פרויקטים, החוק שומר על בריאות הציבור .

על חשיבותם של העצים לאיכות החיים ומיתון משבר האקלים אין עוררין.

בכבוד רב

אסנת בנימין

צבא הגנה לעצים[1] חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965[1 [2] נוהל עבודת פקיד יערות חדש/ארז ברקאי [3] רישיונות כריתה עמק הזיתים ירושלים, האם העצים זכו להגנת החוק + ערר עמק הזיתים אדר' אילנה סירקיס . [4] ערר -נתיבי ישראל כביש 8510 -בוסתן הגליל- שדרת עצי ענק 24.6.2021 [5] החלטתה בהשגה עמק הזיתים 27.6.2021 .-ארז ברקאי [6] רשומות הצעות חוק 856 , 4 מארס 2014 עמ' 452-453 [7] רשומות ספר החוקים 2477 , 25 נובמבר 2014 , עמ' 37-38 [8] רשומות ספר החוקים 2332 , 18 ינואר 2012 עמ' 130-134 [9] רשומות הצעות חוק 261 , 28 אוקטובר 2008 עמ' 34 -36 [10] חוק התכנון והבניה פרק ב – מוסדות התכנון סעיף 2 עד סעיף 48 [11] הצעת חוק הממשלה 574 , 23 מארס 2011 דברי הסבר- עמ' 570 [12] רשות רישוי- "יושב ראש הועדה המקומית או יושב ראש ועדת המשנה של הועדה המקומית ומהנדס הועדה המקומית, יחדיו, יהיו רשות רישוי מקומית לעניין מתן היתר לפי סעיף 145" . חוק תכנון ובניה סעיף 30 . [13] ערר עמק הזיתים אד' אילנה סירקיס , סעיף 3 [14] ערר עמק הזיתים אד' אילנה סירקיס סעיף 18 [15] פקודת היערות 15 (ג) [16] רישיונות כריתה עמק הזיתים ירושלים, האם העצים זכו להגנת החוק [17] ערר -נתיבי ישראל כביש 8510 -בוסתן הגליל- שדרת עצי ענק 24.6.2021 [18] רישיונות כריתה לפני היתר בניה=ביטול הוראות החוק/חריגה מסמכות/ הגברת הכריתות [19] ביטול רישיונות כריתה-לפני היתר בניה במוסדות חינוך תל אביב- מאי 2021 [20] נוהל עבודת פקיד יערות חדש[ ארז ברקאי], הסתרת הנוהל מאנשי המקצוע במשרד החקלאות [21] חוסר אמינות ו/או הונאה במשרד ממשלתי (אגף פקיד יערות משרד החקלאות) [22] תמא 1-מינהל-התכנון ביטל את נהלי החוק להגנת העצים וצמצם סמכויות שר החקלאות [23] הפעולות והשימושים בשמורות הטבע יוגבלו לשטח מצומצם ככול שניתן. -תמ"א 1


תמונות מתוך ההחלטה :

כך מסכם לעצמו ארז ברקאי את ההסבר והמידע המפורט - שנמסר בעררים

סעיפים 12 עד 14 מסכמים את הערר ששלחתי בו ניתן להבין שהעצים לא זכו להגנת החוק.

מתוך ההחלטה:

תשובתו זו מבהירה שהוא לא מכיר את חוק תכנון ובניה כלל.. ולא את הסמכויות , מוסדות וכ.


מתוך ההחלטה : תשובה ו מבהירה שהוא לא קרא את העררים בכלל.( נמסר לו -גוש חלקה לא נכונים ועוד )

מהות ההחלטה : מאשר בכל תנאי ומתעלם מהמידע הרב שנמסר בעררים.


מתוך ההחלטה : טענות העררים כפי שסיכם אותם פ. יערות ברקאי .הצטרפות לצבא הגנה לעצים https://forms.gle/wpBsQqMWFrWeNjsZ6


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page