top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

רישיונות כריתה לפני היתר בניה=ביטול הוראות החוק/חריגה מסמכות/ הגברת הכריתות

11 יוני 2021

רישיונות כריתה לפני היתר בניה הם בניגוד להוראות ומהות מכלול החוק להגנת עצים .

הפרת החוק מתבצעת תוך הטעיה וחריגה מסמכות, וכן הפרת חוקים ו/או תקנות נוספות (לא יפורטו כאן )

מחיקת החוק הברורה והשיטתית -עוברת בשתיקה אצל נבחרי הציבור- לצערי נראה שקיים דיל כלשהו -

הבטיחו למישהו את כריתת העצים- כך זה נראה , וממשלת "השינוי " כנראה ,עמוק עמוק בתוך הדיל


חוות דעתי לנושא העקרוני -רישיונות כריתה לפני היתר בניה - בכמה נקודות ובקצרה

1. חוקי הגנת העצים -הגנת העצים נובעת מהחוקים הבאים והשילוב בינהם

· פקודת היערות

· חוק התכנון והבניה

· חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע

הגנת עצים בעיר בתוכנית בניה/ תשתיות-נובעת בעיקר מפקודת היערות וחוק התכנון והבניה.

המחוקק מחזק את הגנת העצים מעת לעת, בפרט בתהליכי תכנון ובניה -מאז שנת 2008.

המחוקק קבע את ההגדרות, התהליך, האחריות והסמכויות בתהליך. ( פקיד יערות נוכחי מבטל הוראות חוק -ללא סמכות)

3. הגדרות-עצים בוגרים בתוכניות בניה ותשתיות

העצים מעל 10 ס"מ קוטר ומעל 2 מטר גובה, בכל תוכנית , ואילו במגורים מעל 20 ס"מ = עצים בוגרים המוגנים בחוק .

תוכנית הבניה נדרשת לקבל היתר בניה או הרשאות לתוכנית דרך כחוק.


"תכנית" - תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות תכנית דרך, למעט תוכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה עליה חובת הגשת תשריט לפי סעיף 83 "

חוק התכנון והבניה 83ג (ג) , (תיקון מס' 89 ) תשס"ט 2008 (תיקון מס 103 הוראת שעה) תשע"ה 2015


"עץ בוגר" – עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות, ולעניין עץ במגרש שייעודו בתוכנית בת-תוקף הוא מגורים – קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות.

פקודת היערות (תיקון מס' 5 ) תשע"ב 2012 , (תיקון מס' 6 )תשע"ה 2014


4. התהליך והסמכויות -נקבעו בחוק

מוסד התכנון ידון בתוכנית ובמכלול השיקולים התכנוניים, ויבחן את הצורך לשמור על העצים.

מכלול השיקולים התכנוניים -מסתיים בהיתר בניה חתום.

כל עוד לא התקבל היתר בניה לא הסתיימו מכלול השיקולים התכנוניים .

לכל אורך התהליך-העצים בהם ידונו הוועדות הם עצים בוגרים המוגנים בחוק, על פי ערכם בסקר עצים מפורט.


"היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התוכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"

חוק התכנון והבניה 83.ג (ג) (תיקון 101) תשע"ד-2014


5. הכלים שעומדים לרשות וועדות התכנון

נוהל מבא"ת תנאי סף-סקר עצים, נדרש המתכנן להגיש סקר עצים שנערך לפני תכנון -עם התוכנית הראשונית.

נוהל עריכת סקר עצים- סקר עצים מתבצע לפני תכנון , בסקר מעורבים מודד, מתכנן, וסוקר( אגרונום וכ), תוצרי הסקר: טבלת-ערכיות לכל עץ, הצעת המתכנן ביחס לתוכנית -כריתה/שימור, העצים יסומנו בתוכנית-על פי ערכם בסקר עצים. התוכנית עוברת שינויים בתהליך- וכן ההחלטות לגבי העצים לשימור /כריתה.

נוהל הגנה על עצים בזמן עבודות

ערך חליפי – מחשבון ערך עץ.


6. סיכום הוראות החוק הנ"ל :

  • ערכיות העצים על פי הסקר תסומן בתוכנית על פי הנוהל.

  • וועדות התכנון -ישקלו את הגנת העצים על פי ערכם, לכל אורך התהליך התכנוני.

  • קבלת היתר בניה –מתבצעת בסיום השיקולים של וועדות התכנון.

  • תהליך קבלת היתר בניה הוא ארוך, מורכב, ולו משתנים רבים כמו תקציב, בעלי מקצוע, הוראות, קול הציבור וכ'

כל עוד לא קיבלה התוכנית היתר בניה,, קיים אלמנט "מכלול השיקולים" הכתוב בחוק, והעצים ראויים להגנה על פי ערכם.


מהות החוק:

וועדות התכנון- הן הנושאות באחריות להגנת עצים , בוועדות נמצאים אנשי המקצוע בעלי ראיה מקצועית רחבה.

אדריכל התוכנית-מקבל את האחריות להגנת העצים מוועדות התכנון המנתבות את התהליך עד קבלת היתר בניה.

כוונת החוק ברורה-אנשי המקצוע בעלי אחריות המקצועית - הם אלו שיובילו את הגנת העצים הבוגרים כחוק.


לכן - רישיונות כריתה לפני היתר בניה - מבטלים את הוראות החוק ופוגעים אנושות בהגנת עצים:

ברגע שהעצים סומנו בתוכנית-לכריתה וגם יצא רישיון כריתה-ערכם בעיני הוועדות -נמוך מאוד.

הגנת העצים נשללה - ולא תהיה עוד חלק מהתהליך ומשיקול הוועדות.

מכלול השיקולים של הוועדות הסתיים מוקדם מאוד, והגנת העצים הראויים לשימור – בוטלה.


דוגמא מעיריית תל אביב הפועלת בהסתרה ללא שיתוף ציבור ועם רישיונות כריתה -ללא היתר בניה

מתחם גנים לוי יצחק -חתם סופר תל אביב

העצים בתוכנית הגנים, ראויים להגנת החוק וכן להגנת הציבור. כמו בכל כריתה ברישיון כריתה.

עיריית ת"א הסתירה פעולותיה ולא קיימה שיתוף ציבור - במבנה בלב שכונת מגורים ותיקה וצפופה.

ללא שיתוף ציבור- העירייה פגעה בשלב הראשון של הגנת עצים-המתבצעת על ידי הציבור בטרם התקדמה התוכנית .

ינואר 2020 –התארגנות תושבים , מצב של חוסר וודאות –ללא שיתוף פעולה של העירייה.

28 אפריל 2020התקבל מכתב מהעירייה, הודעה על הקפאת התוכנית לאור הקורונה השינויים וכ

23.7.2020 – פורסם רישיון כריתה באתר העירוני-בדף רישיונות הכריתה (ללא ידוע התארגנות התושבים)

חטא על פשע ,העירייה לא אמרה את האמת בלשון המעטה. שכן, היא המשיכה בפעולותיה, למרות שמגפת הקורונה רק הלכה והחמירה , ואיתה התגברו קשיים וההגבלות על התושבים. . מטרת העירייה הושגה : -כריתת עצים והשתקה

רישיון הכריתה–ניתן לפני היתר בניה , בניגוד להוראות החוק, ולמקובל ונהוג .-ולא רק בגנים- במוסדות חינוך בכל העיר

יצא מכתב דחוף לפקיד יערות ראשי ומנכ"ל משרד החקלאות - בנוגע לכל רישיונות הכריתה לפני היתר בניה , בציפייה שיבוטלו מיד

6.8.2020 – תשובת מנכ"ל (חדש) משרד החקלאות : "רישיונות הכריתה הם על פי נוהל פקיד יערות החדש" [

נוהל פקיד יערות חדש התגלה באותו רגע (הוסתר) הנוהל לא פורסם להערות הציבור, לא לאנשי מקצוע - גם לא לאנשי משרד החקלאות.

נוהל זה לא קיבל אישור עד היום . ונעלם לא פעם מהאתר של משרד החקלאות

גם שינוי הרגולציה של פקיד יערות זה 11.2018 - לא פורסם לציבור, במקום זה הוא נמסר לקבוצה פריבילגיית

"אולי תהיה הפחתה ברגולציה, אבל יותר מזה תהיה פגיעה משמעותית בהגנת העצים" אמר ישראל גלון וצדק

החלטת ערר על רישיון הגנים - בהחלטתו מחדד פקיד היערות את הבעיה הקיימת בעירייה , ואת החמר הבעיה שהוא עצמו גרם לה:

"תכלית הבקשה לרישיון כריתה הינה הרחבת אשכול הגנים בתחום. לאור הבינוי המוצע (לא הסופי) היקף השטח, אין מקום מכריתתם של חלק מהעצים. על אף האמור לעיל נראה כי לא נעשה מאמץ תיכנוני להביא לשימורם של עצים נוספים בשטח התוכנית . עצים שלא נמצאים בקונפליקט עם הבינוי המוצע. " [

כמה קל לעירייה תל אביב לכרות ולמחוק את הקיים - תודות לשיטת ההסתרה וההטעיה הנהוגה בה כעת.

ובהתאמה להטעיה והסתרה שנוקט פקיד יערות נוכחי בנהליו המבטלים את הוראות החוק. ותשובותיו שאינן מחוברות למציאות.מחדל מחיקת חוקי הגנת העצים התחיל עם התפטרותו של ליברמן מהממשלה , נובמבר 2018.

יותר מזה - באותו חודש שהוא התפטר בוצעו כמה פעולות של כמה גורמים שכולם - מבטלים את הגנת העצים

כאילו בתאום בין ליברמן לגורמים נוספים. תשאלו את לפיד - האם קיים דיל פוליטי- כלכלי ?

משהו כמו : קח את הסחורות -אל תלך עם ביבי ... תן לי א השלטון קח את הסחורות ... ?


שוסטר ואיצקוביץ התעלמו מההתראות על מחיקת החוק על ידי נתיבי ישראל - מע"צ

( תוכניות מ 2004 נתיבי ישראל - ללא תכנון בוועדות ללא הרשאות- כריתות עצי ענק -לי נראה כמו מימוש חוזה מוקדם לסחר בעץ )

שוסטר ואיצקוביץ התעלמו ממחיקת החוק על ידי מנהל -תכנון תמא 1 - התוצאות הרות אסון.

שוסטר איצקוביץ , גמליאל , ודרעי - התעלמותו ממחיקת הגדרות שמורות הטבע והחלפתם בהיתר לכריתת אקליפטוסים ועוד.

שוסטר ואיצקוביץ התעלמו מביטול החוק ברישיונות כריתה לפני היתר בניה

ח"כ להב הרציאנו (יש עתיד) הגיש הצעת חוק "לתיקון חוק הגנת העצים" - הצעתו מבטלת את אחריות וועדות התכנון על הגנת עצים

מבטל את כל התהליך הנדרש בחוק - אך מסתיר זאת בדברי ההסבר .


האם יכול להיות שקיים דיל?

יכול להיות שזה קשור לכך שסוחר העצים ליברמן קיבל את האחריות לסחורה כעת ?

תיזהרי - צועקים מכל עבר ,אנשים מבועתים משר האוצר של ממשלת " השינוי" -מצב מזעזע . אנשים מפחדים מהשר

תיזהרי- העדים שלו נעלמים, תיזהרי , הם אנשים מסוכנים, תיזהרי....

שיזהרו הם - כל עובדי הציבור שעשו במלאכה . ונבחרי הציבור .


אחראים למחדל - ארז ברקאי , ענבר אשכנזי, ערן אטינגר , דלית זילבר, נחום איצקוביץ, אלון שוסטר , חיים גבריאל , אודי כרמלי ועוד.


שחיתות כשרה או הכשרת השחיתות. אין מילים יפות יותר לתאר את המתרחש בתקופה האפלה ביותר

המצב יחמיר כעת - שסוחר עצים קיבל את תיק החקלאות אחרי שהכינו עבורו את הקרקע לכריתה בקלות יתרה .

מחטפי רישיונות ללא שיקולי וועדות התכנון .... לטענת ברקאי "למען הרגולציה" גם את הרגולציה הוא לא מבין לצערי


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page