top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

רישיונות כריתה עמק הזיתים ירושלים, האם העצים זכו להגנת החוק

עדכון : 20.7.2021 בוקר תשעה באב .6:00 בבוקר, הכורתים מנסרים ומעירים את תושבי השכונה הצמים. ניהול עירוני אומלל ופוגעני.

העובדות ידועות: אין היתר בניה , הוראות הרישיון לא התקיימו, הוראות החוק לא מעניינות אף אחד. אגף יער ואילנות מסתבר חסר ידע

בסיסי. מביך ומזעזע. העצים נכרתו . תושבי המקום והעצים שלהם לא זכו להגנת החוק.

עדכון: הכורתים התחילו לכרות, תושבי המקום הצליחו לקבל עזרה מגורמים הגונים, האמת התחילה להתבהר , הטעיה שיטתית של כולם.

מסתבר שרישיונות הכריתה היו על תנאי ועיריית ירושלים לא מסרה את המידע לתושבים, היתרים שונים לא נמצאו.

עדכון: 5.7.201 החלטה - הערר נדחה . תשובות פקיד יערות ממשלתי למידע בערר הבהירו שמסמכים לא נכונים מונחים לפניו(במקרה הטוב)


מקור : 16.6.2021 הוגש ערר זה - בו הוכחה ברורה שהעצים לא זכו להגנת החוק.

עצי שקד לצד עצי זית עתיקים-בני מאות שנים מצויים באתר טבע עירוני, עמק הזיתים בירושלים.

רישיונות הכריתה והעתקה לעמק הזיתים -ניתנו לפני שוועדות התכנון דנו בתוכנית -לפני היתר בניה.

רישיונות הכריתה נובעים מנוהל עבודת פקיד יערות "חדש"[2], הנוהל מתיר ומנחה להוציא רישיונות כריתה לפני היתר בניה. ובכך: מוחק הלכה למעשה את חוק תכנון ובניה לשימור עצים בוגרים 83ג,

ועוקף את הסמכויות והאחריות שקבע המחוקק. העצים איבדו את ההגנה שנקבעה בחוק.

ערך העצים לשימור נמחק מראש – העצים ברי כריתה בתחילת התהליך התכנוני.


ערר זה יתייחס לעצים לשימור מחמיר בעמק הזיתים, לסעיפי החוק ולסמכויות שנגזלו מהגנתם. הערר יראה כיצד רישיונות הכריתה-לפני היתר בניה, מונעים את זכות העצים להגנה ,ופוגעים בזכויות הציבור

כפי שיתברר, הנוהל החדש מונע מוועדות התכנון לשאת באחריות להגנת עצים, ולהפעיל סמכותן על אדריכלים ומתכננים למטב את התכנון תוך שילוב העצים הבוגרים בתוכנית ככל שניתן.

אחריות על יישום הנוהל [3] :פקיד היערות ד"ר ארז ברקאי. הנוהל נכתב בתקופתו ומנוהל על ידו מתוקף תפקידו.

בנספח 1 בקצרה נביא כמה נקודות תמוהות ביחס לנוהל החדש,

אין ספק שנדרש להבין מדוע מבטל פקיד היערות הראשי את החוק עליו הוא אמור להגן ומדוע הוא פוגע בהגנת העצים לה הם זכרים מתוקף החוק.


הפרקים בערר זה :

1. סוג העצים, התוכנית, רישיונות כריתה וצורך ציבורי

2. הסמכויות והאחריות להגנת עצים בתהליך בניה -נקבעו בחוק.

3. העצים בעמק הזיתים נשוא ערר זה, האם נשמר ערכם בתהליך כחוק?

4. "רישיון כריתה על תנאי "

5. הכלים בעזרתם ישמרו על עצים בתהליך התכנון.

4. פקיד היערות -מקומו בתהליך ואחריותו נקבעה בחוק

5. סיכום בחינת רישיונות כריתה עמק הזיתים אל מול הוראות החוק להגנת עצים

6. נספח 1– נוהל עבודת פקיד יערות חדש/ברקאי, מסמך הרגולציה 1 מסמך הרגולציה 2


1.סוג העצים, התוכנית, רישיונות כריתה וצורך ציבורי

הגדרות העצים המוגנים בחוק:

"עץ בוגר" – עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות, ולעניין עץ במגרש שייעודו בתוכנית בת-תוקף הוא מגורים– קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות.

פקודת היערות סעיף 83.ג.(א) (תיקון מס' 5 ) תשע"ב 2012, (תיקון מס' 6 )תשע"ה 2014

"אילן מוגן" – עץ זית , עץ חרוב או אילן המוגן על פי צו כאמור בסעיף מב' 14"

פקודת היערות חלק א הגדרות (תיקון מס' 5 ) תשע"ב 2012

התוכנית אליה מתייחס החוק :

"תכנית" - תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות תכנית דרך, למעט תוכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה עליה חובת הגשת תשריט לפי סעיף 83 "

חוק התכנון והבניה 83ג (א) (תיקון מס' 89 ) תשס"ט 2008 (תיקון מס 103 הוראת שעה) תשע"ה 2015

רישיונות כריתה והעצים כצורך ציבורי :

"השר לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת כאור בסעיף קטן(ד) ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בצו סוגי מקרים בהם סוגי כריתה...לא יהיו טעונות רישיון...אם נוכח כי אין צורך ציבורי בקבלת רישיון כאמור....ורשאי הוא לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על מי שמבצע כריתה או העתקה כאמור: לעניין זה, "צורך ציבורי" לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית" .

פקודת היערות 15 (ג) (תיקון מס' 5 ) תשע"ב 2012 [4]


2 . הסמכויות והאחריות להגנת עצים בתהליך בניה -נקבעו בחוק.

"היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התוכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"

חוק התכנון והבניה 83.ג (ג) (תיקון 101) תשע"ד-2014

לא יאשר מוסד תכנון את התכנית, אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במכלול השיקולים התכנוניים .

מכלול השיקולים התכנוניים מסתיימים בקבלת היתר בניה- "יאשר מוסד תכנון את התוכנית"

כל עוד לא אישר מוסד התכנון ע"י היתר בניה – לא הסתיימו "מכלול השיקולים התכנוניים "

אומר המחוקק : וועדות התכנון ישקלו את הגנת העצים לכל אורך התהליך התכנוני עד שיסתיים בהיתר.

יודע המחוקק שהליך התכנון מורכב. לו שיקולי תקציב, הוראות, החלטות ועוד.

הדיון בוועדות מתחלל נושאים תכנוניים רבים וגם את העצים כתשתית קיימת וכערך המוגן בחוק.


אחריות ועדות התכנון:

אחריות להגנת עצים בתהליך התכנוני הוטלה על וועדות התכנון, יש לכך סיבות:

א. לוועדה ראיה רחבה, סביבתית תרבותית תכנונית וחברתית, לועדה סמכות כוללת לתוכנית.

ב. האחריות תחלחל לאדריכל ולמתכננים -בעזרת סמכות הוועדה והצורך שלה למטב את התוכנית כאמור.

אומר המחוקק : ביחד ולחוד ובתהליך, יעניקו אנשים הנושאים באחריות מקצועית הגנה לעצים בוגרים.

העצים הראויים לשימור – ערכם נשמר לכל אורך התהליך.


3. העצים בעמק הזיתים נשוא ערר זה-האם נשמר ערכם בתהליך התכנוני?

ערכם של העצים בעמק הזיתים גבוה על פי כל מדד לבחינת סקר עצים.

למרות זאת הם לא זכו להגנת החוק.

הסיבה לכך: ערכם נמחק על ידי התרת כריתתם בטרם הדיון בוועדות

וועדות התכנון לא נדרשות להגן על העצים בתהליך.

הרשות/היזם יתרעמו על הועדות אם ינסו להגן על העצים, כי כריתתם כבר אושרה.

במכלול השיקולים התכנוניים ישקלו נושאים רבים- פרט להגנת העצים שנקבעה בחוק.


האם יתכן שבאמצעות הנוהל "החדש" אומר פקיד יערות ברקאי לוועדות התכנון:

אל תשקלו את הגנת העצים במכלול השיקולים התכנוניים אין צורך בכך, תתעלמו מהחוק.

מה ערכו של תכנון מוצע ?

התוכנית שהוצגה לפקיד יערות -תכנון מוצע בלבד, ( לעיתים תקרא "תוכנית לפיתוח השטח" )

תוכנית שלא נידונה ולא קיבלה את אישור הוועדות, תוכנית חסרת ערך.

פקיד יערות מקבל שרטוט המבטא משאת נפשו של יזם ומעניק רישיונות כריתה.


האם יתכן שנוהל עבודת פקיד יערות ברקאי אומר :

פקיד יערות -ללא כל השכלה תכנונית, הנדסית, אדריכלית. יקבל תכנון מוצע, שלא קיבל אישור ועדות, ולכן הגורם המוסמך בחוק(וועדות התכנון)נעדר ממנו .

אותו פקיד יערות שאין ביכולתו לשקול את כל דרישות התכנון במקום הוועדות ,

יקבל שרטוט כלשהו שיוצג לפניו, ויקבל החלטה למחוק מראש את ערכי העצים -להפוך אותם מראש לברי כריתה - כדי שלא ישקלו את הגנתם וועדות התכנון.


4. "רישיון הכריתה על תנאי"

טענת פקיד יערות ממשלתי: רק אם יתקבל היתר בניה, מותר לכרות את העצים. רישיון על תנאי.

טענה זו אינה רלוונטית, כי וועדות התכנון לא נדרשות כבר להגן על עצים בתהליך התכנוני,

ערכם של עצים הופחת ונמחק -העצים ברי כריתה.

נזכיר שמדובר בעצים בערך שימור -שנקבע בכלי המדידה שהם חלק מהחוק ונהליו


דוגמא- רישיונות כריתה ללא היתר/אשרות וועדה נכרתו

נתיבי ישראל כביש 65 עפולה -צומת גולני רישיונות כריתה לאלפי עצי ענק נמסרו לנת"י- ללא אשרות [5]

ללא דיון בוועדות, אישור וועדה מחוזית נדרש בדרך בין עירונית ולא היה קיים בעת כריתת 1600 אקליפטוסים- עצי ענק, חלק הגדול מהאקליפטוסים -רחוקים מהכביש. (מאות עצים נוספים נכרתו חלקם הגדול לא הפריעו לכביש) . קטע כביש עפולה גולני לו 3 מקטעים. רק מקטע אחד קיבל אישור ועדה ויצא לביצוע אחרי שהעצים נכרתו- ללא דיון להגנתם כנדרש בהוראות החוק.


5. הכלים בעזרתם ישמרו על עצים בוגרים בהליכי התכנון:

"לא יכרות אדם אילן מוגן או עץ בוגר ולא יעתיקו ולא יוביל אדם אילן מוגן או עץ בוגר או חלק מהם, שלגביהם

קבע השר [6] כי הובלתם טעונה רישיון, והכל אלא אם כן קיבל תחילה רישיון כריתה מפקיד יערות"

פקודת היערות סעיף 15 (א) (תיקון מס' 5 ) תשע"ב 2012


"תכנית" תכנית כהגדרתה בסעיף 83 ג לחוק התכנון והבניה , התשכ"ה 1965 "

פקודת היערות חלק א הגדרות (תיקון מס' 6 ) תשע"ה 2014


" בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע שר הפנים "

חוק התכנון והבניה שמירה על עצים בוגרים סעיף 83ג (ב)


כלי חשוב: נוהל מבא"ת תנאי סף"[7] מנהל התכנון קבע את "סקר העצים" כתנאי סף להגשת תוכנית לועדות התכנון.

כלומר לא תוגש תוכנית לוועדות ללא כל הדרישות שקבע סקר העצים.[8]


כלי עיקרי: "נוהל סקר עצים " [9] סקר העצים מודד את ערכי העצים ומציגם בתוכנית, ומלווה את התהליך.

"תפקידם ותוצר עבודתם של המודד ושל הסוקר הינם לתת למתכנן/ מגיש הבקשה כלים לביצוע עבודת

התכנון/שינוי תכנון קיים תוך התחשבות בנתוני ערכיות העצים הבודדים/קבוצות העצים הנמצאים בשטח

וזאת בטרם החל את עבודת התכנון המפורט, בנוהל זה יקבלו התייחסות הפרטים הנדרשים לסימון והגדרת

העבודה הנדרשת מכל בעל מקצוע בתהליך. "

האדריכל אחראי להטמעת ערכי העצים ע"י כל בעלי מקצוע בתהליך. לסקר העצים טבלאות שונות ותשריט .


טבלה דינמית המלווה את התהליך: טבלת מידע מרכזת נערכת ע"י המתכנן / עורך הבקשה :

בטבלה זו העצים מוצגים על פי ערכם ( ערך גבוה/ נמוך) .

בטור אחרון בטבלה : סטטוס מוצע לכריתה/שימור, נתון המשתנה לאורך התהליך עד קבלת היתר.

כלי כלכלי חשוב : ערך חליפי – קבע המחוקק שעץ כרות ינטע תמורתו עצים באותו ערך בקרבת מקום, לועדות התכנון שמורה הסמכות להורות על ערך חליפי . חישוב ערכי העץ -ומחשבון ערך חליפי ., מסייעים לועדות ולפקידי יערות בנושא. ערך חליפי -הוא תשלום של היזם, תשלום בנטיעות או בכסף, ערך חליפי הוא כספי ציבור וזכות הציבור- באחריותו פקיד יערות ראשי להסדיר, לגבות, לנטוע.[10]


6. פקיד היערות -מקומו בתהליך ואחריותו נכתבה בחוק :

"לא ייתן פקיד יערות רישיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, כאמור בסעיף 15(א) , אלא לאחר ששקל, בין השאר

את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של

האילן המוגן והעץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו או להעתיקו כאמור

בסעיף קטן (1)

פקודת היערות סעיף 15.א (א) .(תיקון מס' 5) תשע"ב 2012

התייעצות עם פקיד יערות

" שר הפנים לאחר התייעצות עם שר החקלאות יקבע סוגי תוכניות שלגביהן יידרש מוסד התכנון להתייעץ עם

פקיד יערות , כהגדרתו בפקודת היערות [11], טרם החלטתו לפי סעיף זה"

חוק התכנון והבניה שמירה על עצים בוגרים סעיף 83ג (ב) (תיקון 101 )תשע"ד 2014

"על פי תקנה 83 ג בחוק התו"ב כל תוכנית שיש מכוחה להוציא היתר וקיימים בה מעל 50 עצים ושטחה 35 דונם

דונם ומעלה- חייבת בהתייעצות פקיד יערות, יחד עם זאת רשאי עורך הבקשה לבקש חוות דעת מפקיד היערות

גם בתוכנית מפורטת שאינן עונות לתנאים מצטברים אלו"

נוהל עבודת פקיד היערות חדש סעיף 5.1.1

החוק משקף לפקיד יערות ערכי עץ חשובים מול "תכלית הבקשה" לכריתה . ורק "לאחר שנוכח" כי אין להתירו במקומו יתן רישיון לכריתה. הנוהל החדש מוותר בדרכו על הוראת החוק-מתיר לפקיד לתת רישיון כריתה על סמך תכנון מוצע וללא מעורבות הסמכות הנושאת באחריות .


שלב התייעצות עם פקיד יערות נועדה במקור- להגן על יותר עצים הראויים לשימור.

שלב התייעצות על פי נוהל חדש – מנפיקה את רישיונות הכריתה ומורידה את ערך העצים מראש .


7. סיכום בחינת רישיונות כריתה עמק הזיתים אל מול הוראת החוק להגנת עצים.

רישיונות הכריתה לעצים לשימור בעמק הזיתים העתיקים ירושלים, יצאו לפני שהתוכנית נדונה בוועדות, וללא קבלת אישור וועדות התכנון, זאת למרות שוועדות התכנון הן הסמכות הנושאת באחריות בחוק להגנת העצים בתהליכי תכנון ובניה.

רישיונות הכריתה יצאו לפני היתר בניה, ללא ששקלו הועדות את מכלול השיקולים התכנוניים כולל את הגנת העצים כחוק. ערכי העצים הגבוהים כעצים לשימור מחמיר- לא הוצגו בפני הועדות כהוראת החוק, תודות ל מתן רישיון הכריתה המוקדם- ערכם של העצים נמחק והם ברי כריתה.

עצי השקד ועצי הזית העתיקים בעמק הזיתים - לא זכו להגנת החוק הטוב להגנת עצים.


העצים הם צורכי ציבור -קובעת פקודת היערות, צורכי הציבור נגזלים ,בגלל שהעצים לא זוכים להגנה על פי הוראת החוק.


תוצאת בחינת רישיונות כריתה עמק הזיתים אל מול סעיפי החוק הוכיחו מעל כל ספק:

נוהל עבודת יערות חדש/ברקאי – מחק וביטל את חוקי הגנת העצים , חוק התכנון והבניה -לשימור עצים בוגרים 83ג , ופקודת היערות.


לא מדובר בטעות , לא מדובר בסעיף אחד, הנוהל הוא שיטה שקבע אגף יער ואילנות ו/או העומד בראשו בעזרתו מתירים את כריתות העצים ומונעים את הגנתם כחוק


יש לבטל את רישיונות הכריתה והעתקה בעמק הזיתים לאלתר

יש לבטל את רישיונות הכריתה שיצאו לפני היתר בניה.


נספח 1- נוהל עבודת פקיד יערות חדש/ברקאי.

כמה נקודות על נוהל עבודת פקיד היערות/ברקאי המתחזה לנוהל מאושר וותיק :

שינוי תקנות נעשה ללא פרסום, ללא דיון, תוך הסתרת השינוי .

מסמך רגולציה אליו הוצמדה טיוטת נוהל עבודת פקיד יערות לא פורסם גם הוא ונמסר , כנראה נמסר לחיים וסביבה . ( לא נחשב פרסום, ולא נחשב דיון )

הנוהל הוסתר ממשרד החקלאות אגף שה"מ ואשי מקצוע בתחום. [12]

הנוהל ללא סמכות מאשרת, עד היום, והוא עולה ויורד לסירוגין מהרשת כנוהל לא אמין .

תאריך הנוהל נקבע בדיעבד באופן תמוה, , כנראה הנוהל נועד לכסות על פעולות שנעשו בעזרתו למרות שהוא לא פורסם ולא אושר.


מסתבר שנוהל זה למרות שהוא מפר חוק נהלים ותקנות

מתיר רישיונות כריתה רבים מאוד לפני דיון בוועדות ולפני קבלת היתר בניה.

העדר מינהל תקין זו לשון עדינה למתרחש במשרד החקלאות.


כמה ממצאים "שוליים" ומפתיעים בנוהל חדש/ברקאי.

חוק התכנון והבניה- בקישור בנוהל : פותח נוסח חוק משנת 1965 , בו כמובן לא קיימת הגנת העצים בתהליכי תכנון ובניה.

(הנוהל לא מציין באיזה סעיף בחוק תכנון ובניה זה כתובה הגנת עצים )

.

ערך חליפי -(כספי ציבור) הופחת משמעותית בנוהל חדש (פגיעה בזכות הציבור וכספי ציבור)

ערך חליפי מופחת גורם לכריתת עצים מרובה. והטבה לתכנון מוטה כריתת עצים .

ערך חליפי נקבע ואושר, יש מחשבון לערך חליפי .

ואילו לערך חליפי מופחת- לא נערך פרסום ודיון ואישור .

משך פרסום רישיונות כריתה – בנוהל קודם נקבעו 14 ימי עבודה בטרם נכנס הרישיון לתוקף.

בנוהל חדש– 14 יום כולל הכל. נתנו לפרסום .


נוהל עבודת פקיד יערות חדש /ברקאי :

  • מנחה להוציא רישיונות כריתה לפני היתר בניה - ומבטל בכך את חוק התכנון והבניה להגנת עצים.

  • הפחית משמעותית את הערך החליפי ולכן מעודד תכנון מוטה כריתה

  • צמצם את משך זמן הפרסום להגשת ערר

  • לא פורסם להערות הציבור

  • הוסתר מבעלי המקצוע

  • לא קיבל אישור .

  • מתפרסם ונעלם לסירוגין מהרשת.

  • לראשונה "פורסם" באמצע 2020 ,(תל אביב הנפיקה לעצמה רישיונות כריתה למוסדות חינוך לפני קבלת היתר)

  • כאשר נצפה לראשונה ברשת באמצע 2020 - נשא הנוהל תאריך מוקדם בשנה .

האם יתכן שכך מתנהל משרד ממשלתי ? האם יתכן שזה נוהל ש של משרד ממשלתי ? מה קורה כאן ?

נושאים רבים ונוספים קשורים לנוהל זה – הסתרתו מהציבור מעידה על כוונתו ומטרתו

לכאורה הנוהל נכתב למען רגולציה, אבל רק לכאורה .

בזמן אמת קיבל השר שוסטר התראות ופרוט על המתרחש והתעלם באופן שיטתי ומופגן לרמיסת החוק. (13)

בתקופתו נדרס החוק ונמחק : בתוכנית המתאר תמא 1 , בנוהל עבודת פקיד יערות חדש/ברקאי, על ידי רשות הניקוז, על ידי טבע ביז ונהלי תכנון -נתיבי ישראל,- הוא התעלם ונתן לזה לקרות- נתן יד למחיקת החוק פגיעה והתשת הציבור ופגיעה במנהל תקין.

דברים גרועים מאוד קורים שאנשים טובים מתעלמים- ח"כ שוסטר היה השר - זה לא חל עליו.

השר הבא אחריו יקבל כאילו "נוהל וותיק " ומחיקת החוק ע"י מינהל תכנון של דלית זילבר- כבר לפני למעלה משנה

זמן מלחמה -תצטרפו או שהילדים שלנו יתבשלו מחום.

.


[1] (רישיונות כריתה ללא מספר סידורי) [2] נוהל עבודת פקיד היערות חדש /ארז ברקאי - נוהל מקוון . [3] נוהל פקיד יערות חדש- סעיף 3.1 אחריות [4] (ב) "צרכי ציבור", בסעיף זה – כל אחד מאלה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים, בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבורים, תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש, מתקני ביוב, מזבלות, מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים לעניין סעיף זה[11]. חוק התכנון והבניה 188(ב) (תיקון 101 תשע"ד 2014 [5] נתיבי ישראל- המידע התקבל ממחלקת פניות הציבור, ממחלקת המידע של נתיבי ישראל, ומפקידי יערות קק"ל. ואנשי תכנון במועצות [6] שר החקלאות , הגדרות פקודת יערות חלק א [7] נוהל מבא"ת תנאי סף -נוסח 2012, 2014 , (נוסח 2018, ללא שינוי מ2014, לבד משינוי מספור חשוד- פעמיים מס' 1 .) [8] קיימים נהלים נוספים. [9] כללים לעריכת סקר עצים 7.2018 נוסח אחרון [10] ערך חליפי כתוב בפקודת היערות וגם בחוק תכנון ובניה לשימור עצים בוגרים. [11] בפקודת היערות הגדרת פקיד יערות שהוסמך על ידי השר – בסעיף זה מדובר בתוכניות גדולות במיוחד הדורשות התייעצות [12] נוהל עבודת פקיד יערות חדש, הסתרת הנוהל מאנשי המקצוע במ. החקלאות


1 Comment


Israel Galon
Israel Galon
Jun 26, 2021

ערב טוב, מסמך ראוי להפצה לכל הגורמים העוסקים בהגנת אילנות.

אוסנת בנימין מציגה בצורה ברורה את הבעיה של הגנה על עצים בישראל בעקבות הנוהל החדש

של פקיד היערות. נוהל שלא עבר בקורת ציבורית

יישר כח לאוסנת על פעילותה להגנה על העצים, ישראל גלון

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page