top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

כריתות עצים רשות הטבע והגנים 3


מכתב זה נשלח לשר החקלאות מר אלון שוסטר ולמנכ"ל מר איצקוביץ ,7.8.20 – טרם התקבלה תשובה

כריתות עצים רשות הטבע והגנים 7.8.2020

הצטערתי לקבל מענה למכתבי [1] אליך, דווקא ממר בן אליהו, לצערי גם בעבר הוא לא הביע עניין בהפרת נהלים או בכריתת עצים עודפת . תשובתו לדעתי לוקה בחוסר ידע ועניין במתרחש בתחום אחריותו.

'מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים' – אינני צדיקה כמובן , אך תשובת [2] ברקאי לערר נגד כריתת אקליפטוסים בשטחי רט"ג [3] , מוכיחה את המציאות עליה דיווחתי לך :

"אנו רואים לנכון כי אכן יש טעם לפגם בכך שכריתת עצים שאושרה לפני כשבע שנים תמשיך להתבצע על בסיס אישור ישן שכזה, ככל ורט"ג מעוניינים לקדם כריתות עצים שאושרו לפני שנים רבות [בטווח מעל 3 שנים] עליהם להגיש בקשות חוזרות בפני פקיד היערות במשרד החקלאות." ברקאי 3.7.2020

תשובתו ניתנה כנגד טענתי בערר: רט"ג כורתים עצים ללא רישיון כריתה בתוקף. תשובתו של ברקאי היא הוכחה למציאות הקיימת בשטחי רט"ג, כריתות עודפות, אי שמירת החוק והנהלים ומר בין אליהו, לצערי לא מכיר את הנושא או התעלם ממנו במכוון.

יש חוק מצוין להגנת עצים , נראה שהמאמץ הוא לעקוף את החוק לבטל את מהות החוק להגנת עצים. באמצעות נהלים, אך גם על הנוהל המקל ,אגף יער ואילנות לא שומרים.

להלן חלק מהעצים הנכרתים ללא רישיון כריתה בתוקף . [4]מקרא: אקולוגי : - "עצים פולשים וזרים" . [ הדת של רט"ג ]

מניעת שריפות – תוכנית זו בוצעה , לכל המשך נדרש יש הליכים הנעשים בידי איש מקצוע- אגרונום.

דילול חורשהבעל מקצוע – אגרונום יסמן כריתה של העצים ויגן על המשמעותיים , לא כך ..

העצים בטבלה שייכים למחוז צפון בלבד, שאר מחוזות רט"ג, לא נמצא דיווחים שנתיים.

דין וחשבון שנתי לכריתת עצים משרד החקלאות לא כולל את אלפי כריתות העצים על ידי רט"ג , זאת בניגוד לחוק פקודת היערות- ראה מכתבי: דין וחשבון שנתי אינו מתבצע על פי הוראת החוק[5] לדאבוני ,תוצאות אי קיום : דין וחשבון שנתי, ניכר בועדת הכנסת בנושא עצים בוגרים , הכוונות הטובות של מיקי חיימוביץ, ללא שהיו בידיה את נתוני האמת – מעידים על המגמה הכללית של התעלמות מהידע הקיים והמקצועי המצטבר בתחום הגנת העצים הבוגרים.

אבקש את עזרתך:

נדרש להוציא מסמך מפורש לרט"ג–בהתאם להחלטתו של ברקאי ב3.7.2020 : "ביטול כל כריתות העצים ברישיון כריתה מעל 3 שנים בשטחי רט"ג יש להגיש בקשה לרישיון כריתה," .

אבקש תשובות למכתביי [6]

אבקש להגיע אליך לפגישה ולהכיר לך את נושא האקליפטוסים, העצים הפולשים והיקף הבעיה .

המידע והידע חשובים לצורך כל דיון בנושא , לצערי , מידע מוכר לכולנו היה חסר בועדת הסביבה.

בכבוד רב

אסנת בנימין כהן [1] השבת סמכויות רט"ג למשרד החקלאות [2] החלטת ערר הר חורשן כריתת 150 אקליפטוסים 3.7.2020 [3] ערר הר חורשן 6.2020 [4] דוח כריתת עצים רשות הטבע והגנים מחוז צפון לשנת 2020 [5] דין וחשבון שנתי אינו מתבצע על פי הוראת החוק , 7.7.2020 נשלח לברקאי, למנכ"ל לשר , לא התקבל כל מענה [6] תלונה נגד רשות הניקוז ופקיד יערות 27.7.2020 לא התקבל מענהComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page