top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נת"ע רכבת קלה ושטח עסקת הדולפינריום .


נת"ע קיבלה על עצמה לבצע את קוי הרכבת הקלה בגוש דן בשנת 2010. ומאז תפסה קרקעות לביצוע העבודה בשטח זכות הדרך 1 ובשטחי התארגנות 2 בצמוד לנתיב העבודות.

מתחתם עסקת הדולפינריום 3 רחוק מקוי נת"ע. למרות המרחק סומן שטח התארגנות לקו סגול במתחם .

הקו הסגול במרחק של כ 750 מטר מהמקום. הכבישים צרים, המסלול ארוך ומפותל, צפוי קושי בהעברת ציוד מאזור התארגנות לנתיב העבודות. אין היגיון ואין סיבה שנתע תשתלט על המתחם שעיריית תל אביב מתאמצת כל כך לבצע בו את העיסקה .

תפיסת המקרקעין על ידי נתע בשנים 2014 2015 על פי המסמכים.

המסמכים המעידים על נת"ע בעיסקת הדולפינריום מהשנים : 2014 - 2015

1. בהוראות התוכנית תתל 70 א קו סגול מערבי מהדורה 4 תאריך 4.8.2015 , בטבלה פירוט גליונות תשריט התוכנית :

גיליון מס 8 " אתר התארגנות הכרמל הכובשים אלחנן" ברשימת גליונות התוכנית.

הוראות התוכנית זה המסמך הראשי המנהל את תכנון וביצוע התוכנית על כל הגדרותיה ודרכי הפעולה הנובעים ממנה.

כל נתון במסמך זה הוא תולדה של התגבשות תיכנונית ארוכת טווח - כלומר שטח התארגנות זה נקבע לקו הסגול תקופה ארוכה לפני מועד המהדורה [ 4.8.2015

2. מצגת נת"ע קו סגול תתל 70 א מערבי "העברה לדיון והשגות לתוכנית" אוגוסט 2015 . [ 2 תמונות ]

המצגת היא תולדה של השלמת תהליך תכנון ארוך טווח , וגיבוש המידע הסופי לצורך קבלת אישור לתוכנית

3. תשריט תתל 70 א ב קו סגול על גבי תצ"א - ללא תאריך [תמונה]

תכנון בתל השומר בתשריט זה, מתאים לתכנון משנת 2014 והילך.


מאמרים נוספים באותו נושא:
בתאריכים מוקדמים ומאוחרים יותר, לא מצאתי עדות לתפישת הקרקע על ידי נתע בשטח עסקת הדולפינריום,

8.7.2013 ועדה מחוזית ת"א סיכום ונחיות ע"פ ועדה מס 800 - לא מוזכר שטח התארגנות בעסקת דולפינריום.

12.2013 חוות דעת סביבתית לתוכנית , תשריט ייעודי קרקע, לא מוזכר ולא מסומן שטח נת"ע [תמונה]


2.8.2016 תוכנית, קו סגול על גבי תצ"א, לא מסומן אזור ההתארגנות בשטח עסקת הדולפינריום [תמונה]בפוסט הקרוב : ההשפעה של נת"ע על עסקת הדולפינריום

הערות:

1. זכות הדרך: תפיסת קרקע לצורך ביצוע המסילות וכל הנדרש להפעלת הרק"ל וביצוע תשתיות עירוניות.

2. שטחי התארגנות: בצמוד לזכות הדרך נתפסו שטחים כשטחי התארגנות לזמן ביצוע העבודות ולאחר מהן.

3. עסקת הדולפינריום בתמונת ייעודי קרקע 2013 מסומן גבול שטח התוכנית והעסקה בקו מתאר כחול.

שטח הדולפינריום המתפנה בקרבת הים, והשטח החליפי שקיבלה שער לישראל ממזרח לו. בשטח זה בוצעה העיסקה שכללה החלפת שטחים ומכירת מניות החברה באותה עת. עיריית תל אביב יפו מקדמת את התכנון הכולל של השטח שהתפנה והשטח החליפי.

4. מצגת 8.2015 -פרסום לדיון והשגות, הפרסום מתבצע לאחר גמר תכנון.

תצ"א קו סגול ללא תאריך, כנראה באמצע/סוף שנת 2014 תחילת 2015, על פי שינוי התכנון באזור תה"ש.
Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page