top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

משרד החקלאות משקר לשקוף:"50,000 עצים נכרתים בשנה". 280,000 עצים בדוח 2020

בסוף חודש אפריל פורסם דין וחשבון שנתי, 2020, לעצים ברישיונות כריתה. ( 1)

הדוחות חלקיים, ללא סה"כ. בניגוד לחוק.

על פי הנתונים שפורסמו עד כה :

לפחות 280.000 עצים בדוח סיכום 2020. .


ההפתעה:

בעת פרסום, סוף אפריל 2020 מתראיין ברקאי לשקוף

ומוסר נתונים אחרים:

"על פי הערכות גסות של משרד החקלאות,

בישראל נכרתים מידי שנה כ-50 אלף עצים "

ארז ברקאי - הוא פקיד יערות ראשי

ומנהל אגף יער ואילנות במשרד החקלאות מאז 2016.

ברקאי הוא זה שפרסם את דוחות סיכום שנה ל- 2020 .

ובכל זאת ,לא מוסר את המידע האמיתי לציבור באמצעות שקוף.


הפער בין המידע שנמסר לשקוף- 50,000 עצים

לבין המידע בדוחות שנתיים - 280,000 עצים -הוא עצום.


בחוק, פקודת היערות הוראה ברורה בנושא דין וחשבון שנתי

ארז ברקאי והאגף אותו הוא מנהל - רחוקים מלעמוד בו.

פקודת היערות סעיף 25א :. "מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם, מדי שנה, לא יאוחר מיום 31 במרס, דין וחשבון בדבר רישיונות לכריתה, להעתקה ולהובלה של אילנות ועצים בוגרים לפי סעיפים 5 ו- 15 (א), ויפורטו בו, בין השאר, מספר האילנות והעצים הבוגרים שכריתתם הורשתה, מיקומם, זהות מקבלי הרישיון, תנאי הרישיון לעניין נטיעה חלופית או תשלום היטל כאמור בסעיף 15 א(ב),

והסיבות להתרת הכריתה או ההעתקה; הדין וחשבון יפורסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר... "

הדוחות- ללא סיכום, דוחות חסרים, דוחות חלקיים,

מעיד על משרד החקלאות כולו והעומדים בראשו ( 2)

שהפקירו את העצים ומזלזלים בחוק.

ברקאי ירה לעצמו ברגל , חוסר האמינות שלו

בנתון החשוב ביותר לציבור: כמה עצים נכרתו בשנה האחרונה

מעיד על חוסר אמינותו בכל הכתרים שקשר לעצמו בכתבה .


פירוט וסיכום דוחות שנה 2020 בקישור הבא:


נתונים מהדוחות השונים במשרד החקלאות (1) :

סה"כ לפחות 280,000 עצים

פירוט:

יערות קק"ל : 22,661 עצים

פקידי יערות אזוריים : 209,462 עצים

פקידי יערות עירוניים: 21,454 עצים

[תל אביב - אין דוח ל12 חודש. אשדוד -דוח ללא תאריכים. ערים חסרות]

רשות הטבע והגנים - לא הוגש דוח שנתי . [ לא פורסם גם באתר רט"ג ]

כ 6000 עצים נספרו ברישיונות הכריתה+ הערכה לעשרות אלפי עצים ברישיונות כללים

סה"כ - לפחות 280,000 עצים לכריתה בשנת 2020.


הדוחות ללא סיכום. נדרש לסכם/ להעתיק את האקסאל , ולאסוף את המידע מפורמטים ואתרים שונים.

המשרד בעקשנות כותב את הכריתות וההעתקות באותה עמודה.

כלומר מתייחס להעתקה כאל כריתה, ולכן וכך יש להתייחס לנתונים.

זה רק חלק מהתעלולים וההטעיות של אגף יער ואילנות, להטריד ולהתיש את הציבור.

בושה שאלו פקידי הציבור שאנו משלמים את משכורתם.


קישור לכתבה בשקוף : https://shakuf.co.il/20593


בתמונה : ארז ברקאי , תמונה מתוך הכתבה בשקוף . אפריל 2021.

איך הוא מעז? עובד ציבור שאנו משלמים את משכורתו,

שהציבור ישלם לעד את הפנסיה התקציבית שלו,

והדלתות עוד יסתובבו עבורו , למשרות שמנות תודות "לביצועיו" הציבוריים

בתמונה: פתיח הכתבה בשקוף אפריל 2021 - ראיון עם ארז ברקאי .


הערות וקישורים :

מידע מפורט ומסכם על החוק והדוחות לשנת 2020 בקישור :


1. אתר משרד החקלאות: פרסום סיכום לשנת 2020 בקישור המצורף :

יש לגלול למטה עד סיכום 2020 .

א. קובץ אקסאל : גליונות : פ. יערות קק"ל, פ. יערות משרד החקלאות , ערים - כל אחד בגיליון נפרד[ ללא סיכום ]

ב. במצגת על יערות קק"ל :

מידע חסר בדוח סיכום שנתי של משרד החקלאות :

א.. דוח שנתי רשות הטבע והגנים- לא מתפרסם באתר מ' החקלאות [ גם לא קיים באתר רט"ג]

ב.. תל אביב לא הגישה דוח שנתי מלא. - רק ינואר ומחצית פברואר

ג.. אשדוד הגישה דוח ללא תאריכים.

ד. רישיונות כריתה גדולים שפורסמו באמצע השנה - לא נמצאים בדוחות השנתיים.


2. נשלחו מכתבים על הדוחות השנתיים שלא עומדים בדרישת החוק, כבר בשנת 2019.

השר שוסטר - לא טרח להתייחס.

יועמ"ש ' החקלאות השיבה - שהיא מטפלת בכך, ונעלמה .

ברקאי - לא טרח לענות .

--------------------------------

Kommentare


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page