top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

כריתת עצים תל אביב 2019, 2018

העצים בתל אביב נטועים במגרשי הבניינים ברחובות ובגנים והם שמעניקים לעיר את יופייה ואופייה , ואת החופש ללכת ברגל גם בחום.

בנושא כריתת העצים בעיר -עיריית תל אביב נוהגת חוסר שקיפות והסתרה קיצונית כלפי תושביה .

רישיונות הכריתה מתפרסמים באתר העירייה בסוף גיליון נסתר , הפרסום לימים בודדים בלבד ואח"כ נעלם לעד.

לעיתים לא מתפרסמים רישיונות כריתה, ולעיתים הם עוברים שינוי לאחר פרסום אין מענה מהעירייה על מנהל לא תקין בנושא זה.


עיריית תל אביב אינה מפרסמת דוחות תקופתיים/ שנתיים על כריתות העצים בשטחה .ואינה מגיבה לבקשות בנושא זה.

עצים רבים ניכרתים ללא רישיון- באמצעות הודעה טלפונית של כורתי עצים לפקיד יערות [ העץ יבש/ חולה/ נפגע ממשאית וכדומה]

עיריית תל אביב אינה שומרת על עצים בוגרים בשטחי בניה ופיתוח ואינה מקפידה על נטיעה חליפית לאחר בניה באותו שטח.


עיריית ת אביב אינה טורחת להגן על עצים בגבולות המגרשים ומעדיפה מקסימום בניה ומקסימום בטון, ואין מקום גם לעצים חדשים.

עיריית תל אביב מקדמת בברכה תוכניות פיתוח ותחבורה בעיר, חברות התשתיות נהנות מחופש פעולה-לכרות את עצי הרחוב, לכרות את עצי החורשות .

התושבים נלחמים על עצי העיר כל העת. והאחריות מוטלת עלינו להגן על העצים, עד לעת שתוחלף הנהגת העיר .


תל אביב שנת 2019 [ ללא דצמבר]

ברישיונות כריתה סה"כ עצים לכריתה: 2932


תל אביב שנת 2018

ברישיונות כריתה סה"כ עצים לכריתה : 2604תל אביב 2019 ינואר עד נובמבר

תל אביב 2018 ינואר עד דצמבר


Comentarios


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page