top of page
  • ישראל גלון. אוסי בנימין

הבעיה עם פקידי יערות עירונים / ישראל גלון, אוסי בנימין.


מה הבעיה עם פקידי יערות עירוניים?

הרבה טוענים היתכן שנותנים לחתול לשמור על החלב? זה נכון.

פקיד יערות עירוני כפוף ומקבל משכורת מהרשות ולא יוכל לעבוד מול ראש העיר, מנכ"ל העיר וכדומה.

בזמנו עקב אילוצים הסכמנו לפיילוט. אבל לצערי, הפיילוט נכשל, אמנם קבלנו לפני כמה שנים תקן לתפקיד אחראי על פקידי יערות עירוניים, חשבנו שבעל התפקיד יצליח לעבוד עם 10 רשויות. אבל זה לא מתבצע.

כיום פועלים 25 פקידי יערות עירוניים ללא פיקוח אמיתי וללא מעקב. (1)


האם פקידי יערות עירוניים לא רוצים להגן על העצים ?

מניסיוני בעבודה עם פקידי יערות עירוניים, מאחר והם עובדי רשות, הם אינם יכולים, למרות רצונם הטוב, ובגלל עומס עבודתם בתפקיד העירוני ,שלהם ברשות (מנהל אגף שפ"ע) , להקפיד על הנהלים ולעצור הליכי פיתוח תשתיות ובניה לא של העירייה ולא של יזמים.

מדובר בניגוד אינטרסים מובנה.


איך הגענו לריבוי פקידי יערות עירוניים אם הגנת העצים פחותה בעזרתם?

עד שנת 2008 היו בארץ רק שלושה פקידי יערות עירונית : בת"א, חיפה וירושלים.

לא הייתה עליהם שום בקרה.

עם הקמת אגף יער ואילנות ב- 2008, כאשר החלו להגיע עררים ע"י אזרחים אלינו, ליחידת פקיד היערות התחלנו לעשות סדר בנושא.


האם גם אז, הגשת ערר עצרה את כריתת העצים וכניסת רישיון כריתה באופן אוטומטי לתוקף?

נכון. עד עריכת ברור וקבלת החלטה על ידי פקיד יערות ראשי רישיון הכריתה מוקפא.

דבר זה גרם לזעקה של הרשויות: "איך משרד החקלאות מעז להתערב בהחלטות פקידי היערות העירוניים".

נאלצנו בעקבות עררים לעצור עבודות למשל ברחוב אבן גבירול בת"א, בעבודת הרכבת הקלה בירושלים ברחוב הנטקה, מאחר ופקידי

היערות העירוניים עבדו בניגוד לנהלים ולחוק.

פקידי היערות הבינו שאכן בעקבות הצעתו של השר שלום שמחון ( 2) ב- 2009 להגדיל את מספר פקידי היערות העירוניים ,לכך כאמור הבענו התנגדות, מתוך הבנה שפקיד יערות עירוני כפוף ומקבל משכורת מהרשות ולא יוכל לעבוד מול ראש העיר, מנכ"ל העיר וכדומה.


בכל זאת התרבו פקידי יערות עירוניים, 25 פקידי יערות עירוניים עובדים היום ומפחיתים את הגנת העצים ,

הסכמנו לבצע פיילוט של עוד שלוש רשויות. פיילוט המותנה בכך שנצליח לפקח עליהם בעזרת נהלים.

נקבע נוהל פקיד יערות עירוני, בוצעה הכשרה למספר רשויות, בשנת 2010 , בשלוש רשויות נוספות, הוסמך פקיד יערות עירוני :פ"ת, רחובות ורמת גן.

ב- 2011 רשויות נוספות בקשו למנות פקידי יערות עירוניים.

הובהר לשר ולמנכ"ל דאז שללא תקן לראש תחום הגנת אילנות במשרה מלאה שתפקידו יהיה: פיקוח, הכשרה ורגולציה של פקידי יערות עירוניים, והגבלנו את התפקיד ל 10 פקידים עירוניים .

ואכן, לאחר מאבק התקבל תקן כזה.. בעקבות כך ב- 2014 התקבלו עוד 4 פקידי יערות עירוניים.


קיים תקן כיום לאחראי לכל 10 פקידים עירוניים ? והאם הפיקוח השתפר ?

אני סיימתי את תפקידי ב- 2016 .

מידע על מה שקורה בשטח, בשיחות עם פקידי יערות עירוניים התמונה המתקבלת היא שאין באמת רגולציה עליהם.


שר החקלאות אחראי על הגנת העצים על פי החוק, היכן האחריות שלו ?

המדיניות של השר אורי אריאל (3) ומנכ"לו שלמה בן אליהו (4) הייתה להגדיל את מספר פקידי היערות העירוניים ולהקטין את הרגולציה עליהם. אף שהדבר גורם להגנה פחותה על העצים ברשויות .

במהלך השנים 2018 - 2019 נעשו הכשרות לפקידי יערות והיום יש כ - 25 פקידי יערות עירוניים.

דוגמא שאנו נתקלים בה בשנה וחצי האחרונות בירושלים, של פגיעה באלפי עצים בעבודות פיתוח וחיתוך שורשים, ללא שום תגובה של

פקיד היערות הירושלמי.


האם פקיד יערות עירוני אחראי על קיום תנאי רישיון הכריתה ?

פקיד היערות העירוני מוציא הרבה רישיונות אך, אינו עוקב אחר מימוש הערך חליפי, העתקת עצים כראוי , וכאמור לא על הגנת עצים בזמן עבודות.


הערות

2. שלום שמחון , שר החקלאות 2006 עד .2011, 2001-2002,

2 . אורי אריאל , שר החקלאות, 14/05/2015 עד 19.11.2019

3 . שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות, 6.2015 עד 6.2020


עוד בקישור:


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page