top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הגנת עצים בוגרים בתהליכי התכנון .


החוק והנהלים להגנת עצים בתהליכי תכנון ברורים מאוד . אך מוקש אחד עיקרי קיים בהם :שלב הביצוע ביחס להליך התכנוני.

אם לא מקיימים את הנהלים במועדם , לפני תכנון כנדרש, יהפוך החוק ונהליו למכשיר להנפקת רישיונות כריתה בלבד ולא למכשיר להגנת עצים בוגרים בתכנון כפי שדורש החוק.

החוק מעניק כלים למתכנן ולוועדות בכדי להכיר את ערך העצים ולשקול את שיקולי התכנון.

המתכנן והועדה נדרשים להכיר את ערך העצים ומיקומם לפני קביעת החלופה התכנונית הנבחרת, ולפני תחילת התכנון. בכדי לשקול את הגנת העצים על פי חוק.

אחריות המתכנן ואחריות הועדות להגנת העצים מוגדרת בחוק.

על המתכנן לקבל סקר עצים מקצועי-כדבר ראשון- לפני תכנון , ולהציב דבר ראשון את סימון העצים על פי ערכם בסקר- על התוכנית .

עליו להטמיע מידע זה בקרב כל מי שלוקח חלק בתהליך. [כאמור כל בעל מקצוע בתהליך וכדבר ראשון לפני תכנון.


תיקון 89 לחוק התכנון והבניה סעיף 83 ג 1 (ג): " היו בתחום התכנית עצים בוגרים , לא יאשר

מוסד התכנון את התכנית אלא שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת השיקולים התכנוניים "

(ב) בתשריט התוכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה "

(א) "תכנית " או חלק מתוכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים לרבות תוכנית דרך "


וועדות התכנון ישקלו את ערך העצים כחלק מהליכי התכנון במטרה להגן על העצים .

ערכי העצים יוצגו בפניהם בכדי לבחור את החלופה התכנונית הנכונה .

לכן, בנוהל מבא"ת קבע מינהל תכנון את סקר העצים כתנאי סף להגשת תוכנית ,

כלומר: לא ניתן להגיש תוכנית לועדה ללא סקר העצים המפורט, וערכי העצים על פי הסקר בכל תשריט.

יש לבצע סקר עצים על פי נוסח עדכני של משרד החקלאות

בתמונה: סקר עצים-שלב גמר תכנון. שיוך לכריתה, שימור , העתקה.נוהל: כללים להכנת סקר עצים

"בתהליך הכנת סקר עצים מעורבים שלושה גורמים מקצועיים :

.מודד מוסמך סוקר מומחה לרבות אגרונום/אקולוג/אדריכל נוף... מתכנן/ עורך הבקשה "

" תפקידם ותוצר עבודתם של המודד ושל הסוקר הינם לתת למתכנן כלים לביצוע עבודת התכנון , תוך התחשבות בנתוני ערכיות העצים הנמצאים בשטח וזאת בטרם החל את עבודת התכנון "

"בנוהל זה יקבלו התייחסות הפרטים הנדרשים לסימון והגדרת עבודה הנדרשת מכול בעל מקצוע בתהליך "אחריות המתכנן:

"תוצר עבודתו של המתכנן / מרכז הבקשה הינו לרכז את כל תהליך התכנון בהקשר העצים לרבות :

א. התאמת התכנון לתוצרי הסקר ולחשיבות/ערכיות העצים / פוליגונים בשטח התוכנית, תוך בחינת החלופות , ככל שהדבר מתאפשר.

ב. הטמעת נתוני המדידה, העצים יסומנו במיקום מדוייק בשטח- לפני תכנון.[ מיקום העצים הערה

והמלצות הסוקר בתוכנותיו , תהליך תכנוני , עד קבלת החלטה וקביעת סטטוס העצים : :שימור/העתקה/כריתה

ג. עריכה והגשת התוכנית בהתאם לנוהל מבא"ת לפקיד היערות - והטמעת תוצאות הסקר והשלכותיהן בקרב שאר גורמי התכנון הרלוונטיים לפרויקט . בשלב התוכנית הטמעת הוראות לעניין שימור והעתקת עצים בתקנון התוכנית ...."


ערך חליפי - נטיעת עצים

נטיעת עצים על פי הערך חליפי גם הם בחוק. לכל עץ יש ערך כספי , היזם נדרש לפצות את הציבור בנטיעת עצים באותו מקום, על פי ערך העץ . לפי המחשבון המצורף: מחשבון ערך חליפי לעץ

וועדות התכנון נדרשות להתייחס אליהם בכדי לפצות את הציבור על אובדן העצים, לעצים ערך כספי על פי ערכו לציבור . שיקול כלכלי זה נדרש להילקח בחשבון על ידי הוועדות.

שיקול כלכלי זה צריך לקחת גם היזם , המתכנן והמנהל הפרויקט כאשר הוא בוחר להכחיד את המשאב הלאומי החשוב לאקלים ולאיכות החיים . ערך חליפי נקבע בחוק אך משרד החקלאות וועדות התכנון מתעלמים מהחובה לקיימו כלשונו.


רישיונות כריתה יצאו בהתאם לסקר עצים ולאישור התכנון . הרישיונות יפורסמו לציבור והציבור יגיש ערר בכדי להגן על העצים.


חשוב לומר : המתכננים וועדות התכנון הצליחו להפוך את סקר העצים למכשיר להנפקת רישיונות כריתה בלבד

ולא לכלי תכנוני כלכלי ערכי וסביבתי כנדרש בחוק.

[בעיקר מודגש הדבר בתמ"א אחת . תוכנית המתאר החדשה שביטלה כליל את מהותו של החוק להגנת עצים בוגרים [ כאן , וכאן , וכאן , וכאן ]


הערות ומקורות :

משרד החקלאות: כללים להכנת סקר עצים פקודת היערות התיקון 89 לחוק התכנון והבניה 2008 שמירת עצים בוגרים בתכנון , חוק התכנון והבניה 1965 נוהל תנאי סף להגשת תוכנית בסמכות מחוזית ותוכנית בסמכות מקומית, נספח מס 6 : הנחיה להכנת סקר עצים מועד פרסום 1.9.2014 . מועד עדכון : 22.1.2019 . מנהל תכנון נוהל מבא"ת נספח מספר 6 תאריך עדכון 10.2018

מיקום העצים על פי הנחיית הנוהל :

קישור : תוכן הבלוג לפי נושאים

פרסום 31.12.2019 OsiBenjamin.com

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page