top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ההונאה לביטול ומחיקת הגנת העצים הקבועה בחוק, מתבצעת מנובמבר 2018

תאריך עדכון : 16.7.2021

ההונאה לביטול חוק הגנת העצים התבצעה ב- 3- 4 נתיבים.

ממשלת לפיד ליברמן בנט: כמה הצעות חוק -לביטול הגנת העצים בהתאם לנתיבי ההונאות לביטול הגנת העצים. ( קטגוריה - הצעות חוק)

1. תמא 1 :

מחיקת פקודת היערות

ביטול כל נהלי הגנת עצים בחוק תכנון ובניה- וקביעת נוהל סותר את החוק

ביטול הגדרת שמורות הטבע נדרשות להיות כתובות בתמ"א 1 וערכי הטבע

ביטול הגדרת אדמת יער הקבועה בחוק, ביטול נטיעת עצים בערות ועוד

2. נוהל עבודת פקיד יערות חדש ברקאי

נוהל העבודה סותר ומבטל את הוראת החוק " היו בתחום התוכנית עצים בוגרים,

לא יתן מוסד התכנון אישור לתוכנית אלא לאחר ששקל את הגנתם במסגרת מכלול השיקולים התיכנוניים"

חוק תכנון ובניה שמירה על עצים בוגרים סעיף 83 ג (ג) - ללא סעיף זה - העצים אינם מוגנים בתהליכי תכנון ובניה .

הנוהל לא חתום, צץ ונעלם מאז נובמבר 2018

מבטל תקנות ללא סמכות ומוחק את הוראות החוק

הגנת העצים מתבצעת על פי נוהל בעייתי זה - מחדל נורא.

דוגמאות לביטול הגנת העצים הנדרשת בחוק - בעזרת שיטת הנוהל :כאן הודעות ובקשה לעזרה מברקאי מהשר שוסטר - מתעלמים וממשיכים להקריב את העצים.


הצעת חוק יוראי להב הרצאנו - לתיקון פקודת היערות : יולי 2021

תכשיר את מחיקת הגנת העצים בחוק התכנון והבניה , סעיף 83 ג (ג ) כפי שבוצע בנוהל .
3. נתיבי ישראל ,

נתיבי ישראל החליפה את מסמכי התכנון וההנחיות למתכנני פרוייקטים

והם לא כוללים עוד את הוראות חוק התכנון והבניה 83 ג כאמור בסעיף 2

במקום זה הטמיעו נתיבי ישראל סקר אקולוגי המבטל את הגנת העצים .יש עוד ....


לקבלת מידע ומסמכים בנושא ההונאה המתבצעת ומחיקת החוק

נא למקד את הבקשה באחד או כמה מהנושאים הבאים:

כיצד התבצעה ומתבצעת ההונאה

הציבור זועק לעצור את ההונאה

הרגולטור ומשרדו

מעורבות עובדי ציבור

מעורבות רשויות מקומיות

גורמי הבקרה והאכיפה

מענה שרים ומשרדי ממשלה

הכשרת ההונאה באמצות חוק, חברי הכנסת המעורבים

מעורבות עמותות וארגונים

מעורבות יד הנדיב

מעורבות אמנות בין לאומיות

הרווחים הישירים והעקיפים

בבקשה לשלוח מייל : ISRAELTREESDEFENCE@GMAIL.COM

חלק מהמידע לקריאה בבלוג: תוכן הבלוג לפי נושאים

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page