top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ההונאה לביטול ומחיקת הגנת העצים הקבועה בחוק, מתבצעת מנובמבר 2018

תאריך עדכון : 16.7.2021

ההונאה לביטול חוק הגנת העצים התבצעה ב- 3- 4 נתיבים.

ממשלת לפיד ליברמן בנט: כמה הצעות חוק -לביטול הגנת העצים בהתאם לנתיבי ההונאות לביטול הגנת העצים. ( קטגוריה - הצעות חוק)

1. תמא 1 :

מחיקת פקודת היערות

ביטול כל נהלי הגנת עצים בחוק תכנון ובניה- וקביעת נוהל סותר את החוק

ביטול הגדרת שמורות הטבע נדרשות להיות כתובות בתמ"א 1 וערכי הטבע

ביטול הגדרת אדמת יער הקבועה בחוק, ביטול נטיעת עצים בערות ועוד

תמ"א 1 : פגיעה בחוק ובשמורות הטבע. פגיעה בערכי הטבע. שלב ב ' 2.2.2021


תמ"א 1- מינהל-התכנון ביטל את נהלי החוק להגנת העצים וסמכויות שר החקלאות


תמ"א 1 - פגיעה בשמורות הטבע, פגיעה בערכי הטבע התעלמות מחוקיי מדינת ישראל


תמ"א 1- מות פקודת היערות, נטיעת יערות אסורה, סגירת שמורות הטבע לציבור


2. נוהל עבודת פקיד יערות חדש ברקאי

נוהל העבודה סותר ומבטל את הוראת החוק " היו בתחום התוכנית עצים בוגרים,

לא יתן מוסד התכנון אישור לתוכנית אלא לאחר ששקל את הגנתם במסגרת מכלול השיקולים התיכנוניים"

חוק תכנון ובניה שמירה על עצים בוגרים סעיף 83 ג (ג) - ללא סעיף זה - העצים אינם מוגנים בתהליכי תכנון ובניה .

הנוהל לא חתום, צץ ונעלם מאז נובמבר 2018

מבטל תקנות ללא סמכות ומוחק את הוראות החוק

הגנת העצים מתבצעת על פי נוהל בעייתי זה - מחדל נורא.

דוגמאות לביטול הגנת העצים הנדרשת בחוק - בעזרת שיטת הנוהל :

ערר -נתיבי ישראל כביש 8510 -בוסתן הגליל- שדרת עצי ענק 24.6.2021


העצים לא מוגנים עוד בחוק התכנון והבניה. הרגולטור אינו מכיר את החוק

ערר-רישיונות כריתה עמק הזיתים ירושלים, האם העצים זכו להגנת החוק 16.6.2021

ביטול רישיונות כריתה-לפני היתר בניה במוסדות חינוך תל אביב- מאי 2021

רישיונות כריתה לפני היתר בניה=ביטול הוראות החוק/חריגה מסמכות/ הגברת הכריתות 11.6.2021


כאן הודעות ובקשה לעזרה מברקאי מהשר שוסטר - מתעלמים וממשיכים להקריב את העצים.

נוהל עבודת פקיד יערות חדש[ ארז ברקאי], הסתרת הנוהל מאנשי המקצוע במשרד החקלאות


נוהל עבודת פקיד יערות חדש מתאריך 6.1.2019 הוא נוהל חדש 7.2020


נוהל עבודת פקיד היערות החדש גרסה מס 1? הטעיה שיטתית


מכתב 3 . נוהל עבודת פקיד יערות חדש, מבטל את חוקי הגנת העצים


מכתב מס 1 נוהל עבודת פקיד יערות חדש


הצעת חוק יוראי להב הרצאנו - לתיקון פקודת היערות : יולי 2021

תכשיר את מחיקת הגנת העצים בחוק התכנון והבניה , סעיף 83 ג (ג ) כפי שבוצע בנוהל .


הודעה דחופה-וועדת שרים לחקיקה 11.7.21 הצעת חוק מבטלת סעיף 83ג(ג) הגנת עצים בוגרים בתשתיות ובניה


פניה דחופה נשלחה לח"כ יוראי להב הרצאנו, בנוגע להצעת חוק לתיקון פקודת היערות


3. נתיבי ישראל ,

נתיבי ישראל החליפה את מסמכי התכנון וההנחיות למתכנני פרוייקטים

והם לא כוללים עוד את הוראות חוק התכנון והבניה 83 ג כאמור בסעיף 2

במקום זה הטמיעו נתיבי ישראל סקר אקולוגי המבטל את הגנת העצים .


נתיבי ישראל -חוקיי הגנת עצים בוגרים נמחקו בעזרת המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורט"ג. כריתת האקליפטוסים תחילה

נתיבי ישראל- ברווזים במטווח. בתחבולות תכרות עצים גדולים. נוף בהכחדה


יש עוד ....


לקבלת מידע ומסמכים בנושא ההונאה המתבצעת ומחיקת החוק

נא למקד את הבקשה באחד או כמה מהנושאים הבאים:

כיצד התבצעה ומתבצעת ההונאה

הציבור זועק לעצור את ההונאה

הרגולטור ומשרדו

מעורבות עובדי ציבור

מעורבות רשויות מקומיות

גורמי הבקרה והאכיפה

מענה שרים ומשרדי ממשלה

הכשרת ההונאה באמצות חוק, חברי הכנסת המעורבים

מעורבות עמותות וארגונים

מעורבות יד הנדיב

מעורבות אמנות בין לאומיות

הרווחים הישירים והעקיפים

בבקשה לשלוח מייל : ISRAELTREESDEFENCE@GMAIL.COM

חלק מהמידע לקריאה בבלוג: תוכן הבלוג לפי נושאים

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page