top of page
  • אוסי בנימין

עמדת משרד החקלאות: אקליפטוס המקור לא עץ פולש

להלן תגובתו של שר החקלאות אלון שוסטר למכתבי לשר החקלאות, אקליפטוס המקור-לא עץ פולש, תתערב, עצור את הכריתות [1]:8.12.2020


הנדון: מענה לפנייתך בנושא אקליפטוס המקור

( פנייתך מיום 7.12.2020 )

שלום רב,

פנייתך לשר החקלאות ופיתוח הכפר בנושא שבנדון הועברה לטיפולי והריני להשיבך כדלקמן:

1 .אקליפטוס המקור הוא אחד מעצי ארצנו היפים והמשמעותיים בנוף.

2 .ידוע משלל מחקרים, המתפרסמים בספרות האקדמית המדעית, כי אקליפטוס המקור

הינו מין פולש בבתי גידול מסוימים.

3 .על אף האמור לעיל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעולם לא הגדיר אותו כמין פולש,

ולא אפשר כל פגיעה בסמכויות המשרד לעניין הגדרת העץ כמין פולש.

4 .אוסיף ואציין כי הועדה המייעצת לשר החקלאות ופיתוח הכפר (לפי סעיף 15ג' לפקודת

היערות) דנה פעמים רבות בסוגיית המינים הפולשים, ולא ראתה לנכון להגדיר עץ זה

כמין פולש, אשר לא יהיה צורך ברישיון כריתה עבורו.

5 .כריתות העצים הנרחבות אותן את מתארת הינן תוצר של הליכי פיתוח מואצים, ופקידי

היערות האזוריים אינם מאשרים כריתת עצי אקליפטוס המקור מטעמי פולשנות.

6 .החריג לכך הוא אישורים לכריתת עצי אקליפטוס המקור שנתנו לרשות הטבע והגנים,

בשטחי שמורות טבע וגנים לאומיים בלבד, ובבתי גידול ספציפיים.

7 .יחד עם זאת, אנו נמצאים כעת בבחינה מחודשת של מדיניות זו.

8 .אני מודה לך על פנייתך


עדכון : 2 2022 -

מזעזע לגלות שעד היום, (פברואר 2022 ) חברות התשתיות והבניה -מרחיבות את הכריתות בטענת אקליפטוס עץ פולש. מתעלמות מסמכות משרד החקלאות, ונשענות על מסמכי הנחיות של רשות הטבע והגנים, חברה להגנת הטבע ומשרד להגנת הסביבה :

1. מרגרטה וולצ'אק וניר אנגרט יוני 2012 טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית בדגש תשתיות אורכיות רט"ג . ( אקליפטוס המקור כתוב במסמך זה כעץ פולש, בהסתמך על רשימת הפולשים שקבע ד"ר דופור דרור יועץ המשרד להגנת הסביבה )

2. ד"ר דופור דרור ואחרים -מזעור השפעות צמחים בשולי כבישים פולשים וטיוב ממשק הצומח בתשתיות נתיבי ישראל 11.2018

( על פי רשימת העצים הפולשים בספרו של דופור דרור " הצמחים הפולשים בישראל " 2010 ו 2019 - בספריו הכריז שאקליפטוס עץ פולש )


פקיד יערות ראשי לא טרח להפיץ ולדאוג ליישום דברי שר החקלאות במכתב זה.

מר סאמח דרוושה- האחראי על כריתות רשות הטבע והגנים- לא טרח לעצור את " הייעוץ הסביבתי " ומסמכי ההנחיות של רשות הטבע והגנים, הטוענים שאקליפטוס עץ פולש , ולכן חברות התשתיות והבניה - צריכות להכחידו כחלק מטיפול במינים פולשים.


זו האמת:

הסחורה - ריווחית מאוד - זו הסיבה לכריתה העודפת.

ורט"ג חל"ט ומשרד הגנה"ס - ביטלו בתחכום ובעורמה את הגנתו בחוק - הפיקו מסמכים עליהם נשענים מתכננים( המתעלמים מהחוק).

כול החבורה משתפת פעולה עם הכריתה.

ואיפה הכסף מהסחורה ? לא בדוחות הכספיים.

-------------------------

[1] מכתבי לשר החקלאות שוסטר יצא בעקבות תחקיר נרחב על כריתת האקליפטוסים, מי ואיך קבע שהעץ פולש.

אקליפטוס המקור - לא עץ פולש

נתיבי ישראל- ברווזים במטווח. בתחבולות תכרות עצים גדולים. נוף בהכחדה

מכתב לשר החקלאות, אקליפטוס המקור - לא עץ פולש , תתערב, עצור את הכריתות

נתיבי ישראל -חוקיי הגנת עצים בוגרים נמחקו בעזרת המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ורט"ג. כריתת האקליפטוסים תחילה

כביש 65 -לאחר כריתת האקליפטוסים, השתלטות פרקינסוניה ושיטה כחלחלה

רשות הטבע והגנים מרעילה את האקליפטוסים בשמורת נחל משושים

עצומה 2016 . נגד כריתת אקליפטוסים- בוטנאים חוקרים ואקולוגים עתירי ידע וניסיון

מדריך האקליפטוסים הגדלים בישראל ד"ר רבס יהודה. 2008

הייעור הביטחוני בישראל: אקליפטוסים לאורך הכבישים ובמחנות צהל

הגנה על האקליפטוסים במחנות צה"ל

האם יש קשר בין החברה להגנת הטבע לכריתת האקליפטוסים ? [ כן. קשר ישיר ]

מי מכר את האקליפטוסים במחנות צה"ל ?

האומנם ? עצי האקליפטוס פוגעים ב.?...בואו נדבר על המרד בהכחדה

העמותה לעידוד וקידום שמירת טבע במזרח התיכון

נתיבי ישראל- כריתת השדרות ההיסטוריות כביש 8510. טו בשבט 2021- היה חוק ואיננו

קובץ תמונות כביש 65 נתיבי ישראל דברת גולני -1600 אקליפטוסים נכרתו

מכרז כריתת עצים 39 /19 כביש 65

נתיבי ישראל- איך מנדט לביצוע כביש הופך למנדט נרחב לכריתת עצים ?

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page