top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

העתקת עצים כהוראת החוק בוטלה- ע"י פקיד יערות ראשי

הקלות הבלי נסבלת של מחיקת החוק

מחיקת העתקת עצים כחוק 31.1.2022


תושבי הערים מביטים בעניים כלות ולב דואב,

על השמדת עצי העיר בתואנות שונות.

העתקת עצים נקבע בחוק.

להעתקה יש קדימות על פני כריתת .

אולם, עצים רבים הראויים להעתקה - נכרתים בקלות יתרה.

2.25 מיליארד שח , הציבור ישלם על נטיעת 450,000 עצים, 5000 ש"ח לכל שתיל במשך 20 שנה,

בתקווה שהשתיל יהפוך יום אחד לעץ מצל וחוסם קרינה.

חשיבות רבה לעצים בוגרים בערים המצטופפות,

המחוקק הגביר הגנתם ב2008 עד 2014.

אולם, החל מ 2017, ובעיקר 2019 והילך- סעיפי החוק ומהותו נרמסו בדרכים שונות.


פוטנציאל רב להעתקת עצים על פי חוק.

עצים בוגרים ימשיכו לצמוח והטיפול בהם מובטח כתנאי ברישיון.

מהי החלופה ? צחיחות ארוכת שנים.

כריתת העץ מכחידה את כל התועלות החשובות לחיינו. [1]

ונטיעה חליפית, אם תתבצע אי שם בעתיד, לשתלי עצים צעירים ודקים .[2].העתקת עצים קבועה בחוק

"העתקה" – עקירה של אילן מוגן או עץ בוגר משורשו ונטיעתו במקום אחר באופן שיבטיח את המשך צמיחתו;"[3]

"לא ייתן פקיד היערות רישיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, כאמור בסעיף 15(א), אלא לאחר ששקל...[4]

ונוכח כי אין להותירו במקומו או להעתיקו כאמור בסעיף קטן (ג)."[5]


פקודת היערות החכמה קבעה מדרגות להגנת העצים:

עדיפות ראשונה – להגן על העץ הבוגר[6]

עדיפות שניה – להעתיק את העץ הבוגר .

עדיפות אחרונה – לכרות את העץ הבוגר ולחייב נטיעת עצים במקומו.


ברישיון יקבעו תנאים להעתקה :

" לא ייתן פקיד היערות רישיון להעתיק אילן מוגן או עץ בוגר, כאמור בסעיף 15(א), אלא לאחר ששקל, בין השאר, את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו; ברישיון כאמור יקבע פקיד היערות תנאים להעתקה, לפי סעיף קטן (ה)"(2). [7]


החוק ברור, מה השתבש ?

" במאי 2017 פורסם נוהל העתקות אשר מנחה את פקידי היערות שיש להעדיף כריתה על העתקה בשל העלות הגבוהה מחד, וסיכויי הצלחה הנמוכים של העתקה מאידך. נוהל זה שינה את המדיניות שהייתה נהוגה עד אז ונועד לצמצם את היקף ההעתקות העצים" [8]


פקיד יערות ראשי מוחק (שוב) את החוק ללא סמכות.

לטענתו -"שינה את המדיניות? " זו לא מדיניות זה חוק!

פקיד היערות לא מבחין בן מדיניות לבין חקיקה.

מאז מונה ע"י השר אורי אריאל ב 2017 - החוק "מתבטל" סעיף אחר סעיף.

כזכור אורי אריאל טען " אתם מגזימים" אין צורך בחוק הגנת עצים.[9]


לא בסמכות פקיד יערות ראשי לבטל סעיפי חוק

הגדרת תפקידו : "להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו" [10]

לא ניתנה לפקיד יערות ראשי סמכות -להעדיף כריתה על העתקת עצים.

החוק העניק לו את כל הכלים וחופש פעולה לקבוע "תנאים להעתקה" "באופן שיבטיח את המשך צמיחתו"


טענה 1: "בשל העלות הגבוהה "

לא ברור, למי גבוהה העלות ?

"העתקת עץ עד 5 מ' גובה 800 ש"ח עד-3,200 ש"ח."[11]

"עלות העתקה 550-1200 ₪ "[12]

מתווסף עלות אגרונום, והשקיה לאורך זמן.

מה החלופה?

כריתה ונטיעה חליפית ! עלות יותר גבוהה.(כריתה 2000-4500 ₪ , ועלות נטיעה חליפית אלפי או עשרות אלפי ₪ )

האם יתכן שפקיד יערות ראשי שוקל רק את העלות לקבלן ?

כיצד לא שם מנגד את תועלות העצים הבוגרים ( כספי ציבור)


העלות הגבוהה ביותר היא אובדן העצים הבוגרים!

1. תועלות (כלכליות) הצללת עצים על הבריאות (סרטן, זיהום אויר, היקף פעילות) : [13]

"הערך הנוכחי הנקי עומד על 935,000 ₪ עבור 100 מ"ר מוצללים" עצים על מדרכות[14]

1.350,000200 מ"ר מוצללים בבית ספר: " התועלת העיקרית -הפחתה בסיכון לסרטן עור לילדים"

2. העצים מפחיתים תאונות דרכים (הרלב"ד) , מפחיתים איי חום.. לכל יש משמעות כלכלית


טענה: "סיכויי הצלחה נמוכים של העתקה "

האומנם?

א. החוק נתן לפקיד יערות חופש פעולה לקבוע "תנאים להעתקה, סוגי העתקה" "באופן שיבטיח את המשך צמיחתו"

ב. היכן המחקר הכמותי ארוך הטווח שנעשה על סוגי העתקה, תנאי העתקה? על דיווח ובקרה ?

ג. כיצד נבחנו שיטות בקרה על העתקות עצים ? האם היה שימוש בערבות כחוק ?

אין מחקר כמותי ארוך טווח, אין הטמעת נהלי העתקה/תנאי העתקה/סוגי העתקה , ערבות, ואין דיווח ובקרה.

נוהל העתקות 2017 : "נסמך על תוצרי סקר העצים, בו נדרש הסוקר לתת דעתו באשר להיתכנות העתקתם של עצים (גבוהה / נמוכה)"

גחמת ביטול החוק לא נובעת מעבודה מקצועית.


95% סיכוי הצלחה, 80% הצלחה להעתקת עצים

סקרי עצים וחוות דעת אגרונומיות-מדווחים על הצלחה בהעתקות.

בחירת העצים המתאימים ,קביעת התנאים המקדימים להעתקה, ותנאים לאחר העתקה.

על סמך חוות דעת מקצועית אגרונומית ייתן פקיד היערות רישיון העתקה כולל ההנחיות(תנאים להעתקה)

בתמונה הצלחה בהעתקות ודוגמא לתנאים להעתקה

תנאים להעתקה, סוגי העתקה, וגם ערבות בפקודת היערות.

"ברישיון כאמור יקבע פקיד היערות תנאים להעתקה לפי סעיף ה (2)"

סעיף ה(2)" תנאים להעתקת אילן מוגן או עץ בוגר, ובכלל זה אופן ביצוע ההעתקה וסוגי העתקה;

(3)כללים ואמות מידה למתן רישיון כריתה ורישיון העתקה;

(4) הוראות ותנאים לעניין גובה ערובה כאמור בסעיף קטן (ד), תקופתה, תנאיה, הצמדתה ואופן תשלומה."


חוסר הצלחה בהעתקות =חוסר ידע מקצועי, העדר בקרה .

נוהל העתקות המבטל את החוק יצא בסמוך לכניסתו לתפקיד.

כיצד לא דרש לראות מחקר כמותי ארוך טווח המוכיח כי כל סוגי העתקה וכל תנאי העתקה נחלו כישלון?

מדוע לא השתמש בכלים ובגמישות שקבע החוק כדי להצליח ?

כיצד לא השתמש בערבות כחוק ? מדוע לא שכלל את הבקרה והדיווח?


נוהל העתקות 2017 -

העדפת כריתה על פני העתקה= ביטול הוראת החוק.

העתקה שמורה רק לעצים בערכיות גבוהה מאוד.

עלות העתקה יקרה מאוד.

תנאי העתקה בנוהל 2017 :

"רצוי כי ההעתקה תבוצע באתר עצמו או אל אתר הסמוך לאתר המקור,,.

יש לבחון הימצאותו של מקור מים זמין ופעיל כתנאי לאישור מקום הנטיעה החדש.

במקומות בהם לא קיים מקור מים פעיל, יש לקבל התחייבות מהיזם להשקיה במכלית באופן סדיר

בכל מקרה יש להימנע מהעתקה אל מקום זמני ושלא אל מקום קבע סופי."[15]


אילו פקיד יערות ראשי היה עובד על פי החוק

עצים בקוטר גזע 20-30-40 ס"מ היו ממשיכים לצמוח.

ניתן היה להתמקצע בהעתקת עצים, להגביר פיקוח ובקרה.

העתקת עצים בינוניים וצעירים עדיפה-ובקרבת מקום היא לא יקרה.

1. כעת כורתים חורשות יפות בתל אביב יפו - מדוע לא העתיקו בקרבת מקום?

2. פינוי בינוי-מדוע לא לנטוע את העצים בחצרות סמוכים , או בחורשה ייעודית ?

3. נת"ע ...יכלה לנטוע מיד בקרבת מקום בחורשות בחצרות, או בשטח התוכנית

כנ"ל כל הכורתים בסיטונאות : מוריה, נתא, נתי

פקידים רמסו את זכויות הציבור.

המנצחים הם: גילדת כורתי וסוחרי העצים+ גילדת קבלני תשתיות ובניה.

הם מעסיקים לוביסטים להספקת סחורה, ו"ניקוי חסמים"

הם ניצחו את הציבור. רק תודות למינוי של אורי אריאל.


זלזול בחוק ופגיעה בציבור וכסף.

איבדנו מאות אלפי עצים, עצים בגודל משמעותי שיכלו להמשיך לצמוח .

פקיד יערות החליט להעדיף את כורתי העצים והקבלנים.

הרבה מאוד כסף שווים מאות אלפי העצים שהעניקו לכורתי העצים

אנו נוכחים שוב ושוב במחיקת סעיפי החוק על ידי פקיד יערות ראשי מ נוכחי .

הוא פוגע בנו באופן ישיר: בבריאות , בחופש התנעה, באיכות החיים

הרבה מאוד כסף נגזל מקופת המדינה, ובאופן אישי מכל אחד מאיתנו.

פקידות מגלומנית ביטלה את החוקממשלת אורי אריאל "לא צריך להגן על העצים בחוק." אמר אריאל ב 2017, ומינה פקיד יערות ראשי - מאז נמחק החוק ע"י נהלים ו"רגולציה " לא נכונה( לא הוצבו כנגד - תועלות כלכליות של העצים)


1. ימשיכו לגנוב לנו את העצים. ואנחנו נמשיך לשלם

2.השר עודד פורר כבר הוכיח הוא בצד של סוחרי העץ הוכיח כי הוא מתעלם מהחוק ,לא מכבד מינהל תקין. ומתעלם מאלפי אנשים.

הוכחה : מחטף צו יערות של :עודד פורר+ אביר קארה+ אביגדור ליברמן+ וכבוד נפתלי בנט

3. ח"כ " סביבתיים" בריצת אמוק לבטל את הגנת העצים בחוק . הם יודעים היטב למה הם גורמים ! כולם קיבלו מכתבים וטלפונים.

ואלו הם: ח"כ להב הרצנו וח"כ אלון טל, וח"כ מוסי רז וח"כ גבי לסקי וח"כ גילה גמליאל , וח"כ מאי גולן, ח"כ גלעד קריב, עידית סילמן, רם שפע,

ח"כ גלעד קריב יו"ר ועדת חקיקה - יודע על ההטעיות , ולמה הן מובילות, יודע על מסיבת ביטול הגנת העצים בחוק - ומתעלם.

יו"ר הכנסת מיקי לוי הוכיח שהוא בצד של כורתי העצים. וביטול החוק.

השרה תמר זנדברג ....קצרה היריעה...

מרב מיכאלי ... כנ"ל

הכיסא יותר חשוב מהכל. הם יודעים שאנחנו נשלם בבריאות, ובכסף, ובהגברת ההתחממות , ובהוצאת יתר על מזגנים, ובתאונות דרכים ועוד- הם יודעים וממשיכים בתהליכי ביטול הגנת העצים.


הערות ומקורות [1] תועלות מדעיות של עצים ויערות לאדם לסביבה לטבע ולאקלים [2] נטיעה חליפית בוטלה במקרים רבים. [3] פקודת היערות חלק א הגדרות. [4] .."את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי" (15 (א) א ) [5] פקודת היערות 15 א (א) [6] פקודת היערות: "עץ בוגר – עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות, ולעניין עץ במגרש שייעודו בתכנית בת-תוקף הוא מגורים – קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות" [7] פקודת היערות 15 א. (ג) [8] התוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי ברישיונות כריתה והעתקה 11.2018 (ארז ברקאי, ענבר אשכנזי, שלמה בן אליהו)עמ' 16 [9] "ביטול/ומחיקת החוק מ 2017 והילך תלונה נגד פקיד יערות ראשי, ללא סמכות ובניגוד לחוק ביטול חובת רישיון כריתה ההונאה לביטול ומחיקת הגנת העצים הקבועה בחוק, מתבצעת מנובמבר 2018

מכתב לשר החקלאות, אקליפטוס המקור - לא עץ פולש , תתערב, עצור את הכריתות.(ב 2017 ברקאי אישר לרט"ג לכרות את העצים -כאילו היו עצים פולשים.)

נוהל עבודת פקיד יערות חדש, הסתרת הנוהל מאנשי המקצוע במשרד החקלאות [10] פקודת היערות חלק א הגדרות [11] עלות העתקת עצים אתר הגננים [12] גיזום פלוס מחירי העתקה [13] "חישובי התועלת התבססו רק על אלמנטים בריאותיים ולא נלקחו בחשבון תועלות אסתטיות, הפחתת חום עירוני ושאר יתרונות של עצים במרחב הציבורי. " [14] משרד הבינוי והשיכון -תכנון אסטרטגיות ומדיניות, עלות תועלת הצללה , 6.2019 . [15] נוהל עבודת פקיד יערות 2017 עמ' 54

עוד על העתקת עצים :

1 Comment


limor shelhav
limor shelhav
Jan 31, 2022

עבודת מחקר מעמיקה ומאד חשובה עשית פה , תודה רבה על הכל. בהחלט ראוי לעצור את הכריתות, ולהמירן בהעתקות בלבד. כל שנה שעץ גדל בה, נחשבת כזמן התפתחות שלו , עד שיגדל עשרות שנים ויהיה מושלם. ברור שצריך לעצור את שואת העצים המתרחשת במדינה , ולהעתיק כל עץ שאפשר.

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page