top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תלונה נגד פקיד יערות ראשי, ללא סמכות ובניגוד לחוק ביטל חובת רישיון כריתה

8.1.2022

01.217

לכבוד

עודד פורר

שר החקלאות ופיתוח הכפר

הנדון : תלונה נגד פקיד יערות ראשי, ללא סמכות ובניגוד לחוק, ביטול חובת רישיון ונטיעה חליפית


תפקידו של פקיד יערות ראשי הוגדר בפקודת היערות "להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו"[1]

אולם אנו נוכחים, שוב, בהפרת הפקודה, בידי מי שתפקידו לפעול למען הגנת העצים כחוק.


1. ביטול חובת רישיון כריתה וביטול חובת נטיעה חליפית

ביטול חובת רישיון וביטול נטיעה חליפית-נקבע בסמכות שר החקלאות, בכפוף לעמידה בהוראות החוק.

אולם, בנובמבר 2020, יצא אישור לביטול חובת רישיון כריתה וביטול נטיעה חליפית לסוגי עצי רבים, באישור פקיד יערות ראשי בלבד, ללא שהתקיימו התנאים המתחייבים בחוק. [2]

2. ביטול חובת רישיון כריתה

ב- 18.11.20 העניק פקיד יערות ראשי-פטור מרישיון כריתה לרט"ג לסוגי עצים רבים בניגוד לחוק.

הוראות החוק למתן פטור מרישיון כריתה-בסמכות השר, ובאישור ועדת הפנים והסביבה של הכנסת, ורק אם נוכח השר כי אין "צורך ציבורי " בקבלת רישיון כריתה [3]

שר החקלאות באותה עת-אלון שוסטר ויו"ר ועדת הפנים והסביבה מיקי חיימוביץ- לא מוזכרים במסמך,

וכידוע לא התקיים כל הליך כדרישת החוק.


3. ביטול חובת נטיעה חליפית

ב 18.11.20 העניק פקיד יערות ראשי פטור מחובת נטיעה חליפית לרט"ג, לסוגי עצים רבים בניגוד לחוק.

הוראות החוק למתן פטור מנטיעה חליפית- בסמכות שר החקלאות, באישור השר להגנת הסביבה ואישור ועדת הפנים והסביבה של הכנסת. [4]

פקיד יערות ראשי אינו בעל סמכות למתן פטור זה ,וכאמור בסעיף 2, בעלי הסמכות באותה תקופה אינם מוזכרים במסמך הפטור.


4. הצדקה לעבור על החוק

אילו היתה הצדקה למתן הפטור, היו דנים בכך שר החקלאות, ועדת הפנים והסביבה ושר להגנת

הסביבה ככל הנדרש בחוק.

אך כיוון שלא דנו בכך, אין ערך לטיעוני המסמך, ובוודאי אינם מצדיקים עברה על החוק.


5. משמעות כלכלית למסמך הפטור באישורו

רט"ג פועלת בשמורות הטבע והגנים הלאומיים, אך גם מחוץ לשמורות, ומובילה כריתה רחבת היקף.

"סמכויות פקידי היערות של רט"ג, חלות בשטחי שמורות טבע וגנים לאומיים שאושרו בתכנית,

ובשטחים בהם לרשות קיימת סמכות מטעם רמ"י לניהול השטח". [5]

5.א . לכן, למתן הפטור בשטח למעלה מ- 6 מיליון דונם [6] משמעות כלכלית כבדה.

5.ב. ללא רישיון כריתה-העצים נכרתים בחופשיות, ונמכרים ללא תעוד, ללא שקילה וללא בקרה.

מכירת העצים -ע"י כורת /סוחר העצים, ניתן להניח שתבוצע ללא דיווח/תשלום מס ( מכירה "בכסף

שחור" אופייני למכירת גדמי עצים להסקה, טון עץ מקומי נמכר להסקה ב 1500-2500 ₪) [7]

5.ג. ללא נטיעה חליפית- נגזלו כספי ציבור, וכן זכות הציבור -למלאי עצים נטועים הנובע מסעיף החוק

לנטיעה חליפית [8]


6. בחינת "הצורך הציבורי" מחוייבת בחוק.[9]

הצורך הציבורי הובהר היטב לפקיד יערות ראשי :

הן בועדת הפנים והסביבה בנושא עצים בוגרים -ביוזמת יו"ר הועדה דאז מיקי חיימוביץ. [10]

והן בהתנגדויות רבות ותלונות שהיגשנו, פרסומים בעיתונות ועוד.

אולם, פקיד היערות התעלם מהצורך הציבורי, והעניק את הפטור לרט"ג כאמור בתלונה זו.

7. הועדה המייעצת לשר החקלאות:

הפטור שהעניק פקיד היערות, מתבסס על ועדה מייעצת לשר שהתכנסה בדצמבר 2018. [11]

יו"ר הועדה המייעצת הוא פקיד יערות ראשי בעצמו.

לכן מובן שפקיד יערות ראשי- הוא הגורם הדומיננטי במתן הפטור מרישיון ופטור נטיעה חליפית.


8. רשות הטבע והגנים -התעלמות מהחוק

בועדה המייעצת לשר החקלאות משתתפת קבועה מרגרטה וולצ'אק, פקידת יערות -רשות הטבע והגנים.

הגב' וולצ'אק השתתפה גם בישיבה שקבעה את "המלצת הוועדה המייעצת לשר לעניין החרגת מינים מחובת רישיון." (12.2018)

ידוע לגב' וולצ'אק כי בקשותיה טעונות את אישור השר.

למרות זאת- הגב וולצאק מבקשת במכתבה לבטל חובת רישיונות כריתה ולבטל חובת נטיעה חליפית לסוגי עצים רבים בהיקף חסר תקדים.

בתאריך 18.11.2020 רט"ג באמצעות הגב' וולצ'אק מקבלת את מבוקשה , חלפו רק 3 ימים ממועד הגשת הבקשה. ידוע לרט"ג שאישר זה אינו על פי הוראות החוק. [12]

מועד בקשת הפטור ע"י רט"ג אינו מקרי. המטרה להסתיר את היקף כריתת העצים הצפוי.

עד 1 בנובמבר נדרש פקיד יערות רט"ג לפרסם תוכנית כריתה שנתית. [13] בקשת פטור מרישיון כריתה במועד זה -מבטל את חובת הפרסום. ההסתרה של היקפי הכריתה כאמור -באישור פקיד יערות ראשי.


בפעולה זו ופעולותיו הנוספות של פקיד יערות ראשי- הוא חוטא לתפקידו "להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו" ובכך-פוגע בציבור ובסביבה, ומוביל כריתת עצים חסרת תקדים לה אנו עדים בשלוש שנים האחרונות. זאת בניגוד למהות החוק ולפקודה מכוחה מונה לתפקידו. [14]


9. "צו יערות פטור מרישיון כריתה" -שר החקלאות עודד פורר [15]

צו יערות זה מתבסס על החלטת הועדה המייעצת 12.2018 . הצו פורסם לציבור.

לצו יערות של השר-התנגדו אלפי אנשים, ההתנגדויות נשלחו במספר קבצים בראשית ספטמבר 2021. הבהרנו את הצורך הציבורי לשר, הציבור רואה ערך בעצי הדקל בשטחי מגורים, ומכיר בערכם של עצי הפיקוס בשטחים הפתוחים, ועוד.

ככלל הציבור דורש להגביר את הגנת העצים הבוגרים, לא לבטל רישיון, ודורש נטיעה חליפית כחוק.[16]

חרף הזמן שעבר - לא התקבלה כל תגובה משר החקלאות לאלפי ההתנגדויות שהוגשו לו.

תלונה זו נשלחה לשר החקלאות ולא לפקיד היערות הראשי. אין לשלוח כתגובה את תשובתו של פקיד יערות ראשי. ( כנהוג בלשכת השר)

לתלונה זו משמעות כלכלית, חוקית, וציבורית.

אבקש את תשובת שר החקלאות לתלונה זו.

בכבוד רב

אסנת בנימין

צבא הגנה לעצים


נספח א -רשימת העצים פטור מרישיון כריתה ו/או פטור מנטיעה חליפית. 18.11.20

עמ' 3-4המשך נספח א
העתקים :

יו"ר ועדת הפנים והסביבה לשעבר חה"כ מיקי חיימוביץ

שר החקלאות לשעבר ח"כ אלון שוסטר.

קבוצות הגנת העצים – פרסום לציבור.

ועוד.


[1] פקיד יערות ראשי " פקיד היערות-פירושו כל פקיד שיתמנה מזמן לזמן מטעם השר להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו " פקודת היערות-חלק א הגדרות (לעומתו פקידי יערות זוטרים: "מינוי פקידי יערות שיהא כוחם יפה ליתן רשיונות עפ"י פקודה זאת ולבטלם" פקודת היערות 26 (א) ) [2] 18.11.2020 "הנדון: הרחבת אישור גורף ארצי לביעור עצים פולשים באתרים של רשות הטבע והגנים" משרד החקלאות [3] פקודת היערות 15 (ג) "השר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת .. ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה .. רשאי לקבוע בצו סוגי מקרים שבהם כריתה או העתקה, בכל שטח המדינה או באזור מוגדר, לא יהיו טעונות רישיון .. אם נוכח כי אין צורך ציבורי בקבלת רישיון .. לעניין זה, "צורך ציבורי" לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית." [4] פקודת היערות 15.א.(ב1) " ..השר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע, בהתאם לתכליות של בקשות לרישיון כריתה של אילן מוגן או עץ בוגר, לנסיבותיהן ולתועלותיהן הציבורית והסביבתית, סוגי מקרים שבהם יינתן פטור מנטיעה חלופית או מתשלום היטל כספי או סוגי מקרים .." [5] "נהל העבודה רשות הטבע והגנים מול פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות" , סעיף 3, אתר רט"ג [6] דוח רשות הטבע והגנים- אגף ניהול ותכנון מקרקעין, שמורות טבע מוכרזות 1964-2019 [7] דוגמה-מחירים עצים להסקה https://www.moversisrael.co.il/wood/ [8] "ברישיון כאמור בסעיף קטן (א), יקבע פקיד היערות בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לנטוע, במקום ובמועד שעליהם יורה, עץ או עצים אחרים במקום העץ הבוגר או האילן המוגן שייכרת, שערכם שווה לערך העץ הבוגר או האילן המוגן כאמור, כפי שחושב לפי סעיף קטן (ה)(1) (בסעיף זה – נטיעה חלופית); סבר פקיד היערות כי בשל תנאים סביבתיים או נסיבות מיוחדות לא ניתן לבצע נטיעה חלופית, יקבע בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לשלם היטל כספי בשיעור ובאופן כפי שנקבע לפי הסעיף הקטן האמור;" פקודת היערות סעיף 15 (ב) [9] " אם נוכח(השר) כי אין צורך ציבורי בקבלת רישיון .. לעניין זה, "צורך ציבורי" לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית." פקודת היערות 15 (ג) [10] 5.8.2020 ועדת הפנים והסביבה – הגנת עצים בוגרים. [11] דצמבר 2018 , "הנדון: המלצת הוועדה המייעצת לשר לעניין החרגת מינים מחובת רישיון" [12] 18.11.2020 אגף יער ואילנות מאשר לרט"ג את הפטור מרישיון כריתה ופטור נטיעה חליפית. [13] "נהל העבודה של רשות הטבע והגנים מול פקיד היערות הראשי במשרד החקלאות" /תוכנית שנתית , אתר רט"ג [14] פקיד יערות ראשי "פקיד היערות מטרתו "להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו " (פקודת היערות ח' א) הגדרת פקידי יערות זוטרים: "מינוי פקידי יערות שיהא כוחם יפה ליתן רשיונות עפ"י פקודה זאת ולבטלם(פ. היערות 26 (א) ) [15] טיוטת צו היערות (פטור מרישיון) התשפ"א -2021 [16] "צורך ציבורי– לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית" פקודת היערות 15 (ג) [17] התנגדות לצו יערות-פטור מרישיון כריתה לעצי דקל, עצי פיקוס, עצי מטע ועוד התנגדות תנועת אומ"ץ ל"צו יערות", ביטול חובת רישיון כריתה תשפ"א 2021 התנגדות הציבור לפטור מרישיון כריתה לעצי מטע. (צו יערות השר פורר 2.9.2021) הערות ישראל גלון לטיוטת צו היערות (פטור מרישיון) התשפ"א -2021


1 Comment


לימור שלהב
לימור שלהב
Jan 24, 2022

הגיע הזמן לתת את הדעת על כל שואת העצים שהתרחשה ועדיין נוכחת במדינת ישראל .

די לכריתות הקלות , לשריפות המיועדות לכריתות , להרס הטבע סביבנו , לגיזום רוצח עצים . די לזלזול הזה בטבע !!!

אנחנו תלויים בעצים , וחשיבותם מתהברת עכשיו . יערות גשם שנכרתו בברזיל , או מליון עצים שנכרתו בישראל , מהווים נזק לאקלים.

השינוי ונתודעה החדשה הגיעו . יש לשפוט את כל מי שנתן אישור לכריתות בארץ !!!

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page