top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

התנגדות תנועת אומ"ץ ל"צו יערות", ביטול חובת רישיון כריתה תשפ"א 2021
1.9.2021 שר החקלאות - עודד פורר

כבוד השר,

הנדון: התנגדות תנועת אומ"ץ ל"צו יערות", ביטול חובת רישיון כריתה תשפ"א 2021


תנועת אומ"ץ, אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, מתנגדת לביטול חובת רישיונות כריתה לעצי

דקל בשטחי מגורים, לעצי פיקוס בשטחים הפתוחים, לעצי מטע, ולמינים נוספים שיכרתו ללא שיקול דעת

ובניגוד לרוח החוק, מהטעמים הבאים:


פקודת היערות קובעת: רישיונות הכריתה הם צורך ציבורי , מטרתם להגן על העצים הבוגרים.

ביטול חובת רישיון כריתה משמעו - העץ איבד את הגנת החוק. העץ ייכרת ללא סיבה וללא תיעוד.

שר החקלאות רשאי לבטל חובת רישיון -רק במידה שהציבור אינו רואה בהגנת סוג עץ: "צורך ציבורי, לרבות

נופי סביבתי אקולוגי והיסטורי " (פקודת היערות 15(ג).


מאבקי עשרות אלפי אזרחים בכל הארץ, להגן על העצים, מוכיחים כי הציבור רואה ערך וצורך ציבורי בהגנת

כל העצים ובכלל זה עצי הדקל, עצי הפיקוס, אילנתה עצי מטע ועוד.


פגיעה כלכלית בכספי ציבור-רישיון כריתה מחייב את מבקש הכריתה לנטוע עצים או לתשלום על פי ערך חליפי הקבוע בחוק, ביטול חובת הרישיון מבטל את תמורת הערך החליפי פגיעה בציבור.עצי הדקל -הטענה לביטול חובת רישיון "עצי דקל חסרי ערך נופי סביבתי אקולוגי"-לא מקובלת. עצי הדקל הם

עצי המורשת היהודית, שבעת המינים, מצוות הלולב ומצוות הסוכה, פרי ביכורים, עץ התמר מסמל את חוזקו

של העם היהודי (חז"ל) , צדיק כתמר יפרח.


עצי הדקל -עצי תרבות ועצי המקום, מראשית ההתיישבות הציונית בישראל ניטעו עצי תמר וושינגטוניות ומיני

דקלים אקלמו והשתרשו כעצי תרבות ומורשת.


ערכם של עצי הדקל בחצרות הבתים ובכל שטחי מגורים : תרבותי, סביבתי , נופי ואקלימי. בעלי חיים ציפורים

וחרקים ובני האדם נהנים וחיים לצד עצי הדקל .

יש להגן על עצי הדקל בשטחי מגורים ובכל מקום– אין לבטל את חובת רישיון הכריתה .

עצי הפיקוס בשטחים הפתוחים הטענה לביטול הגנת העצים "העצים מזיקים ופולשים".

עצי הפיקוס בעלי ערך תרבותי וסביבתי, העצים גדולים בריאים ועמידים, עצים רחבי צל מפחיתים את

ההתחממות המקומית, חשובים לאדם ולבע"ח בכל מקום. כמו כן הטיעון פולש/מזיק -ככיסוי לכריתה גורפת

לעצים בעלי ערך רב, לא פעם אינה מוכחת ואינה מדעית. ומעוררת תמיהה.

יש להגן על עצי הפיקוס בשטחים פתוחים, בשמורות ובגנים, אין לבטל רישיון כריתה.עצי מטע – אין לבטל את חובת הרישיון כריתה, בכל רישיון נכרתים אלפי/עשרות אלפי עצים, כמות עצים כה

משמעותית סביבתית ואקלימית ונופית – ראוי שלא תיכרת ללא רישיון וללא בקרה של פקיד יערות.

מיני עצים נוספים לכריתה בכל מקום - כדוגמת אילנתה, אין לבטל חובת רישיון באזורי מגורים.

לעצים "פולשים" אין השפעה באזורי מגורים, הם בעלי ערך רב כעצי מפחיתי התחממות.פגיעה בכלכלה – צו ביטול רישיון- יביא לכריתת ומכירת מאות אלפי עצים בוגרים, מיליוני טון סחורה -

ללא תעוד, ללא בקרה וללא חובת דיווח. למעשה צו זה מוביל לשוק שחור בסחר בעץ ומכאן לפגיעה בציבור.


לסיכום – יש להגן על כל העצים הבוגרים ואין לבטל חובת רישיון כריתה למין עץ או למקום.

בטרם מתן רישיון יש לבחון :ערך הציבורי "לרבות נופי סביבתי אקולוגי והיסטורי ". כחוק.


תנועת אומץ מכירה בערכי העצים וצופה במאבקי האזרחים בכל הארץ , נוכח קלות בקבלת אישורי כריתת

עצים, שאינם מידתיים בעת שמדינת ישראל מתגייסת למאבק במשבר האקלים.


בברכת שנה טובה

ובכבוד רב,

פליצ'ה פלד

יו"ר תנועת אומ"ץ


השרה להגנת הסביבה - תמר זנדברג sar@sviva.gov.il

שרת הכלכלה- אורנה ברביבאי sar@economy.gov.il

הגנת הסביבה באומ"ץ - אסנת בנימין israeltreesdefence@gmail.com

חברי ההנהלה והנהלת מחוז צפון.

חברי המועצה הציבורית שליד אומ"ץ

-------------------------------------------------------------------------------------

הצטרפו להתנגדויות הציבור בקישורים הבאים :

שר החקלאות טוען : לעצים X אין ערך-"ללא צורך ציבורי ": https://forms.gle/4sjYrPLrH3CwTmX39

כותבים כאן על ערכם של עצי הדקל , בערים, בחצרות הבניינים. בכל מקום מגורים.https://forms.gle/NAXq2k4Qrfo8NJCb6

מתנגדים! לביטול חובת רישיון כריתה לעצי הדקל ועצי פיקוס https://forms.gle/vhR3EMfEz8V4CEeo9

על החוק והערות לחוק אפשר לקרא בקישור הבא :
Commentaires


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page