top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

התנגדות הציבור לפטור מרישיון כריתה לעצי מטע. (צו יערות השר פורר 2.9.2021)

2.9.2021

מעל 1700 איש שללו את הצעת השר פורר לתת פטור מרישיון כריתה לעצי מטע . (1)

ההתנגדות נשלחה ב- 2.9.2021 , ע"י צבא הגנה לעצים- כביטוי "לצורך ציבורי " להגן על כלל העצים הבוגרים כחוק,

ובניגוד להצעת השר פורר-צו יערות פטור מרישיון כריתה -לעצי דקל, לעצי פיקוס, לעצי מטע ועוד.


הסיבות לא לבטל חובת רישיון כריתה לעצי מטע:

פקודת היערות קבעה-רשאי פקיד היערות לבטל חובת רישיון כריתה, רק בהעדר צורך ציבורי לרבות נופי, סביבתי אקולוגי והיסטורי.

מטרת ביטול חובת רישיון כריתה: לחסך כסף לציבור, להפחית "נטל כלכלי" -עלות בדיקת הבקשה לרישיון כריתה, על ידי פקיד יערות .

רישיונות כריתה לעצי מטע - הם רישיונות ענק לאלפי או עשרות אלפי עצים. לעומתם -עלות הבדיקה היא זניחה ביחס לכמות העצים.

במקרה בו מדובר באמת בכריתה לצורך החלפת מטע והמשך פעילות חקלאית -פקיד היערות ינפיק רישיון כריתה, כמו היום.

למדנו שלעיתים אין מדובר על מטע חקלאי. כי אם "ניקוי השטח " למען מטרות אחרות.

דוגמא- 915 עצים רמת רחל נרשם כרישיון כריתה חקלאי והסתבר כמטע נדל"ני לכריתה חורשת אורנים, או כריתת אלפי עצים -רק לצורך מכירת העץ והשארת אדמה חשופה. .


בתמונה-1614 תגובות- מתוכם 95.8% אומרים לא - לפטור מרישיון כריתה לעצי מטע

בתמונה 100 תגובות מתוכם 98% אומרים כן -אנחנו מתנגדים לביטול חובת רישיון כריתה לעצי מטע.

כמות כה גדולה של עצים- ראויה לבדיקת פקיד היערות. ולא לכריתה ללא כל בקרה.

ההתחממות והמדבור - יתכן שיובילו בקרוב למתן פיצוי לחקלאי וקרקע חליפית, ושימור מטעי עצים .

באחרית הימים - עצי מטע ימסרו לנטיעה בקרבת מקום .

מטעים וותיקים, עצים גדולים ראויים לשיקול דעת נוסף,

יעידו על כך אלפי אזרחים שנדהמו למראה חורשות אקליפטוס בני עשרות שנים שנכרתו במחטף בטיעון מטע חקלאי .

מטעים החקלאיים זוכים לסבסוד מים מהמדינה ומשפיעים על האקלים על הנוף, הסביבה וקשר למורשת

אין פגיעה בחקלאי-החלפת מטע -רק אחת לכמה שנים. החקלאי עושה הכנה להחלפת המטע, ומן הראוי שרישיון כריתה יהיה כלול בתהליך הכנה זה.

סיכום: לא מסכימים לבטל חובת רישיון כריתה למטע חקלאי.

אנחנו תקווה שבקרוב יחזרו להגן על העצים רק אנשים המכירים ומכבדים את החוק, עד אז עלינו לשמור על העצים ועל הגנתם בחוק ובתקנות.

אנחנו דורשים לחזק את העיקרון -כל עץ בוגר יקבל את הגנת החוק, לא ייכרת עץ ללא רישיון כריתה -ובוודאי לא יכרתו אלפי עצים -כמות כה גדולה של עצים, לא יכרתו ללא בקרה.

אזהרה -ללא רישיון כריתה -יכרתו ויכחדו במהרה חורשות עצים -למרות ערכם הציבורי ערך נופי, ערך אקלימי ערך היסטורי וערך סביבתי.

הציבור השמיע את קולו בברור .


התמונה מתוך כתבתו של ניר חסון /הארץ:(2) רישיון כריתה 915 עצים בקיבוץ רמת רחל , טיעון "מטע חקלאי" מסתבר כתוכנית לשכונת מגורים , למרות זאת -פקיד יערות ממשלתי ארז ברקאי קיבל את העררים , -מתעלם מכל העובדות המוצגות לו בעררים ומאשר את הכריתה בטיעונים מוזרים עד מאוד . אין פקיד יערות


1. קישור להתנגדות עצי מטע : https://forms.gle/ztDwBKdKeiNji2kZ8

התנגדויות נוספות לפטור מרישיון :


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page