top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נתיבי ישראלבנובמבר 2018 - נתיבי ישראל החליפו את מסמכי נהלי התכנון .

בנוסח זה לא קיימים החוקים להגנת עצים :

  • . פקודת היערות ,

  • חוק התכנון והבניה סעיף 83 ג (ג)

  • הנהלים : נוהל מבאת תנאי סף סקר עצים, נוהל עריכת סקר עצים , ועוד

דוגמא להמחשה :

לפי חוק התכנון והבניה: יש לבצע סקר עצים לפני תכנון , יש להטמיע ערכי עצים בתוכנית ,וועדות התכנון יגנו על העצים. ועוד -

" היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"


לפי מסמכי נתיבי ישראל בניגוד לחוק:

יש לבצע כדבר ראשון לפני תכנון -סקר אקולוגי ולסמן שטחי צמחייה בתוכנית -לפי קודים ובכפיפות והנחיה של אמנה בין לאומית המגוון הביולוגי וללא התייחסות לחוק הישראלי ולערכי הטבע שנקבעו בחוקים שונים של מדינת ישראל .

את שטחי האקליפטוסים לצד הכבישים יצבעו כשטח בו "צמחיה פולשנית" , (משרד החקלאות לא אישר שאקליפטוס עץ פולש!)

ולא יוצגו העצים על פי ערכם כחוק ואין התייחסות למוסד תכנון ודרישות חוק תכנון ובניה: ערכי עצים, נוהל סקר עצים, נוהל מבא"ת .

את התוכנית יאשרו לנתיבי ישראל טבעביז ,( טבע ביז ערכו עם נת"י "מחקר " והחליטו שהאקליפטוסים פולשים לצידי כבישים)

טבע ביז הם היועצים של נתי למסמכי התכנון החדשים - בהם נמחקו הוראות החוק .להגנת העצים לפי חוק


נתיבי ישראל - נדרשת "לנקות את השטח מפולשים"-(למען הסביבה) לפי מסמכי ההנחיה "המחמירים" של טבע ביז

ברישיון הכריתה לא יזכירו נתיבי ישראל את המילה עצים פולשים - כי אם רישיון כריתה לצורך בניה או כביש . ופקיד יערות יאשר .


המידע הועבר לפקיד יערות ראשי ארז ברקאי , לשר אלון שוסטר , למנכ"ל איצקוביץ , כולם בחרו להתעלם.


בנוסף

הגשת ערר לכביש 8510 העלתה ממצאים מדאיגים עוד יותר - תוכנית גדולה ללא מעורבות וועדה מחוזית
קישורים :


מפורט:


Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page