top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

התרעת סכנה, לא לאשר במליאה הצעת חוק יסוד הגנת הסביבה (אלון טל)

מכתב אישי נשלח ב-30.5.2022 לכל אחד מחברי הכנסת והשרים.

נושא: למען שילטון אמנות בין לאומיות- רומסים מבחר חוקים מתקדמים של מדינת ישראל

המכתב כלשונו:

קריאה דחופה

לא לאשר במליאה את הצעת החוק של ח"כ אלון טל (כחול לבן) הנואם נאומים "סביבתיים"

אך למעשה נותן לאינטרסים בינלאומיים/זרים את ניהול שטחי המדינה, אזרחיה, ומשאבי הטבע שלה.

כאילו מעולם לא קמה כאן מדינה. לא חוקקה את חוקיה, ולא בנתה את ערכיה.


שם הצעת החוק: הצעת חוק יסוד הגנת הסביבה (פ/ 3737/24)

סטטוס: הצעת חוק פרטית. 9.5.2022 הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם.

יוזם הצעת החוק: ח"כ אלון טל (כחול לבן). לח"כ "הסביבתי" הצטרפו חברי כנסת רבים.[1]

מצב חוקתי נוכחי: החוק הישראלי גובר על אמנות בן לאומיות.

הצעת חוק יסוד הגנת הסביבה, בעורמה מבטלת את המצב החוקתי הקיים, וחוקי המדינה המתקדמים יהיו כפופים לאמנות בן לאומיות.

חברי הכנסת-מייצגים את האזרחים ובחירתם הדמוקרטית, חוקקו חוקים כביטוי לקול הבוחר.

חוקי המדינה מתקדמים ומייצגים ערכים גבוהים, הכרה בערכו של הטבע הגנה עליו ועל האזרחים.

הצעת החוק אינה מכירה בערכם של חוקי המדינה, ולא מכירה בדמוקרטיה וייצוג קול הציבור בכנסת. ולכן, מבטלת את חוקיה המתקדמים והטובים של מדינת ישראל-למען אינטרסים לאומיים/כלכלים .

המטרה היא שמדינת ישראל, שטחיה אזרחיה ומשאבי הטבע שלה, ולכן גם קופת המדינה, יהיו כפופים לאינטרס זר כלשהו, "גלובלי/ בן לאומי" יכתיב את קבלת ההחלטות שישפיעו על המדינה ואזרחיה בכל הרבדים. (אובדן ומחיקת הידע כבר מתבצע כעת.)


יש לעצור את הצעת החוק, בטרם לוביזים משומן ירקום למענה הסכמים למטרות אינטרסים זרים לאינטרס הציבורי --המשפיעים בעזרת הון והבטחות וסיסמאות על החלטות חברי הכנסת, סיעות וועדות- הטועים להניח שזה "למען הטבע"


" שניים רבים והשלישי לוקח "

הקרע הקיצוני בארץ מומן והוזמן לקריעת נתח/סחורה/אדמה, ע"י אינטרסים זרים שונאי חוק וזכויות אזרח.

אנא התאחדו, הציבור על כל פלגיו ודעותיו זכאי להגנה, הטבע זקוק להגנה. לא קיבלתם מנדט להפקרה.

יש להוקיע ולא לאשר את הצעת חוק יסוד הגנת הסביבה

בכבוד רב

אסנת בנימין

להלן הפרטים:

יוזם הצעת החוק:

ח"כ אלון טל מתגלה כבעל אג'נדה קיצונית, שואף לבטל חוקים כח ייחוד וקידמה של אזרחי המדינה.

באותה שיטה נקט בהצעת חוק מגוון ביולוגי [2], ואותו מתק שפתיים סביבתי, הוא לא מדווח על השינוי החוקתי המהותי -בדברי ההסבר להצעת חוק יסוד הגנת הסביבה . הוכחנו לשרה להגנת הסביבה ואחרים כי מהות פעולותיהם של אנשי אמנת המגוון הביולוגי בישראל – למחוק ולהתעלם מהחוק במדינה, מזכויות הציבור מערכי הטבע - נחשפו הונאה ומרמה.


רמיסת החוקים המתקדמים: אין חוק שמורות הטבע, אין פקודת היערות, אין חוק חיות הבר, אין הגנת הצומח, אין חוק אויר נקי, אין חוק הנחלים, אין חקיקה נגד רעלים ועוד.

חוק יסוד - מנהל גם כל חוק אחר שיקרה בדרכו. ככתוב בהצעת החוק.

זיכרו :משמעות הגנת הטבע חוק הישראלי -היא הגנת האזרחים, הגנת הקרקעות, הגנת האויר הנקי, הגנת בעלי החיים , המים האדמה.


ציטוט סעיפי הצעת חוק יסוד הגנת הסביבה בפסקאות הבאות:

1. ביטול וכיפוף חוקי המדינה המתקדמים להוראות בינלאומיות/זרות:

" 7. הוראות חיקוק שאלמלא חוק-יסוד זה היו תקפות ערב תחילתו של חוק-יסוד זה יעמדו בתוקפן עד תום חמש שנים מיום תחילתו של חוק יסוד זה, אם לא בוטלו קודם לכן, ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק-יסוד זה."

2. כאוס, ביטול ניהול המדינה על פי החקיקה , כל רשות תחליט בעצמה (מדינת עולם שלישי)

" 5. כל רשות מרשויות השלטון והחייב בכיבוד חוק-יסוד זה

(1) ישקלו בכל החלטותיהם ופעולותיהם שיקולים סביבתיים, ויבטיחו משקל ראוי

לשיקולים אלה לצדם של שיקולים כלכליים ומקצועיים;

(2) ינקטו גישה שיטתית ובין-תחומית אשר תבטיח שימוש משולב במדעי הטבע, הסביבה

והחברה בעת קבלת החלטות שיש להן השפעה על הסביבה"

(כלומר: "שיקולים סביבתיים" במקום חוק, וביטול הידע המקצועי -לו משקל בחוק קיים .)

3. ביטול זכויות הציבור– כל אזרח לעצמו.

" 2. כל אדם זכאי לסביבה נאותה שאין בה כדי לגרום לפגיעה בבריאותו או באיכות חייו, ולהגנה על הסביבה לתועלת הדור הנוכחי והדורות הבאים, באמצעים מתאימים.." (ללא חוק?-מי יקבע את תועלות הדור הנוכחי והדורות הבאים ומה הם האמצעים המתאימים?

מתי ואיך ולמי יוכיח אזרח את "הפגיעה בבריאותו ובאיכות חיו ? על איזו סביבה ואיך יגנו ללא חוק? )

4. מטרת העל כתובה בסעיף זה - לקבל הוראות פורומים בן לאומיים

" כדי לעשות אחת מאלה" :

(1) "למנוע זיהום או דלדול משאבים אקולוגיים;" ( איך ימנעו זיהום ללא חוק? מי יקבע מהו דלדול? )

(2)"להבטיח פיתוח בר קיימא ושימוש מושכל במשאבי טבע; " ( סחורות וקרקעות)

(3)"ליישם עקרונות סביבתיים גלובאליים לרווחת המין האנושי;" (מי יקבע אותם ו איך ? )

(4)לקיים שיתוף פעולה עם מדינות העולם וארגונים בינלאומיים למען הגנה על הסביבה ולשמירה על

היציבות האקלימית בישראל, במזרח התיכון ובעולם; מדוע לרמוס את חוקי המדינה למען זה?

(5)" לקדם היערכות לאומית לקראת שינויי האקלים;" (לפי איזה אקלים? אירופאי? )

(6) "לשמור על המגוון הביולוגי ועל מערכות אקולוגיות" [3] ניהול האמנה הנ"ל בישראל- אם כל חטא.

על אמנת המגוון הביולוגי בישראל:

השרה להגנת הסביבה אחראית על אמנת המגוון הביולוגי , אך מתעלמת כבר שנה , מתלונות נגד מייצגי האמנה הנהנים מכספים זרים ופועלים באסרטיביות בוועדות ומול עובדי ציבור -למען מטרות כלכליות ואחרות ובניגוד לחוק.

האפלה וההסתרה בה מתנהלת האמנה הזו - תוך פיזור סיסמאות והפחדה- היא שיטת הונאה,

וצריכה להיחקר ע"י שרותי הביטחון, להב 433 ורשות המיסים .

אנשי האמנה מייצרים מיליארדים לבעלי אינטרסים על חשבון הציבור ותוך פגיעה בו -ובניגוד לחוק.

שיטת ההונאה המתוחכמת הוטמעה וזרמו אליה כספים למימון נציגיה.

בבסיס השיטה : המצאת שפה ומושגים שאינם שפת החוק ולא השפה המקצועית, לא שפת המחקר.

ובשפה זרה זו - כותבים תוכן חדש וכאילו מיקצועי לניהול הטבע הקרקעות ואזרחי ישראל.


בעלי ההון ואינטרסים זרים -מימנו מלגות וסוקרים ומכונים ועמותות לכתיבת ידע בשפת האמנה. התוצר : ביטול חוק וביטול ידע מחקרי ומקצועי. כי ידע האמנה" בנוי על מצג שווא של ידע מיקצועי ומכיל סיסמאות, הוראות כללים וטבלאות לניהול טבע-

שפת האמנה כאילו סביבתית אך לא כוללת מילים הכתובות בחוק הישראלי כמו : בעלי חיים , עצים, נחלים, הרים, נוף, אדמה , ים, חוף , מערה, רוח, בעלי כנף, צמחים , רעלים, זיהום , משקעים.

בשפה עלומה שיטת ההונאה מדברת על : המגוון הביולוגי (בישראל אלו כמה בעלי חיים קטנים ) והמערכות האקולוגיות ושרותי המערכת.

ודורשת כריתות עצים, הרג בעלי חיים, ואת הרחקת הציבור משטחי הטבע .

השיטה דוגלת בצחיחות ועשבים בישראל למען "המגוון הביולוגי" שרומס את כל הטבע והציבור וערכי המדינה .

(לא רק עצים. מאבקים רבים בארץ נגד החלטות ופעולות אנשי אמנת המגוון הביולוגי , חלק מהם כלל לא יודעים שחלט רט"ג והגנת הסביבה - מתעלמים מהחוק ופועלים על פי הוראות האמנה בן לאומית, וכך מנהלים את שטחי המדינה (4) )

שיטה זו לביטול חוקי המדינה -מתוכננת היטב לפרטים הוטמעה במסמכים ובשיח תוך הטעיה סביבתית. ומכתיבה את "הידע" וההוראות ל לחייליה = המלגאים וכל "סביבתיים" הזקוקים לפרנסה ושכירי העמותות התלויים בנדבות - כולם נאלצים להישען על מידע לא מיקצועי ועל אותו מאגר ידע שנכתב במיוחד למען בעלי אינטרסים. וכך הון ואינטרס -מכתיב תוכן פרסומים, כנסים, וקבלת ההחלטות, ומימון הבכירים. וקידום עובדי הציבור חלקם הוטמעו לתפקידים בכירים לאחר הכשרה כמו "ממשק" .)

בעת חולשה שילטונית:

ארבע מערכות בחירות בישראל – בתקופה זו, בשיטתיות-השתלטה שיטת ההונאה של האמנה בישראל.

נציגי האמנה ( בתוכם עובדי ציבור הנהנים מכיבודי ההון) מחקו את חוקי המדינה במסמכים והוראות, והחליפו אותם בשיטת האמנה כולל מתוכניות המתאר הגדולה ביותר-.החוק ונהליו הוחלפו -בהוראות אמנה בין לאומית וההונאה הסביבתית והתרבותית שלה למען בעלי האינטרסים הדוחפים אותה בכספם ונציגיהם- תוך פגיעה בציבור ובמדינה ובמנהל תקין בלשון המעטה.

בעלי אינטרסים זרים -לא רוצים בישראל חוק ולא רוצים זכויות אזרח

לא חסרים שונאי מדינת ישראל ולא חסרה תאוות בצע ,

השאלה היא רק מה התירוץ של ח"כ אלון טל-וניסיונו העיקש לבטל בעורמה את החוק המתקדם והטוב בישראל.


ח"כ שהצטרפו להצעת החוק :

אלון טל, גילה גמליאל, מוסי רז, אבתסאים מראענה, עלי סלאלחה, עופר כסיף, רם שפע, מיכל רוזין, גבי לסקי, עאידה תומא סלימאן, נעמה לזימי, יסמין פרידמן, גלעד קריב, אמילי חיה מואטי, מופיד מרעי, אלי אבידר, בועז טופורובסקי, מאי גולן, רון כץ, אוסאמה סעדי, סימון דוידסון, ענבר בזק, משה טור פז, קטי קטרין שטרית, אורלי לוי אבקסיס, זאב בנימין בגין, רות וסרמן לנדה, רם בן ברק, מיכאל מרדכי ביטון, ולדימיר בליאק


נ.ב

א. לא ידוע אם ההונאה היא בין לאומית או רק הונאה במדינת ישראל - אך שיטת האמנה לניהול הטבע סותרת לחלוטים את חוקי מדינת ישראל המתקדמים. (מבהיל כמה קל לגנוב מדינה מאזרחיה וערכיה , כסף גדול ושיטה מתוכננת היטב. ותאווי בצע שיסכימו לתת שרות. )

מפות לצפיה בהיקף הקרקעות בניהול אמנה בין לאומית : אמנה בן לאומית לצחיחות וכריתת עצים השתלטה על שטחי ישראל


הערות : [1] נוסח הצעת החוק והיוזמים: https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190775 [2] ח"כ אלון טל כתב ב 2017 את הצעת החוק דיווח מצב הטבע מגוון ביולוגי, הוגשה ע"י ח"כ שונים שלא הבינו את מה שניתן להבין היום : המטרתה לבטל את חוקי המדינה ולהכפיף אותם לאמנת המגוון הביולוגי (אמנה כלכלית במסווה סביבתי ) מאבקינו במניפולציות הדורסניות של אנשי האמנה (עמותות המתעלמות מהחוק בקיצוניות, וכל הנהנים מכספים זרים המכתיבים שפה ומדיניות לא על פי חוק -ובעזרת ההון מנהלים את הקרקעות ואת קבלת ההחלטות כאילו אין מדינה ואין חוק. , הצעת החוק מגוון ביולוגי נדונה בוועדת הפנים והסביבה( יו"ר הועדה לא נכח ) טל גייס עובדי ציבור ואחרים, המתפרנסים מהאג'נדה , או/ו מהתרומות -לפאר את הצעת החוק. הם דאגו לזה שלא ישמעו את ההתנגדויות. קישור סרטון מהועדה, ולכן היתה תמיכה בהצעת החוק בישיבת ועדה ראשונה ( מבהיל כמה זה קל , דיבור סביבתי לא ממוקד ושיטחי שאינו קשור להצעת החוק, חוסר אמינות בדברי ההסבר להצעת החוק, והדרת האופוזיה מהוועדות) מאותו רגע במאמץ מרוכז והרבה מאוד עבודה, ובהעדר תגובה מח"כים ושרים, הצלחתי להכיר את העיוות והעוולה ליועצים המשפטיים שהבינו את הבעיה, ולרבים אחרים ולכן- הצעת החוק מגוון ביולוגי של אלון טל -נפלה בועדה השניה ולא עלתה להקראה.

פרסומים בנושא הצעת חוק מגוון ביולוגי : (ח"כ טל , סרב להיפגש )


(4)

שומרי הטבע בישראל - אורי בן דוד ( סגירת שטחי הטבע לציבור, ניהול קלוקל של שמורות הטבע )

מחזירים את הטבע לציבור - כנ"ל ודגש על מדרכי טיולים

י.ע.ד עמותת הדיג הספורטיבי ( התפרסמו תחקירים שלהם בצינור - מצמרר )

עמותת אוהב עורב - אורית ברוך

עמותת נוח להגנת בעלי חיים

עמותת חורשת הסרג'נטים

1 Σχόλιο


Esther Kassovicz
Esther Kassovicz
08 Ιουν 2022

דברים חשובים, מגובים בידע ומקצועיות, התעוררו ושימרו על חוק הגנת האילנות המקורי והמתקדם בארצנו למען עתיד ילדנו ואיכות החיים לדורותיהם!

Μου αρέσει
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page