top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תועלות עצים במטעים חקלאיים בעת משבר האקלים

לכבוד סגן שר הביטחון אלון שוסטר

כל הכבוד על מאבקך להגנת החקלאות הישראלית ופרנסתם של החקלאים.

לתמיכה במאבק -כמה נתונים להכרת חשיבות החקלאות בעידן משבר האקלים.

ניתן לכמת כלכלית את תועלות הצמחים ובפרט עצים לכלכלה הישראלית .

שטחי החקלאות היבשתית בישראל [1]- 21,630,000 דונם

חקלאות -גידולי צמחים ועצים - 13,800,297 דונם

חקלאות- מטעי עצים ( 24.8%) [2]- 3,422,473 דונם

למעשה שטחי המטעים כפול משטח יער וחורש ( יער חורש ופארק -1,579,030 דונם )


מכאן ש:

3,500,000 דונם עצי מטע מתפקדים כיערות-להם חשיבות רבה בהתמודדות עם משבר האקלים[3]

קליטת וספיחת פחמן, מיתון ההתחממות, עצירת המידבור, ניקוי האויר וספיחת מזהמים, מיתון סופות אבק, הפחתת סיכון מקרינת השמש, יצירת חמצן, שמירת הקרקע, שבירת רוח, והגברת החלחול.

13,800,000 דונם גידולי הצמחים ועצים -חשיבות לחלחול מי גשמים ושיטפון- וצבירת מי תהום . חשיבות זו תגדל עם התגברות אירועי קיצון אקלימיים.


לשטח חקלאי מטופח ובפרט עצים, תועלות כלכליות מדידות למשק הישראלי ולאזרחים עצמם. [4]

השפעתם ישירה לרווחה בריאותית נפשית וכלכלית של האזרחים- ולהפחתת הפגיעה ממשבר האקלים

השפעתם ישירה על כלכלת ותקציב המדינה, חוסנה בעת משבר האקלים.

במדינה על סף מדבר, שטחי חקלאות מטופחים הם מרכיב חשוב בניהול הקרקע לתועלת המדינה והאזרח.

להעצמת הייעור החקלאי, נטיעת עצים בגבול חלקות -תועלת למדינה ולחקלאי עצמו, ובפרט אקליפטוס[5]:

עץ צופני להשבחת הגידול, מסתגל ליובש, עץ המתחדש לאחר כריתה /גיזום- ונסחר בקלות [6]


בהצלחה במאבק OsiBenjamin.com

15.2.2022

הערות ומקורות [1] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- שנתון סטטיסטי לישראל 2021 [2] מחקר הכנסת – ענף החקלאות הזדמנויות ואתגרים נובמבר 2020 [3] דורון מרקל מדען קק"ל – חשיבות היערות והעצים במשבר האקלים [4] דוגמה :מחקר משרד השיכון ומשרד הבריאות 2019 – תועלות מדעיות של עצים ויערות לאדם לסביבה לטבע ולאקלים [5] עמדת משרד החקלאות אקליפטוס לא עץ פולש כריתת עצים מאיצה את משבר האקלים [6] צו יערות 2021 – אין צורך ברישיון כריתה לעצי מטע- נטיעה משמעותית בגבול חלקות יכולה להחשב עצי מטע.

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page