top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ליקויים והטעיה בפרסום רישיונות כריתה באתר עירוני -חיפה


31.8.2022


ד"ר ברקאי ,פקיד יערות ארצי

שלום רב,


בהמשך לפגישה בנושא רישיונות כריתה בה השתתפו כמה תושבי חיפה.

אבקש לדווח על בעיה בפרסום רישיונות הכריתה באתר העירוני, בעיה שדורשת את התערבותך המיידית.

אני מוצאת שהטעו את התושבים בחיפה, בפרט את אלו שלא רואים את הרישיונות באופן קבוע,


1. הטעיה

"רישיון כריתה" הוא מושג משפטי הקבוע בחוק.

ורישיון הכריתה הוא מסמך משפטי החייב בפרסום כחוק.

לעומת זאת -בקשת רישיון כריתה–זה מסמך פנימי בתוך התהליך.

1.א באתר עירוני חיפה בלבול מושגים. שהטעה תושבים רבים.

באתר מתפרסמות "בקשות לכריתה", ולא רישיונות כריתה.

כלומר-רישיונות הכריתה מתפרסמים תחת כותרת בקשות לכריתה


1.ב דוגמא: "לצפייה בפרסום בקשות כריתה " [1]


1.ג. בכותרות הגיליון לא מוזכרים רישיונות כריתה – רק "בקשות"

נדמה לתושבים שהוגשו בקשות בלבד- ולא ידוע להם שקיבלו החלטה .

לתושבים לא ידוע שיצאו כבר רישיונות כריתה – והם יכנסו מהר מאוד לתוקף.

בגיליון עצמו חסר מידע שצריך להתפרסם ברישיונות כריתה .


להלן : כותרות גיליון של פקיד היערות:

מספר בקשה, תאריך בקשה, תאריך אחרון לערעור, ... מקום הבקשה, .. הערות לבקשה

(לא מוזכר רישיון כריתה )

תמונה :


בגיליון המתפרסם חסרים:

אין מספר רישיון כריתה כנדרש.

אין תאריך תחילת תוקף רישיון כריתה

ואין תאריך סיום תוקף רישיון הכריתה

אין תאריך פרסום רישיון הכריתה

1.ג . כותרות לא ברורות:

"שם " - צ"ל שם מבקש רישיון הכריתה

"סיבה" - סיבה למתן רישיון הכריתה

" מקום הבקשה" ( זו לא בקשה ) צ"ל כתובת העצים לכריתה

"הערות לבקשה" ( זו לא בקשה) - הערות לרישיון כריתה1.ד עוד חסר מידע בטבלה

- תנאים לרישיון כריתה או העתקה ( ערך חליפי או היטל כספי )

-מי אישר את רישיון הכריתה

- פרטי מבקש הכריתה .

- גוש חלקה

(בנספח א דוגמא לרישיון ת"א )


2 . מידע לא נגיש

הגיליון המתפרסם - מבלבל ומקשה על איתור רשיונות אחרונים להגשת ערר.

א יש לגלול מאות עמודים למטה -בכדי לראות רישיונות כריתה שפורסמו ונכנסים תכף לתוקף .

. ב כותרות הגיליון רק בעמוד 1, בראש הגיליון, ונדרש לגלול מאות עמודים למעלה ולמטה


בתמונה : סוף הגיליון עמ' 211.- מיקום הרישיונות החדשיםאודה על טיפול דחוף בפרסום רישיונות כריתה בחיפה.


באופן כללי בנושא רישיונות הכריתה

הגנה על עצים כוללת הגשת עררים לפקיד יערות ממשלתי. הקושי להגיש עררים פוגע בעיר.

הקושי נובע מהעדר מידע: סקר עצים מוסתר, מיקום העצים מוסתר, תוכניות בינוי מוסתרות.

ההסתרה לרוב לא הכרחית. את מי משרתת ההסתרה? להליך שמתבצע בחוק לא נדרשת הסתרה .

לשקיפות יתרונות רבים העיר, חיזוק אמון התושבים בניהול עירוני מיטבי ומנהל תקין.

ראוי לשקול מחדש את הסתרת המידע מהתושבים. מומלץ להנגיש סקרי עצים, תמונות ותוכניות

בכבוד רב

אסנת בנימין וקבוצת תושבי חיפה

העתק : לשכת ראשת העיר עינת קאליש רותם.

בלוג צבא הגנה לעצים , קבוצות נאמני עצים, קבוצת תושבי חיפה
Comentarios


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page