top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ביטול פקודת היערות בטענת הפחתת רגולציהRIA (2.2017 )

1.4.2022. כהונת השר פורר תיזכר לעד- תקופה חסרת עכבות בה ניסיון אגרסיבי -לבטל את הגנת העצים כחוק.

הניסיונות מסתמכים על דוח ומסמך מטעים -בהם "כאילו" נבחנה הפחתת רגולציה כחוק.

1. בדוח בחינת רגולציה חדשה RIA היקף רישיונות כריתה( 2.2017) הוחלט "רק" להפחית בהיקף רישיונות הכריתה ולהתעלם מחובת נטיעה חלופית כחוק, ומערך הכספי כחוק, ומההליך הקבוע בחוק לביטול חובת רישיון כריתה. הדוח הורחב ל תוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי-רישיונות כריתה (11.2018) ובה הוחלט לבטל חובת רישיונות לעצים נוספים בהתעלם מהחוק, ואף למחוק את התיקון 89 לחוק התכנון והבניה, ל"לקצר תהליכים " ולהיות הגורם השופט ולא המייעץ כחוק, ולהתעלם מערכי העצים הקבועים בפקודת היערות. ולהתעלם מזכות הציבור.


2. בשני המסמכים להפחתת הרגולציה מתעלמים מהוראת החלטת ממשלה 2118[1]

א. "בבואו לקבוע רגולציה חדשה , לשקול בכפוף לתכלית הרגולציה ובמסגרת השיקולים המדריכים אותו, על פי החקיקה המסמיכה ועל פי כל דין, גם בחירה בחלופה המפחיתה את הנטל הרגולטורי, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, ולפעול כלהלן: ( 3)

"לחשב את הנטל הרגולטורי הצפוי מהרגולציה בהתחשב במידע שלפניו " (3ג)

"לצמצם את הפגיעה באינטרסים ציבוריים נוספים עקב הרגולציה" (3 ה)

"ליישם סעיף זה על פי הנחיית המדריך הממשלתי להערכת השפעות הרגולציה" (3ח')


ב. ב- 2 המסמכים לא בוצע "הערכת עלות-תועלת של החלופות האפשריות ובחירה בחלופה המיטבית" [2]

· לא נשקלו כלכלית וערכית תועלות העצים לציבור הכללי, ואובדנם נוכח הקלות בכריתת עצים.

· לא הוצבו במשוואה ערכים ידועים

· לא נבדקו החלופות כדרישת המדריך הממשלתי

· לא נזכר ולא נשקל ביטול נטיעה חלופית כחוק, ואובדן כספי ציבור. ולא ערכי העצים כחוק [3]

· לא קיים בסיס מחקרי לטענות נגד עצים , הטענות מוצגות "כעובדות" , אין מקורות למידע


3. תועלתם הכלכלית והערכית של העצים מדידה, ערכם לציבור לאקלים ולטבע ידוע [4]

שנים נדרש לעצים לצמוח ולהיטיב עם סביבתם-הכריתה מתבצעת ברגע, ולמען אינטרסים שונים וזרים. לכן חיזק המחוקק את הגנתם: פקודת היערות, חוק תכנון ובניה, חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע, צו אילנות מוגנים, נהלים ותקנות.


4 . בחינת רגולציה חדשה RIA היקף רישיונות כריתה 2.2017

קבע שנדרש להחריג מהגנת החוק 3 קבוצות עצים.

א. המידע שנמסר לעורך הדוח מגמתי, דל וחסר, מידע מפורט וכלכלי קיים באגף- אך לא הוכנס לחישוב.

ב. עלות ישירה לציבור אינו הציבור הכללי, אליו מתייחסת פקודת היערות ב"ה צורך הציבורי" [5]

ג. מספר הבקשות בשנה, נתון שהוצב בטבלה, אינו הנתון הרלוונטי לצרכי החישוב

ד. מתודולוגיה מקורות וחומרים מבוסס וועדה מייעצת, ללא קישור להחלטות הוועדה החייבים בפרסום כחוק[6]

ה לא חישב הרגולטור את ערך העצים לציבור הכללי. כמתחייב מערך חלופי בחוק [7]

" ערך חליפי : ערכם הכספי של העצים ערך חליפי משמעותו הערכת שווי עץ המיועד לכריתה והגדרת ערך כספי בש"ח לנטיעה של עצים חדשים. מטרת הערך החליפי היא להעניק לעצים תג מחיר המשקלל את סך תרומתם לסביבה. כל זאת על מנת שאם ייכרת העץ, סכום זה יושקע בעצים אחרים שיתרמו בהווה, ויותר מכך בעתיד, את אותה התרומה הסביבתית, הנופית, האקולוגית, האקלימית, האסתטית, הרגשית וההיסטורית בעבור העץ שנכרת".[8]


5. מינים פולשים [9] סעיף 9.1 "מינים פולשים ב 2016 נכרתו למעלה מ 1000 עצים ב 100 בקשות"

ובסעיף 35 : רשימת סוגי עצים לביטול חובת רישיון

לא דיווח הרגולטור: בביטול חובת רישיון תתבטל אוטומטית נטיעה חלופית כחוק.(כספי ציבור) .

א. לא פרט הרגולטור בדוח :כמה עצים מכל סוג ומה ערכיות העצים לציבור הכללי , ומה ערך אובדנם לציבור

הכללי . המידע קיים לכל סוג עץ בדוחות השנתיים ובבקשות רישיון כריתה.

ב. ערך אובדן העצים לציבור הכללי ידוע -למשרד נוסחת חישוב ומחשבון ערך עץ: https://www.gov.il/Apps/Moag/TreeValueCalculator/treecalc.html# [10]

ג. לצורך הדוגמא: סוג עץ : פרקינסוניה שיכנית סה"כ 500 עצים מסוג נכרתו ב 2016 .

300 עצים -קוטר גזע 20 ס"מ, ערך חליפי כ"א 3673 ₪. סה"כ 1,101,900 ₪

200 עצים -קוטר גזע 50 ס"מ , ערך חליפי כ"א 59,283 ₪ . סה"כ 11,856,600 ₪

סה"כ נכרתו ב2016 500 עצים (ברישיון כריתה) סה"כ ערכם החליפי 12,958,500 ₪

ד. לא קיים המידע הנ"ל בחישוב "עלות ישירה לציבור" ולא ב" משאבים ממשלתיים" [12]

ה. אילו חישב כנדרש :על פי המידע שלפניו, היה מבין שנגזלו עשרות מיליוני ₪ מכספי ציבור.

לו טרח לפרט את מיני העצים, וכמותם , ערכם החליפי, ולא רק כמות בקשות – לא היה נכשל.

תמורת חיסכון זניח של 38,000 ₪ לשנה:

· נגזלו מהציבור נטיעה חלופית כחוק .

· בוטל ערך העצים על פי חוק[13] הכריתה חופשית ללא בחינת תכלית הבקשה וערכי העצים[14]

· בניגוד להיגיון : עץ צל גזע 50 ס"מ ברחובות העיר, דינו כדין עץ בקוטר 10 ס"מ אי שם, [15]

ובניגוד לנהלים והכלים ליישום ערכי העצים כחוק [16] תוך ביטול חובת דין וחשבון שנתי.

· נמחקה סמכות מוסד התכנון לבחון את ערך העצים בתכנון בניה ותשתיות כחוק [17]

· ביטל הרגולטור את זכות הציבור לפרסום רישיון כריתה לפני כניסה לתוקף, ואת זכות הערר.

כל זאת - ללא בחינת חלופות כנדרש, ללא הצבת מלא המידע , וללא ביסוס טענותיו , ללא מקורות מידע


6 . עצי מטע-בטבלה (ללא נטיעה חלופית וטוב שכך).כאמור: "לא נשקל המידע המונח לפניו "

בכל בקשת רישיון לעצי מטע: מאות או אלפי עצים.

א. המידע חסר בדוח -לצורך הדוגמא:

בשנת 2016 , הוגשו 30 בקשות לרישיון- הכוללים 80,000 עצים לכריתה.

פרוט: 40,000 -זית, 10,000 - אבוקדו, 10,000, 10,000 תפוז, 10,000 פקאן וכ'

והסיבה לבקשות : 10- מטע חדש, 10 -צרכי בניה, 5- מחלה. 5 -הזנחה .

מעל לכל-הסתרת היקף כמות העצים לכריתה בדוח היא פשע.

ב האם לא תשקול המדינה להשקיע 11,000 ₪ לשנה לבחינת כריתת 80,000 עצים ?

ג. האם 48 ₪ לאגרת רישיון כריתה [18] אחת לכמה שנים כה מכבידה על החקלאי ?

ד. האם לא זכאי הציבור לבחון את הבקשות כנדרש בחוק לאלפי עצים בכל רישיון?

ה. חלופה לכריתה לא נשקלה: טיפול וייעוץ מקצועי לעצים, ועזרה כלכלית לחקלאי[19] .

ו. כריתת מטע לצורך בניה מחוייבת בתיקון 89 לחוק התכנון והבניה. ולא תבוצע

ז. המידע ראוי להיבחן לאורך כמה שנים, הדאטה בידי אגף יער ואילנות. מש' החקלאות.

החרגת עצי המטע מהגנת החוק לעשרות אלפי עצים בשנה – פשע ! ללא ביסוס וללא מידע ואסמכתאות, מבטל הרגולטור כל בקרה ודאטה, כולל לצרכי מס , ביטול השקיפות המחוייבת בחוק [20]

7 . עצי משתלות –מדובר בהטעיה , והטיית הדוח באופן קיצוני – פי 10 !

לעצי משתלות לא יוצאים רישיונות כריתה והעתקה- הנטל הרגולטורי תאורטי בלבד.

סעיף 9.2: "עצי המשתלות , חסרים נתונים על העתקות עצי המשתלות, עם זאת מידי שנה ניטעים בישראל עשרות אלפי עצים, שמקורם במשתלות( למשל בפרויקט תשתית עירוני או בין עירוני..) המשרד מעריך שבהינתן החלטה לאכוף את חובת הרישיון ולא לתת פטור, יטופלו כ 1000 בקשות בשנה".

א. הערכת ההנטל התאורטי הוצגה באותה טבלת חישוב כנטל קיים – והיא הנטל הכבדביותר.

חישוב תאורטי לעצי המשתלות –מטה את נתוני החישוב . "ומצדיק " הפחתת הנטל הרגולטורי של הדוח.

ב. רישיון העתקה בלבד במשתלה . לא כריתה .רוב השתילים -לא עץ בוגר ולא זקוקים לרישיון.[21]

ג. לא נשקלו חלופות כנדרש במדריך הממשלתי [22]

ד. רישיון העתקה לעצי זית ותיקים/ עצים גדולים אחרים- הכרחי. כולל הנחיות לתנאי העתקה .

תוצאת בחינת 3 קבוצות העצים בדוח RIA- לא קיימת הצדקה להפחתת היקף רישיוונות כריתה .

הדוח אינו עומד בהוראות המדריך הממשלתי בלשון המעטה, ולא בהוראת החלטת הממשלה .

הדוח טוען להפחתת 440,000 ₪ מתוכם - 90% חישוב תאורטי קיצוני ומוזר.

מי אישר את הדוח הזה? מה המידע שהניח לפניו הרגולטור?

דוח RIA 2017 - הוא ההצדקה לתוכנית הענק לביטול החוק ורמיסת הציבור:

"התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי ברישיונות כריתה 11.2018."

פשעים בחסות הרגולציה ..ומשרד המשפטים היכן?


הערות [1] החלטת ממשלה 2118 24.10.2014 הפחתת הנטל הרגולטורי [2] המדריך הממשלתי לרגולציה [3] פקודת היערות " ערך עץ [4] תועלות מדעיות של עצים ויערות לאדם לסביבה לטבע ולאקלים חשיבותם של העצים [5] " צורך ציבורי לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית." פקודת היערות סעיף 15 ג. [6] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm פקודת היערות 15 (ד) (4) החלטות הועדה המייעצת [7] פקודת היערות 15. א (ב) נטיעה חלופית [8] אתר משרד החקלאות: ערך חלופי ערכם הכספי של העצים: https://www.gov.il/he/departments/guides/alternate_value?chapterIndex=2 [9] פשע סביבתי (ריווחי) וביטול הגנת העצים כחוק-יוכשר בתקנות והפחתת רגולציה [10] נספח א צילומי מסך : [11] נספח א צילומי מסך . ערך חליפי [12] דוח בחינת הרגולציה החדשה RIA היקף רישיונות כריתה , עמ'15 נספח ב -כימות עלויות הרגולציה הקיימת. [13] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm פקודת היערות סעיף 15 א (ב) ערך חלופי [14] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm:פקודת היערות –"ערך עץ " חלק א [15] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm: פקודת היערות סעיף 15 א (א) [16] נוהל ערכיות עצים, סקר עצים, נוהל מבא"ת תנאי סף נספח 6 – סקר עצים. [17] חוק התכנון והבניה 83 ג (ג) [18] אגרת רישיון כריתה 48 ₪ , ( לא משנה כמות העצים ברישיון ) קישור לאתר התשלום : https://ecom.gov.il/counterspa/home/81/1/LicenseToCutProtectedTrees?language=he [19] עצים ומטעים לא בהכרח מחוייבים בכריתה, כי אם טיפול. וערכם הסביבתי, האקלימי אינו מוטל בספק, מטעי עצים הם הרצועה הירוקה לצידי הערים וישובים. [20] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm פקודת היערות 25 (א) דין וחשבון שנתי [21] פקודת היערות, חלק א "עץ בוגר" [22] לדוגמא : נטעו 1000 שת' מסוג X לצורך מכירתם כעצי נוי. בהגיעם לקוטר 10 ס"מ -תשלח בקשה מקוונת כוללת -ויתקבל רישיון העתקה כולל הנחיות תנאי העתקה ( השקיה ובית נטיעה) לחלופין בקשה שנתית.Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page