top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

אורי אריאל סחבק אדם טבע ודין סחבק יש עתיד סחבק הצעת חוק לתיקון פקודת היערות2

5.12.2021 .

הכותרת נכתבה בהומור כמובן, בתקווה שבעלי הכוונות הטובות (ח"כ להב הרצנו וח"כ נוספים) יתעוררו.

מקורות הצעת החוק -מסמך המבטל את הגנת העצים! וכיוון שלא ברור הקשר בן הגורמים - נכתבו הכותרות בהומור.

הצעת החוק נובעת מתוכנית "להפחתת הנטל הרגולטורי " לא למען הגברת הגנת העצים.

הצעת החוק תואמת את משנתו של אורי אריאל שבהיותו שר החקלאות :

"מדוע המדינה צריכה להגן על עצים?.. אלף אלפיים עצים עתיקים והיסטוריים בארץ, על שאר העצים אין סיבה שהמדינה תגן בחוק"

למה יש עתיד מתעקשת להעביר הצעת חוק של אורי אריאל שמטרתה הפחתת הנטל הרגולטורי ?

בהצעת החוק נמצא אחד לאחד את האינטרסים של סוחרי העץ .


אינטרסים של סוחרי העץ

התחייבות לכריתת עצים עתידית, ללא התנגדות.

דרג זוטר לחיץ ונוח שינפיק רישיונות כריתה.

הרחקת המתכננים (אחריות מקצועית/ביטוח) - מהחובה להגן על העצים.

הרחקת וועדות התכנון בעלות אחריות ציבורית - מהחובה להגן על העצים בפיתוח.


סעיף החוק הטוב הקיים -אותו מנסים למחוק:

כל בר דעת מבין חשיבותו של תכנון מאוזן לצד הגנת העצים הבוגרים. למען הציבור הסביבה ואיכות החיים.

לכן בחוק התכנון והבניה (83 ג(ג) נקבע: הגנת עצים בשיקול דעת לצד פיתוח. זו חובתו של מוסד התכנון, לכל אורך התהליך עד היתר בניה. וועדות התכנון-להן אחריות ציבורית, ידרשו זאת מהמתכננים הכפופים לחוק, תכנון המתחשב בעצים מוגנים בחוק פקודת היערות (בניגוד לחוק-סיכון ביטוח מקצועי. חשיפה לתביעות ) כלים ונהלים הוקמו לצורך עמידה בהוראת החוק..

המטרה המרכזית של הצעת החוק- למחוק נוסח סעיף זה.

התוכנית של אורי אריאל

בסוף 2018 משרד החקלאות ברשות אורי אריאל "מוחק" לכאורה את סעיף 83 ג (ג) -בתוכנית ובנוהל

נובמבר 2018 יצאה התוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי -רישיונות כריתה. לקיצור תהליכים, וחיסכון "כספי ציבור" ("שכחו" להציב מנגד לחיסכון 48 ש"ח אגרה- את אובדן העצים-להם ערך כספי משוכלל ,בריאות הציבור וכ )

קבעו בתוכנית: פקיד יערות ייתן רישיון כריתה לצד חוות דעת מראש ( סעיף 50.2.2 בתוכנית המשרדית הנ"ל),

פקיד יערות עירוני/אזורי, לחיץ ונוח, ללא הבנה תכנונית גבוהה, ייתן רישיון על סמך תשריט כלשהוא לא

התוכנית ברורה : "העצים והציבור הם חסם סביבתי" יש להתחייב מראש לכריתה , ולבטל התנגדות מראש.

התוכנית מתעלמת מסעיף החוק "נדרש אישור מוסד תכנון לעצים בשטח התוכנית"

נוהל עבודת פקיד יערות 1.2019 -נכתב בהתאם לתוכנית.


אורי אריאל סחבק ח"כ להב הרצנו ?

5.2021 הצעת החוק להב הרצנו-לתיקון פקודת היערות תואמת את התוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי.

בהצעת החוק הוטמעו כשלים מוכרים מהתוכנית והנוהל, -הצעת החוק הוגשה שוב העיקרון זהה.


עיקרה של הצעת החוק מוסתר -ביטול הנוסח המקורי לסעיף 83 ג (ג) - כך פטרו את וועדות התכנון והמתכננים מאחריות

לשינוי כה מהותי בחוק נדרש :להסביר את המצב הקיים בחוק , את הסיבות לביטול אחריות מוסדות התכנון, את ההצעה ותוצאותיה.


הסעיף המתוקן: פקיד יערות יוציא מראש רישיון כריתה לפני הפקדת תוכנית ( תב"ע ) לכך השלכות רבות.

בהצעת החוק -שינוי פרסום רישיון והערר-להם כלל לא נדרש שינוי חוק. (השר יכול לקבוע )

טען חה"כ להב הרצנו להגנתו- אדם טבע ודין כתבו את הצעת החוק ( 6) .

דברי ההסבר להצעת החוק מטעים ולא נכתבו כנדרש במדריך לניסוח החקיקה , ואין קישור נדרש לתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי .ב 11.2021 הגיש שוב חה"כ את אותה הצעת החוק , בשינוי נוסח , "פקיד יערות ייתן חוות דעת לפני הפקדת תוכנית" ( כאמור רישיון כריתה הוצמד לחוות-דעת 11.2018 ).

הטבת הפרסום והערר - כנ"ל אינה זקוקה לשינוי חוק..

קרן הנטיעות מבטלת ערך חשוב בפקודת היערות, ומייצרת אינטרס כלכלי ארצי - אין מקומה בפקודת היערות.(הרחבה בהערה)

תיקון סעיף 92 מייצר התחייבות להרבה שנים לכריתת עצים ללא התנגדות ( אינטרס של סוחרי העץ- חוזים עתידיים/ מכירת רישיון )

המטרה הושגה ביטול הנוסח 83 ג (ג) - נמחקה ההוראה למוסדות התכנון . הם לא אחראים להגן על עצים לצד פיתוח.

דברי ההסבר בהצעת החוק נועדו לשיווק ההצעה -לא כנדרש במדריך לניסוח חקיקה


פגיעה בזכות הציבור להגן על העצים

הצעת החוק : הגשת ערר לפני הפקדת תוכנית תב"ע, פוגעת בזכויות הציבור להגן על העצים.

הגשת ערר=-מיצוי ההתנגדות. שיתבצע בטרם הפקדת תוכנית לייעודי קרקע.

כיום ניתן להגן על עצים בהגשת התנגדות לתוכניות בניה- הצעת החוק מבטלת את הזכות הזו:

א. מוסד תכנון מאבד את יכולתו לבצע שינוי ולהגן על יותר עצים.

ב. מוסד התכנון לא יעסוק בביטול רישיון כריתה שניתן ליזמים מראש לפני כל תכנון.

לכל השטחים יצאו רישיונות כריתה מראש ,- העצים יובטחו לכריתה ( בחוק היום- לא אפשרי. )

הצעת החוק מבטלת את הקשר הקיים היום בחוק : אישור מוסד התכנון לתוכנית ולעצים בשטח התוכנית- רק אז יצא רישיון כריתה

(פקיד יערות מקבל היתר בניה , תוכנית אמינה, ומוציא רישיון כריתה - בוטל בהצעת החוק. )

בהצעת החוק עצים יכרתו לאחר שנים, על סמך רישיונות כריתה לפני שנים רבות. ולא ניתן יהיה לעצור זאת- גם אם אלו עצים משמעותיים/היחידים שנותרו בסביבה.

ערר לפני הפקדת תוכנית- טוב רק לסוחרי העץ - התחייבות ארוכת טווח לכריתת עצים ללא יכולת התנגדות.


אורי אריאל סחבק אדם טבע ודין

2018 אדם טבע ודין כתבו את הצעת החוק, (ללא דברי הסבר כנדרש כאמור) ההצעה אושרה בלשכה המשפטית של הכנסת.

נובמבר 2018, בהתאמה להצעת החוק - יצאה התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי של משרד החקלאות.

השם הנכון -להצעת החוק : תיקון פקודת היערות ( להפחתת הנטל הרגולטורי )

"יש לזכור שסעיף המטרה ( הכתוב בסוגריים ) משמש, בין השאר, לפירוש הוראות החוק, ועל כן יש לשקול את הצורך בהוספתו, ולהקפיד בניסוחו" (מדריך לניסוח החקיקה)

מדוע אדם טבע ודין מטעים את הציבור ומקבלי ההחלטות? מדוע כתבו (להגברת הגנת עצים בוגרים) ? מדוע דברי ההסבר מטעים?

2019

לא מציינים את הצעת חוק" ולא את התוכנית הקשורה הצעת החוק

בפרסום מפתיע זה נכתב :"אולם מדיניות משרד החקלאות היא ללכת צעד אחד נוסף בהפקעת סמכותם של פקידי היערות , ולהפוך אותם לגורם מייעץ בלבד, בכל הנוגע לכריתת עצים במסגרת תוכנית בניה. ושחוות הדעת של פקידי יערות תינתן רק בשלב המידע התכנוני, ולא יהיה צורך באישור נוסף שלו לאחר תכנון "

זו הטעיה : פקיד היערות חדל להיות יועץ והוא הפוסק ! רישיון כריתה קודם לכל! בתוכנית מ' החקלאות.(התואמת להצעת החוק )

הטעיה נוספת -בכמות העצים שנכרתים: 10,000 עצים- 25,000 עצים. (2018 -140,000 עצים, 2019 - 190,000 עצים)


פרסום זה מכוון לא להמתין לתיקון החוק : " הסדרה של עבודת פקידי היערות כך שההסדרים האמורים יתוקנו כנוהל של פקיד יערות ארצי , אשר ינחה את פקידי היערות העירוניים להתנהל כאמור לעיל, גם במידה והחוק לא תוקן."

כמו בהתאמה להוראת אדם טבע ודין - נוהל עבודת פקיד יערות 1.2019 -התחיל לפעול. ללא תיקון לחוק.


אורי אריאל סחבק יש עתיד

כנסת 20-יש עתיד-יעל גרמן הגישה את הצעת החוק (פ / 20 / 5656) עם ח"כ נוספים מהאופוזיה

כנסת 21-וכנסת 22-יש עתיד-יעל גרמן ומיקי חיימוביץ הגישו את הצעת החוק (פ/ 21 / 304 : פ/ 22 / 40)

כנסת 23-מיקי חיימוביץ הגישה (פ / 23 / 466)

כנסת 24-יש עתיד-להב הרצנו הגיש את הצעת החוק (פ/ 24 / 682)

כנסת 24-יש עתיד-להב הרצנו ואחרים הגישו את הצעת החוק ( פ/ 24/ 2542)

האם יש עתיד התחייבה להעביר את הצעת החוק של אורי אריאל?


דיון על מסמך הטעייה ומצג שווא?

ח"כ להב הרצנו ואחרים רוצים לקיים "דיון" כמה נחמד, נזרוק רעיונות בוועדת קישוט

אח"כ הם רק ידונו בועדת הכנסת " ונשפר, את הצעת החוק".

הצעת חוק זה מסמך משפטי - שפורסם לציבור עם הטעיות מהותיות והסתרת השינוי! זה לא "נחמד" ונדון, ונתקן, ובואו נכיל את הערות הציבור - זו הונאת הציבור. ומנהל לא תקין בלשון המעטה.

יואיל חבר הכנסת לזרוק לפח מסמך שיווקי זה . ולכתוב דברי הסבר כנדרש ! ורק אז לפרסם לציבור ! .


אורי אריאל סחבק קואליציה

הקואליציה הגישה 4 הצעת חוק לכריתה בקלות, ביטול הגנת העצים, התואמות להחלטות ומסמכים מ 11.2018

1. הצעות החוק -לתיקון פקודת היערות להב הרצנו (פעמיים)

2018 .11 התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי

2. צו יערות ביטול חובת רישיון כריתה השר עודד פורר

11.2018 התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי + 12.2018 החלטות הועדה המייעצת לשר

3. הצעת חוק מצב הטבע מגוון ביולוגי - אלון טל

( 11.2018 - פיילוט נתיבי ישראל ביטול פקודת היערות, ביטול חוק התכנון והבניה - החלפת החוק בהוראות הגוון הביולוגי - המחייב כריתת עצים ללא קשר לתכנון , לפי דיווח מגוון ביולוגי )

השרה תמר זנדברג -לא כוללת את העצים בתוכנית משבר האקלים , לא עוצרת כריתות בהובלת גורמים באחריותה.

השרה מירב מיכאלי מתירה כריתות חסרות תקדים ברחובות הראשיים (לא למען תוכנית המקור)- מתעלמת מהוראות החוק ,וקריאות הציבור


אינטרסים של הציבור

האם יש עתיד יש התחייבו להעביר את הצעת החוק ?

מה האינטרס של אדם טבע ודין ? למה הם מבטלים את הגנת העצים על ידי מוסדות התכנון? למה הם מטעים ולא מדווחים על השינוי בדברי ההסבר?

למה הקואליציה מכשירה את המניפולציות שבוצעו בימי אורי אריאל ?

איך הם מעיזים לפעול כך למען ואינטרסים זרים לאינטרס הציבורי ?(6 ) אדם טבע ודין עו"ד אישרה אטד כתבו את הצעת החוק . -

ביקשתי הסבר, למה לבטל את הגנת מוסד התכנון? למה ההטעיה בדברי ההסבר? אין תשבה

מי מהם כתב את הצעת החוק,- כנ"ל לא נותנים תשובה .
1 Comment


Gili D
Gili D
Dec 06, 2021

הטיפשות של כל ח"כ מקוממת . אנחנו נבכה כשהמדינה תלהט עוד יותר ללא עצים. האתנן לגונבי העצים בלתי נתפס. יש לנו 2 וחצי עצים במדינה ואחרי שעתיים לא יהיה כלום. לא נורמלים .

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page