top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

הצעה לפרסום רשיונות כריתה, וקמצוץ מנהל תקין.25.11.2021

לכבוד

שר החקלאות עודד פורר, שלום רב.

כידוע לך, פקודת היערות החכמה קבעה כי העצים הם צורך ציבורי, ונתנה בידי הציבור את הזכות והחובה להגן על העצים, מפני אינטרסים זרים לאינטרס הציבורי .

אולם, יש הפועלים להרבות בכריתה, ומצליחים בכך היום יותר מתמיד.

מאז נובמבר 2018, בחר פקיד היערות להחליש את הציבור בדרכים שונות. וכריתת העצים ברישיון-חסרת תקדים, הרסנית ורחוקה מאוד מיישום מהות החוק בעיקר בשנתיים אחרונות.


א. החוק- פרסום רישיונות כריתה

1. בחוק-חובת פרסום רישיונות לציבור, לפני כניסתם לתוקף: באתר מ' החקלאות, אתר הרשות המקומית ו רט"ג [1].

2. בפקודת היערות גם שיפור הפרסום נתון בידי שר החקלאות – ללא כל צורך בחקיקה.

"השר רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטי המידע שיפורסם, אופן פרסום המידע וכן דרכי פרסום נוספות" [2]


ב. הצעה לפרסום משופר לרישיון כריתה

הליך פשוט להפליא הדורש רק את הוראת שר החקלאות- ללא הקצאת תקציב -יטיב עם הציבור והעצים.

כריתת עצים בערים / במועצות וסביבתם

1. במשך 14 יום בלבד , יוצמד לכל עץ רישיון הכריתה בגינו נועד להיכרת.

2. הדפסת הרישיון על דף A4 + הכנסה לניילונית 4A והצמדתו לעץ – בגובה קריא ונראות לציבור.

3. אחריות מבקש הכריתה – שלא יוסר הרישיון מהעץ עד כניסת הרישיון לתוקף.

כריתת עצים מחוץ לערים

4. יודפס רישיון הכריתה על A3 ויוצמד לכל 1 מתוך 5 עצים לכריתה . כל העצים ברישיון יקבלו סרט ניילון אדום לבן סביב הגזע לסמן את היקף העצים לכריתה

היה ותצא הוראה כאמור

5. יפעלו בהתאם להוראה כ-% 80 מהאנשים, רוב הציבור כידוע שואף למנהל תקין .

6. בעלי אינטרסים זרים לא יפעלו לפי הוראת השר ,ויוקעו על ידי הציבור ( הצעתי לא לעסוק בכך בשלב ראשון)

7. פרויקטים בכספי ציבור ימלאו את הוראות השר, מטבע הדברים -אינם נגועים באינטרסים זרים.


ג. משך זמן הגשת הערר .

הגשת הערר עד 2019- היתה 14 ימי עבודה ( כתוב בנוהל)

השינוי לרעה -בהגשת ערר עד 14 יום כולל שבת וחג, החלטתו של פקיד-היערות בנוהל 11.2018.

החלטתו - חריגה מסמכות השמורה בחוק לשר, ופגיעה משמעותית בציבור ובהגנת העצים.

לכל שינוי בתקנה או חוק , הפוגע בציבור נדרש דיון בוועדות הכנסת ו פרסום לציבור הדבר לא נעשה. הנוהל הוסתר מהציבור תקופה ארוכה .

לכן- יש להשיב על כנו את הגשת ערר - ל -14 ימי עבודה באופן מיידי.


ד. הציבור זכאי למנוחת שבת וחג ולמידע .

1. בעיר תל אביב לדוגמא , נהוג לפרסם רישיונות גדולים בערבי חג, לעיתים 4 ימים יש להגשת ערר,

זאת תודות להחלטת פקיד היערות כאמור.

2. ברישיונות כריתה - זקוק הציבור למידע מהרשות / החברה הממשלתית שיוצאות לפגרה.

3. מן הראוי שלא יספרו ימי פגרה במניין הימים של הגשת ערר.


ה. הפרת החוק בפרסום רשיונות כריתה

1. רישיונות כריתה של פקידי יערות מטעם משרד החקלאות – אינם עונים לדרישת החוק. [3]

2. רשיונות אלו אינם כוללים את הנטיעה החליפית או ההיטל הכספי .

3. גיליונות האקסאל של משרד החקלאות הם החלק הארי מכריתת העצים במדינה . – פקידי היערות הוכשרו

במשרד החקלאות ולא ברור מדוע דווקא הם הוכשרו להתעלם מהחוק.

4. בהנחה שפקיד היערות הממשלתי לא ביטל את החוק ללא סמכות, יש להטמיע את המידע בכל רישיונות

הכריתה בהקדם.

5. מידע זה נדרש גם בדוח השנתי -בכל רישיונות הכריתה – גם מפקידי יערות עירוניים.

6. המידע נדרש לציבור להכיר בנטיעות העצים כנגד הכריתות - על פי החוק.

7. מכתביי בנושא הדוח השנתי בניגוד להוראות החוק (לא רק בנושא זה ) , מונחים במחלקת היועצת

המשפטית של משרד החקלאות ולא זוכים לכל מענה . כאילו אין חוק בישראל ולא זכאי הציבור למנהל תקין.


אודה על התייחסותך המהירה לנושא הפרסום שאינו דורש דבר.

ניתן להפעילו מיד, אני וציבור רחב נסייע ככל הניתן .

אני לרשותך לכל עזרה בנושא זה .

בכבוד רב ובברכה

אסנת בנימין

נ.ב

פורסמה הצעת חוק הנוגעת בנושא האמור, לדאבוני , לוקה ההצעה בהסתרת חלק ארי מהשינוי המתבצע מהחוק הקיים.

הן שינוי דרמטי במועד הגשת הערר, הן למיצוי זכות להתנגד לכריתת עצים -בשלב המוקדם ביותר ,

והן לביטול הגנת העצים על ידי מוסד תכנון - משמעות קשה - הרחקת הדרג המקצועי והנבון - דווקא מהגנת העצים -המוגנים בחוק וחשובים כל כך לאיכות חיינו.

ככל שעובדי ציבור ממשרדך -לוקחים חלק בהצעת החוק – עליהם לדווח בפרוט על השינוי מהחוק המקורי , על ביטול נהלים וכלים הקבועים בחוק. ולא להטעות את הציבור ואת מקבלי ההחלטות .

זאת ועוד, המניפולציות שבוצעו (בארבע מערכות בחירות) אינן החוק - זו הטעיה חמורה .


הערות סעיפי החוק : [1] 15. (ב) מידע על החלטות בעניין רישיונות כריתה או העתקה שניתנו לפי סעיף זה יפורסם טרם מועד כניסתם לתוקף של הרישיונות, באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או באתר האינטרנט של פקיד היערות שנתן את הרישיון האמור, ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרד של פקיד היערות שנתן את הרישיון; פקודת היערות 15 (ב) [2] פקודת היערות 15 (ב) [3] ב) ברישיון כאמור בסעיף קטן (א), יקבע פקיד היערות בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לנטוע, במקום ובמועד שעליהם יורה, עץ או עצים אחרים במקום העץ הבוגר או האילן המוגן שייכרת, שערכם שווה לערך העץ הבוגר או האילן המוגן כאמור, כפי שחושב לפי סעיף קטן (ה)(1) (בסעיף זה – נטיעה חלופית); סבר פקיד היערות כי בשל תנאים סביבתיים או נסיבות מיוחדות לא ניתן לבצע נטיעה חלופית, יקבע בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לשלם היטל כספי בשיעור ובאופן כפי שנקבע לפי הסעיף הקטן האמורComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page