top of page
 • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

שרפת אקליפטוסים נתניה -פקודת היערות ואמנת המגוון הביולוגי

9.11.2021


לכבוד

הגב' מרים פיירברג-איכר

ראש העיר נתניה


שלום רב

הנדון : שרפת עצים- פקודת היערות- ואמנת המגוון ביולוגי

בתאריך 7.11.2021 פרצה שרפה בשלולית החורף נתניה, לצורך כך הובאו מבעוד מועד למקום ערמות גזם[1]

האש אחזה בעצי האקליפטוסים ובעצי הערבה, נשרפו עצים גדולים ומשמעותיים ומוגנים בחוק.

תושבים רבים סיפרו שלא הצליחו לקבל מענה מכיבוי אש, ורק לאחר תלונות בערוצים שונים, בשעה 17:2 היגיע כבאי לתושבים שביקשו סיוע כ 3 שעות, לדבריהם הוא נתן לעצים להמשיך ולהתלקח, ואף טען שהעצים לכריתה וידע על עצים נוספים המיועדים לכריתה, דבריו תאמו את טענות התושבים בקבוצות הווטסאפ ופייסבוק לתאום מוקדם לשריפה עם גורם אחראי , אין ספק שנדרשת בדיקה מעמיקה, והתכנסות להוראות פקודת היערות .

דבריו מעוררי חלחלה :"השרפה טובה להתחדשות הטבע " אמר אל מול עצים ענק בוערים ואיתם בעל חיים , בעלי כנף, קיני ציפורים, ומיני חי וצומח , זיהום אויר פגע בבריאות ילדים ומבוגרים למרחקים.

נשלח מכתב בנושא לנציב כבאות והצלה [2]


אמנת המגוון הביולוגי

"השרפה טובה להתחדשות הטבע" ומתן לגיטימציה לשרפה מקורה באמנת המגוון הביולוגי [3]

"האקליפטוס עץ זר ופולש " -מתן לגיטימציה לכריתת עצי ענק ערכיים, מקורם באמנת המגוון הביולוגי .

האמנה באחריות המשרד להגנת הסביבה .

משרד הגנת הסביבה -אינו אחראי להגנת העצים בישראל, והוא פוגע פגיעה קשה בעצים בישראל.

אנשי אמנת המגוון הביולוגי – אינם הסמכות לכריתת עצים/ שרפת עצים/הגדרת עצים כפולשים.


משרד החקלאות ופקודת היערות

האחריות לעצים מוטלת על משרד החקלאות. החוק -פקודת היערות באחריות שר החקלאות.

עצי האקליפטוס – אינם עץ פולש על פי משרד החקלאות ( מסמך בנספח א )

שרפת עצים, ואי מניעת שרפת עצים והצתת שרפה - היא עברה על החוק .

הדרך החוקית לכריתת עצים : בקשה לרישיון, סקר עצים, פרסום הרישיון, זכות הציבור להגשת ערר והחלטה.סעיפי פקודת היערות הרלוונטיים :

 • "אדמת יער פירושה כל אדמה הנטועה אילנות, אחד הגדלים בדרך הטבע ואחד הנטועים בידי אדם" [4]

 • "כל אדמת יער הנתונה להגנת הממשלה יהא דינה כדין מקום שמור ליער בגדר כל הוראות פקודה זו " [5]

 • "אילן פירושו אילנות בכל פרקי גידולם"

 • "עץ בוגר עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 ס"מ מעל פני הקרקע, הוא 10 ס"מ לפחות.

 • כריתה" חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל פעולה הגורמת או עלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, הסרת קליפת העץ , שרפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו או עקירה .

 • " לא יכרות (כולל שרפה )אדם אילן מוגן או עץ בוגר.. אלא אם כן קיבל תחילה רישיון " [6]

 • " .. רישיונות כריתה .. יפורסמו טרם מועד כניסתם לתוקף... ויהיו פתוח עיון הציבור "

 • "כל הנהנה מאיזו זכות שהיא באזור השמור ליער שפרצה בו אש, ותושבי כל הכפרים בגבול חמישה ק"מ ממקום האש, חייבים לסייע בכיבויה.[7]

 • "לא יעשה אדם בעצמו ולא יגרום לאחר שיעשה ולא ירשה ביודעין לכל אדם שיעשה את אחד המעשים כדלקמן בכל אזור שמור ליער (ב) לעקור אילן משורשו , לשרפו, להסיר.. .להשחית.. (ג) להבעיר כל עשב או דשא מבלי לנקוט באמצעי זהירות מספיקים כדי למנוע את התפשטותה " [8]

 • "כל העובר עברה מהוראות סעיף 5 יואשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ...לקנס או לשני העונשים יחד ונוסף על כך יוכלו לצוות עליו לשלם אותם תשלומי נזק ככל שיורה בית המשפט" [9]

 • " כל הכורת (כולל שרפה) אילן מוגן או עץ בוגר .שלא ע"פ רישיון שניתן ע"י פקיד יערות, דינו.."[10]

 • כל העובר עבירה כאמור בסעיפים 1,4,5,7 באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהן עלול להיגרם נזק או פגיעה מהותית בסביבה, דינו מאסר שלוש שנים או כפל קנס .ואם נעברה העברה על ידי תאגיד דינו.."[11]

 • " נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות ככל שניתן למניעת עברות לפי סעיף 17... "[12]

 • נעברה עברה לפי סעיף 17 בידי תאגיד או ביעדי עובד מעובדיו חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר חובתו ...אלא אם כן הוכיח כי עשה ככל הניתן כדי למלא את חובתו "[13]

לסיכום סעיפי החוק:

1. השטח שנשרף הוא אדמת יער בה נטועים עצים בוגרים המוגנים על פי החוק, חל איסור לכרות ללא רישיון. 2. שרפת עצים/הצתה/אי מניעת שרפה / ומניעת כיבוי – זו עברה על החוק.

3. הגשת בקשה לרישיון כריתה, פרסם הרישיון לציבור, הגשת ערר וקבלת החלטה – זו דרך החוק.


מצער לשמוע מהתושבים על מאפייני מגוון ביולוגי בטיפול בעצים בנתניה . כאמור – זה לא בסמכותם.

העצים הבוגרים ובפרט האקליפטוסים -משמעותיים למיתון החום, לספיחת מזהמים, להתמודדות עם משבר האקלים. ולשימור עושר ביולוגי של מיני חי וצומח.

נבקש לשמור על העצים ולטפח אותם , להגן עליהם על פי פקודת היערות,

שותפיי ואני לשירותך לכל עזרה והתייעצות.


בברכה בכבוד רב

אסנת בנימין

צבא הגנה לעצים


מכותבים :

משרד החקלאות, משרד הגנת הסביבה

תושבים ומעורבים, קבוצות להגנת עצים ברחבי הארץ


נספח א- אקליפטוס לא עץ פולש – משרד החקלאות

הנדון : אקליפטוס המקור[1] ערמות גזם- דיווח של תושבי המקום , ראו את הבאת ערמות הגזם מחלון ביתם . [2] שרפת העצים, בע"ח, ציפורים ושלולית החורף בנתניה 7.11.2021 בשת"פ עם כיבוי אש? [3] התוכנית הלאומית למגוון ביולוגי גלעד ארדן 2010 [4] פקודת היערות הגדרות. [5] פקודת היערות 16 (3) [6] פקודת היערות 15 (א ) [7] פקודת היערות סעיף 9 [8] פקודת היערות סעיף 5 (ב) , (ג) [9] פקודת היערות 17 (1) [10] פקודת היערות 17 (7) [11] פקודת היערות 17 (11) [12] פקודת היערות 17 א. (א) [13] פקודת היערות 17 א. (ב)

Commentaires


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page