top of page
 • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

טיעונים לערר - החוק לא קיים בתוכנית מתחם כלל -נשר

ערר מתחם כלל נשר

הטיעונים לביטול רישיון הכריתה מאת אוסי בנימין


הגנת העצים נקבעה במכלול חוקים ונהלים כולל חוק התכנון והבניה במטרה להגן על עצים בוגרים בהליכי בניה.

סקר עצים המתבצע לפני תכנון נועד להציב בפני המתכננים והוועדה את ערך העצים על דפי התוכנית. 

אולם במתחם כלל- כל זה לא קרה.

לתוכנית בת מעל 2500 דונם- הוכן סקר עצים זעיר ודל- שלא מבטא כלל את הכחדת העצים והנוף שעומדת להתרחש במתחם.

ברישיון הכריתה המנופח יעקרו כפתיח -כמעט 4000 עצים, והמידע הוסתר מהתושבים בשלב התכנית

בפיסת הטבע הייחודית של נשר-עצים רבים עוד עומדים להיעקר בשלבים הבאים של התוכנית. 

בסקר עצים שנערך למתחם כלל כולו- נקבעו רק 779 עצים לכריתה. מתוך כ 1900 עצים שנסקרו לתוכנית כולה. כיצד יתכן שכלל תבקש רישיון כריתה כפול ומכופל - בהתעלם מסקר העצים וממסמכי התוכנית?

בטרם נפרט ונוכיח -נסכם את משמעות הרישיון המנופח מול סקר העצים הזעיר :

 • העצים לא זכו להגנת החוק

 • נכחדו זכויותיהם של תושבי נשר להגן על העצים לפני אישור התוכנית 

 • וועדות התכנון לא נדרשו להגן על העצים כחוק- תודות לסקר עצים זעיר.

 • המתכננים לא נדרשו בשלב התכנון -להתחשב בעצים המוגנים בחוק. 

 • בשלב ההתנגדויות -תושבי נשר לא קיבלו את המידע המלא על התוכנית של כלל למתחם.

 • סקר העצים הזעיר והדל הינו לכאורה מצג שווא

 • ללא ביצוע סקר עצים לפני התכנון- חוקיות התוכנית מוטלת בספק- בפרט לאור השטח המדובר.

 • סקר עצים שלא כדין-מסתיר מהעין את החוב הכספי הגדול של כלל לעיר נשר .

 • עולות שאלות קשות על אישור התוכנית כולה, על התנהלות כלל והתנהלות ועדה מחוזית צפון

עם כל הכבוד לפקיד היערות הראשי – לא יתכן שיכשיר תוכנית שלא בוצעה כדין- לא הופקדה כדין, לא טופלה על ידי המתכננים כדין- לא נבחנה כדין בוועדות-לא הוצגה כדין לציבור ולמקבלי החלטות בשלב ההתנגדויות.

אישור רישיון כריתה נועד להכשיר תוכנית שלא כדין כאמור. זה לא בסמכות פקיד יערות ראשי ולא מתפקידו.    


 1. סקר העצים למתחם כלל -לא בוצע כדין.

איך יתכן שסוקר העצים שלקחה כלל למתחם הענק- לא מכיר את הגדרת עץ בוגר בחוק ?

כותב הסוקר בסעיף רקע ושיטות:

"הסקר מתייחס לעצים בוגרים על פי תיקון 89 לחוק התכנון והבניה שגובהם 2 מטר וקוטר גזעם 20 ס"מ" [1]

אך, אלו הם לא הגדרת עץ בוגר בחוק ! 

תיקון 89 (2008 ) לחוק התכנון והבניה: גובה העץ 2 מטר וקוטר גזעו 10 ס"מ .

תיקון 6 ( 2014 ) לפקודת היערות : גובה העץ 2 מטר קוטר גזע 20 ס"מ אך רק במגרש שייעודו מגורים בתוכנית בת תוקף.

הסקר מתבצע לפני תכנון ולכן אין תוכנית בת תוקף למגורים במתחם כלל

"סקר העצים התבצע בחודשים דצמבר 2015 וינואר 2016 " כתב הסוקר-אלו הם הגדרות עץ בוגר בחוק כבר אז.

 חובתו לסקור את העצים הבוגרים כהגדרתם בחוק:  מגובה 2 מטר וקוטר גזע 10 ס"מ.

הובהר ע"י הסוקר : לא נסקרו כל העצים בקוטר גזע 10 ס"מ עד 20 ס"מ – בניגוד לחוק ולנוהל.  

 אך זה רק קצה הקרחון.2. שטח סקר העצים תואם לשטח רישיון הכריתה (הראשון ולא האחרון) – והפער חסר תקדים

"העצים נסקרו בתחומי השטחים המיועדים לפיתוח" נכתב בסקר בסעיף רקע ושיטות.

אולם, "שטחים המיועדים לשימור כגן לאומי הר כרמל, חורשות מחטניים, או אקליפטוס המקור שאין כוונה לגעת בהם לא נסקרו בנספח זה" כותב הסוקר. מסתבר שאת כל מתחמי העצים שיועדו לשימור-לא סקרה כלל כחוק, לא הציגה את ערכם בסקר העצים ועל תשריט המדידה כחוק - ולא נקבה בערכם הכלכלי לפיצוי נופי כחוק.

האם יתכן ש"החיסכון" שנקטה כלל ו/או החיסכון בסיקור שנקט הסוקר – לא שיקפו לוועדה ולמתכננים את מיקום מתחמי השימור של העצים שלא הוצגו בסקר העצים?

האם יתכן שמתחמים שיועדו אז לשימור ,ולא נסקרו ולא הוצגו בסקר עצים-הם אלו שנכרתים עכשיו ?

חברת כלל התעלמה מחובתה להציג את כל העצים בטבלאות סקר עצים על פי כל המדדים ובהתאמה לסקר להציבם על התשריט.


הוראת החוק : "בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה " [2]

בסקר העצים של חברת כלל לא נסקרו כל העצים ולא סומנו כל העצים הבוגרים המצויים בתחום התוכנית 

ולכן המתכננים לא עמלו להתאים את התוכנית ולהגן על העצים ,

ולכן וועדות התכנון לא ביצעו עבודתם כחוק:  "היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" [3]

הכיצד יבחנו את הגנת העצים כחוק -אם הם לא בסקר עצים ותשריט כחוק.

כמעט 4000 עצים רישיון הכריתה לאזורי הפיתוח בגוש 11170 חלקה 1 ו 2 ושטחים נוספים

כיצד הוכפלה פי חמש כמות העצים לכריתה בן סקר העצים לרישיון הכריתה ?

העצים לא נסקרו בתחום התוכנית כנדרש בחוק – וכן לא הוצגו לוועדות ולמתכננים ולציבור–וזאת בניגוד לחוק


4        לצורך הערר נבחנו כל מסמכי התוכנית המנחים והמחייבים [4] אך לא נמצאה חוות הדעת של פקיד יערות ראשי.

העדר חוות הדעת הנדרשת כחוק מסבירה את העדר סקר העצים (פרטני או פוליגון) לכל העצים בגבול התוכנית הנדרשת כחוק.

א.      סקר העצים בוצע בפברואר 2016. 

ב.      חוות דעת של פקיד יערות ראשי נדרשת כחוק- לכל תוכנית בשטח גדול וכמות עצים גדולה.

ג.       ע"פ חוק, להיקף תוכנית זו -חלה חובת התייעצות עם פקיד יערות ראשי.[5]  ולא עם מי מפקידיי היערות הזוטרים. להלן החוק: 

חוק תכנון ובניה : "יידרש מוסד התכנון להתייעץ עם פקיד היערות, כהגדרתו בפקודת היערות" [6]

פקודת היערות-הגדרות: "פקיד היערות" פירושו כל פקיד שיתמנה מזמן לזמן מטעם השר להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו"

פקודת היערות 26 א :"מינוי פקידיי יערות שיהא כוחם יפה ליתן רשיונות עפ"י פקודה זאת ולבטלם, לקביעת טופס הרשיונות, מועדם ותנאיהם"(פקודת היערות 26 א)

החוק מבהיר את ההבדל בן פקיד יערות ראשי לבין פקידיי יערות אזוריים או מקומיים .

במתחם כלל החולש על 2500 דונם ובו עצים רבים חורשות ואתרי שימור – חובת היזם והסוקר להתייעץ עם פקיד יערות ראשי (חגי שניר הוא פקיד יערות ראשי באותה עת)  כדי שיחווה דעתו וינחה את הגנת העצים כחוק.

אולם במתחם כלל מתעלמים... הסוקר מקבל ייעוץ מפקיד יערות אזורי של קק"ל ..

"כפי שסוכם עם פקיד יערות מ. וינברג בסיור מקדים "17.6.2015... " חורשות השימור לא נסקרו בתאום עם פקיד יערות זוטר ובניגוד להוראות החוק והנוהל.

התוצאה של העדר חוות הדעת כנדרש היא סקר העצים החלקי והדל במסמכי תוכנית התב"ע למתחם כלל.

האם בזכות סקר עצים קטן זה, סימנה לעצמה וועדת התכנון - V על הגנת העצים כחוק?

  

העצים ברישיונות הכריתה לא זכו להגנת החוק כיוון שלא נסקרו כחוק, גם בגלל העדר חוו"ד פקיד יערות ראשי כאמור.

  ולכן הציבור לא זכה להגנת העצים כחוק וזכויותיו ניטלו ממנו .  הגנת העצים כחוק – האם בוצעה במתחם כלל נשר:

א. חוות דעת מנחה וכתובה של פקיד יערות ראשי לאלפי העצים בתחום התוכנית. לא בוצע

ב. סקר עצים פרטני או פוליגוני של כל העצים בקו הכחול של התוכנית. הכנת סקר עצים ותשריט נספח סקר עצים על מפת מדידה כחוק. לא בוצע

ג. הפקדת תוכנית וסקר עצים ונספח על מפת מדידה (תנאי סף להגשת תוכנית) לוועדה מחוזית לא בוצע

"בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה" [7]

ד. הצגת מצב תכנון מוצע לוועדה-על רגע תשריט נספח העצים המלא כנדרש בחוק ונהליו. לא בוצע  

ה. בחינת התכנון ומיטוב התכנון בהתייחס לכל העצים בתחום התוכנית – ע"י וועדה מחוזית – לא בוצע                  ו. ע"פ הוראות החוק  אישור התוכנית בוועדות רק "לאחר שבחן (מוסד התכנון) את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" [8]  לא בוצע

ז. הגנת העצים ע"י הציבור בשלב ההתנגדויות לתוכנית (לשם כך חובתם של היזם/המתכנן/הוועדה להציג ביושר ואמינות  את סקר העצים בטבלאות ועל גבי תשריט התוכנית. לא בוצע 

( אילו ראה הציבור שעומדים לכרות עשרות אלפי עצים והיכן הם-היו מגישים התנגדות.  במצג השווא של התוכנית-וא היתה התנגדות ל לכריתת עצים כי הוצגו רק  779 עצים לכל 2600 דונם -מתחם כלל.                                    

במסמך הוראות התוכנית – בהתאמה להוראות החוק: היתר הבניה הוא תנאי לרישיון כריתה .

הוראות התוכנית סעיף 6.26 :  "היתר בניה הכרוך בעקירה או העתקת עץ טעון אישור פקיד יערות כנדרש בתקנות", "הנחיות לגבי עצים ע"פ סקר עצים.."

חוק תכנון ובניה: "היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" 

(מטרת החוק להגן על עצים בוגרים בתכנון ובניה -ורק בקבלת היתר בניה מסיימות הוועדות את מכלול השיקולים התכנוניים)  

ברישיונות הכריתה של מתחם כלל-מספר תוכנית תב"ע, ולא היתר בניה– ולכן אין לכרות עצים ללא שהתקבל היתר בניה בכל מגרש הנדרש בהיתר בניה כחוק.

ניכר שמטרת רישיונות הכריתה -לנקות את השטח מעצים - ללא דיון בוועדת התכנון כנדרש בחוק. ובהתעלם מהוראות התוכנית.

  (נספח א - הוראות התוכנית מתחם כלל -סעיף שמירת עצים בוגרים.)

 1. שלב ההתנגדויות לתוכנית –

כבר הובהר שנסתרו מעניי הציבור אלפי העצים שמיועדים לכריתה בתוכנית – בעזרת סקר העצים הדל.

בכך נגרעה מהציבור הזכות להגן על העצים כחוק בטרם נתנה הוועדה את אישורה לתוכנית. 

העצים לא זכו להגנת החוק, הציבור לא זכה להגנת החוק – יש לבטל את רשיונות הכריתה .

ללא הגנת העצים כחוק – לא נשקל השימור כראוי ומתחם כלל עלול להפוך לתוכנית פוגענית –ללא שהתושבים זכו להגן על עירם  עם מסמכי תוכנית אמינים ובראשם סקר העצים.

העצים מאפיינים את הנוף באזור זה – והתעלמות מהגנתם כחוק – הרסה את אמינות התוכנית.

8        תוכנית כוללנית אושרה לעיר נשר במאי 2022 – ונקבעו ייעודי קרקע ואחוזי בניה.

"תוספת של 10,500 יחידות דיור בעיקר בשטח מחצבת נשר הישנה " [9]  ( מתחם כלל )

בתוכנית כוללנית לא נעשו סקרי עצים ולא ניתן להפיק ממנה היתרי בניה ולא רשיונות כריתה. 

זאת ע"פ הוראת החוק בנושא שימור עצים:  העצים יסומנו בתוכנית "תכנית -תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות תכנית דרך, למעט תכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת תשריט לפי סעיף 83." [10]                    

אולם, בתוכנית כוללנית- נשר -נרשם שניתן להוציא מכוחה היתרים בחלק מתחום התוכנית ( תמונה )

האם הגדלת אחוזי הבניה והמבנים בתוכנית הכוללנית – היא זו שהכפילה פי 5 את העצים לכריתה ?

כאמור – זה לא תקין ולא על פי חוק . ולא יתכן שסקר העצים שלא על פי חוק של תבע מכ /866 - נותן כיסוי גם לתוכנית הכוללנית בנוסף לתב"ע.

לא ידועה השפעת התוכנית הכוללנית על מתחם כלל – אך לא יתכן שיכרתו בגינה עצים.9        שלביות התוכנית :

ע"פ חוק : "כל תכנית תציין את התאריך המשוער לביצועה, ואם יש צורך תקבע שלבים לביצוע והתאריכים לביצוע כל שלב"[11] 

נקבעה שלביות לתוכנית התב"ע- מתחם כלל מגורים בנשר.

מדוע רישיון כריתה יצא לפיתוח 5000 יחידות דיור ולא לפיתוח 2000 יחידות דיור שלב א בתוכנית ?

10. רישיון כריתה מנופח להיתר מנופח

בהיתר החפירה  – יפתחו הדרכים לכבישים רחבים ושבילי אופניים – שיבוצעו עוד 20 שנה .

לא יתכן שיכרתו כעת עצים למען 5000 דירות ( שלב א -2000 דירות)- וכל השטח יושחת לשנים ארוכות לחינם.בחוק הישראלי – אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש . אין לנו צורך להוכיח מי מהם טעה ומי כשל ומי פעל בכוונה למען כריתה מרובה .

בפנינו עומד רישיון כריתה הנובע מתוכנית התב"ע של מתחם כלל – שלא בוצעה כדין והתעלמה מהגנת העצים כחוק בכל שלבי התוכנית. 

היתר החפירה נובע מתכנית תב"ע מכ/886- אשר נוהלה מראשיתה ועד סופה בניגוד לחוק ובהסתרת כמות העצים וערכם של העצים המיועדים לכריתה

יש לבטל את רישיון הכריתה  והעתקה שלא עולים בקנה אחד עם סקר העצים ולא עם מנהל תקין

בכבוד רב כותבי ומגישי הערר

אוסי בנימין  , חנה יריב , אריק דרובוט

מצ"ב רשימת מגישי הערר והמצטרפים להתנגדות לכריתה

נספח א-הוראות התוכנית סעיף שימור עצים בוגרים

נספח ב-הגדרת "תכנית" בפקודת היערות וחוק תכנון ובניה לעניין


מידע נוסף מתחם כלל נשר :


הערות ומקורות

[1] סקר עצים למתחם כלל

[2] חוק תכנון ובניה 83 ג (ב)

[3] חוק תכנון ובניה 83 ג (ג)

[5]  תיקון 101 7.4.2014

[6] חוק תכנון ובניה 83 ג(ג)

[7] חוק תכנון ובניה 83 ג(ב)

[8] חוק תכנון ובניה 83 ג ( שמירה על עצים בוגרים)

[10] חוק תכנון ובניה 83 ג (א)

[11] חוק תכנון ובניה סעיף 84


נספחים

נספח ב – הגדרת תוכנית בפקודת היערות ובחוק התכנון והבניה בהקשר לשמירת עצים בוגרים

פקודת היערות הגדרןת -"תכנית"  

"תכנית כהגדרתה בסעיף 83 ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;"

חוק תכנון ובניה - סעיף 83 ג :

"תכנית" – תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות תכנית דרך, למעט תכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת תשריט לפי סעיף 83.


 חוק תכנון ובניה -סעיף 83

תשריט (תיקון מס' 26)  תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 43)  תשנ"ה-1995

83.   (א)  לכל תכנית יצורף תשריט של השטח שעליו היא חלה (להלן - תחום התכנית). אולם אין חובה לצרף תשריט להחלטה על ביטול, שינוי או התליית תכנית שאינם מחייבים שינוי של תשריט התכנית המקורית, אלא אם כן מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית החליט אחרת.

(תיקון מס' 43)  תשנ"ה-1995

           (ב)  תחום התכנית יחול על שטח המצוי במחוז אחד.

מסמכי לוואי לתכנית (תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995

83א.   (א)  מגיש תכנית יגיש למוסד תכנון יחד עם התכנית, מסמכים הדרושים להסברתה וכל מידע או מסמך אחר שידרוש יושב ראש מוסד התכנון; מוסד התכנון רשאי לדרוש כי המסמכים יתייחסו גם לשטח שהוא מחוץ לתחום התכנית כדי לבחון את ההשפעות ההדדיות של התכנית והשטח זה על זה.

           (ב)  דרש יושב ראש מוסד התכנון מסמכים כאמור, יקבע גם את המועד להגשתם, ורשאי הוא לקבוע כי התכנית לא תופקד או לא תאושר, בטרם הוגשו המסמכים.

מועד הגשת תכנית (תיקון מס' 101) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 103 הוראת שעה), תשע"ה-2015

83א1. שר הפנים יקבע תנאים להגשת תכנית בהתקיימם יראו את התכנית כתכנית שהוגשה לעניין חוק זה, לרבות מועדים לבדיקת התנאים האמורים ותוצאות אי-עמידה במועדים; על אף האמור בסעיפים 83א ו-85(א), מוסד תכנון או יושב ראש מוסד התכנון לא יהיו רשאים להוסיף תנאים לעניין זה נוסף על התנאים שנקבעו בתקנות כאמור.

עריכת תסקיר השפעה על הסביבה  (תיקון מס' 59) תשס"ב-2002

83ב.   (א)  נדרש מגיש תכנית להגיש תסקיר השפעה על הסביבה, ייערך התסקיר וייחתם בידי בעל מקצוע.

(תיקון מס' 85) תשס"ח-2008

           (א1) על תסקיר לתכנית למיתקן טעון היתר כהגדרתה בסעיף 76ד, יחולו הוראות סעיף 23 לחוק אוויר נקי.

           (ב)  השר לאיכות הסביבה יקבע, לסוגי תכניות, את המקצועות, ההשכלה וההכשרה המקצועית, הכישורים והניסיון המקצועי הנדרשים מבעל מקצוע, כאמור בסעיף קטן (א).

שמירה על עצים בוגרים (תיקון מס' 89) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 103 הוראת שעה), תשע"ה-2015

83ג.   (א)  בסעיף זה –

           "עץ בוגר" – עץ שגובהו 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות;

           "תכנית" – תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות תכנית דרך, למעט תכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת תשריט לפי סעיף 83.

           (ב)  בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע שר הפנים.

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014

           (ג)   היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים; שר הפנים לאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר[8], יקבע סוגי תכניות שלגביהן יידרש מוסד התכנון להתייעץ עם פקיד היערות, כהגדרתו בפקודת היערות, טרם קבלת החלטתו לפי סעיף זה.

           (ד)  אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן היתר בתנאים הנוגעים לנטיעת עצים לפי כל דין.Comentarios


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page