top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי הוטמעה בתיקון פקודת היערות (ח"כ להב הרצנו)


16.12.2021

התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי מבטלת את סעיפי החוק ,ולכן בוטלה הגנת העצים כחוק !

התוכנית הוסתרה ולא פורסמה, ומופעלת בהדרגה מ- 2019 , יותר ב- 2020 והתגברה ב 2021.

בהתאמה להפעלתה -נכרתו פי 3 יותר עצים מאשר בשנים קודמות ,אין ספק שתוכנית זו גרועה מאוד לציבור ולהגנת העצים.(פרוט [1] )


נתמקד בהטמעת התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי -בסעיפי הצעת החוק לתיקון פקודת היערות.


שם התוכנית: תוכנית משרדית להפחתת הנטל הרגולטורי- רשיונות כריתה והעתקה

מועד אישור: 11.2018

הרגולטור: ארז ברקאי וענבר אשכנזי חלפון

מאשר התוכנית: מנכ"ל משרד החקלאות שלמה בן אליהו.


מטרת התוכנית להלחתת הנטל הרגולטורי

"תקציר מנהלים: "תכנית ביצועית של מ' החקלאות להפחתת הנטל ברגולציה על הנפקת רישיונות כריתה והעתקה של עצים ועל מתן חוות דעת של פקיד היערות כחלק מתהליך התכנון והבנייה "

"קיצור השלבים לקבלת רישיון כריתה וחוות דעת במסגרת תהליך תכנון ובנייה "

"לקצר ולייעל את המעורבות של הרגולטור בתהליכי תכנון ובנייה"

התכנית צפויה לקצר ב 81% ולבטל יותר מ 2,600,000 ימי המתנה הדרושים לקבל רישיון כריתה ולהפחית כ 18 מיליון שקל מהעלויות הבירוקרטיות השנתיות הישירות הנובעות מהרגולציה בתחום זה"

"בסך התכנית צפויה להפחית 70% מן העלויות הבירוקרטיות. "


הובהר : מטרת התוכנית לא הגברת הגנת העצים הבוגרים , אלא ההפך- המטרה לסייע לבעלי אינטרסים כלכליים להקל עבורם את החוק.

נסקור את השינוי של הצעת החוק בסעיף החשוב ביותר להגנת עצים בתהליכי תכנון ובניה , והתאמתו המלאה לתוכנית להפחתת הנטל הרגולטוריסעיף 83 ג (ג) -חוק תכנון ובניה

הוראות החוק לחוות דעת :

." השר יקבע סוגי תוכניות שלגביהן יידרש מוסד התכנון להתייעץ עם פקיד יערות.."

השר קבע: מוסד תכנון צריך להתייעץ עם פקיד יערות בכל תכנית מעל 35 דונם או מעל 50 עצים [2].

בכל התוכניות הקטנות יותר אין חובת התייעצות,

ההוראה חלה על כל מוסדות התכנון כהגדרתם בחוק התכנון והבניה [3].

ההוראה על כל תוכנית כהגדרתה בפקודת היערות ובחוק תכנון ובניה (תב"ע/הליך מחוזי /היתר בניה).

חוות הדעת בעלת תוקף ותשמש כמה מוסדות תכנון (אם לא תתארך התוכנית שנים ארוכות).


מה קבעה התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי:

" הרגולטור יהיה מעורב בשלב הבקשה למידע תכנוני, ולא בשלבים מאוחרים יותר "

כלומר ביטלה חוות דעת פקיד יערות(בניגוד לחוק) בכל התהליך ובכל מוסדות התכנון בתוכניות גדולות.

(התוכנית ככלל מפרידה בן מוסד תכנון "בשלב תכנוני" למוסד תכנון "בשלב רישוי "-הפרדה זו לא קיימת בחוק תכנון ובניה, פרק ב כל מוסדות התכנון עוסקים בתכנון ואישור תכנית )


הצעת החוק בהתאמה לתוכנית

בהצעת החוק בוטל המשפט "השר יקבע סוגי תוכניות שלגביהן יידרש מוסד התכנון להתייעץ עם פקיד יערות , כהגדרתו בפוקדת היערות"

וכך בוטלה החובה לקבל חוות דעת מפקיד יערות, בכל תוכנית מעל 35 דונם ו 50 עצים, בכל מוסד תכנון ובכל תכנית .

בתיקון סעיף 83 ג (ג) הצעת החוק קבעה את חוות הדעת רק ל"שלב המידע התכנוני" ( כמו בתוכנית ולא כמו בחוק) :

" לא יחליט מוסד תכנון על הפקדת תוכנית ..אלא לאחר שהונחה בפניו חוות דעת פקיד יערות "

הפקדת תוכנית מתייחסת אך ורק לשלב תב"ע. זו תוכנית קביעת ייעודי הקרקע. לוות דעת כאמור לא קיימת בכל תוכנית אחרת

הצעת החוק באותו סעיף -מבטלת את המשפט העיקרי בחוק: " היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים. "

כלומר מוסד התכנון לא צריך לשקול את הגנת עצים בוגרים כתנאי לאישור תוכנית .

ובכך מתבטלת הגנתם של אנשי מקצוע ובעלי ידע וביטוח ואחריות מקצועית -שהיום חייבים לעסוק בהגנת העצים כחוק. ביחד עם וועדות התכנון.

ביטול משפט חשוב זה בחוק -נובע מסעיף 50.2.2 בתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי


בתוכנית סעיף 50.2.2 : " בשלב המידע התכנוני הרגולטור ימסור לעורך הבקשה , יחד עם חוות הדעת רישיון כריתה."

כלומר: פקיד יערות יחליט עוד לפני כל תכנון , ועל סמך תכנון מוצע של היזם – על רישיון הכריתה.

ולכן העצים יסומנו לכריתה בתוכנית – כחסרי ערך.

ולכן מוסד התכנון לא צריך כלל לטרוח ולעסוק בעצים .

ביטול הסעיף בחוק תכנון ובניה – מבטל את אחריות מוסדות התכנון להגנת העצים.


יש סעיפים נוספים בהצעת החוק המתאימים לתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי .

ולכן שם הצעת החוק: תיקון פקודת היערות ( להפחתת הנטל הרגולטורי ) ולא הגברת הגנת העצים הבוגרים.


כעת אחרי שלמדנו בכאב מיליון עצים כרותים, כיצד פקיד יערות ארצי , מסכים לכל מניפולציה ולא יודע להגן על החוק מתוקפו קיבל את תפקידו, מי מסכים לוותר על הגנת העצים בידי אדריכלים, מהנדסים ומוסדות תכנון ?

להם יש אחריות מקצועית! הם ירוויחו את כספם בכל מקרה. וחובתם המקצועית לשמור על החוק.

(הפרת החוק מתבצעת בעסקאות לוביסטים ומאכרים הלוחצים על פקידים למען מיקסום רווחים)


למה חבר כנסת סביבתי מקדם הצעת חוק לביטול הגנת העצים בהתאם לתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי?

למה דברי ההסבר להצעת החוק – כתובים כמו תוכנית לשיווק ולא כנדרש במדריך לנוסח החקיקה ?


מדוע פקיד יערות ארצי נותן יד לביטול הגנת העצים בהליך הקבוע בחוק. וממליץ על קיצור תהליכים למען מיקסום רווחים של יזמי בניה ותשתיות?

כיצד פקידים הסכימו להרוס את הגנת העצים הבוגרים בתכנון-שנבנתה בעמל רב מאז חוק 2008 ?

מדוע פקידים ועמותות הסכימו וביצעו הפרה בוטה של החוק לאחר נובמבר 2018. (בתוכנית להפחתת הנטל ומניפולציות נוספות )


למה שכירי עמותת אדם טבע ודין מובילים הצעת החוק לביטול הגנת העצים -למען הפחתת הנטל הרגולטורי ונותנים לה שם מטעה: להגברת הגנת עצים בוגרים ?

מה הקשר לשר חקלאות לשעבר אורי אריאל - שמשנתו ידועה : אין צורך בהגנת עצים בחוק?


מיליון עצים כרותים אומרים לכם- די !

כבר לא מעניין למה .

הצעת החוק לא הוגשה כמסמך משפטי אמין לה דברי הסבר נכונים.

בדברי ההסבר חובה לכתוב שהצעת החוק נובעת מהתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי .

חובה לפרט את כל מה שנכתב כאן והרבה הרבה יותר מזה .

ח"כ להב הרצנו – הפגיעה הקטנה ביותר תתרחש – אם תמשוך את הצעת החוק כעת. לא יתכן שמסמך משפטי זה יעלה לדיון עם דברי הסבר לא אמינים. אם כוונתך לעשות טוב – יש דרך. לא באמצעות הטעיה בדברי ההסבר נשענים על תוכנית שכלל לא דווחה בדברי ההסבר ( ראה מדריך לניסוח החקיקה דברי ההסבר עמוד 43 )

עוד על הצעת החוק - לחיצה על תיוג בסוף : ח"כ להב הרצנו

הערות ומקורות [1] כריתת עצים חסרת תקדים והקשר להצעת החוק לתיקון פקודת היערות [2] תקנות 2015 לסעיף זה - חובת התייעצות עם פקיד יערות בתוכנית מעל 35 דונם ומעל 50 עצים [3] מוסדות התכנון פרק ב - חוק התכנון והבניה, כל מוסדות התכנון- כי שטח תוכנית עובר תהליכים רבים מייעודי קרקע בשטחים נרחבים ועד היתר בניה למגרש/חלקה אחת. שטח תוכנית עובר שינויים עשרות שנים


Comentários


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page