top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

החטיבה להתיישבות והגנת העצים כחוק
1.2.2024

לכבוד

ראש החטיבה להתיישבות        

מר גאל גרינוולד


שלום רב.

לאור הזינוק המטאורי המתוכנן לפעילותכם בתכנון בניה ותשתיות בכל רחבי הארץ, וכריתת העצים הנרחבת הצפויה בגין פעילותכם, אודה להתייחסותכם בדחיפות.


אבקש לדעת,

אם וכיצד בכל פעולותיכם -תישמרו על העצים הבוגרים על פי החוק-

פקודת היערות 1933 [1]

חוק תכנון ובניה 1965 (שמירת עצים בוגרים 83 ג וסעיפים נוספים) [2]

חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ואתרי ההנצחה. [3]


לידיעתכם:

1. פטור מהיתר בניה לא מבטל את הגנת העצים כחוק.

2. למען מיקסום כריתת העצים- בניגוד להוראת החוק -מופעלות שיטות הונאה ומרמה ( מתכננים לא ראויים/ "סביבתיים" ומשרד הגנת הסביבה / הונאת אמנה בן לאומית/"מכירת" רשיונות כריתה מראש/ אח')

3. כחוק ארץ ישראל- פקודת היערות חלה על כל הדינים שהוקמו לאחריה.

4. דיני הגנת העצים הוטמעו במלואם גם בחוקי יהודה ושומרון.


מיקסום הגנת העצים הבוגרים- היא הערובה לאיכות חיים והתיישבות מיטיבה .

 

כיוון שהחטיבה מוזכרת כגורם המרכזי לביצוע -בהצעות חוק וצוים ועוד,

ובהתאמה פרסמה השרה להתיישבות -את התוכניות היעדים והמטרות של החטיבה להתיישבות,

לכן, אבקש בהקדם לקבל התייחסותכם לנושא שבנדון.


בכבוד רב

אוסי בנימין

צבא הגנה לעצים ישראל


מכותבים


  • קבוצות להגנת העצים ארציות & מקומיות


  • עמותת האילנאים


הערות

[2] חוק התכנון והבניה https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm

[3] חוק הגנים הלאומיים שמורות הטבע ואתרי הנצחה https://www.nevo.co.il/laws/#/63b5606b88f503154098c9a7


קישורים

Comentários


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page