top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

בשם 'חופש העיסוק'-השחתת עצים וגיזום לא מיקצועי.

29.5.2024

לכבוד אבי דיכטר שר החקלאות


משך שנים קידם מש' החקלאות 'גיזום עצים מיקצועי' ולכן פירסם רשימות גוזמים מומחים באתר המשרד([1])

הפרסום הופסק לפני כ-5 שנים. העצים הופקרו לגיזומי השחתה.

טענת משרדך: בגלל פגיעה בחופש העיסוק לא יפורסמו הרשימות


ע"פ חוק-זו עברה פלילית לפגוע בעץ ולגרום למותו

וחופש העיסוק לא גובר על חוק פקודת היערות !


מחד משרדך מקיים קורסים 'גוזם מומחה' מאידך יוצר מצב בו אין יתרון להכשרה מיקצועית.

להחמרת המצב -אין אכיפה ואין ענישה, משרדך לא מטפל בתלונות על גיזומי השחתה.


גיזום בלתי מקצועי ומשחית גורם להחלשה הפיזית והפיזיולוגית של העץ, החלשת חוסנו כנגד פגעי אקלים ולעמידותו כנגד מזיקים ומחוללי מחלות והתפתחות ריקבונות, חשש להיחלשות השלד וקריסת ענפים או העץ כולו.

מכאן הדרך קצרה להיענות לבקשת כריתה בטענה שהעץ חולה, מסוכן או לא חיוני.


הגדרות החוק והסמכויות :

הגדרת כריתה "חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר..." ([1])  

איסור כריתה בלי רישיון-"לא יכרות אדם אילן מוגן או עץ בוגר ולא יעתיקו ...אלא אם כן קיבל תחילה רישיון לכך מפקיד היערות"( [2])

שר החקלאות -אחראי להגנת העצים על פי הוראות החוק.([3])

פקיד יערות ראשי מונה ע"י השר "להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו" ([4])

פקידי יערות אזורים ועירוניים, "שיהא כוחם יפה ליתן רשיונות עפ"י פקודה זאת ולבטלם" ([5])


אבקש להדגיש שכעובדי ציבור עליכם לפעול לפי החוק ואינכם רשאים להתעלם מהחוק עליו אתם ממונים.

חובתכם לאכוף את החוק בכדי למנוע פגיעה בעצים.


מיותר לציין שהציבור נפגע מגריעת הצל, מהגברת החום והחשיפה לקרינה. 

הפגיעה מתרחשת בכל מרקם החיים של האדם וכן, גם של בעלי החיים והצמחים שהעצים מהווים את בית גידולם.


לאור הדברים, אבקש להקפיד על פרסום קבוע:

· רשימת גוזמים מומחים

· מצגת תמונות ברורה בעברית וערבית – עשה ואל תעשה בגיזום עצים


בכבוד רב

אוסי בנימין

אילנאית

צבא הגנה לעצים


בתמונה: איור סכמתי -פורסם ע"י משרד החקלאות- מתאים לרוב העצים הבוגרים רחבי הצל


[1]  צילום מסך- הפניה לרשימות גוזמים מומחים באתר משרד החקלאות


הערות:

[1] פקודת היערות – חלק א הגדרות

[2] פקודת היערות – 15 (א)

[3] פקודת היערות -חלק א הגדרות

[4] פקודת היערות- חלק א הגדרות

[5] פקודת היערות -סעיף 26 א


העתקים

מנכ"ל משרד החקלאות – אורן לביא

פקיד יערות ראשי – ארז ברקאי

מנהל אגף שה"מ – חגי שניר

יועמ"ש משרד החקלאות- אפרת אביאני

עמותת האילנאים

ידידי צבא הגנה לעצים

בלוג -פרסום לציבור

Comentários


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page