top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

6100 עצי זית היסטוריים -לכריתה

עדכון : 7.5.2023 12:15 - אין רישיון כריתה בתוקף (רישיונות בתוקף :גליל תחתון עמקים גלבוע )


6100 עצי זית לכריתה.

מטע עצי הזית של חוות סג'רה -נראה במפות ההיסטוריות מ- 1919 ו 1935


'אבי החינוך החקלאי בארץ', האגרונום אליהו קראוזה [1] נטע עצי זית בחוות סג'רה.

בן גוריון הצעיר היה השומר היהודי הראשון בחוות סג'רה .


בעבר השטח היה שייך לקק"ל, וכעת שטחי קק"ל צמודים למטע לכריתה. בשטחי קק"ל מעט מאוד עצים- ביחס לכמות העצים במטע המפואר המיועד לכריתה- כלאחר יד.


רישיון כריתה 1552

תאריך בקשה 8.11.2022

תאריך רישיון 4.1.2023

פקיד יערות פאדי ראשד משרד החקלאות.

גוש- 15149 חלקה- 13, 8

מבקש הרישיון מושב שדה אילן

סיבה לכריתה החלפת מטע חקלאי.

מי "מחליף מטע" של 6100 עצי זית בני מעל 100 שנה?


הזית- אילן מוגן. מדוע מעל 6000 עצים לכריתה ולא להעתקה ?

החוק קבע סדרי עדיפויות ברורים: שימור - עדיפות ראשונה. העתקה- עדיפות שניה. כריתה- עדיפות אחרונה.


רישיון הכריתה לא בתוקף מ 4.5.2023

תואילו לעצור אותם ולא להאריך את הרישיון.

האם יש סיכוי שמישהו יתעורר במשרד החקלאות? בשדה אילן? במועצה לשימור? בקק"ל ?

האם מישהו יתעורר במשרד המשפטים? במשרד הגנת הסביבה? במשרד הכלכלה או התשתיות?


סוחרי העץ השתלטו על "הידע והמידע" ועל עובדי הציבור- והם ומגבירים את כריתות העצים בכל הארץ.

פקידים ועובדי ציבור ועמותות-ביטלו את החוק בעורמה וללא סמכות ורמסו את מהות החוק.

6100 עצי זית מתחילת המאה שעברה , מראשית ההתיישבות - לכריתה.


(מאות אלפי עצי זית נשלחו לכריתה בתקופתו של השר עודד פורר, היועמ"ש התעלמה )

הערות : [1] אליהו קראוזה אבי החינוך החקלאי בארץ, רחל ינאית בן צבי, 1963, משרד החינוך. [2] tps://www.gilihaskin.com/51400-2/

photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page