top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

6100 עצי זית היסטוריים -לכריתה

עדכון : 7.5.2023 12:15 - אין רישיון כריתה בתוקף (רישיונות בתוקף :גליל תחתון עמקים גלבוע )


6100 עצי זית לכריתה.

מטע עצי הזית של חוות סג'רה -נראה במפות ההיסטוריות מ- 1919 ו 1935


'אבי החינוך החקלאי בארץ', האגרונום אליהו קראוזה [1] נטע עצי זית בחוות סג'רה.

בן גוריון הצעיר היה השומר היהודי הראשון בחוות סג'רה .


בעבר השטח היה שייך לקק"ל, וכעת שטחי קק"ל צמודים למטע לכריתה. בשטחי קק"ל מעט מאוד עצים- ביחס לכמות העצים במטע המפואר המיועד לכריתה- כלאחר יד.


רישיון כריתה 1552

תאריך בקשה 8.11.2022

תאריך רישיון 4.1.2023

פקיד יערות פאדי ראשד משרד החקלאות.

גוש- 15149 חלקה- 13, 8

מבקש הרישיון מושב שדה אילן

סיבה לכריתה החלפת מטע חקלאי.

מי "מחליף מטע" של 6100 עצי זית בני מעל 100 שנה?


הזית- אילן מוגן. מדוע מעל 6000 עצים לכריתה ולא להעתקה ?

החוק קבע סדרי עדיפויות ברורים: שימור - עדיפות ראשונה. העתקה- עדיפות שניה. כריתה- עדיפות אחרונה.


רישיון הכריתה לא בתוקף מ 4.5.2023

תואילו לעצור אותם ולא להאריך את הרישיון.

האם יש סיכוי שמישהו יתעורר במשרד החקלאות? בשדה אילן? במועצה לשימור? בקק"ל ?

האם מישהו יתעורר במשרד המשפטים? במשרד הגנת הסביבה? במשרד הכלכלה או התשתיות?


סוחרי העץ השתלטו על "הידע והמידע" ועל עובדי הציבור- והם ומגבירים את כריתות העצים בכל הארץ.

פקידים ועובדי ציבור ועמותות-ביטלו את החוק בעורמה וללא סמכות ורמסו את מהות החוק.

6100 עצי זית מתחילת המאה שעברה , מראשית ההתיישבות - לכריתה.


(מאות אלפי עצי זית נשלחו לכריתה בתקופתו של השר עודד פורר, היועמ"ש התעלמה )

הערות : [1] אליהו קראוזה אבי החינוך החקלאי בארץ, רחל ינאית בן צבי, 1963, משרד החינוך. [2] tps://www.gilihaskin.com/51400-2/

2 Comments


Arik Yakir
Arik Yakir
Sep 13, 2023

מזעזע, בושה למדינה שמאשרים דבר כזה

Like

Talila Mor
Talila Mor
May 14, 2023

שערוריה, אטימות ושיבוש החוק וערכי ארץ ישראל.

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page