top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

תוכנית תב"ע בוסתן הגליל הופקדה ללא סקר עצים. בניגוד להוראות החוק.


תכנית 201-0555854 "יחידת דיור שלישית והסדרת נחלות בוסתן הגליל"


מועצת בוסתן הגליל הפקידה תוכנית תב"ע -ללא סקר ותשריט עצים כחוק.

שם התוכנית אינו מעיד על תוכנה.

בתכנית התב"ע הנ"ל: שינוי מהותי בישוב, תשתיות נרחבות, דרכים וחניות, מים ביוב וניקוז, קירות תומכים ומבני ציבור ומסחר- ולא רק תוספת אחוזי בניה בנחלות כמשתמע משם התוכנית.


1. סוג התוכנית: "תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות"

מסמכי התוכנית : נספח תנועה, נספח ביוב, נספח מים, נספח ניקוז ( נספח א )

לתוכנית מכוחה ניתן להוציא היתרים – חובה לבצע את סקר ותשריט עצים כחוק.


2. הפרת החוק

הפקדת התוכנית ללא סקר ותשריט עצים בניגוד לחוק התכנון והבניה סעיף 83 ג שמירת עצים בוגרים


3. הוראות החוק ונהליו

"תכנית"-תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות תכנית דרך" [1]

"בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה" [2]

נהלי החוק- תנאי סף להפקדת תוכנית לועדה מחוזית -סקר עצים. [3]

נוהל סקר עצים [4] יבוצע לפני תכנון ע"י סוקר עצים+ מגיש התוכנית+ מודד- מחייב את כל המתכננים

סקר העצים ותשריט הם הכלי בעזרתו המתכנן ומוסד התכנון- יגנו על העצים כהוראת החוק.


4. אחריות הועדה המחוזית

"היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" [5]

בהפקדת תוכנית התב"ע -ללא סקר ותשריט עצים -לא תגן הועדה על העצים הבוגרים בניגוד גמור לאחריותה בחוק.


5. תוכנית דרך-האבסורד

בבוסתן הגליל -עצי ענק ושדרה לשימור

בהוראות התוכנית -שימושים בדרך מוצעת -תנועה, חניות תשתיות תת קרקעיות ועוד.


כיצד ועדה מחוזית צפון -תדון בתב"ע , ותוסיף שימושים לדרך כמו שבילי אופניים , ללא התייחסות לעצי הענק שבשטח התוכנית?

את רישיון הכריתה לתוכנית דרך-ייתן בקלות פקיד יערות אזורי על סמך אישור מהנדס מועצה בלבד.

הגנת העצים כחוק-בוטלה בתוכנית זו . ללא סמכות ובניגוד לחוק.


בתמונה: שדרת האקליפטוס בה עצי ענק לשימור- העצים לא מסומנים בתוכנית :


6. הוראות התוכנית-מטרות ועיקרים סעיף 2

"יצירת מסגרת תכנונית אחת" - שינוי כולל ונרחב בישוב. כמו הקמת שכונה חדשה.

"הסדרת ייעודי קרקע" שינויי הייעוד של השטחים.( לדוג' יעוד שטח פתוח לייעוד דרך /מבנה).

ועוד-הסדרת נתיב תחבורה נוסף. ועוד ועוד.

מטרות ועיקרי תוכנית אלו- מחייבים סקר עצים ותשריט כחוק.


7. חישובי שטחים בהוראות התוכנית.

דרכים ומסילות מצב מאושר: 34,091 מ"ר. מצב מוצע: 65,283 מ"ר הפער: 31,192 מ"ר יותר דרכים

שטח ציבורי פתוח 39,000 מ"ר פחות ( בשטח זה יש עצים רבים)

שטח חקלאי : 8,000 מ"ר פחות. ושטחי מגורים וכ' כ- 50,000 מ"ר יותר

פערים גדולים בין מצב מאושר למצב מוצע. (נספח ב) מחייבים סקר עצים


8. החלטת ועדה מחוזית לתוכנית 6.10.2021

(ישיבה 2021015 בתאריך 30.9.2021)

דיון בתכנית 201-0555854 "יחידת דיור שלישית והסדרת נחלות בוסתן הגליל"


תוכנית התב"ע ,שינוי יעוד, דרכים, תשתיות, ובניה, מחייבת ביצוע סקר עצים.


9. בהחלטת הועדה הנ"ל אין צורך בסקר עצים

"כיוון שהתוכנית אינה מגדילה את שטח הנחלות ואינה מציעה שינוי ייעודי קרקע במסגרת התוכנית, הוועדה מאמצת את עמדת פקיד היערות כי אין צורך בסקר עצים "


א. מהחלטות הועדה עולה שמתבצעים שינויים הדורשים סקר עצים

ב. שינוי ייעודי הקרקע ושינוי בשימושי הקרקע בכל ייעוד.

ג. פקיד יערות לא נכח בוועדה ולא התייחס לכל השינויים שקבעה הועדה.

ד. לא בסמכות פקיד יערות לבטל את חובת הגשת סקר עצים לתכנית תב"ע.

ה. לא הוגשה חוות דעת של פקיד יערות עם מסמכי התוכנית.

מי פקיד היערות שהגיש את חוות הדעת? מה המידע שעמד לפניו?


10. סמכות פקיד יערות ראשי

בשטח התוכנית: 1,293,070 מ"ר

בפרוטוקול הועדה הנ"ל כתוב : "לתכנית התקבלה התייחסות פקיד היערות"

תוכנית ענק זו בסמכות פקיד יערות ראשי בלבד.

האם פקיד יערות ראשי נתן את חוות הדעת לתוכנית -לא לבצע סקר עצים?


11. הוראות התוכנית ס' 6.9 :שמירה על עצים בוגרים: ( נספח ג )

בתב"ע בוסתן הגליל ביטלו את הגנת העצים כחוק.

הגנת העצים הבוגרים כחוק בוטלה והצטמקה .ונותר רק רישיון כריתה של פקיד יערות אזורי.

אחריות ועדה מחוזית להגנת העצים כחוק- בוטלה ונעלמה- בניגוד לחוק.

התוצאה- פקיד יערות אזורי חסר כל ידע, הוא המחליף את כל מוסדות התכנון- הוא חזות הכל.


יש לציין את ועדה מחוזית צפון -כמככבת בהתעלמות שיטתית מאחריותה להגן על העצים כחוק.

נדרש ביטול הפקדת התוכנית שהוגשה בניגוד לחוק – ללא סקר עצים.

האחריות להגן על העצים כחוק -מוטלת על משרד החקלאות. עליכם לנקוט צעדים משמעותיים ולדרוש את יישום החוק והנהלים.


נספח א מסמכי התוכניתנספח ב הוראות התוכנית: מצב מאושר מול מצב מוצענספח ג - הוראות התוכנית שמירת עצים בוגריםנספח ד גליונות


[1] חוק תכנון ובניה סעיף 83. ג(א ) [2] חוק תכנון ובניה סעיף 83.ג (ב) [3] נוהל מבא"ת תנאי סף להגשת תוכנית נספח 6 ביצוע סקר עצים והגשת תשריט על מפת מדידה – ע"פ הנחיות סקר עצים . [4] כללים להכנת סקר עצים , נהלי סקר עצים

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page