top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ערר, 2716 עצים לכריתה, תוכנית תב"ע-אלעד + קשר להצעת החוק (ח"כ להב הרצנו)12.12.2021

התוכנית בחיתוליה והם ממהרים לכרות עצים-לא על פי חוק.

העתקת עצים כלל לא נשקלה-לא על לפי החוק.

חוות דעת פקיד יערות-הוחלפה ברישיון כריתה - לא על פי הוראת החוק

הפרת החוק בהוראת המופקד על שמירת החוק-פקיד יערות ממשלתי.

מקור הפרת החוק -"התוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי-רשיונות כריתה " נובמבר 2018 .

שר אחראי ל"תוכנית" הפרת החוק -שר החקלאות אורי אריאל (משנתו ידועה נגד חוק הגנת עצים ).


קשר להצעת החוק לתיקון פקודת היערות (ח"כ להב הרצנו ואחרים):

הצעת החוק -נובעת מהתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי ולכן חוות דעת = רישיון כריתה ( אין ספק שח"כ להב הרצנו לא מודע לכך)

הצעת החוק מקדימה עוד יותר את רישיון הכריתה והגשת הערר מוקדם יותר בכמה שנים -מרישיון כריתה זה- לפני הפקדה .

שנים רבות מאוד לפני היתר בניה וצורך לכרות-מוצו כל האפשרויות להגן על העצים,

לפי הצעת החוק - בהגשת ערר -לא יהיה קיים אפילו המידע המזערי הקיים ברישיון זה.

בחוק היום - לפני תב"ע-ניתן להגיש התנגדות לתוכנית והתנגדות לפגיעה בעצים. (זה מתבטל בהצעת החוק)

בחוק היום- פקיד יערות היה צריך לתת חוות דעת. לרישיון כריתה זה, ולא הוציא חוות דעת.

במקום חוות דעת הוא נתן רישיון כריתה מראש. ( בהתאמה להצעת החוק)

נמנעת מאיתנו הגנת העצים כשיגדלו ויהיו משמעותיים וראויים להגנה,- הם יכרתו. ללא התנגדות. העצים הופכים לסחורה מובטחת לכורתי /סוחרי העץ.- זו מהות הצעת החוק (לכל מי שמבין בסחר בעץ ומחטפי הכריתה בישראל )

ערר נגד רישיון כריתה מספר 598

פרטי הרישיון:

מיקום – אלעד. גוש: 5763,4060,5459,5455,5757,5759 חלקה: אין.

הסיבה לכריתה – מכוח תמ"ל 1081

פיתוח מתחמים A B C

עצים לכריתה: 2716 רשימת העצים לכריתה – כמפורט ברישיון בתמונה:


ערר - סעיפי הטיעונים:

העתקה בקרבת מקום ולא כריתה

בפקודת היערות נקבעה היררכיה - המחייבת את פקיד היערות :

בבקשת רישיון -ישקול להותיר את העץ במקומו או להעתיק את העץ או לתת רישיון כריתה.

ברישיון כריתה זה : אלפי עצים נשלחו לכריתה – ואין עץ אחד המיועד להעתקה.

העתקה קלה ולא יקרה

בטבלת סקר העצים [i] 96% מהעצים בערכיות גבוהה. ועצים רבים בעלי התכנות להעתקה .


תנאי השטח כיום, ללא תשתיות ובניה, בלב הטבע, מאפשרים העתקה קלה ולא יקרה

אופי האזור : "הרחבת העיר אלעד במסגרת התמ"ל 1801 -חלה בשטחי יער ..בהיקפים גדולים. כ 729 דונם בתחומי יער כח, ו 77 דונם בשטחי יער קסם...15 דונם יער ציר הגבעות. . אלעד נבנתה בלב יער המהווה מסדרון אקולוגי ארצי." [ii]


בתמונה: קו כחול-תמ"ל 1801, תוכנית ייעודי קרקע לפיתוח עתידי בעיר אלעד. [iii]


גריעת 2716 עצים משמעותית לסביבה.

אפשר להעתיק לשטחי טבע ויער, לאלעד הוותיקה או לערים בסביבה.


יתרונות העתקה בקרבת מקום:

פחות פגיעה בסביבה ובציבור.

העתקה מקומית ומיידית – מונעת את אובדן ערכם של העצים לסביבה ולציבור.

לעומת זאת נטיעה בסיום הפרוייקט- עוד לפחות 10 שנים. יגרור עוד שנים לקבלת עצים משמעותיים.

חיסכון כספי ציבור

כריתת העצים – תיטיב רק עם חשבון הבנק של כורתי העצים .

העתקת העצים - תחסוך כספי ציבור לנטיעת עצים כחלק מביצוע הפרוייקט.

ערך העצים לציבור ולסביבה בסיום הפרוייקט יעלה עשרות מונים על החיסכון המינורי בראשיתו.


מיקום העצים-מידע חסר ברישיון הכריתה :

2716 עצים- המפורטים לפי מין העץ, המיקום לכולם : 6 גושים בו זמנית. אבסורד והטעיה-ניתן לשייך חלקם לגוש ,

שיוך קבוצת עצים לגוש מסויים תבהיר את סיבת הכריתה.

אלפי דונם בתוכנית וייעודי קרקע רבים- מצדיקים פרוט המיקום בכריתת אלפי עצים .


מועד קבלת רישיון הכריתה מוקדם מאוד,

רישיון הכריתה ניתן מוקדם מהנדרש בחוק -באופן קיצוני, ללא סיבה !

אין צורך בכריתה כה מוקדמת של עצים . התהליך ארוך עד היתר בניה.

6 גושים לכריתת עצים , בהם אין כל מידע תכנוני -במפת המידע לייעודי קרקע GovMap ,המפה הרשמית של ישראל.

תוכנית הותמ"ל - לא מצופפת את אלעד, אלא גורעת שטחים בייעוד- יער. שטחים נדירים בישראל.


בעיה בשיקול למתן רישיון כריתה :

" לא ייתן פקיד היערות רישיון .. אלא לאחר ששקל, בין השאר, את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו או להעתיקו כאמור בסעיף קטן (ג).

כיצד נשקלה תכלית הבקשה ?

תכלית הבקשה היא: בניה

תכלית הבקשה איננה תוכנית תב"ע .

תוכנית תב"ע -קבעה ייעודי קרקע בלבד והדרך ארוכה לביצוע בניה בפועל.1. הסיבה לקבלת רישיון הכריתה : "מכח תמ"ל 1081 " [iv]

כלומר- אין היתר בניה, אין אישור מוסד תכנון לביצוע תשתית.

תמ"ל 1081 היא תוכנית כללית לקביעת ייעודי קרקע -להרחבת יישוב, בכל מתחם נדרש היתר בניה.

ורק לאחריו יהיה צורך בכריתת העצים. הקמת תשתיות כנ"ל – נדרש היתר ותקציב

תוכניות רבות לא מגיעות אל יעדי ביצוע, ועוברות שינויים לאורך השנים.

(ולכן, סקר העצים שקיבל אישור תב"ע– הוא סקר מנחה ולא מחייב)

. מדוע למהר ולכרות עצים?

ו החוק?

סעיף החוק ממנו מתעלם פקיד היערות:

"היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים.." (83ג (ג)


ידון מוסד תכנון בעצים בשטח התוכנית. גם בועדה מחוזית/מקומית. עד אישור = היתר

החוק הגדיר את מוסדות התכנון-חוק תכנון ובניה פרק ב סעיף 2 עד 48.

לא הוחרג בחוק / בהצעות חוק -אף מוסד תכנון מסעיף 83 ג (ג)

מדוע מונע פקיד יערות ממוסדות התכנון בעתיד -לדון בתוכנית בהגנת העצים כנדרש בחוק ?

התעלמות מהחובה בחוק :

נדרשת חוות דעת פקיד יערות לתוכנית

"בנוסף, במסגרת תהליך התכנון והבנייה יש לרגולטור מעמד של גורם מוסר מידע )מייעץ(. תפקיד זה נקבע במסגרת חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965"( חוק התכנון והבנייה" או "החוק"( , במסגרת תיקונים 89 ו-101 לחוק התכנון והבנייה. לשם כך תוקן סעיף 83ג' בחוק, אשר מחייב היוועצות עם פקיד יערות בכל תכנית שמכוחה להוציא היתר, אם תחום התכנית גדול מ- 35 דונם ויש בשטח למעלה מ-50 עצים." [v]

"פקיד היערות, כהגדרתו בפקודת היערות" (חוק תכנון ובניה )

"פקיד היערות" פירושו כל פקיד שיתמנה מזמן לזמן מטעם השר " (פקודת היערות)

לשטחי היער- התייחסה מחלקת התכנון של קק"ל ולא פקיד יערות.

לתוכניות בהיקף גדול - נדרשה בעבר חוות דעת של פקיד יערות ממשלתי . לא מקומי ולא אזורי.

לא ברור היכן בחוק בוצע השינוי.

ובכל מקרה – לא קיימת חוות דעת פקיד יערות לתוכנית.


החלטות ייעודי קרקע - אינן סיבה לכריתה ורישיון כריתה אינו עומד בהוראות החוק.

תמונות סקר העצים מעידות שיש מקום לשיקולי תכנון נוספים של מוסדות התכנון בעת היתר בניה ,

החיפזון במתן רישיון הכריתה- הוא הפרת החוק.

מניעת זכות הציבור להתנגד בעתיד - הוא הפרת החוק.

מניעת מידע ברישיון הכריתה - הפרת מהות החוק .


מקורות וערות [i] סקר העצים יוני 2020 [ii] חוות דעת קק"ל 28.4.2019 [iii] תמונה – חוות דעת קק"ל [iv] מכח תמ"ל 1081 – מועדי התוכנית: . 4.2019 דיון בהפקדת תוכנית תב"ע תמ"ל 1081 8.2019 פרסום להתנגדויות , 26.2.2020 -דיון בהתנגדויות[iv] 28.5.2020 נספח אדריכלי לחתימת ותמ"ל. [iv]( מנהל תכנון זמין) 8.2020 אישור סקר העצים ונספחיו לתכנית תב"ע (חותמת ותמ"ל ) [v] התייעצות עם פקיד יערות – התוכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי סעיף ב 9 עמוד 7

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page