top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

עידכון. התחדשה כריתת 771 עצים בוגרים באלקנה-רישיון כריתה לא חוקי. כעת המועצה עוברת על החוק ביודעין

עדכון 13.8.2021

ראש מועצת אלקנה הנכבד- אתה פועל בניגוד להוראות החוק. ואינך יכול לטעון לחוסר ידיעה .

המידע הועבר אלייך בזמן. עובדה שעצרת את הכריתה לשלושה שבועות. עד שלשום.

בחרתם לא לענות -במועצה, במינהל האזרחי, קמ"ט חקלאות ואחרים, המידע פורסם ברבים- כולכם מודעים לכך.


בתאריך-.2021. 11.8 -בחרת להמשיך לכרות מאות עצי ענק .

אתה עושה זאת כעת -בידיעה ברורה שהכריתה בניגוד לדרישת החוק.

כידוע לך: מוסדות התכנון טרם דנו בהגנת העצים במסגרת מכלול השיקולים התיכנוניים כידוע לך.

היתר בניה רחוק מהשטח -כמרחק הכריתה הלא חוקית--ממנהל תקין .

שנים רבות לפני הנדרש, מועצת אלקנה כורתת את העצים . וגורעת מהציבור ומהעצים את הזכות לקבל את הגנת החוק.

הנך מתעלם אדוני- מחובתו וסמכותו של מוסד התכנון -הנדרש לדון בהגנת העצים , בתהליך התכנוני שעוד אמור להתבצע.

בשטח קיימת תוכנית תב"ע בלבד- העיסקה עם משרד השיכון- אינה מאפשרת כריתת עצים.

זו עברה על החוק בידיעה מלאה - גם אם נדמה לך שרישיון הכריתה הכשיר את העברה.

רישיון הכריתה ניתן תוך התעלמות מהוראות החוק.

אני מזמינה אותך להכיר בכך: אינטרס זר לאינטרס הציבורי מוביל את מיקסום רישיונות הכריתה למען מיקסום עצים כרותים.

הרבה כסף זורם לכיסים של כורתי העצים ומאכרים שעסוקים ב"בהורדת החסמים הסביבתיים והאנושיים"

החסמים הסביבתיים והאנושיים - כתובים בחוק. יש סיבה לכך.

לא צריך מעכרים ותרחיק את כורתי העצים.

אפשר והכרחי לתכנן ולבנות בתבונה .

רישיונות הכריתה יוצאים בניגוד גמור להוראות החוק . תקרא את החומר -תגלה שאין היתרי בניה באלקנה.- רישיון כריתה לא חוקי.

ואתה אמור להוקיע את כל הגורמים - להגן על התושבים ולהגן על המקום הסביבה והעצים.

רישיון הכריתה ופקידי יערות - יתלו אחר כך באילנות גבוהים - כלומר- בך אדוני- אתה תאלץ להסביר. .


כשיפול מגדל הקלפים של ההונאה למחיקת הוראות החוק - כולם יתנו את הדין.

כורתי העצים יעלמו עם הכיסים הנפוחים . הבושה תדבק בעובדי ציבור ובכירים.

אנחנו קבוצה גדולה מאוד מכל הארץ- מעבירים את המידע למספר גורמים.

כולם ישלמו על כריתת מאות אלפי עצים לא כדין.

הציבור משלם במיסים על ההתחממות ועל העוולות .


כנבחר ציבור- אבקש לדבר אתך לרגע על ערכים .

גם אם לא היתה נכתבת מילה אחת בחוק ,...מדוע אתה כורת מאות עצי ענק לא לצורך אדוני?

האם אינך מכיר בכך שזהו פשע סביבתי , אנושי, אקלימי , תרבותי ?

האם אין ברשותך את הידע על ההתחממות הגוברת ומשבר האקלים,?

העצים הם ממתני ההתחממות היחידים !

התושבים ישמחו להעביר לך מידע וידע - אני ממליצה להקשיב להם.

אזרחים שומרי חוק מתחננים שתחדל לכרות את העצים.

אנחנו דורשים שתעצור את כריתת העצים.

היכן שהחוק לא מגן על האזרחים והעצים - נאלצים האזרחים להילחם בעובדי ציבור מפרי חוק.

אנחנו קוראים לך - לעמוד בצד הנכון . בצד של החוק, בצד של הציבור, בצד של הדורות הבאים והמחויבות למנהל תקין.

ואם הסתבכתם עם חוזה כריתה דרקוני מול כורתי העצים - המאלץ אותכם להוציא כסף מכיסכם על ביטול הכריתה - נעזור לך.

חוזה כריתה זה איננו חוקי. ראש מועצת אלקנה -אתה נדרש בדחיפות לעצור את כריתת העצים19.7.2021- הפרת הצווים להגנת העצים- כריתת 771 עצים בוגרים ישוב אלקנה

התמונות מתוך סקר העצים, 771 עצים נכרתים על ידי המועצה, ללא היתר בניה וללא דיון מוסדות התכנון כנדרש.


בקרוב, לא גבולות ולא פוליטיקה ישחקו תפקיד. אזורינו בקלות יחזור לצחיחות, יבער מחום ולא יהיה בטוח לחיים.

העצים הבוגרים ממתנים את ההתחממות המאיימת, ונוכחות העצים הבוגרים הם שיכתיבו את איכות החיים בעתיד.

למרות זאת, מאות עצים בוגרים נכרתים בישוב אלקנה ללא סיבה .


רישיון כריתה ל 771 עצים בוגרים באלקנה , יצא בניגוד להוראות החוק .כריתה מיידית, הוספת חטא על פשע.

התושבים, בכל דרך חוקית,[1] ניסו למנוע כריתה חסרת בסיס וחסרת היגיון. לא זכו לתגובה ראויה. והכריתה החלה.

החוק להגנת העצים= הוא החוק להגנת הציבור, מופר הפרה גסה כעת בישוב אלקנה

העצים באלקנה מוגנים בחוק:

1. צו חורשות ויערות [2] מגדיר את העצים:" צורך ציבורי" לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית"[3]

2. צו דיני תכנון ובניה יהודה ושומרון [4] כתוב מפורשות:

"היו בתחום תכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד תכנון את התוכנית, אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים.." (נספח ב )

הפרת החוק:

א. בהוצאת רישיון הכריתה, ביטל קמ"ט חקלאות, על דעת עצמו, את סמכות ואחריות מוסדות התכנון.

בבואם לדון בתוכנית-יעמדו וועדות התכנון בפני מעשה עשוי.

לא יהיו עצים בשטח התוכנית לדון בהגנתם.

התוכנית לא הופקדה כלל למוסד תכנון לצד סקר עצים, כנדרש בנוהל מבא"ת תנאי סף ,

לצורך קבלת היתר בניה כחוק. אבל 770 עצים בוגרים בתחום התוכנית נשלחו כולם לכריתה מיידית.

ב. תב"ע 125/14 איננה אישור כלל המוסדות התכנוניים ולא כולל את "מכלול השיקולים התכנוניים".

מכלול השיקולים התכנוניים של מוסדות התכנון, יסתיים רק בהיתר בניה. וכל עוד לא ניתן היתר בניה ,

לא נשקלו מכלול השיקולים. בתוך מכלול השיקולים ידון בהגנת עצים כדרישת החוק. סימון העצים בתוכנית

כתוב בחוק. "בתשריט התוכנית יסומנו העצים"

החוק דורש : תוכנית באישור /בהיתר בניה של מוסד התכנון בה סומנו עצים לכריתה או שימור באישורו.

ג. מוסדות תכנון שונים ידרשו לדון בתוכניות רבות הנובעות מהתב"ע הנ"ל.

בשטחי התוכניות יש עצים בוגרים, את הצורך בשמירה עליהם נדרש לבחון מוסד התכנון בתהליך המתקיים

בוועדות (מסודות התכנון) עד קבלת היתר בניה. מהוראת החוק מתעלם קמ"ט חקלאות .

ד. הסכם פיתוח בין המועצה למשרד השיכון- אינו מהווה היתר בניה, ולא חוסך את עבודת מוסדות התכנון.

ה. תב"ע מסדירה ייעודים ושימושים וזכויות בניה בקרקע, ויתכן ולא תצא לפועל בשלמותה/ בכלל.

תוכנית להיתר בניה לעומתה-תקדם את מכלול השיקולים התכנוניים, וכן את הצורך לשמור על העצים הבוגרים.


ו. החוק לא מסייג מוסדות תכנון הנדרשים להגן על העצים. ולא בסמכות פקיד יערות לסייג את מוסדות התכנון,

או להחליט איזה מוסד תכנון ידון בתוכנית, ואיזה מוסד לא ידון.


ז. טענה אופיינית לעברה על החוק: "תב"ע 2006 -טרם התיקון 89 לשימור עצים בוגרים, בחוק התכנון והבניה "

כמו בכל רחבי ישראל, מתוקף אותם סעיפי חוק, כל עוד נדרשת תוכנית לאישור מוסד תכנון, ובתחומי המגרש

עצים בוגרים- הגנת העצים כלולה ונשקלת בשטח התוכנית. כל הבניינים ושכונות המגורים ברחבי הארץ

מקיימים את הוראות החוק, כולל מבנים משנת 1970. האם מחוז יהודה ושומרון נהנה מאקלים שונה מכלל

המזרח התיכון ויכול להפקיר את הגנת העצים הבוגרים הכתובה בפירוש בהוראות הצוו?

ח. האגרונום מגיש סקר העצים כותב: "הוצגה בפני תוכנית בניה רעיונית". [5]

קמ"ט חקלאות הנפיק רישיונות כריתה על סמך תוכנית רעיונית, והתיר לכרות 770 עצים בוגרים בגלל

תוכנית בניה רעיונית- זהו שפל המדרגה בכריתת עצים בוגרים בניגוד להוראות החוק.


ט. סקר העצים. בוצע ע"י אדיר ייעוץ ופיקוח נופי. בהערה לתשריט נכתבו סייגים:

סעיף 1. "סקר זה הינו סקר נופי אגרונומי ואינו סקר סיכונים/סקר בטיחות. "

לכן-כל כריתת עצים עליה החליט קמ"ט חקלאות בטענת "בטיחות" אינה יכולה להישען על סקר זה.

סעיף 2. "אין לבצע כריתה /העתקת ...אלא לאחר קבלת רישיון כריתה כחוק- מפקיד יערות עירוני"

רישיון הכריתה לא ניתן כחוק- כי לא דן בהגנת העצים מוסד תכנון כנדרש.

סעיף 5. " תוקף הסקר 6 חודשים מביצוע הסקר בשטח"

הסקר בוצע בתאריך 27.10.2021 רישיונות הכריתה יצאו ב 15.6.2021 כאשר סקר העצים אינו בתוקף .י. פקיד יערות שלל מהציבור את הכלים שנקבעו בחוק ונועדו לשפר את הגנת העצים הבוגרים

י.1. נוהל מבא"ת תנאי סף, נספח 6-הפקדת תוכנית כולל הגשת סקר עצים שהתבצע לפני תכנון.[6]

י.2 נוהל סקר עצים 7.2018[7] באמצעותו יוצגו העצים על פי ערכם למוסד התכנון , בעודו יכול לשקול את הגנתם,

הן מרצונו או רצון האדריכל, או רצונו של היזם/המזמין או בהקשבה לקול הציבור.

לכן-גם רישיון כריתה על תנאי , אילו היה יוצא במקרה זה , אינו משרת את הציבור ולא את הגנת העצים.


יא. פקיד היערות מנע את השימוש בכלים שקבע החוק, וגזל מהציבור את התהליך הקבוע בחוק:

בו מוסד התכנון משפר את התוכנית, תוך שקילת השיקולים הסביבתיים, הנופיים, ההיסטוריים, האקלימיים.


יב. החוק מגדיר את תפקידו של פקיד היערות[8] לחוות דעה/לייעץ

למוסד התכנון.[9] לחוות דעה ולייעץ , ולא להחליט החלטות במקום מוסדות התכנון.

יג. קמ"ט חקלאות למעשה גזל מהעצים והציבור את הסמכות הגבוהה הנדרשת בחוק להגן עליהם.

וועדות התכנון כוללים אנשי מקצוע, ונושאים באחריות כוללת לתוכנית.


יד . את הסיבה להוצאת רישיון הכריתה כותב קמ"ט חקלאות בהחלטת הערר[10] : "כוונת המועצה לבצע פינוי בינוי "יד. א. נשאלת השאלה: האם קמ"ט חקלאות לא יודע ש: "כוונת המועצה" – היא לא היתר בניה?

יד. ב. האם קמ"ט חקלאות לא יודע שמוסד התכנון -נדרש להוציא היתר בניה?

יד. ג. האם קמ"ט חקלאות אינו יודע שלא מדובר במוסד תכנון כנדרש בהוראת החוק, כי אם בקשה שנשלחה מעובד המועצה.

טו. ערכיות העצים : טבלת סיכום ערכיות העצים בסקר עצים , (נספח א )

בטרם עוסקים בתכנון, קובעים את ערך העצים על סמך ערכים הקבועים בנוהל עריכת סקר עצים[11].

ערכיות העצים נקבעת במדרג: ערכיות גבוהה , ערכיות בינונית וערכיות נמוכה .


בסקר העצים נסקרו 923 עצים.

בערכיות גבוהה נמצאו 218 עצים.

ב ערכיות בינונית נמצאו 516 עצים.

ב ערכיות נמוכה נמצאו 189 עצים .


עצים בערכיות בינונית נחשבים כעצים ראויים לשימור. כותב הסוקר: ניתן לשמרם במסגרת התכנון העתידי ובלבד שאינם פוגעים במטרות התוכנית ובתכליתה לחלופין יומלץ לכרתם" .

כלומר – התכנון הרעיוני הוריד את ערכם, אך העצים עצמם נחשבים לעצים ראויים לשימור.


תוצאות סקר העצים :

סקר העצים מצביע על אתר עצים בעל ערכיות גבוהה. 734 עצים מתוך 923 עצים– ראויים לשימור .

אין ספק שראש המועצה, בקבלו את סקר העצים, היה צריך להבין את ערך האתר, ולפעול אחרת.

לקדם תכנון נבון בו שימור עצים רבים ככל הניתן.

עשרות שנים לא ישיבו אתר מיוחד בו עצים בוגרים אלו, ככל שמתגבר החום נפגעת צמיחת העצים הצעירים.

516 עצים בסקר סומנו בערכיות בינונית [12] יש אפשרות לכרות/ לא לכרות .

ערך העצים ירד בגלל קונפליקט תכנון, ( ערך העצים יורד בגלל ניקוד בסקר עצים אם יש תוכנית על המגרש)

תוכנית רעיונית מונחת לפני סוקר העצים,

הסימון "לכריתה" בתשריט בכפוף לערה : היה אם תבוצע התוכנית הרעיונית במדויק , ניתן לדעת הסוקר לכרות 729 עצים.

סוקר העצים גם הוא אינו מוסד התכנון, הוא הסמכות המקצועית המייעצת בלבד. המלצתו תסייע למתכנן ולמוסד התכנון אך רק כאשר יהיו היתרי בניה ואשרות דרך, בעוד לא מעט שנים, נדע האם התוכנית בוצעה .

ברחבי הארץ מצאנו, כריתת עצים בוגרים נועדה לפגוע באיכות החיים של תושבי המקום, וללחוץ עליהם להתפנות.

אני מקווה שביישוב אלקנה לא נוהגים כך בתושבים ולא נוהגים כך בעצים בוגרים.התמונות מתוך סקר העצים, ( במסמך זה ) מעידות על עצים נפלאים בוגרים גבוהים וחסונים.

לרבים מהעצים באתר זה , יועיל טיפוח וגיזום מקצועי, ניקוי הסבך והמזיקים סביבו.

העצים הגדולים והמטופחים, ישרתו את התושבים והסביבה, וימתנו את ההתחממות עוד שנים רבות.


מחוז יהודה ושומרון לא לבד

מתבצעת הונאה שיטתית בכל הארץ, למחיקת והעלמת החוק להגנת העצים בתהליכי תכנון ובניה ותשתיות.

לא ברור מי מוביל את מחיקת החוק , אך הפעולה מתבצעת תוך הטעיית עובדי ציבור בכל הרמות.

עובדי הציבור ונבחרי הציבור משתפים למעשה פעולה עם מחיקת החוק להגנת עצים. (כנראה ללא ידיעה )

בתקופה האחרונה הוטמעה מחיקת החוק בנהלים ומסמכים, ראשית הפעולות כנראה בנובמבר 2018[13]

את הטמעת השיטה בניגוד לחוק, במחוז יהודה ושומרון, אפשר לראות בנספח ג.


קמ"ט חקלאות יו"ש/פקיד היערות, לא כפוף לפקיד יערות ממשלתי לדברי משרד החקלאות. אך דרך הפעולה במחוזו, והשיטה למחיקת החוק, זהה ותואמת לשיטה המתבצעת בלב המדינה. לכן, ניתן להניח שגורם כלשהו,

לו גישה למערכת הממוחשבת, הוא שמנחה את "מחיקת" החוק. המטרה ללא ספק: כריתת עצים רבים ובמהרה.

פרט לרווח מיידי וקל מכריתת עצים- אנו עדים להגברת ההתחממות, בפרט באזורי מגורים.

ההתחממות מייצרת רווחים ליצרני החשמל ויזמי אנרגיה, תחבורת מסילות בעיקר, מיזמי טכנולוגיה .

בעת "משבר " מקבלים כידוע החלטות במהרה , ומטים תקציבים לפתרון המשבר.


ראש המועצה, מהנדס המועצה - תעצרו את כריתת העצים. תבטלו את רישיונות הכריתה.

ראוי לתכנן בקפידה ולהגן על העצים הבוגרים והגדולים באלקנה.

רישיון הכריתה אינו על פי הוראות החוק. הכריתה סותרת את האינטרס הציבורי ולא ברור את מי היא משרתת.

מרחב אחד לכולנו. עלינו להגן על העצים הבוגרים בכל מחיר,

החום המתגבר מעלה את החשש שלא יגדלו עוד עצים גדולים. בפרט לא באזורי מגורים רווי תשתיות.


בברכה ובכבוד רב

אסנת בנימין

צבא הגנה לעצים ישראלנספח א

ערכיות העצים בסקר :נספח ב

דיני תכנון ובניה יהודה ושומרון 2018 קישור

נספח מס' 1 – צו 418( לפרק א'( צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים

עמוד 107נספח ג

אתר ממשלתי GOV -בו הוטמע ביטול הוראות החוק

הטעיית האתר הממשלתי : לבקשת רישיון הכריתה נדרש לצרף : תוכנית תב"ע תוכנית בניין עיר תקפה.

ואילו דרישת החוק : תוכנית בהיתר בניה בה סומנו עצים לכריתה באישור מוסד התכנון.

(ההסבר בגוף המכתב)

אישור מוסד התכנון לאחר ששקל את הגנת העצים במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים)

"היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד תכנון את התוכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"(סעיף 27 א(א) דיני בניה יו"ש)

"מכלול השיקולים התכנוניים"- מסתיים בהיתר בניה כידוע . אישור מוסד התכנון- היתר בניה .

אין סייג למוסד תכנון בחוק. לכן, כל עוד נדרש מוסד תכנון לדון בתוכנית עד היתר בניה. אין להוציא רישיון כריתה .
נספח ד- בתאריך 27.6.2021 הוגש ערר


הערות:

[1] ערר על היתר כריתה 152/2012 שניתן לכריתת 771 עצים בוגרים ב 15.6.2021 . (נספח ד) [2] צו 1764 חורשות ויערות, תיקון אחרון 2016 . https://www.nevo.co.il/law_word/law70/zava-0244.pdf [3] סעיף 18 (א) ו. [4] דיני התכנון והבניה יהודה ושומרון סעיף 27 א (א) . (נספח ב ) [5] סקר עצים אשקובית ראשונים, אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בע"מ. 9.11.2021 , [6] נוהל מבא"ת תנאי סף- הפקדת תוכנית כולל סקר עצים , נוסח 2018. ( נדרש בדיני תכנון היו"ש) [7] נוהל סקר עצים, נוסח 7.2018. ( סקר העצים שהוגש – מעיד שהנוהל הרגיל חל על היו"ש) [8] קמ"ט חקלאות מתפקד כפקיד יערות היו"ש. [9] הצעת חוק הממשלה 574 , 23 מארס 2011 דברי הסבר- עמ' 570 "כמו כן ביקש התיקון לאפשר לפקיד היערות כהגדרתו בפקודת היערות, לחוות את דעתו בכל הנוגע לשימור עצים בשטחים המיועדים לפיתוח ובינוי, כבר בשלב התכנון המוקדם" [10] מסמך: רישיון כריתה 150/2021 תאריך 30.6.2021 . חתום: סמיר מועדי קמ"ט חקלאות. תיק בקשות כריתה. סימוכין : EVEN494-01-1832 [11] נוהל עריכת סקר עצים, נוסח אחרון יולי 2018. [12] ערכיות בינונית : " עצים פוליגונים בעלי ניקוד ערכיות 7-13 נקודות, אשר ניתן לשמרם במסגרת התכנון העתידי ובלבד שאינם פוגעים במטרות התוכנית ובתכליתה לחלופין יומלץ לכרתם" .( סקר עצים אלקנה) [13] נובמבר 2018, הממשלה נפלה לאחר התפטרות אביגדור ליברמן ושרת הקליטה ממפלגתו ,

לא ידוע מה הקשר בין התפטרות ליברמן למחיקת החוק להגנת עצים, אך קשה להתעלם מהעובדה שהנ"ל הרוויח מאות מיליונים מחברות לסחר בעץ בבעלותו . חוזים מוקדמים - רווחים גדולים ממסחר בעץ -נוצרים בעזרת חוזים מוקדמים , לרוב עד 15 שנה. -

אולי יש קשר לכריתה על סמך תוכנית משנת 2006- בול 15 שנה... (אולי זה מועד מימוש החוזה..)

בכל הארץ "מחיקת החוק" וכריתת עצים מיידית , נשענת על תוכניות תב"ע ישנות , ולא על תוכניות בהיתר בניה .Comentarios


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page