top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נתונים לדיון - זיהום אויר

זיהום אויר

מצורף: ציטוטים, מצג נתונים , טבלאות מידע .


פליטות לסביבה - פליטות של מזהמי אויר

"מתחילת שנות האלפיים חלה ירידה בפליטות של מזהמי אוויר משרפת דלקים, וזאת בשל שינוי בתמהיל הדלקים ובמאפייניהם ובזכות שיפורים טכנולוגיים בתחבורה ובענפי התעשייה והחשמל. במהלך השנים התווספו למצבת כלי הרכב רכבים מזהמים פחות, ונגרעו ממנה כלי רכב מזהמים יותר. כמו כן, בענפי התעשייה והחשמל חל מעבר מדלקים מזהמים יותר )פחם( לדלקים מזהמים פחות (גז טיבעי)

שיפורים טכנולוגיים אלו בכלי הרכב והשיפור באיכות הדלקים גרמו להפחתת הפליטות על אף העלייה בצריכת הדלקים: בשנים 2000–2014 נצפתה מגמת ירידה בפליטות של מזהמי אוויר משרפת דלקים:

פחמן חד-חמצני co 64.3%

גופרית דו חמצנית SO 65.1%

תחמוצת חנקן NO 43.3%

ריכוזים של מזהמי אוויר בתחנות ניטור


"איכות האוויר מושפעת מתופעות טבעיות כגון סופות חול, מפעילות אנושית כגון שרפת דלקים בתעשייה ובתחבורה וכן מתנאים סביבתיים ומטאורולוגיים. מדידה של ריכוזי המזהמים באוויר מאפשרת מעקב ובקרה אחר איכות האוויר וביצוע פעולות לטיפול במקור המזהם או להזהרת הציבור מפעילויות החושפות אותו לסכנות ממקור זה. קיימים שני סוגים של תחנות ניטור: תחנות כלליות, המנטרות את איכות האוויר בגובה גגות הבניינים, ותחנות תחבורתיות, המנטרות מזהמי אוויר שמקורם בכלי רכב )בגובה כלי הרכב(. עבור כל מזהם אוויר נקבע ערך סביבה, וחריגה ממנו מצביעה על זיהום אוויר המסכן את הציבור. יחידת המדידה של הריכוזים היא מיקרו גרם )מק"ג( למטר קובי )מ"ק(. NO2 – )חשיפה לריכוזים גבוהים של חנקן דו-חמצני עלולה לגרום, בין היתר, חנקן דו-חמצני ) לפגיעה במערכת הנשימה. ריכוז גבוה שלו בתחנות מצביע על פליטה גבוהה משרפת דלקים מכלי רכב ומתעשייה באזור הנמדד. בשנת 2019 נצפו חריגות מערך הסביבה השנתי של חנקן דו-חמצני בתחנת ניטור תחבורתית בירושלים בלבד )כמו בשנת 2018 .)בשנים 2014–2017 נצפו חריגות מערך הסביבה השנתי של חנקן דו-חמצני גם בתחנות ניטור תחבורתיות בתל אביב-יפו, בחיפה, בראשון לציון ובבני ברק. בתחנת הניטור בבני ברק נרשמה הירידה הגדולה ביותר בריכוז החנקן הדו-חמצני בשנת 2019 (15.0% )"
ריכוז חלקיקים


)5.PM2 – ח" חלקיקים הקטנים מ-5.2 מיקרון( – לחלקיקים השפעה שלילית על הבריאות כאשר הם חודרים למערכת הנשימה. חלקיקים נוצרים מתהליכי בערה, מפעילות תעשייתית או ממקורות טבעיים )סופות אבק(. בשנת 2019 לא נצפו חריגות מערך הסביבה השנתי של חלקיקים בתחנות הניטור הכלליות, כמו בשנים 2014–2017( ב-2018 נצפו חריגות בתחנת הניטור בפרדס חנה בלבד(. עד שנת 2018 הריכוז הנמוך ביותר של חלקיקים נרשם בתחנת הניטור בנווה שאנן בחיפה; אולם בשנת 2019 חלה בתחנה זו העלייה הגדולה ביותר בריכוז החלקיקים 28.6% בירושלים ובפרדס חנה נצפו ירידות בריכוז החלקיקים משנת 2018. 0 5 10 15 20 25 30 נווה שאנן, חיפה אפרתא, ירושלים , איגוד פרדס חנה עפולה(1( אשדוד באר שבע ק"מ /ג" מק ריכוז חלקיקים (5.PM2 (בתחנות ניטור כלליות (ממוצע שנתי) 2014-2019 ערך סביבה 2019 2018 2017 2016 2015 2014 (1 (בתחנה זו נתוני 2019 אינם זמינים. ריכוז חלקיקים )5.PM2 )בתחנות ניטור כלליות )ממוצע שנתי(
יחסיComments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page