top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

נספח ב ו ג לערר נתיבי ישראל -כביש 8510 בוסתן הגליל.


נספח ב

תושביי האזור תרו אחרי התוכניות התקפות והמנחות, לדבריהם :שיתוף הפעולה לא אמין, הממצאים בנספח אומתו עם גורמי התכנון,

נשלחו עררים מפורטים יותר בנושא, תקציר חלקי מוצג בנספח זה :


1. הפרויקט ללא תוכנית מסודרת מאושרת ותקפה. - פרויקט המטרונית באזורינו נסמך על חלקי וטלאי טלאים של תוכניות.

א. תוכניות ישנות מאד: תוכניות כגון: תוכנית ג/9637 שאושרה בשנת 2001; תוכנית ג/9763 שאושרה בשנת 2000; תוכנית ג/849 שאושרה בשנת 1996; תוכנית ג/מב/293 שאושרה בשנת 1996; תוכנית ג/ 5038 שאושרה בשנת 1989; תוכנית ג/ 3012 שאושרה בשנת 1988; תוכנית ג/4359 שאושרה בשנת 1987 (לפני 34 שנים) – תוכניות שאבד עליהם הכלח – ולא סביר שמישהו חשב בשנים הללו על מטרונית.

שימוש בתוכניות ישנות מאוד, מעידה על מחטף שתכליתו לא להפקיד תוכנית דרך מסודרת - מכוח סעיף 119ב. לחוק התכנון והבניה!


ב. תוכניות אשר בהתאם להוראות התוכנית - זמן המימוש שלהן, ו/או תוקפן ו/או זמן הביצוע שלהן כבר חלף ופג:

כגון: תוכנית ג/3012 אשר אושרה בתאריך 2.8.1988 וזמן הביצוע היה 10 שנים; תוכנית ג/מב/293 שאושרה בתאריך 13.3.1996 וזמן הביצוע שלה היה 3 וחצי שנים; תוכנית ג/9637 שאושר בתאריך 13.9.2001 ותוקף זמן הביצוע שלו הוא 10 שנים בלבד; תוכנית ג/14507 שאושרה בתאריך 25.7.2006 שתוקף התוכנית היה 10 שנים בלבד – ולאחר מכן התוכנית מבוטלת; תוכנית ג/15737 שאושרה בתאריך 5.8.2010 ואשר תקפות התוכנית הייתה ל- 10 שנים.


ג. תוכניות שהופקדו ללא סקר עצים, בניגוד גמור לנוהל משרד החקלאות משנת 2003 שהיה אז בתוקף, כמו-כן נהלים וחוקים שבאו לאחר מכן, ביניהם סעיף 83ג לחוק התכנון והבניה כגון: תוכנית ג/14507 מתאריך 25.7.2006; תוכנית ג/15798 מתאריך 5.6.2008; תוכנית ג/15737 מתאריך 5.8.2010; תוכנית ג/18579 מתאריך 20.3.2013; תוכנית ג/21535 מתאריך 3.3.2017.


ד. תוכניות מאושרות שבהן נעשה סקר עצים בוגרים אשר בהן סומנו עצי האקליפטוס בני ה-80 שנה ומעלה בכביש 8510 לשימור ולא לכריתה – תוכניות כגון: תוכנית 213-0233312; תוכנית ג/21709; תוכנית ג/21708; תוכנית 213-0276626; תוכנית ג/20447.

למרות שהעצים הבוגרים בכביש 8510 סומנו בתוכניות המאושרות הנ"ל לשימור, מכוח פרויקט המטרונית שלא הופקדה מעולם.


ה. תוכניות אשר גובלות עם הישוב בוסתן הגליל, אך יזמי התוכניות נמנעו מלפרסם שלט בדבר הפקדת התוכניות בישוב בוסתן הגליל, כפי שמתחייב מסעיף 89 ו-89א. לחוק התכנון והבניה, ותקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א. לחוק) תשס"ד -2004: - תוכניות כגון: תוכנית ג/ 18579 "דרך רמז צפון – כביש 8510, עכו" משנת 2013; תוכנית 213-0233312 "עכו צפון – הכרם ג'" משנת 2017; תוכנית ג/15737 "אתר הבאג'י וסביבתו" משנת 2010; תוכנית 213-0276626 "שינוי לתוכנית ג/15737 בהג'י מקום קדוש בהאי וסביבתו" מ2016.

בנוסף נמצא כי פרויקט המטרונית נוגד לכאורה את המסומן בתוכניות מאושרות; כך למשל בתוכנית ג/20477 מסומן חלק מרצועת הדרך בכביש 8510 כ-"שטח לתכנון מפורט". האם הוגשה תוכנית שכזו לעיון הציבור-זאת במיוחד כאשר 'נתיבי ישראל' מתכוונת במסגרת פרויקט המטרונית חניון לרכבים באזור זה?!

נספח ג .

המודעה הבאה מבטאת חוסר אמון מוחלט לאחר "שיתוף ציבור" נתיבי ישראל -בוסתן הגליל .

שיתוף ציבור -שבוע לפני תחילת עבודה, יוני 2021. (הסתרת התוכנית והסתרת סקר העצים- גם במועד זה )

  • 1100 תושבי המקום והאזור חתמו על עצומה , כתבו מכתבים והתחננו - נתיבי ישראל ב4 מערכות בחירות כוחה בשמיים.

  • - בשנת 2019 -החלטת פקיד יערות קק"ל - בעקבות ערר של ישראל בן עזרא ותושבים נוספים הנלחמים על הגנת העצים ,

  • תושבים גילו את המחדל בעת שחיטת עצי ענק למען המובל לים- מחדל תיכנוני מביש -רק מתחת לעצים חייב לעבור המובל...Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page