top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

מתחת לראדר נעלם כסף גדול - מתחם כלל נשר

מתחת לראדר נעלם כסף גדול.

שלום מנהל תקין ולא להתראות

תושבי נשר לא זכו לתכנון על פי חוק

יש השלכות רבות להפרת החוק בתחום העצים.

 

2600 דונם במתחם כלל בעיר נשר

וכסף גדול נעלם ממסמכי התוכנית

כבר ברישיון הכריתה הראשון לתוכנית

נצליח לזהות עשרות מיליוני ₪

תכף נפתח חלון לכספים המוסתרים

 

למעשה אין בסיס חוקי לרישיון כריתה זה ולבאים אחריו.

יצא ערר -ומאות המצטרפים אמרו את דברם

ערר מתחם כלל נשר –הערות מגישי הערר ומתנגדי הכריתה


 צילום וכיתוב חנה יריב


במתחם כלל אלפי עצים בוגרים [1] אולי עשרות אלפים.

הם לא נסקרו כחוק בסקר עצים פרטני/פוליגוני

ולא סומנו כחוק בתשריט המדידה [2] 

וכך בניגוד לחוק -הופקדה התוכנית לוועדה -[3] 

ללא סקר העצים וכל הכלים להגנתם שנקבעו בחוק התכנון והבניה ובפקודת היערות.

במתחם כלל בוצע סקר זעיר ולא על פי חוק.

 

בכריתת עצים נקבע בחוק-נטיעה על פי ערך חליפי [4]

ערך חליפי: "תרומתם הכספית של העצים" [5]

הערך הכספי כתוב בסקר העצים -לכל עץ ועץ

הערך הכספי -הוא חלק משיקולי התכנון [6]

העצים הנכרתים מייצרים חוב כספי 

חוב לבעלים/ליזם/למגיש הבקשה/למתכננים...

 

כמה כסף במתחם כלל ? לעולם לא נדע

מעט עצים נסקרו ויש מעט נתונים :

1918 עצים נסקרו בסקר עצים

הערך הכספי שלהם 13,000,000 ש"ח [7] 

בממוצע 6,777 ₪ לכל עץ

(בסקר עצים כחוק -לא עושים ממוצע)

 

ברישיון הכריתה הראשון במתחם כלל

3658 עצים לכריתה [8]

נכפיל לפי ממוצע לעץ: 6,777

החוב על רישיון הכריתה:  24,793,534 ₪

אמת? אולי, ואולי החוב כפול ומכופל

 

לכל עץ ערך כספי משלו הנקבע על פי כמה מדדים.

גודלו, מצבו ועוד.  

הערך הכספי נרשם בסקר העצים

בואו נצליב נתונים בין הסקר לרישיון כריתה:

 


בסקר העצים של כלל יש 5 עצי פיקוס השדרות

1.       קוטר גזע 150 ס"מ ערך כספי: 226,286 ₪

2.       קוטר גזע 100 ס"מ ערך כספי: 100,571 ₪

3.      קוטר גזע 120 ס"מ ערך כספי: 144,823  ₪

4.      קוטר גזע 100 ס"מ ערך כספי: 100,571 ₪

5.      קוטר גזע 80 ס"מ ערך כספי :   64,366 ₪

ברישיון הכריתה של כלל – 5 עצי פיקוס השדרות

לכאורה החוב של כלל על 5 פיקוסים:  636,617 ₪

האם מותר לכרות את העצים הללו?

מי בחן את אפשרויות התכנון ונדרש להגנתם ?

 

כ 370 אקליפטוס המקור נסקרו פרטנית במתחם כלל

ערכם החליפי כמעט 8 מיליון שח  

ברישיון כריתה כלל - 426 אקליפטוס המקור.

מה ערכם הכספי ? אולי 20,000,000 ₪.

רוב העצים במתחם כלל - לא בסקר עצים

יש שם אקליפטוסים שערכם -מאות אלפי ₪ לעץ [9]ללא סקר עצים-הוועדות לא יודעות על העצים בתחום התוכנית

בקידום התוכנית הן לא ראו את העצים על פי ערכם

הכלים הקבועים בחוק לא בידי הוועדה -כיצד שקלו את הגנת העצים כחוק? [10] 

האם הוליכו את הוועדות שולל ? או שהן שיתפו פעולה ?

 

 לא ברור על סמך מה הונפק רישיון כריתה .   

הבסיס לרישיון -נובע מסקר עצים באישור תוכנית.

בסקר העצים רק 1918 עצים -ורק 779 אושרו לכריתה.  

ואילו ברישיון כריתה – כמעט 4000 עצים.

מה קורה כאן? היכן וועדת התכנון והיכן העירייה ?

 

9 שנים היה לחברת כלל זמן להיזכר...

אופס ... שכחנו לבצע סקר עצים כחוק.

ואוי לאותה הבושה- הדמנציה אחזה גם בוועדות התכנון.

ופרנסיי העירייה ?

 ... נאדה.

 

ובנתיים נעלמו לא מעט עצים


הכיצד כולם מקדמים תוכנית ענק ומתעלמים מהחוק?

כסף גדול נעלם מתחת לראדר

אין לי מושג מי המושחת ומי המשחית

הקורבן הוא כמו תמיד הציבור הנגזל ונרמס


שימרו על עצמכם, היום זה קשה מתמיד

מלמה כואבת וקשה

והשחיתות הבלתי נסבלת ממשיכה לנצח

OsiBenjamin.com 9.1.2024

הערות :

[1] הגדרת עץ בוגר בחוק תכנון ובניה ובפקודת היערות.

עץ בוגר חוק תכנון ובניה 83 ג (א)  ""עץ בוגר" עץ שגובהו 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות"(תיקון 89 שנת 2008 )

עץ בוגר בפקודת היערות  "עץ בוגר"- עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות, ולעניין עץ במגרש שייעודו בתכנית בת-תוקף הוא מגורים-קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות;( תיקון 5- 2012, תיקון 6- 2014 )

[2] חוק תכנון ובניה 83 ג(ב )"בתשריט תכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה" (תיקון 89. שנת 2008 )

[3] תנאי סף להפקדת תוכנית לוועדה -סקר עצים (ע"פ נהלי משרד החקלאות )

[4] פקודת היערות 15 א (ב)  "ברישיון כאמור בסעיף קטן (א), יקבע פקיד היערות בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לנטוע, במקום ובמועד שעליהם יורה, עץ או עצים אחרים במקום העץ הבוגר או האילן המוגן שייכרת, שערכם שווה לערך העץ הבוגר או האילן המוגן כאמור, כפי שחושב לפי סעיף קטן (ה)(1) (בסעיף זה – נטיעה חלופית);"

[6] "היו בתחום התוכנית עצים בוגרים,

[7] מתוך סקר עצים הקטן של כלל 

[8] רישיון כריתה מתחם כלל נשר  מספרי רישיון 2323 2324 

[9] סקר העצים של מתחם כלל

[10] "היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים"

תיקון 89 לחוק התכנון והבניה, שנת 2008

Comentários


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page