top of page

מניפולציה וזלזול בחוק- רישיונות כריתה תל אביב יפו


11.9.2022


לכבוד ד"ר ארז ברקאי

פקיד יערות ראשי


העצים מוגנים בחוק ורישיון כריתה הוא מסמך משפטי -כידוע.

רישיונות הכריתה הם ליבת תחום אחריותך– נדרש בדק בית רציני.


1. באתר עריית תל אביב יפו

התפרסם רישיון כריתה. מספרו: 03-5224

שם הקובץ: קוסובסקי 69

תאריך הרישיון : 21.8.2022

כתובת קוסבסקי 69

כמות העצים : 15 עצי אקליפטוס ו 3 ברכיכטון צפצפתי.

סיבה: "סלילת שביל אופניים בין עירוני"

הרישיון חתום על ידי פקיד יערות תל אביב יפו

כלומר,

הוגשה בקשה לרישיון, ונבדקה היטב הסיבה, התוכנית ואישור מוסד התכנון (כחוק) , וסוגי העצים, ונמצא שחייבים לכרות ואין ברירה . שביל האופניים חייב לעבור על 18 העצים בפארק,

18 עצים בעיר, מתוכם 15 עצי אקליפטוס-עצים גדולים במיוחד. חייבים להיכרת. "נעשו כל המאמצים ואין ברירה"

נכון?


2. באתר עריית תל אביב יפו

התפרסם רישיון כריתה. מספרו 03-5224

שם הקובץ: קוסבסקי 69

תאריך פרסום הרישיון : 25.9.2022

פרטים בקובץ הרישיון :

תאריך הרישיון : 21.8.2022

תאריך ההדפסה(פרסום) 11.9.2022 ( אין התאמה)

כתובת קוסבסקי 69

כמות העצים : 15 עצי אקליפטוס ו 3 ברכיכטון צפצפתי.

הסיבה : בניית 2 גשרים גני יהושוע.


הרישיון חתום על ידי פקיד יערות תל אביב יפו

כלומר,

הוגשה בקשה לרישיון, ונבדקה היטב הסיבה, והתוכנית , ואישור מוסד התכנון (כחוק) , וסוגי העצים , ונמצא שחייבים לכרות ואין ברירה . שני הגשרים בגני יהושוע חייבים לעבור בדיוק על 18 העצים.

18 עצים בעיר, מתוכם 15 עצי אקליפטוס-עצים גדולים במיוחד, חייבים להכרת. "נעשו כל המאמצים ואין ברירה "

נכון?


לא נכון !

זלזול בחוק וכריתה בכל מחיר:

מסמך משפט פורסם, מידע בו נמחק ו"תוקן" אותם עצים אותו מספר רישיון אותה כתובת

ושינוי התאריכים ושינוי הסיבה לכריתה.

כלומר,

במרחבים הפתוחים של גני יהושוע - רודפים אחרי 18 עצים שני גשרים ואחד אחד שביל אופניים בין עירוני,


מצב פלאי לפנינו:

על אותם 18 עצים, פקיד היערות- בדק את כל הפרטים, סיבה ותוכנית, וקיבל אישור של מוסד התכנון (כחוק ) ? גם לשביל אופניים בין עירוני וגם לגשרים?

"נעשו כל המאמצים" , וחייבים לכרות את העצים? ומה עם החוק?

"לא ייתן פקיד היערות רישיון לכרות אילן מוגן או עץ בוגר, כאמור בסעיף 15(א), אלא לאחר ששקל, בין השאר, את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי של האילן המוגן או העץ הבוגר שלגביו מתבקש הרישיון כאמור, ונוכח כי אין להותירו במקומו או להעתיקו .." [1]

נכון?


פקיד יערות לא בדק כלום ומתעלם מהחוק!

שביל אופניים בן עירוני – זו תוכנית דרך עליה חל סעיף 83ג חוק תכנון ובניה.("כולל תוכנית דרך" )

בניית 2 גשרים זו תוכנית בניה- עליה חל סעיף 83 ג חוק תכנון ובניה.


בשני המקרים פקיד היערות ממהר לכרות את העצים- בניגוד לחוק!.

ומנפיק רישיון כריתה בהתעלם מהחוק ותוך חריגה מסמכותו.

"היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" [2]

ל 18 העצים בתחום התוכנית היה צריך לעשות סקר עצי כחוק , ומפת מדידה עליה יסומנו העצים, ומוסד תכנון היה צריך לשקול את הגנתם במסגרת מכלול השיקולים התיכנוניים, אין ספק שמוסד התכנון היה רואה את שטחי הענק הפנויים בגני יהושוע..

אילו פעל פקיד יערות כחוק – לא היה מוציא רישיון כריתה לשביל אופניים , ואח"כ מחליף את התאריכים, ומחליף את התירוץ לכריתה. -


הפקרות בכריתת עצים ומתחילה ברישיונות הכריתה.

ניהול פקידי היערות כהוראת החוק- באחריותך.

חובה עלייך להיכנס לעובי הקורה.

יש לבטל את רישיון הכריתה.


אבקש עוד להבהיר - הציבור ניצח !

ההונאה למחיקת החוק לא צלחה!

החוק בתוקף-העצים מוגנים בחוק.

החוק בתוקף- לא צלחו מאמצי אגף יער ואילנות לחבל בהגנת העצים ו"לקצר תהליכים" בניגוד לחוק.

החוק בתוקףנכשלה הצעת החוק לביטול בעורמה של סעיף 83 ג (ג )בחוק תכנון ובניה –ניסיון לבטל את הסעיף החשוב ביותר למען הגנת העצים בתכנון ובניה ! ( הצעת החוק של יוראי להב הרצנו יש עתיד )

החוק בתוקף- נכשל השת"פ הפוליטי לביטול הגנת העצים כחוק.הערות [1] פקודת היערות 15. א (א) [2] חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג)Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page