top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

לכבוד הגב' ענבר ניצני -כריתת 400 עצים למען שביל אופניים נמיר המוסתר מהציבור.


לכב' ענבר ניצני , אופני דן נתיבי איילון.


שלום רב ענבר,

שמך מתנוסס על רישיונות לכריתת מאות עצים למען "שביל אופניים נמיר".

למרות כל המאמצים לא הצלחנו לקבל /לאתר את התוכנית המפורטת לכריתת העצים המשמעותית הזו, ולא את תוכנית השביל עצמו והשפעתו על המרחב הציבורי שלנו.

לפני כשבוע ביקשתי ממיטל להבי (האחראית בעירייה), את התוכנית לשביל וסקר העצים, אך עד היום היא לא קיבלה את התוכנית.


הסתרת התוכנית והסתרת תשריט סקר העצים -באחריותכם- אופני דן -נתיבי איילון.

כל הפניות לנתיבי איילון וחיפוש המידע באתר העלו חרס.

ולא נמצאה עדות להליך הנדרש כחוק-במוסדות התכנון .

מה בדיוק אתם מסתירים?

למה להסתיר תוכנית דרך ומידע על כריתות מהתושבים?


בתמונה דוגמא לתוכנית דרך מפורטת.

דורשים לראות בדחיפות תוכנית מפורטת לשביל אופניים נמירהטעיה במסמך המשפטי- רישיון הכריתה.

כתובת הכריתה הכתובה ברישיון: גוש 6771 חלקה 38. כידוע לך- שביל האופניים לא מתחיל ונגמר בחלקה זו, ואין בחלקה 400 עצים לכריתה


היקף כריתה גדול מאוד עבור שביל אופניים גמיש בשטחים שחלקם פתוחים וללא עצים.

34 עצי אקליפטוס , 40 עצי זית, 27 עצי דקל,10 עצי ברכיכטון, 11 עצי אשל, 17 עצי אורן,

5 עצי תות שחור, 5 עצי ברוש, 2 עצי אלה, אלמוגן ופיקוס וחרוב , סיסם הודי ועוד.

242 עצי שיטה כחלחלה.

לפי כמות העצים-נראה שאתם פורצים דרך לטנקים או סוללים שדה תעופה .

כמות כזו של עצים לכריתה למען שביל אופניים? האם המתכנן רדף אחרי עצים לכריתה?

מי הוא המתכנן ? היכן ההוכחה שהוא התאמץ להגן על עצים?


על פי חוקתוכנית דרך שבשטחה עצים בוגרים צריכה לקבל את אישור מוסד התכנון [1]

מוסדות התכנון שקופים לציבור , ולא נמצאה תוכנית מאושרת לשביל אופניים בין עירוני זה.

הוראת החוק :

"היו בתחום התוכנית עצים בוגרים, לא ייתן מוסד התכנון אישור לתוכנית בטרם שקל את הגנת העצים בתוך מכלול השיקולים התכנוניים" [2]

באיזה מוסד תכנון קיבלה התוכנית היתר ?

האם בוצע סקר עצים לפני תכנון כדרישת החוק? [3] , [4]

האם סומנו העצים על פי ערכם על תשריט התוכנית כחוק , בטרם החלה עבודת התכנון ? [5]

האם העצים הוצגו כנ"ל על התשריט למוסד התכנון ?[6]

היכן הציבור יכול לראות את התהליך התכנוני ואת סקר העצים ואת ההיתר?


חוות דעת פקיד יערות ראשי - לפי חוק

בתוכנית בה כריתת של 50 עצים ו 35 דונם, צריך מוסד התכנון להתייעץ לפני היתר עם פקיד יערות ממשלתי ראשי [7]

היכן הציבור יכול לאות את חוות הדעת של פקיד יערות ראשי למוסד התכנון, בנוגע לשביל הבן עירוני הנ"ל. ?


סימון השביל ב GIS אתר נתיבי איילון - ההסתרה עולה מדרגה, סימון שביל בצהוב על כביש צהוב. ואפס מידע .


היקף הכריתה גדול מאוד :

האם את בטוחה שכל העצים הללו נכרתים בנתיב שביל אופניים?

האם ידוע לך שדרישת החוק היא לצמצמם בכריתת העצים, ולא להרחיב.?

האם יכול להיות במקרה שאתם מנקים את המרחב מעצים?

כורתים רחוק מהשביל, ולא לצורך שביל אופניים?

האם גם אתם במקרה שייכים ל"הקוד האתי" של סוחרי העץ?

( חברות ממשלתיות עובדות לפי קוד אתי שמטרתו לספק סחורת עץ על חשבון הציבור.. )

"הקוד האתי" של סוחרי העץ – הוא בניגוד לחוק!

וגם קבלת רישיון הכריתה לא מכשיר את העברה על החוק.


לידיעתך רוכבי האופניים בתל אביב מבקשים לא לכרות עצים- מצורף מכתבםזכותנו על פי חוק לקבל את המידע, לבחון אותו ולהגיש ערר ולהגן על העצים שלנו.

יש לעצור את כניסתם לתוקף של רישיונות הכריתה.

נבקש בדחיפות לקבל את התוכניות המפורטות .


בכבוד רב

אסנת בנימין

קבוצת עצים הם תושבים תל אביב יפו גוש דן


הצטרפו לערר של קבוצת דרך נמיר בקישור זה:


להצטרפות לקבוצת ווטסאפ

עצים הם תושבים תל אביב גוש דן בקישור זה :


להצטרפות לקבוצת ווטסאפ ארצית

צבא הגנה לעצים בקישור

רישיון כריתה :
הערות [1] חוק תכנון ובניה 83 ג , הגדרות, כולל תוכנית דרך. [2] חוק תכנון ובניה 83 ג (ג) [3] נוהל פקיד יערות- כללים לעריכת סקר עצים נוהל מבא"ת תנאי סף להגשת תוכנית- נספח סקר עצים. [4] נוהל סקר עצים, הסקר יבוצע לפני התכנון. העצים יסומנו על תשריט התוכנית ע"פ ערכם לפני התכנון. ערכי העצים יוצגו למוסד התכנון. נוהל מבא"ת תנאי סף להגשת תוכנית –סקר עצים. [5] חוק התכנון והבניה סעיף 83 ג [6] כללים לעריכת סקר עצים [7] חוק תכנון ובניה 83 ג (ג) "התייעצות עם פקיד יערות כהגדרתו בפקודת היערות. " פקודת היערות – חלק א הגדרות : פקיד יערות ראשי ( פקידים זוטרים הגדרו בסעיף 26 )

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page