top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

ליקויים חמורים ברישיון כריתה חוף מפרץ אמנון


26.7.2022


כתבתו של דור זומר חשפה תמיהות באישור התוכנית בחוף אמנון .

בפרסום זה ליקויים במתן רישיונות הכריתה וליקויים בדחיית העררים-ע"י פקיד יערות ראשי.

צילום אנג'י בן עמי


לכבוד ד"ר ארז ברקאי פקיד יערות ראשי משרד החקלאות

הנדון השגה על החלטת השגה חוף מפרץ אמנון.

ציטוט החלטתך: " אגף יער ואילנות במשרד החקלאות קיבל לטיפולו השגה בגין מתן רישיון לכריתת 254 עצים בוגרים, והעתקת 7 עצים נוספים, הנמצאים במפרץ אמנון במועצה האזורית עמק הירדן. במקום

מתוכנן הקמה של פרויקט מלונאות. בתחום העבודות נסקרו 300 עצים בוגרים, מתוכם יועדו

לכריתה 254 , שבעה להעתקה ויתרת העצים לשימור. פקיד היערות האזורי בחן את בקשת

הכריתה, ולאחר שלושה סבבי בקרה אישר אותה. בתאריך 13.06.22 הנפיק את רישיונות כריתה

והעתקה מס' 63 1281 ו – 63 1281."


1. רישיונות הכריתה והעתקה יצאו בניגוד להוראות החוק .

לא התייעץ מוסד התכנון עם פקיד יערות ראשי בטרם אישור התוכנית.

החלטת ההשגה -מתעלמת מהוראות החוק, והסמכויות הקבועות בו, ומערכי העצים על פי חוק .


2. הסיבה להנפקת הרישיונות-כתובה ברישיון "הריסה + עבודות חפירה ומילוי"

סיבה זו סותרת את הוראת החוק, פקיד היערות מיהר להנפיק רישיונות והוא חורג מסמכותו בלשון המעטה. עקיפת כל מוסדות התכנון , קביעת עובדות בשטח , ופגיעה חמורה בזכותם של האזרחים להגן על סביבתם, ולקבל את הגנת החוק לעצים הבוגרים שלהם .


3. חוק תכנון ובניה "היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים;" [1]


4. בתוכנית במפרץ אמנון טרם שקלו מוסדות התכנון את מכלול השיקולים התכנוניים


5. ע"פ סעיף החוק -העצים הבוגרים כלולים במכלול השיקולים התכנוניים של מוסדות התכנון , ורק אז "יאשר מוסד התכנון את התוכנית " כלומר ינפיק היתר בניה כדין .

התעלמות מכך בתוכנית זו חמור במיוחד – שכן מדובר על שיטחי ציבור .


6. על פי סעיף החוק – מוסדות התכנון הם בעלי הסמכות להחליט על הגנת העצים בשטח התוכנית .

ואינם רשאים לתת אישור לתוכנית- היתר בניה - בטרם סיימו מוסדות התכנון לשקול את

מכלול השיקולים התכנוניים ובתוכם השיקול של הגנת העצים הבוגרים.

רישיון כריתה יוצא כדבר ראשון ולא אחרון- בניגוד לחוק


7. פקיד יערות של משרד החקלאות – מיהר להנפיק רישיון כריתה וללא סמכות להחליט על העצים הבוגרים בשטח התוכנית.

הרישיון כריתה ניתן לצורך הריסה חפירה ומילוי – כלומר לנקות את השטח מעצים לפני קבלת היתר בניה. פעולה זו בניגוד להוראות החוק.

לא מין הנמנע שהבקשה לרישיון כריתה בטרם יצא היתר בניה נועדה כדי שלא ישקלו מוסדות התכנון את מכלול השיקולים התכנוניים. ובכלל זה את זכויות הציבור בשטח ציבורי זה.

8. בהחלטתך ציינת מס' מסמכים[2] נוכחת שלא קיים היתר בניה. כתבת "במקום מתוכנן הקמה של פרויקט מלונות" כלומר -לא התקיים תהליך כחוק. ומכאן שזכויות הציבור להגנת העצים כחוק נשללו, וכן זכויותיהם להגנת סביבתם, בטרם הושחתה לבלי היכר.


9. חובת התייעצות עם פקיד יערות ראשי כחוק, בתוכנית זו בטרם מתן אישור לתוכנית .

(למרות השינוי בחוק בנושא, לא נפגעה ההתייעצות בתוכנית שהיקפן גדול כתוכנית זו)

"שר הפנים לאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, יקבע סוגי תכניות שלגביהן יידרש מוסד התכנון להתייעץ עם פקיד היערות, כהגדרתו בפקודת היערות, טרם קבלת החלטתו לפי סעיף זה" [3]( מתייחס לסעיף 3 במכתבי)

חוות הדעת ניתנת בכתב והיא חלק ממסמכי התוכנית.

פקיד יערות ראשי כהגדרתו בפקודת היערות "פקיד היערות" פירושו כל פקיד שיתמנה מזמן לזמן מטעם השר להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו" [4]

(לעומתו פקידי יערות זוטרים, בסעיף 26 א "מינוי פקידי יערות שיהא כוחם יפה ליתן רשיונות עפ"י פקודה זאת ולבטלם, לקביעת טופס הרישיונות, מועדם ותנאיהם;" )

א. חוות דעת פקיד יערות ראשי 2015-2022– אינה נזכרת במסמכים שבחנת (נספח ב )

ב. האם מועצה אזורית ירדן פנו אלייך להתייעצות וקבלת חוות דעת לפני מתן היתר חפירה?

ג. האם ביקשת את חוות הדעת של פקיד יערות ראשי לתוכנית זו?

ללא חוות הדעת פקיד יערות ראשי לפני מתן היתר -המחוייבת בחוק- אישור התוכנית ע"י המועצה אינו תקין . ורישיון הכריתה כמו אישור התוכנית כולה- אינו תקין .

מסמכים בדחיית הערר
בתמונה רישיונות כריתה משרד החקלאות


10. לא תקינה ההתעלמות מטענות חשובות שנכתבו בערר. הציבור מכיר בערך העצים ומכיר בערך המרקם הקיים. ביטלת את ערכי העצים סעיף אחרי סעיף, ללא בחינת העניין הכתוב בערר.


11. לא תקינה התעלמותך מהוכחת "הצורך הציבורי" כחוק, ומערך העצים בחוק . לדברייך "חלק ניכר ונוסף מהעצים הכלולים ברישיון הכריתה, הינם עצי דקל למיניהם. ברור לכל כי התרומה הנופית, הסביבתית והאקולוגית של עצים אלו הינה נמוכה ביותר. עצים אלו כלל לא מייצרים צל, תרומתם למניעת אי חום עירוני כלל לא קיימת. על כן, גם עצים אל אושרו לכריתה."

אישרת כריתת 84 עצים כחסרי ערך כלאחר יד.

טענותייך להפחתת ערכם. לדאבון הלב כריתתם חסרת תקדים בכל הארץ תודות לגישתך.

ערכם של כל העצים בחוק :

פקודת היערות "ערך", של אילן מוגן או עץ בוגר – שוויו של אילן מוגן או עץ בוגר, הנקבע, בין

השאר על פי מינו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו, ערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי;" [5]

פקודת היערות "צורך ציבורי" – לרבות חשיבות נופית, סביבתית, אקולוגית והיסטורית" [6]

פקודת היערות-רישיון כריתה "לאחר ששקל את תכלית הבקשה ואת מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו,

מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי"[7]


בתמונה רישיון כריתה בפרסום מעירים.


12. אתייחס לסעיף 4 בהחלטתך

א. "אבקש לציין כי עבודת אלו מבוצעות מתוקף תמ"א 13/13 /א/ "

האם רישיון הכריתה ניתן על סמך טיעון זה ? תמ"א אינה רלוונטית. יש לקבל היתר בניה.

ב. "נקבע כי מאושרת הבקשה לתכנית בינוי לפרויקט תחת תנאים אחד התנאים היה כי יושלם הליך התיאום מול פקיד היערות לסקר העצים"

לתוכנית בה קיימים תנאים – לא יתכן שיצא קודם כל רישיון כריתה, לרישיון יש השפעה מכרעת על ניקוי השטח , והצגת העצים כחסרי כל ערך . האם בחנת את קיום כל התנאים בטרם יצא הרישיון ?

לעת עתה אסתפק בהערות אלו.

בתוכנית זו קיימות לא מעט בעיות נוספות.

אבקש את תשובתך בהקדם .

בכבוד רב

אסנת בנימין


מכותבים :

מגישי הערר, קבוצת נאמני העצים סובב כינרת, נאמני העצים בכל הארץ. פרסום לציבור

ואחרים ככל שיחפוץ מטה המאבק .

[1] חוק תכנון ובניה הגנת עצים בוגרים סעיף 83 ג (ג) [2] נספח ב – רשימת מסמכים לדיון בערר [3] חוק תכנון ובניה סעיף 83 ג (ג) [4] פקודת היערות חלק א הגדרות. [5] פקודת היערות – חלק א הגדרות. [6] פקודת היערות - [7] https://www.nevo.co.il/law_html/law01/180_001.htm פקודת היערות 15 א (א)

1 Comment


Noor NO Others
Noor NO Others
Jul 26, 2022

אוסי יקרה

יישר כח על עבודתך ומאמצייך

בהצלת העצים ושמירה על זכויותינו בשטחי ציבור

עצוב מאוד לקרוא שהמהלכים לאישורי הכריתה, אינם תקינים, בלשון המעטה, ואף עולה הרושם, שאינטרסים אישיים גברו על לשון החוק.

Like
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page