top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

זכות הציבור להגנת העצים כחוק - הערות לתקנות רט"ג


לכבוד השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג

+מנכ"ל רשות הטבע והגנים הגב' רעיה שרקי.

+מליאת הרט"ג

6.2022

הערות לתקנות רט"ג באתר תזכירי החוק [1]
ב. בסעיף ההגדרות חסרה פקודת היערות.

כן, חסר סעיף ייעודי להגנת העצים כהוראות פקודת היערות.

להזכירכם:

1. פקודת היערות כתובה בחוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע-בסעיף 17

2. בהדדיות כתוב חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע בפקודת היערות- סעיף 28א

מכח בחוק -כל העצים בשמורות ובגנים הם ערך טבע מוגן.

זו רמת ההגנה הגבוהה ביותר!

כלומר העצים זכאים להגנת החוק, גם בשמורות הטבע והגנים הלאומיים ואתרי הנצחה.

יתרה מזו-החוק אינו עומד לצד פעולותיכם הסותרות את מהות החוק, סותרים הליכים הקבועים בחוק והטמעת שיטות להגברת הכריתה בעזרת לביטול ועקיפת נהלי הגנת העצים כחוק.

הטענתה "פועלים על פי אמנה בין לאומית המגוון הביולוגי" חסרה תוקף חוקתי. החוק הישראלי גובר על כל אמנה בין לאומית. ולא בסמכות עובדי ציבור ועמותות לבטל את חוקי המדינה ואת זכויות הציבור.

מבקר המדינה הבהיר שהאמנה אינה מנוהלת כראוי בלשון המעטה.ג. להלן הסעיפים הרלוונטיים מתוך פקודת היערות:

1."אדמת יער-פירושה כל אדמה הנטועה אילנות, אחד הגדלים בדרך הטבע ואחד הנטועים בידי אדם(א);

2."כריתה - חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו.." (2 הגדרות)

3.איסור כריתה- " לא יכרות אדם אילן מוגן או עץ בוגר .." (15 א )

ובכלל זה כל פגיעה הנזכרת בסעיף 2

4.בגנים לאומיים ושמורות הטבע "אין בהוראות פקודה זו כדי לגרוע מהוראות חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, ובכלל זה מחובת קבלת היתר לפי פרק חמישי לחוק האמור לעניין אילן מוגן או עץ בוגר שהוא ערך טבע מוגן כהגדרתו בחוק האמור." (28 ב')


ד. לאור החום המתגבר ומכלל איומי האקלים -חובה עלינו לחזק את הגנת העצים כהוראת פקודת היערות.

העצים הם מקבעי הפחמן היחידים באזורנו, ממתנים את החום, מעניקים פינות מרגוע וצל לאדם ,ובית גידול ומחסה לבעלי חיים. העצים מייצבים את הקרקע, ממתנים שיטפונות ומגבירים חלחול, עוצרי סופות רוח. מפחיתי זיהום אויר יצרני חמצן ועוד ועוד.

אין עוד ערך טבע לו תועלות רבות כל כך לאדם ,לבע"ח ובעלי הכנף, לתרבות, לחקלאות, ולנוף. ולנושא בדחיפות-מיתון משבר האקלים.


ה. עצים בגנים הלאומיים ושמורות הטבע, רחוקים מהעין, ומצויים בסיכון מוגבר להשחתה פגיעה וכריתה.

כריתה עודפת מתבצעת היום על ידי רט"ג, וגורמת לאובדן בתי גידול ודוחקת את בעלי החיים ובעלי הכנף לשטחי מגורים וחקלאות בחיפוש אחר צל מים ומזון. רק צחיחות ועקרות נגרמת מאובדן העצים בשטחי הטבע .


לסיכום, כיוון שהוראת החוק ברורה, וגוברת על כל אינטרס אחר. יש להוסיף בהגדרות את שם החוק: פקודת היערות. ובסעיף ייעודי את הוראות הגנת העצים. על פי פקודת היערות


בכבוד רב

אוסי בנימין

+ 227 אזרחים, שמותיהם והערותיהם בנספח המצטרפים

צבא הגנה לעצים ישראל. עצים למען האקלים. עצים הם תושבים ת"א יפו וגוש דן. עצים עושים שלום

https://www.osibenjamin.com/israeltreesdefence@gmail.com

[1] טיוטת תקנות כללי גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סדרים והתנהגות בגנים לאומיים), התשפ"ב-2022

ח"כ אלון טל וח"כ להב הרצנו - בהצעות חוק למען שליטת האמנה הבן לאומית בישראל

Comentarios


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page