top of page
  • ישראל גלון

התנגדות ישראל גלון לתקנות היערות(רישיונות) 2022 (השר פורר )


29.3.2022

רקע : אגרונום ישראל גלון היה פקיד היערות הממשלתי בשנים 2008 -2016 בנוסף עבד בשה"מ במשרד החקלאות החל משנת 1980 . ישראל מומחה לגינון ועצים והיה מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח.


ישראל גלון: הערה עקרונית לחברי הכנסת, לוועדת פנים וסביבה ולכל מאן דבעי: התקנות הנוכחיות מבוססות על תכנית להפחתת נטל רגולטורי נובמבר 2018 .

על התוכנית שהתפרסמה ב-2018 הוגשו הערות רבות של אנשי מקצוע וגופים ציבוריים כולל הערות שלי. יחידת אסטרטגיה במשרד החקלאות ופקיד היערות הממשלתי ארז ברקאי התעלמו לחלוטין מכל ההערות. והמשיכו בכתיבת התקנות הנוכחיות אשר מחלישות מאוד את ההגנה על עצים בטענת הקטנת רגולציה.

החישובים הכלכליים המוצגים בתוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי אינם מדויקים בלשון המעטה ומטעים מאוד.


גם צו היערות (פטור מרישיון), התשפ"א – 2021 .שהוגש ועוסק בפטור מרשיון ומערך חליפי של מיני עצים כמו דקלים, ועצים פולשים. הוגש ללא התחשבות בהתנגדויות שהוגשו והנו מקטין את ההגנה על עצים בניגוד מוחלט לרוח החוק.

הערותיי לטיוטה מופיעות בגוף המסמך. אני מקווה שאכן הועדה בכנסת שתבחן את הנושא תעמיק בהבנת הנושא ורוח החוק ותשמע הערות של אנשי מקצוע ולא רק את הצעת פקיד היערות הממשלתי

. דווקא בימים אלו של משבר אקלים. ההגנה על העצים צריכה להיות משמעותית יותר. וכריתה של עצים הנחשבים לפולשים בעיר שתרומתם אדירה לאקלים ולנוף. מחוייבת ברשיון ואם ינתן בערך חליפי. איך יתכן שצו היערות פטור מרשיון 2021 נקבע ע"י ועדה מייעצת לשר והועבר ללא התייחסות להערות הציבור.הערות ראשיות :

תקנות היערות: ערך תרומה סביבתית "– הנמדד לפי קוטר חופתו של העץ

ישראל גלון : קוטר חופתו של העץ אינו מייצג את התרומה הסביבתית של העץ.

אתן דוגמא , במגרש של יזם יש עץ פיקוס בן 80 שנה גדול ומרשים. , העץ מפריע לבניה , וערכו וגדולתו ידועה , העץ יקבל ניקוד לפחות 16 – וידוע שלא יקבל רישיון כריתה. היזם יגזום את העץ

עד השארת ענפים באורך 20 ס"מ וערך הניקוד על תרומה סביבתית ירד מ 5 נקודות ל 1 .

וסף הניקוד של העץ ירד מ 16 ל 11 – והעץ יאושר לכריתה.

צריך לחזור להערכה הסביבתית הקודמת ולא לאפשר הורדת ערך העץ על ידי השחתתו.


תקנות היערות : מין פולש , ללא נטיעה חליפית, מן מזיק לאדם לסביבה וכ .

ישראל גלון: הגדרת מין פולש הינה בעייתית. רוב צמחי התרבות בארץ הינם" מהגרים" שהובאו לארץ במטרה להגדיל את מגוון הצמחים.

מי קובע שהעץ גורם או עלול לגרום לנזק לסביבה או למינים מקומיים. רט"ג קק"ל גנן רשות מקומית... מאוד בעייתי ופותח אפשרות למניעת הגנה על עצים משמעותיים בערים שנטעו לפני עשרות שנים ותרומתם הנופית האקלימית הסביבתית גבה ופתאום הוחלט שזה מין פולש לדוגמא אורן ירושלים.. עץ נפוץ מאוד , פנסית דו נוצתית שמזריע את עצמו מחר יחליטו שהוא פולש ולא צריך רישיון כריתה ולא ערך חליפי


תקנת היערות סייגים לתקנת חובת פרסום במקרים בהם מתקיימת נסיבות מיוחדות ואחרות .. העץ מהווה סכנה בטיחותית, או בריאותית , העץ מת או חולה ולא ניתן לשקמו, או כריתה בשטח חקלאי לצורך הכשרת קרקע לשימוש חקלאי

ישראל גלון: חוות דעת מומחה חייבת להיות דרישה קבועה ואוטומטית בהעתקת עצים, ובקביעה שהעץ מסוכן, רק מומחה יכול לקבוע אם העץ מסוכן והאם לא ניתן ומה ניתן לעשות : תמיכה , גיזום, אורתופדיה או כירורגיה כדי לוודא שהעץ מסוכן . לפקידי היערות כמו הם היום אין את הידע והיכולת לקבוע זאת. ולכן נכרתים אלפי עצים בשנה בטענת עץ מסוכן.

לעצים במרחב הפרטי במקרים רבים תרומתם לציבור אדירה. ובוודאי אם הם בחזית השטח ואף אם הם מאחור.

בכל השכונות ההיסטוריות בארץ הנוף הגבוה הוא רק עצים בחצר הפרטית , ולכן לא יתכן שהציבור לא ידע על הרצן לכרות אותם כדי להתנגד.

לגבי סכנה בטיחותית כבר הערתי יש הגזמה בנושא .

לגבי סכנה בריאותית במה מדובר אלרגיה ואבקה . ראו עמדת משרד החקלאות בנושא, יש הגזמות בנושא. מומחים טוענים שאין קשר בן קרבת עץ הגורם לאלגיה כמו זית וברוש לאדם שסובל מאלרגיות , כי האויר מלא ומזוהם בגרגרי האבקה . לכן כריתת עץ אלרגני לא תועיל לאדם ותפגע בסביבה . אז חוות דעתו של פקיד יערות עקב חוסר ידע מוטעות והוא מושפע מחוות דעת שך רופאים בעלי אינטרס.


הערות לפי סדר סעיפים :

הערה להגדרת "מומחה" אגרונום- אקולוג הנדסאי או אדריכל נוף שתחום עיסוקו הוא עצים "

י. גלון : אקולוג אינו איש מקצוע שמתאים לחות דעת בנושא עצים, והבנתו בנושא עצי נוי ותרבות נמוכה וסותרת לעיתים את הצורך בהגנה על עצים . להוסיף יערן עירוני, אילנאי.


הערה להגדרת "מין פולש" מין עץ שהיגר, התבסס והתפשט באזור הנמצא מחוץ לתחום תפוצתו הטבעי ושגורם או עלול לגרום לשינויים או לנזק לסביבה החדשה אליה היגיע ולמינים המקומיים שבה "

י. גלון: הגדרה בעייתית , ראו הערותיי בהמשך בכל נושא מין פולש. מי קובע את הנזק שהעץ עלול לגרום? במיוחד שמדברים על מיגזר עירוני בו מינים "פולשים" רבים כמו אורן, אקליפטוס, אילניתה, אינם מהווים בעיה לטבע , אך תורמים הרבה לסביבה העירונית והכפרית.


סעיף 3 פרסום הודעה על בקשה לכריתה "עם הגשת הבקשה, יציג המבקש סמוך לעץ נשוא הבקשה הודעה על הבקשה, למשך 14 ימים. בהודעה יצוין כי החלטות בבקשות מסוג זה ניתנות בדרך כלל בתוך 30 ימים ומפורסמות באתר המשרד, ויפורטו בה במועד הגשת הבקשה ועיקרי נימוקיה"

י. גלון: מיקום ההודעה , ממדיה ותוכנה חסרים, וגודל השלט.


סעיף 3.ג תקנות משנה(פרסום) א ו ב לא יחולו במקרים הבאים :

(1) העץ נשוא הבקשה נטוע בחלקה שבה עד 2 יח' מגורים או במגרש המיועד 2 יח' לכל היותר

י. גלון: ואם זה עץ משמעותי לא צריך ליידע את הציבור ?

(3) העץ נשוא הבקשה נכלל בתוכנית שנתית שאושרה לפי תקנה 17

י. גלון: הציבור אינו יכול להעיר כי בתוכנית שנתית ניתן אישור? מה הרעיון?


סעיף 5. פקיד יערות רשאי לתת רישיון אם שוכנע כי מתקיימת אחת או יותר מהנסיבות הבאות

5.ב(1) העץ מהווה סכנה בטיחותית או בריאותית לאדם או לרכוש בשל חשש לקריסה או שבר ולא ניתן למנוע את הסכנה באמצעים סבירים אחרים לרבות העתקתו

י. גלון: מותנה בקבלת חוות דעת של מומחה, ולא רק בהחלטת פקיד יערות שאינו מומחה לכך

5.ב.(2) העץ הוא ממין פולש

י. גלון : כל נושא העצים הפולשים אינו נכון. עץ פולש יכול להיות עץ בעל תרומה משמעותית וסביבתית ואקלימית וכריתתו הינה פגיעה בחוק. מתן היתר לכריתתו מחייב ערך חליפי . לדוגמא אורן ירושלים אילניתה בלוטית זכר או נקבה הנושא מחייב דיון משמעותי מחדש.

5.ב.(5) כריתת העץ נדרשת לצורך הכשרת קרקע לשימוש חקלאי

י. גלון: מה פתאום?

5.ב.(6) כריתת העץ נכללת בתכנית שנתית ..

י. גלון: כל נושא תכנית שנתית אינו מקובל. אם לא נתנה אפשרות לציבור לדעת עליה לפני אישורה ולהגיש ערר על רישיונות שינתנו במסגרת זו.

5.ב.(7) כריתת העץ נדרשת ליישומם של כללים שנקבעו לפי סעיף 44 (א) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה

י. גלון: גם סעיף זה כללי מידיי ואינו מקובל. מי הכין את התוכנית ?

5.ב. (8) העץ נכלל בתכנית מפורטת כמשמעותה בחוק תכנון ובניה, בה נקבע כי הוא מיועד לכריתה או העתקה ובלבד שקודם לאישור התכנית, קוימה התייעצות עם פקיד היערות וחוות דעתו נלקחה בחשבון במסגרת מכלול השיקולים אותם שקל מוסד התכנון בטרם אשרה התכנית

י. גלון: חוות דעת מוקדמת של פקיד יערות בעייתית. חלק מפקידי היערות אינם אנשי מקצוע בתחום , ואם הם נותנים חוות דעת שניתן לכרות את העצים , האם יש אפשרות לציבור אפשרות לציבור להגיש ערר בשלב היתר. מה הסיכוי של ערר כזה להתקבל .

חובה לאפשר הגשת ערר על חוות דעת של פקיד יערות.


הערה לסעיף 6: פקיד יערות ידרג את ערך העץ...

י. גלון : פקיד יערות/מומחה ידרג..


סעיף 9 : ברישיון להעתק עץ יכול שיכללו התנאים הבאים

(ג) ליווי מומחה בהעתקת עץ

י. גלון : מפרט מקצועי וליווי מומחה בהעתקת עץסעיף 10 : נטיעה חליפית

(ד) פקיד יערות לא יורה על נטיעה חלופית של עץ ממין פולש

י. גלון: לא יתכן. עץ ממין פולש בעל תרומה אקלימית ... ויש לקבוע לו ערך חליפי ולטעת במקומו עצים אחרים. ההחלטה מנוגדת לכל היגיון בשטח עירוני, מושבי וכדומה. מתאים רק לשטחי טבע


סעיף 11 : פטור או הפחתה מנטיעה חלופית

11.א.(3) העץ הוא ממין פולש

י. גלון : לא מקובל לחלוטין מחייב דיון מחודש בנושא

11.א.(4) כריתת העץ נדרשת להכשרת קרקע חקלאית

י גלון: לא הגיוני

11.א.(5) העץ נכלל באישור תוכנית שנתית

י. גלון : כבר הערתי, לא מקובל

11.א.(6) הכריתה נדרשת לכללים לפי חוק כבאות..

י. גלון: כנ"ל


11. (ב) פקיד יערות רשאי להורות על נטיעה חלופית מופחתת כמשמעותה בסעיף 15א(ב)1(1) לפקודה, אם העץ נשוא הבקש נטוע בחלקה שבה עד שתי יחידות מגורים או במגרש המיועד לבניית שתי יחידות מגורים לכל היותר ובתנאי שלא יורה על נטיעה חלופית מופחת בערך שעולה על נטיעת 3 עצים בגודל 8

י. גלון: לא הגיוני פוגע ברוח החוק


11. (ג) בתקנה זו "עץ בגודל 8" שמתקיימים בו כל התנאים הבאים ..

1. גובה 3 מ' או יותר

2. קוטר גזע בגובה 20 סמ מעל הקרקע גדול מ 40 מ"מ.

3. נפח שורשיו 50 לטר או יותר

4. קוטר שורשיו 40 ס"מ או יותר

י.גלון: להוסיף 5 . לעץ לפחות 2 זרועות שלד החל מגובה 2.2 מטר במרחק 60 ס"מ לפחות בינהם


סעיף 12 : ראה פקיד יערות כי לא ניתן לבצע נטיעה חלופית ... יקבע כי ישלם היטל כספי ...

י.גלון: מה יעשה בהיטל הכספי , למי יגיע האם יחזיר נוף עצים לאזור הנפגע או סביבתו


סעיף 14 :פרסום החלטות לתת רישיון - החלטה לתת רישיון תפורסם ...באתר האינטרנט .. היערות...

י.גלון : החלטה לתת רישיון יוצב בשלט למשך תקופת הפרסום.


סעיף 17: תוכניות עבדה שנתיות רטג וקקל. טיוטת ת' שנתית תפורסם להערות הציבור למשך 14 יום..

י.גלון: אין אפשרות לציבור לבחון תוכנית שנתית של רטג או קקל ולהתייחס אליה ברצינות , נדרשים לפחות 30 יום וגם אז לא בטוח שזה יספיק

סעיף 18 רישיון לפי תוכנית של רשות מקומית

(ב) טיוטת תוכנית תפורסם לציבור למשך 14 יום

י.גלון : 30 יום.

(ג) פקיד יערות ממשלתי או פקיד יערות מטעמו שהוא עובד המשרד, יבחן את טיטת התכנית ויאשרה, יורה על תיקוניה או יאשרה בתנאים בתוך 14 ימים מיום שהוגשה לו

י.גלון : תוכנית העבודה שאושרה תפורסם באתתר הרשות ובאתר משרד החקלאות להערות הציבור

זה הכרחי מאחר שהעצים שאושרו לכריתה או העתקה אם יובאו לערר לאחר מתן רישיונות של פקיד מקומי סיכוייהם אפסיים. אך לאחר אישור פקיד יערות את התכנית צריך לאפשר לציבור לערר או להגיש השגותיו לפני שמוחזר לרשות.

(ד) פ. יערות אזורי שהוא עובד רשות מקומית ית רישיון כריתה /העתקה של העצים בתחומה של הרשות המקומית, לפי תוכנית העבודה השנתית שאושרה לפי תקנת משנה ג להלן תוכנית שנתית מקומית מאושרת

י.גלון : מה הסיכוי של ערר שיוגש על רישיונות כריתה כאלה? האם הם ידונו ברצינות מאחר וכבר אושרו בעבר ע"י פ. יערות ארצי. ומי ידון בבקשת הערר אותו פקיד שאישר אותם ?


סעיף 19 : דין וחשבון

פקיד יערות עובד קק"ל , פ. יערות אזורי רט"ג , ופ. יערות אזורי רשות מקומית יפרסמו דין וחשבון על ביצוע תוכנית עבודה שנתית מאושרת ו. עבודה מקומית ..לפי תקנות 17 או 18 לא יאוחר מ 30 במרס בשנה העוקבת לשנה בה בוצעה התוכנית

י.גלון: דין וחשבון יפורסם באתר משרד החקלאות ויועמד לידיעת הציבור


להצטרפות להתנגדות : israeltreesdefence@gmail.com .

Comentarios


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page