top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

התנגדותנו לפגיעה בהגנת העצים כחוק -התוכנית הכלכלית/חוק ההסדרים/התשתיות


ההתנגדות הוגשה לכל פרק בחוק ההסדרים והתשתיות - בסעיף פקודת היערות

משרד האוצר מבקש לבטל את הגנת העצים ללא הכרת החוק ללא הבנתו. האוצר מתעלם: מסמכויות שנקבעו בחוק, מהגורם המקצועי, ומתהליך הקבוע בחוק . ומתייחס רק לפקיד יערות בסוף התהליך.

א. בתכנון ובניה ותשתיות- עיקר הגנת העצים בשלב התכנון ובבחינת החלופות טרום תכנון

ב. מוסד התכנון הוא השוקל את מכלול השיקולים לפרוייקט וגם את שיקולי הגנת העצים כחוק

"היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים" [1]

ג . מתכנני הפרוייקט ומוסד התכנון -אחראים להגנת העצים כחוק בתחום הפרוייקט !

ד. היתר בניה/היתר דרך מייצג את כישורי המתכנן ואת החלטת מוסד התכנון גם בנושא העצים


1. תפקיד פקיד היערות על פי חוק : להגן על מקסימום עצים ובעיקר על הערכיים ביותר.

א. פקיד יערות ראשי [2] מייעץ ליוזם התוכנית לפני תכנון, לצורך בחינת החלופות לפרוייקט

ב. בתהליך התכנוני יכול המתכנן /מוסד התכנון להתייעץ עם פקיד היערות.

ג. לאחר קבלת היתר בניה /היתר דרך ינתן רישיון כריתה ע"י פקיד יערות עירוני/ אזורי: "פקידי יערות שיהא כוחם יפה ליתן רשיונות .. ולבטלם.. מועדם ותנאיהם" [3]

ד. פקיד יערות ראשי ידון בערר אם יוגש, לאור מסמכי התוכנית וההליך, ויקבל החלטה


2. הכרחי להכיר ולהבין את החוק ונהליו

א. הכרת החוק תייתר את הניסיון לבטל ללא תבונה את הגנת העצים הבוגרים.

ב. יתברר לאוצר שהחוק לא מונע בניה ופיתוח, אלא מסייע לתכנון שקול ומאוזן לטובת הציבור

ג. האוצר מכיר רק בפקודת היערות ולא בחוק תכנון ובניה שמירת עצים הרלוונטי לתשתיות


3. אלו הם דיני ונהלי הגנת העצים:

א. דיני הגנת עצים: פקודת היערות, חוק תכנון ובניה 83 ג, חוק גנים ולאומיים שמורות הטבע

ב. נהלים החוק העיקריים: נוהל פקיד יערות, כללים להגנת סקר עצים, נוהל מבא"ת תנאי סף להגשת תוכנית-סקר עצים, נוהל עבודה ליד עצים , נוהל העתקות


4. הליך הגנת העצים בתכנון ובניה על פי חוק:

א. פקיד יערות ראשי מייעץ ליזם התוכנית לפני התכנון לצורך בחינת החלופות חוות דעת פ. יערות ראשי בכתב, כבסיס לסקר העצים, וחלק ממסמכי התוכנית

ב. נערך סקר עצים לפני תכנון הכולל: טבלת הערכת העצים, ערך חליפי לכל עץ, תשריט מפת מדידה עליה סומנו העצים על פי סקר העצים. (שכבת תכנון לכל המתכננים)

ג . בתכנון, מתחשב המתכנן בעצים ככל האפשר, על פי הייעוץ ועל פי סקר העצים

ד. הפקדת תוכנית לועדה -נוהל מבא"ת תנאי סף להפקדת תוכנית- סקר העצים

ה. אחריות מוסד התכנון כאמור, להגן על עצים לצד קידום ומיטוב הפרוייקט . מוסד התכנון יכול להתייעץ עם פקיד יערות ראשי בתהליך, פקיד היערות מתוקף תפקידו ישאף להגן על העצים ולייצג את יתרונם לפרוייקט ותועלתם הרבה לציבור לאקלים ולסביבה

ז. בהליך ההתנגדויות יקשיב מוסד התכנון לציבור גם בנושא הגנת העצים וחשיבותם.

ח. בסוף התהליך בוועדה- היתר לתוכנית יכלול את מכלול השיקולים של הפרויקט כולל עצים.

ט. לאחר קבלת היתר דרך/ היתר בניה יבקש היזם רישיון כריתה מפקיד יערות מקומי/אזורי פקיד היערות יבחן את "תכלית הבקשה" [4] את היתר הבניה והתאמתו לבקשה, ואת ערכי העץ כחוק "מצבו, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי "

( בשלב זה -מנפחים רישיונות כריתה -ניצול הפרוייקט לכריתת עצים/לניקוי השטח )

י. פקיד יערות יוציא רישיון כריתה-כולל תנאי הרישיון- ויפרסם לציבור את הרישיון באתר.

יא . הציבור יגיש ערר לכריתה לא מידתית או כמחאה על הסתרת המידע הנהוגה בניפוח כריתות

יב . פקיד יערות ראשי יבחן את ההשגה, ואת הגשת הבקשה והתוכניות וההיתר ויקבל החלטה:

החלטת השגה: הרישיון יאושר אם הוא תואם להיתר – והליך הגנת העצים בוצע כחוק.

אם הרישיון מנופח /לא תואם להיתר/ לא בוצע הליך כחוק - יקבל פקיד יערות החלטה ( החלטת ביטול רישיון או קיצוצו–תתקבל אם פקיד יערות ראשי-יקפיד על הגנת העצים כחוק).


5. הגנת עצים בזמן עבודות על פי חוק

א. העצים מוגנים בפקודת היערות, בהגדרות הפקודה: "אדמת יער-פירושה כל אדמה הנטועה אילנות, אחד הגדלים בדרך הטבע ואחד הנטועים בידי אדם"

ב. כריתת עצים מחוייבת ברישיון כריתה ועמידה בכל תנאי הרישיון.

ג. הגדרת כריתה בפקודה:" כריתה" – חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו או עקירה"

ד. כל עץ שלא קיבל רישיון כריתה– הוא עץ לשימור על פי חוק

ה. כל פגיעה בעצים לשימור בזמן עבודות –נחשבת כריתה ללא רישיון ובניגוד לחוק

ו. עצים הנפגעים בעבודות בניה ופיתוח מתים/ נופלים/פוגעים: אחריות היזם והקבלן והרשות

ז. חובת היזם והחברה המבצעת והרשות-לדאוג להגנת העצים לצד עבודות לפי הנוהל.

ח. נוהל עבודה ליד עצים בקישור [5]


6. לכריתה ערך כלכלי -הנדרש בפיצוי על פי חוק

א. המחוקק הנבון קבע: לעצים ערך כלכלי, גריעתם פוגעת בציבור באקלים ובסביבה על כריתת עצים נדרש פיצוי בנטיעה חליפית באותו ערך ו או פיצוי כספי -שיושקע בנטיעה. "ערכו של אילן מוגן או עץ בוגר, לעניין נטיעה חלופית, וכן שיעור ההיטל הכספי שישולם אם לא ניתן לבצע נטיעה חלופית," [6]

ב. הערך הכלכלי לכל עץ נכתב בסקר עצים גם לצורך שיקולי התכנון

הערך הכלכלי לפיצוי נכתב בתנאי רישיון הכריתה - ומחייב את מבקש הרישיון /היזם.

"ברישיון .. יקבע פקיד היערות בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לנטוע, במקום ובמועד שעליהם יורה, עץ או עצים אחרים במקום העץ הבוגר או האילן המוגן שייכרת, שערכם שווה לערך העץ הבוגר או האילן המוגן כאמור, .. סבר פקיד היערות כי בשל תנאים סביבתיים או נסיבות מיוחדות לא ניתן לבצע נטיעה חלופית, יקבע בתנאי הרישיון כי על בעל הרישיון לשלם היטל כספי בשיעור ובאופן כפי שנקבע " [7]

ג. מוסד תכנון ראוי קובע נטיעת עצים ולא רק מתיר כריתה ".. מסמכותו של מוסד תכנון להתנות מתן היתר בתנאים הנוגעים לנטיעת עצים לפי כל דין" [8]

ד. ערכם הכספי של העצים לצורך החישוב במחשבון ערך עץ ובנוסחת החישוב, בקישור [9]

דוגמא:

חברת נת"ע חייבת לתושבי גוש דן עשרות עד מאות מיליוני שקלים על כריתת העצים הגדולים

האם משרד האוצר לא יודע שנת"ע כלל לא ממהרת לבצע קוי רק"ל ?

נת"ע מעניקה "שרותי כריתה" בלי שמוסד התכנון שנתן לה היתר -שקל את הגנת העצים במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים לשרותי הכריתה הנ"ל ( נשקלה רכבת קלה הנתיב על הכביש -אין עצים )

נתע הצמידה במועד הביצוע - שבילי אופניים לרק"ל ( ולא בזמן תכנון כנדרש בחוק.)

ללא קבלת היתר לתוכנית דרך נפרדת של שבילי האופניים- זו הסיבה לכריתת הרבה מאוד עצים בערים וזו הסיבה להסתרת התוכניות המפורטות מהציבור, כי נת"ע עושה הכל פרט לרק"ל במהרה


7. התוצאה העגומה של "ביטול החסמים" וההפקרות של השנים האחרונות

א. חברות התשתיות והתחבורה חושבות שהעצים שייכים להם -מתעלמות מהחוק הן מנפחות כריתות העצים , כורתות לא לצורך הפרוייקט , פוגעות בעצים בזמן עבודות ומעניקות "שרותי כריתה " לבעלי אינטרסים, בשם "פרוייקט לאומי" ובניגוד לחוק .

ב. עבודת תשתיות נדרשת בהיתר ממוסד התכנון וממשרד ממשלתי, ואלו כלל

לא שקלו את כריתת העצים המנופחת לצורך ביצוע הפרוייקט- ולא את הפיצוי הכספי

עוברים על החוק- כריתה שלא כדין - כולל עברת פקיד יערות שנותן רישיון כריתה.

החברות כורתות בהיקפים עצומים ,(לרוב לא לצורך ביצוע הפרוייקט) חייבות לציבור הון עתק ! הן חייבות בנטיעת עצים בהיקפים עצומים. ובפיצוי כספי שנועד לנטיעת עצים.

( העצים שלנו נשרפים בהסקה , הופכים למשטחים בחברון רווח לסוחרי עץ ובגידה בציבור)

דוגמא : נתיבי ישראל ( ממשיכה עד היום בכריתה אובססיבית = הון עתק לסוחרי העץ )

בכביש 65 - מקטע דוברת- צומת גולני כרתה נתיבי ישראל בשנת 2020 :1600 אקליפטוסים גדולים מאוד, ומטעים עצי זית ועצים נוספים.

פקיד יערות ראשי טען שנתנו רישיון להרחבת הכביש ( תוכנית דרך בין עירונית- היתר מחוזית)

ועדה מחוזית - לא נתנה היתר דרך לכביש זה (פקיד יערות ראשי הפסיק להגיב)

פקיד יערות נתן רישיון בהתעלם מהוראת החוק -ללא היתר של ועדה מחוזית צפון

בכביש 65 -רוב העצים היו רחוקים מהכביש, לצידם תעלות, דרכי עפר ושדות (להרחבת כביש)

זוכה יחיד במכרז לכריתת אלפי העצים -נתיבי ישראל מסרה שם חברה לא נכון (בבקשת מידע)

שלושה סקרי עצים - מעידים על עצי ענק -עצים בערכיות גבוהה מאוד וגבוהה.

לפי המכרז הזוכה יידרש לשלם לנתיבי ישראל לפי משקל,-העצים ישקלו לאחר כריתה.

הזוכה לא שילם לפי משקל כי אם לפי יחידה - 505 ₪ -לכל עץ ( וסחורת העץ שלו )

הזוכה במכרז שילם לנתיבי ישראל-על 1600 עצי אקליפטוס ענקיים רק 808,000 ₪.

נתיבי ישראל שמחה לבשר : 800,000 ₪ (??) נועדו לנטיעת עצים. (בקשת מידע)

נתיבי ישראל חייבת לנו- על 1600 אקל' כ 50,000,000 (לפי רוחב גזע - וערך עץ )

סוחרי העץ מקבלים במתנה סחורה יקרה מאוד מעובדי נתיבי ישראל-סחורת העץ נמכרת באלפי ₪ לטון. וחוסכת מיסי יבוא ומכס לסוחרי העץ ( לפי משקל )

שאלת תם: אם העצים הכרותים לא נשקלו - על מה דיווח סוחר העצים לרשות המיסים?

אם הם נשקלו בהתאם לתנאי המכרז- למה לא שילם סוחר העצים לניבי ישראל לפי משקל? )

במקטע דוברת -גולני ,לא בוצעה כמעט עבודה בכביש– רק נכרתו עצים ונשלפו שורשי ענק

נתיבי ישראל טוענת כריתת עצים זו עבודת הכנה ולא נדרשת בהיתר בניה ( פניות הציבור )

נתיבי ישראל באובססיבית של סוחרי עצים מכחידה את עצי הענק– מייצרת משבר אקלים

לא נותרו עצי ענק ליד הכבישים תבדקו את הדרכים .. העצים נגנבו מהציבור בניגוד לחוק.[10]


משרד האוצר היקר בואו נדבר על כסף ! רק על כסף ! כריתת העצים מייצרת משבר אקלים , מגבירה את החום, גורמת לסחף קרקע ולהתפרצות צמחים פולשים, פוגעת בחקלאות ובחקלאים במאות מיליונים כל שנה ( ע"פ קנט) סכנה לביטחון המזון, נדרשת עוד השקיה ומתקני התפלה .

בערים כריתת העצים מייצרת איי חום , מגבירים שימוש במזגן מזהם המחמם את האויר. דורשים הגדלת תשתיות והון נוסף מכספי הציבור, ללא עצים אין הליכה ברחובות, הבריאות נפגעת וגם המסחר המקומי נפגע, ע"פ המחקרים נפגעת הלמידה והקשב וההחלמה ממחלות

העצים מפחיתים זיהום אויר ומסננים את הקרינה – אלו לבדם סיבה עיקרית למוות ומחלות (הון עתק)

אל תפגעו בהגנת העצים כחוק אל תפגעו בציבור

לצידנו רק דיני הגנת העצים - הציבור נאבק על הגנת העצים כחוק. על מנהל תקין ותכנון שקול.


1,500,000 עצים נכרתו ב 4-5 שנים אחרונות[11] הפגיעה האקלימית והתרבותית הסביבתית והחברתית מורגשת היטב בכל הארץ-בערים המצטופפות הנמקות בחום. בנסיעה בכבישים ובכל מקום

עליכם להבין את חומרת המצב והשפעותיו הכלכליות . חובתכם לדרוש הגנת עצים על פי חוק

נטיעת עצים אינה מחליפה עצים בוגרים, רוב העצים לא שורדים או לא צומחים לגדלים של הותיקים


לחברות התשתיות והתחבורה תקציבי ענק וכוח חסר גבולות – ואנו דלים באמצעים להגן על העצים כחוק מול כסף גדול ולוביסטים חסרי עכבות – מעטים עובדי הציבור העוסקים בהגנת עצים ובהגנת הציבור

פקיד יערות - נדרש להגן על העצים על פי הוראות החוק ( הוא נוקט בהקלות רבות לחוק) - גם את המעט הזה האוצר דורש לבטל

משרד האוצר חייב להתעורר- תמורת כספי הציבור-חובתכם להגן על הציבור ועל המרחב הציבורי כחוק


אתם יותר ממוזמנים לבקש ולקבל עזרה בנושא החוק והנהלים , וכל מידע נוסף.

1611 אנשים הצטרפו להתנגדות זו

ומייצגים אלפי בני משפחה צעירים ומבוגרים

אל תתעלמו מהם

אוסי בנימין

צבא הגנה לעצים ישראל.

עצים למען האקלים


מצורף נספח מצטרפים

[1] חוק תכנון ובניה 83 ג (ג) [2] " סוגי תכניות שלגביהן יידרש מוסד התכנון להתייעץ עם פקיד היערות, כהגדרתו בפקודת היערות" תכנון ובניה 83ג.ג פקיד יערות ראשי בהגדרות פקודת היערות " תפקידו להוציא לפועל כל מטרה ממטרות פקודה זו " . פרוייקטי התשתיות – על שטח נרחב – מחייבים קבלת חוות דעת לבחינת החלופות מפקיד יערות ראשי . [3] פקודת היערות 26 (א) [4] פקודת היערות 15 א (א) [5] נוהל עבודה ליד עצים משרד החקלאות https://www.gov.il/he/departments/policies/moag-pro-014 [6] פקודת היערות [7] פקודת היערות 15 א [8] חוק תכנון ובניה 83 ג. (ד) [9] מחשבון ערך עץ ועוד https://www.gov.il/he/departments/guides/alternate_val נספח מצטרפים

1 commentaire


yosef53yaffa
yosef53yaffa
02 avr. 2023

התהפכו היוצרות בישראל

אם מדובר בהתחממות כדור הארץ, הרי שהצללת העצים מתבקשת, גם מעבר לכל השיקולים החשובים האחרים והנה, קורה בדיוק ההפך: נכרתים אלפי עצים שרק למעטים יש הצדקה, מטעמי בטיחות.


אני קוראת לרשויות בירושלים ובארץ בכלל, להגדיל משמעותית את מספר הנטיעות ולהמנע מכריתת כל עץ אם לא לצורך בטיחות.

ובקשה אחרונה: לא לכלול לקטגוריה "מטעמי ב"בטחון" עצים שלא מאיימים על הבטיחות.

J'aime
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page